Dílčí skl. karty

Seznam dílčích skladových karet zadaných v systému k hlavním kartám.

Typ agendy: Charakter dokladové agendy
Obsažené záložky: Omezení Seznam Detail Polohování Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklad, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Jedná se v podstatě o číselník, ale jelikož z důvodu některých akcí v systému, je třeba mít k dispozici záložku Omezení, má tato agenda charakter agend dokladových. Popis ovládání, společných prvků v dokladových agendách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Výklad pojmu Dílčí karty viz kap. Hlavní a dílčí karty.

Agenda dílčích karet je z hlediska svého spouštění a toho, jak je dostupná uživateli, jistou výjimkou mezi ostatními agendami - Dílčí karty jsou uživateli k dispozici:

  • jako záložka v rámci jiné agendy - tj. záložka Dílčí karty k dané (hlavní) skladové kartě v agendě Skladové karty. Seznam dílčích karet přímo v záložce Dílčí karty v otevřené agendě Skladových karet je určený pouze pro prohlížení.
  • přímo jako samostatná agenda - jako samostatnou agendu ji lze vyvolat buď ze záložky Dílčí karty k dané hlavní kartě funkcí Úpravy, tedy otevře se "přes" agendu hlavních skladových karet, anebo ji lze otevřít standardně jako jiné agendy z okna pro spouštění agend. Seznam dílčích karet v takto vyvolané agendě Dílčích karet je určený nejen pro prohlížení, ale lze zde dílčí skladové karty zadávat, opravovat údaje na nich definované, příp. je mazat apod.

Ke každé dílčí kartě je možno si přímo odtud vyvolat agendu Skladových pohybů a prohlížet a tisknout jednotlivé skladové pohyby s vybranou dílčí kartou a základní údaje o nich (jako je např. skladová cena apod.), agendu Pohybů rezervací a sledovat tak zarezervovaná množství apod., agendu Pohybů na objednávkách přijatých a sledovat stav objednaných položek, obdobně agendu Pohybů na nabídkách vydaných, Pohybů polohovacích dokladů apod.

Můžete pracovat jenom s dílčími kartami, které evidují položky na skladech, ke kterým máte nastavena přístupová práva (dílčí kartu evidovanou pro sklad, ke kterému nemáte přístup, nejen že nelze opravovat, ale nelze s ní uskutečnit ani žádné skladové pohyby, vystavit na ni objednávku apod. (sklad, ke kterému nemáte přístup se v dokladech nenabízí).

Pokud používáte polohování, pak zde můžete sledovat, v kterých skladových pozicích je jednotlivé zboží uloženo. Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.