Akční ceníky

Seznam akčních ceníků zadaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Položky Omezení použití Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklady, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě

 • stromového zobrazení.

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Kromě běžných ceníků zadávaných v agendě Ceníky je možno zadávat tzv. akční ceníky, které nějakým časově omezeným způsobem dočasně překrývají ceník běžný (akční ceny vybraného sortimentu na určité časově omezené období, víkendové slevené ceny, tzv. happy hours (jiné ceny v určitém čase), apod.).

Akční ceny na léto
Uživatel chce na měsíc červenec a srpen vyhlásit slevu (nižší ceny) na některé vybrané položky. Nadefinuje si v ceníku samostatný akční ceník s omezenou časovou platností, ve kterém uvede snížené ceny akčních položek. V zadaném období se budou tyto položky automaticky prodávat za ceny z tohoto akčního ceníku.

Akční ceny na určité produkty
Uživatel chce na omezené časové období nabídnout vybrané produkty za velmi nízkou akční cenu, zároveň se na tyto položky již nebudou aplikovat žádné další slevy. Vytvoří akční ceník a zatrhne u něj, že ceny nemají podléhat slevám. V zadaném období se budou tyto položky automaticky prodávat za ceny z tohoto akčního ceníku bez dalších slev.

Můžete si definovat libovolné množství akčních ceníků. Ke každému ceníku definujete, kdy má platit. Je-li pro totéž období akčních ceníků více, pak se rozlišují prioritou. Pro každý přidaný akční ceník pak definujete jeho obsah (tj. ceníkové položky, které obsahuje), ceny těchto položek a způsob zaokrouhlování cen.

Jak bylo řečeno v kap. Ceníky - obecně, akční ceníky vzhledem ke své časové omezenosti (dočasnosti) nepodporují (na rozdíl od běžných ceníků) časové platnosti cen jejich položek.

Pravidla týkající se použití akčních ceníků:

Dále ke každému akčnímu ceníku lze definovat omezení jeho použití, tj. můžete k němu přiřazovat sklady, příp. firmy (toto mj. umožňuje definovat si individuální akční ceny pro sklady, resp. pro firmy). Přiřazením skladů a firem k akčnímu ceníku tedy určujete, pro které sklady a firmy bude aktuálně platný.

 • akční ceník se použije automaticky (a to absolutně přednostně před jinými ceníky), pokud v daném okamžiku má platit
 • u akčních ceníků se nedefinuje použití (jako je tomu u běžných ceníků), ale naopak omezení použití
 • akční ceník nemusí mít definováno žádné omezení použití (tj. nemusí být k němu přiřazeny žádné subjekty)
 • pokud akční ceník nemá v záložce Omezení použití připojen žádný sklad ani firmu, pak není jeho použití nijak omezeno, tj. platí pro všechny sklady a firmy. Tj. akční ceník se použije automaticky (a to absolutně přednostně před jinými ceníky), pokud v daném okamžiku má platit.
 • pokud akční ceník v záložce Omezení použití připojen nějaký sklad nebo firmu, pak platí pouze pro ně
 • Omezení použití pro sklad a Omezení použití pro firmu jsou navzájem nezávislá, tj. pokud má určitý akční ceník přiřazenou firmu a nemá přiřazený žádný sklad, bude platit pouze pro tuto jednu firmu a pro všechny sklady a naopak
 • ke každému akčnímu ceníku může být přiřazen jeden nebo více skladů - tzn., že máte možnost definovat akční ceny platné jen pro konkrétní sklad(y), tj. individuální akční ceníky pro sklady
 • ke každému akčnímu ceníku může být přiřazena jedna nebo více firem - tzn., že máte možnost definovat individuální akční ceny pro firmy, tj. individuální akční ceníky pro firmy
 • každá firma a každý sklad mohou být aktuálně přiřazeny k více akčním ceníkům

  Tzn., že pokud sklad nebo firma jsou přiřazeny k nějakému akčnímu ceníku a vy je přiřadíte k akčnímu ceníku jinému, pak se nijak neruší přiřazení k původnímu ceníku. Neboli omezení použití akčního ceníku pro daný sklad, firmu se nijak automaticky neruší, pokud daný sklad nebo firmu přiřadíte také k jinému akčnímu ceníku.

  Pokud může být v konkrétní situaci uplatněno více akčních ceníků, tj. všechny mají stejnou prioritu, obsahují stejnou položku a jsou přiřazeny ke stejné firmě nebo skladu, použije se z těchto ceníků pouze jeden, ale není možné uživatelsky ovlivnit, který to bude. Při definování akčních ceníků se je proto vhodné podobného nejednoznačného překrývání vyvarovat, resp. nastavovat ceníkům různou prioritu.

Filosofie je tedy opačná než u běžných ceníků (viz Pravidla týkající se použití ceníků): U běžných ceníků přiřazujete, pro koho daný ceník aktuálně platí. Pokud není přiřazen žádný subjekt (není zadáno žádné použití), pak daný běžný ceník aktuálně neplatí pro nikoho. Akční ceník naopak platí přednostně pro všechny a pouze pokud jsou přiřazeny nějaké subjekty (tj. je zadáno nějaké omezení použití), pak akční ceník platí jen pro dané subjekty.

Podrobný popis, jakým způsobem se uplatňují jednotlivé ceníky a jejich použití v nabízení prodejních cen na dokladech, viz popis položky jednotková cena na skladovém řádku dokladu, způsob vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné na doklad viz dále popis výpočtu výchozí prodejní ceny.

Možnosti přidávání položek do akčního ceníku:

Položky lze do daného akčního ceníku přidávat:

 • Ručním přidáním v záložce Položky funkcí Přidat.
 • Zkopírováním z jiných akčních ceníků včetně prodejních cen funkcí Zkopírovat ceník. Jedná se o podporu pro rychlé přidání položek.
 • Zkopírováním vybraných položek z více akčních ceníků funkcí Doplnit ceník. Jedná se o podporu pro rychlé přidání položek.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.