Akční ceníky - záložka Omezení použití

Záložka slouží pro omezení použití aktuálního ceníku ze záložky Seznam, tj. přiřazení firem, skladů k danému akčnímu ceníku.

Význam nastaveného omezení použití akčních ceníků a pravidla týkající se použití akčních ceníků byla podrobně objasněna v úvodní kapitole.

Podrobný popis, jakým způsobem se uplatňují jednotlivé ceníky a jejich použití v nabízení prodejních cen na dokladech, viz popis položky jednotková cena na skladovém řádku dokladu, způsob vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné na doklad viz dále popis výpočtu výchozí prodejní ceny.

Záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž jsou uvedeny objekty, k nimž je daný ceník přiřazen s následujícími položkami:

Název Popis
Název Název objektu, který je přiřazen k akčnímu ceníku, tedy název firmy nebo skladu.
Typ

Udává typ objektu, který je přiřazen k akčnímu ceníku, tj.:

  • Firma - jedná se o některou z firem
  • Sklad - jedná se o některý sklad

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam (s tím, že tyto funkce se váží k akčním ceníkům, nikoli k nastavování jejich použití).

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání použití ceníku probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce v této záložce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Připojit F2 -

Pomocí této funkce můžete nastavit, pro jaký objekt bude daný ceník aktuálně platit.

U akčních ceníků není více možností, jak nastavit použití (jako je tomu u běžných ceníků, kde je možností více).

Můžete:

  • Připojit sklad - vyberete jeden nebo více skladů, pro které má daný akční ceník platit
  • Připojit k firmě - vyberete jednu nebo více firem, pro které má daný akční ceník platit

U akčních ceníků není k dispozici možnost "Nastavit jako hlavní" (jako je tomu u běžných ceníků), jelikož pro ně nemá význam. Jak bylo objasněno v úvodní kap., zde je filosofie opačná.

Odpojit F8 -

Funkce inverzní k předchozí, tj. zruší dané připojení, tedy použití.

Jak bylo řečeno v úvodní kap., omezení použití akčního ceníku pro daný sklad, firmu se nijak automaticky neruší, pokud daný sklad nebo firmu přiřadíte také k jinému akčnímu ceníku.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této záložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této záložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.