Dílčí skl. karty - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuální dílčí skladové kartě ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každé dílčí kartě jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

Položky zadávané k dílčí skladové kartě:

Název Popis
Sklad.karta Identifikace hlavní skladové karty , k níž patří aktuální dílčí skladová karta ze záložky Seznam. Zobrazuje se kód a název hlavní skladové karty. Informativní, needitovatelná položka.
Sklad

Kód skladu, pro něž je daná dílčí karta založena.

Jak bylo řečeno již v kap. Hlavní a dílčí karty, ke každému skladu lze pro (hlavní) skladovou kartu založit právě jednu kartu dílčí. Tudíž nelze zadat sklad, pro nějž již dílčí karta existuje.

Místo Zde můžete pro danou dílčí kartu zadat přesnější umístění z nadefinovaného číselníku míst. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení parametru Zadávání místa na dílčích kartách ve Firemních nastaveních.
Počet

Položka zobrazuje stav dané skladové položky na skladě. Počet je uveden v hlavní jednotce. Needitovatelná položka je aktualizována po provedeném pohybu s danou dílčí kartou.

Položka není určena pro zadání počátečního stavu na kartě, jelikož v ABRA Gen každá změna skladového počtu musí být podložena pohybem, a tudíž skladovým dokladem. Tedy pokud začínáte se systémem pracovat a potřebujete zavést skladové karty, na kterých máte nenulové počáteční stavy, použijete k tomu s výhodou Inventuru resp. Poziční inventuru (příp. zadáte Příjemku). Dále viz Jak začít používat modul Sklad.

Počet desetinných míst, na který se tato položka zobrazuje, se řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Doprava % Na každé dílčí kartě je možno zadat, jaké % z nákupní ceny zadané při příjmu do skladu budou představovat vedlejší neboli vedlejší pořizovací náklady na dopravu. Pokud je vyplněno a pokud máte v parametru Způsob vyplňování vedlejších pořizovacích nákladů - doprava nastaveno, že chcete předvyplňovat vedlejší pořizovací náklady na dopravu procentem, pak je v příjemce v záložce Vedlejší pořizovací náklady automaticky předvyplněno toto procento a odpovídající částka vypočtená jako procento ze zadané nákupní ceny je započtena do ceny celkem uvedené v hlavičce zadávané příjemky.
Ost. náklady % Obdobně jako předchozí položka, jen platí pro ostatní náklady a závisí na nastavení parametru Způsob vyplňování vedlejších pořizovacích nákladů - ost.náklady.
Spodní limit

Udává, jaké minimální množství by mělo být na daném skladě. Vztahuje se k hlavní jednotce.

Lze využít např. pro

Spodní limit je jedním z požadavkových dokladů v SCM. Pokud používáte SCM, pak je třeba limit správně nastavovat, jelikož defaultně dodávané datové zdroje k němu přihlíží. Dále viz též kap. Často kladené otázky k SCM, otázka Datový zdroj "Spodní limit" a jeho dopad v Bilanci a Vývoji.

Horní limit Obdobně jako položka Spodní limit s tím, že udává, jaké maximální množství by mělo být na daném skladě.
Informace z posledního pořízení
  Datum

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Datum posledního nákupu, tedy poslední aktualizace nákupní ceny. Aktualizuje se datem z příjemky (datem vystavení dokladu), ale jen tehdy, pokud daná příjemka aktualizuje nákupní ceny (za jakých podmínek aktualizuje příjemka nákupní cenu, viz popis následující položky poslední pořizovací cena.

 

Cena

(=Poslední pořizovací cena)

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Informace o poslední pořizovací ceně. Je vztažena k hlavní jednotce. Objasníme na příkladu:

Mějme skladovou kartu dodávanou v balení, ve kterém jsou 2ks, anebo někdy i v paletách, ve kterých je 10ks. Tedy zavedeme jednotku bal (se vztahem 2) a zadáme ji jako hlavní a dále jednotku pal (se vztahem 10). Nechť poslední nákupní cena za paletu je 900Kč. Tedy v záložce Detail i Seznam bude uvedena cena 180,-Kč (cena za hlavní jednotku bal, (900:10)*2=180,-Kč).

Na kolik desetinných míst je možné zadat Poslední pořizovací cenu, určuje parametr Počet desetinných míst pro zadání částky na řádcích dokladů.

Položka se aktualizuje automaticky podle uskutečněných příjmových skladových pohybů na příjemkách, převodkách příjem a příjmech hotových výrobků, ale lze ji zadat i ručně.

Pravidla aktualizace poslední pořizovací ceny podle příjmového skladového dokladu:

Aktualizace se automaticky provede:

Pořizovací (nákupní) cena evidovaná na dílčí kartě se využívá (tam, kde to má význam společně s následující položkou Doplň.cena) např.:

Pozor, poslední pořizovací cena zde zobrazená je vztažena k hlavní jednotce, nicméně v databázi je pamatována k jednicovému počtu (tedy jakoby k jednotce se vztahem 1) a pamatuje se maximálně na 6 desetinných míst. Pokud tedy používáte jednotky se vztahem, který je nesoudělný se zadávanými cenami, může za některých okolností dojít vlivem dělení a násobení při přepočítávání z hlavní jednotky do jednotky jednicové a naopak k zaokrouhlení. Vztahy jednotek a hlavní jednotku volte tedy uvážlivě!!!

Poslední pořizovací cena zde zobrazená je vztažena k hlavní jednotce, nicméně v databázi je pamatována k jednicovému množství a pamatuje se na max. 6 desetinných míst, tudíž při nesoudělných údajích (pokud používáte jednotky se vztahem, který je nesoudělný se zadávanými cenami) nebo příliš velkých převodních vztazích může rovněž dojít při přepočtu k zaokrouhlování.

Objasníme na příkladech:

Mějme kartu se zavedenou hlavní jednotkou bal se vztahem 3 a jednotkou ks se vztahem 1. Na dílčí kartě zadáme poslední nákupní cenu 100,- Kč, tedy 100,-Kč za jeden bal. Poté budeme vystavovat příjemku na tuto kartu z tohoto skladu. Do příjemky se nám ale nepředvyplní 100,-Kč, ale 99,99kč na balík (jelikož poslední nákupní cena evidovaná v databázi je vztažena k jednicovému počtu, tedy 33,33 a předvylpněná cena je tato cena krát vztah požité jednotky v příjemce, v našem případě tedy 33,33*3=99,99Kč).

Mějme kartu se zavedenou hlavní jednotkou MB se vztahem 1000000. Na dílčí kartě zadáme poslední nákupní cenu 12,33 Kč. Tedy cena za jednotku s jednicovým množstvím je 12,33/1000000, po oříznutí na 6 desetinných míst se uloží do databáze 0,000012. V položce poslední nákupní cena je pak cena 0,000012*1000000=12!

 

Dopl. cena

(=Doplňková pořizovací cena)

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Zobrazuje, kolik z poslední celkové pořizovací ceny činily vedlejší pořizovací náklady. Na kolik desetinných míst je možné zadat Doplňkovou pořizovací cenu, určuje parametr Počet desetinných míst pro zadání částky na řádcích dokladů.

Položka se vyplňuje automaticky podle uskutečněných příjmových skladových pohybů, ale lze ji zadat i ručně. Z příjemek se aktualizuje spolu s předchozí položkou Poslední pořizovací cena.

Z příjmů hotových výrobků se aktualizace poslední doplňkové poř. ceny neprovádí. (Rovněž z žádných jiných dokladů, jelikož na žádných jiných se vedlejší pořizovací náklady nezadávají.)

Tento údaj se pak využívá pro:

Pro předvyplňování ceny do příjemky, objednávky vydané nebo inventárního přebytku se nepoužívá.

Dopl. pořizovací cena zde zobrazená je vztažena k hlavní jednotce, nicméně v databázi je pamatována k jednicovému množství a pamatuje se na max. 6 desetinných míst, tudíž při nesoudělných údajích nebo příliš velkých převodních vztazích může rovněž dojít při přepočtu k zaokrouhlování, viz popis a příklady u předchozí položky Poslední pořizovací cena.

  Měna

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Měna poslední pořizovací (nákupní) ceny. Přebírá se z dokladu, který poslední pořizovací cenu aktualizuje, ale lze ji zadat i ručně.

Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum posledního nákupu na kartě.
  • Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem rovným datu posledního nákupu. Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku.
  • Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek

Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě předvyplňovaný kurz závisí jen na zadaném datumu, žádné firemní parametry pro předvyplňování kurzu jej neovlivňují. Předvyplněný kurz lze změnit. Po změně datumu nákupu se opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu.

Kurz pamatovaný k poslední pořizovací (nákupní) ceně na dílčí kartě se použije

  • k vyčíslení předběžné skladové ceny pro ocenění výdajových skladových dokladů. Tedy v případě, že se oceňují výdajové skladové doklady předběžnou cenou, jelikož není známa cena skladová (nebyla zatím uzávěrka), a poslední pamatovaná pořizovací cena na dílčí kartě je v jiné měně, pak se pro přepočet použije pamatovaný kurz, nikoli kurz z aktuálního kurzovního lístku.
  • v případě vyhodnocování nejlevnějšího dodavatele při generování požadavků na objednávky, pokud je v kritériích zadáno hledat dodavatele nejlevnějšího z příjemek a současně se hledání z příjemek uplatní (tj. není dohledán dodavatel v Seznamu dodavatelů). Tedy v případě, že se dohledává nejlevnější dodavatel a příjemka je v jiné měně, pak se pro přepočet použije pamatovaný kurz v hlavičce příjemky, nikoli kurz z aktuálního kurzovního lístku.
  • k vyčíslení poslední nákladové ceny pro zobrazení položky Skladová cena/Poslední pořizovací cena v cenících (pokud skladová není známa a používá se předběžná skladová).
  • k předvyplnění jednotkové nákupní ceny do příjemek (PR) resp. objednávek vydaných (OV), pokud je cena pro předvyplnění zvolená poslední nákupní cena. Viz popis položky Jedn. cena u PR resp. Jedn. cena u OV.
  • k vyčíslení poslední nákupní ceny v rámci přeceňování, pokud je jako výchozí cena při přeceňování zvolena poslední nákupní a tato je v jiné měně
  • k vyčíslení Částky pro Intrastat na vratce příjemky (VPR) vystavované bez vazby na příjemku (PR), pokud jsou poslední nákupní ceny evidované na kartě v cizí měně
  • apod.

Pro přepočet ceny k předvyplňování nákupní ceny na příjemkách a objednávkách se kurz pamatovaný na dílčí kartě nepoužívá - použije se naopak aktuální kurz z kurzovního lístku.

Způsoby přepočtu částek v cizí měně na měnu lokální, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně atd. závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

  Dodavatel

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Jedná se o údaj o dodavateli z posledního pořízení. Tj. položka Firma z hlavičky dokladu, kterým byla naposledy provedena aktualizace poslední pořizovací ceny, viz výše.

Posl. pořizovací cena na dílčí kartě se může aktualizovat též z místa, kde údaj o firmě není k dispozici (např. funkcí Kalkulace z norem Kompletace/Gastrovýroby, viz poslední pořizovací ceny), tudíž se Dodavatel nijak neaktualizuje (pokud již byl nějaký vyplněn (např. z nějaké předchozí PR), pak zůstane nezměněn).

Objednávky vydané
  Aktuálně potvrzeno

Zobrazuje k dané skladové kartě na daném dílčím skladu počet, který ještě zbývá dodat z potvrzených objednávek vydaných. Tedy položka informuje uživatele o počtu, na který ještě jsou vystaveny objednávky, které jsou potvrzeny, ale nebyly ještě zcela dodány, tedy o počtu, který ještě bude s největší pravděpodobností dodán. Objasníme na příkladu:

Nechť na skladovou kartu "S" zatím není vystavena žádná objednávka vydaná. V položce Objednávky vydané - aktuálně potvrzeno je uvedeno 0ks. Vystavíme objednávku vydanou na kartu K v počtu 15ks a poté, co nám ji dodavatel potvrdí, si na ni zadáme, že je potvrzena. V položce Objednávky vydané - aktuálně potvrzeno bude uvedeno 15ks. Poté nechť je objednávka částečně dodána v počtu 5ks, tedy zadáme příjemku do skladu s importem objednávky. V položce Objednávky vydané - aktuálně potvrzeno bude uvedeno 10ks.

Informace o tom, jaké objednávky byly na danou dílčí kartu zadány, kolik bylo objednáno a kolik z toho již bylo dodáno, jsou k dispozici v agendě Pohyby na objednávkách vydaných.

  Aktuálně nepotvrzeno Zobrazuje k dané skladové kartě na daném dílčím skladu počet, který ještě zbývá dodat z nepotvrzených objednávek vydaných. Tedy položka informuje uživatele o počtu, na který ještě jsou vystaveny objednávky, které nejsou potvrzeny a nebyly ještě zcela dodány, tedy o počtu, který ještě bude možná dodán. Obdoba předchozí položky.
Objednávky přijaté
  Aktuálně potvrzeno

Zobrazuje k dané skladové kartě na daném dílčím skladu počet, který ještě zbývá dodat z potvrzených objednávek přijatých. Tedy položka informuje uživatele o počtu, na který ještě jsou vystaveny objednávky, které jsou potvrzeny, ale nebyly ještě zcela dodány, tedy o počtu který ještě bude s největší pravděpodobností nutno uspokojit. Objasníme na příkladu:

Nechť na skladovou kartu "S" zatím není vystavena žádná objednávka přijatá. V položce Objednávky přijaté - aktuálně potvrzeno je uvedeno 0ks. Vystavíme objednávku přijatou na kartu K v počtu 5ks a zadáme, že je potvrzena. V položce Objednávky přijaté - aktuálně potvrzeno bude uvedeno 5ks. Poté objednávku částečně vyřídíme, tj. vystavíme dodací list s importem této objednávky v počtu 3ks. Tedy v položce Objednávky přijaté - aktuálně potvrzeno bude uvedeno 2ks. Pokud pak uživatel bude chtít vyskladnit bez objednávky např. 4ks dané karty, tak může (jelikož zboží není rezervováno), nicméně v této položce může vidět, že 2ks jsou ještě požadovány na nějaké objednávce, kterou bude třeba rovněž uspokojit.

Informace o tom, jaké objednávky byly na danou dílčí kartu zadány, kolik bylo objednáno a kolik z toho již bylo dodáno, jsou k dispozici v agendě Pohyby na objednávkách přijatých.

  Aktuálně potvrzeno Zobrazuje k dané skladové kartě na daném dílčím skladu počet, který ještě zbývá dodat z nepotvrzených objednávek přijatých. Tedy položka informuje uživatele o počtu, na který ještě jsou vystaveny objednávky, které nejsou potvrzeny a nebyly ještě zcela dodány, tedy o počtu který ještě bude s největší pravděpodobností nutno uspokojit. Obdoba předchozí položky.
Průměrná skladová cena
  Datum

Informace o napočtené průměrné skladové ceně z posledního ocenění uzávěrkou a datu posledního ocenění uzávěrkou. Je vztažena k hlavní jednotce. Objasníme na příkladu:

Mějme skladovou kartu dodávanou v balení, ve kterém jsou 2ks, anebo někdy i v paletách, ve kterých je 10ks. Tedy zavedeme jednotku bal (se vztahem 2) a zadáme ji jako hlavní a dále jednotku pal (se vztahem 10). Mějme následující doklady:
- příjemku PR1 – 10bal za 150Kč/bal
- příjemku PR2 – 5pal za 900Kč/pal

Pak je průměrná skladová cena (10*150 + 5*900)/(20+50)=85,714 za jednicové množství. Tj. 171,42/bal, což bude uvedeno v Detailu sklad. karty.

Položka se aktualizuje automaticky po provedení skladové uzávěrky a to jak po provedení úplné uzávěrky (k datu nebo za období) tak po provedení ocenění skladových zásob a to v závislosti na stavu parametru Ukládat průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty.

Průměrná skladová cena se využívá například jako jeden z možných zdrojů

Smysluplné využití všech uvedených možností předpokládá nastavení zmíněného parametru Ukládat průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty na hodnotu Ano.

  Cena
Rezervováno
  Aktuálně rezervováno

Zobrazuje celkový rezervovaný počet na daném dílčím skladu k aktuálnímu datu! Tedy jedná se o tzv. dynamické rezervace.

Datum zde hraje důležitou roli. V položce Rezervace celkem se zobrazuje, jaký počet je skutečně rezervován "k dnešnímu dni", tj. rezervace, které jsou již datumově "prošlé", zde nejsou zahrnuty.

Objasníme na příkladu: Mějme objednávku přijatou na kartu K. Na ní zadáme rezervace v počtu 10ks s datem Rezervovat do 20.11.2001. Objednávka zatím byla vydodána pouze v počtu 6ks, tzn., že stále zbývají 4ks rezervované. Dne 21.11.2001 si prohlížíme dílčí kartu na daném skladu, ale v položce Rezervováno je uvedeno 0ks, nikoli 4ks! Je to tím, že rezervace k datu 21.11.2001 už není platná.

Informace o tom, jaké rezervace byly na danou dílčí kartu zadány, k jakému datu jsou platné a kolik z nich již bylo splněno (vydodáno), jsou k dispozici v agendě Pohyby rezervací pro danou dílčí kartu.

Definice statistické hodnoty na vstupu

Od verze 10.02 ABRA Gen již nejsou položky Definice statistické hodnoty a Statistická hodnota na dokladech k dispozici a jejich hodnota nemá pro sestavení hlášení INTRASTAT význam. Údaj zde zadaný se tudíž nikde nepředvyplňuje.

Umožňuje zadat definici stat. hodnoty, která se má předvyplňovat při výběru dané sklad. karty do skladového řádku dokladu do položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Týká se vybraných dokladů na vstupu. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu.

Kód definice stat. hodnoty zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Definic stat. hodnoty na vstupu.

Není k dispozici v lokalizaci pro SR, jelikož legislativa Slovenské republiky vykazování statistické hodnoty v hlášení INTRASTAT nevyžaduje.

Definice statistické hodnoty na výstupu

Od verze 10.02 ABRA Gen již nejsou položky Definice statistické hodnoty a Statistická hodnota na dokladech k dispozici a jejich hodnota nemá pro sestavení hlášení INTRASTAT význam. Údaj zde zadaný se tudíž nikde nepředvyplňuje.

Umožňuje zadat definici stat. hodnoty, která se má předvyplňovat při výběru dané sklad. karty do skladového řádku dokladu do položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Týká se vybraných dokladů na výstupu. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu.

Kód definice stat. hodnoty zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Definic stat. hodnoty na výstupu.

Není k dispozici v lokalizaci pro SR, jelikož legislativa Slovenské republiky vykazování statistické hodnoty v hlášení INTRASTAT nevyžaduje.

Inventarizace
  Poslední inventarizace

Datum posledního zinventarizování dané skladové položky.

  Blokováno inventurou

Informace, zda je daná skladová karta aktuálně blokována nějakou inventurou prováděnou pomocí protokolů.

Opravy:

Opravovat lze pouze položky Místo, procenta vedlejších pořizovacích nákladů a limity na skladě.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.