Skladové karty (hlavní) - záložka Dodavatelé

V záložce je zobrazen seznam dodavatelských firem z Adresáře firem, které patří k aktuální skladové kartě ze záložky Seznam (na počátku prázdný). Příslušnost dodavatelských firem ke skladové kartě zde lze upravovat, tj. měnit údaje o dodavatelích, dodavatele přidávat/odebírat. Záložka Dodavatelé není k dispozici pro makrokarty.

Pro práci s dodavateli platí:

Dodavatelů můžete mít pro jednu kartu více a rovněž jednoho dodavatele můžete mít zaznamenaného vícekrát (to má smysl tehdy, pokud se některé údaje liší - např. různé ceny pro různé jednotky, měny apod.). Záznamy dodavatelů lze zadávat ručně, nicméně mohou být aktualizovány i automaticky, je-li tak nastaveno při zadávání dokladů na příjem na sklad. Jeden ze záznamů dodavatelů pak můžete mít označen jako hlavního dodavatele. Příznak hlavního dodavatele může mít v různých agendách různé využití, viz popis dané položky.

Možnosti přidání dodavatele ke skladové kartě:

 • ručně pomocí funkce Přidat v editaci seznamu dodavatelů v záložce Dodavatelé
 • ručně pomocí funkce Připojit z agendy Dodavatelské ceníky
 • automaticky

  Seznam dodavatelů se aktualizuje automaticky z hlediska přidávání nových dodavatelů a z hlediska cen a to:

  • po zadávání nové příjemky do skladu, má-li tato v hlavičce zatrženo "Aktualizovat dodavatele". Za jakých dalších podmínek se aktualizuje seznam dodavatelů z příjemek, je uvedeno v popisu položky Aktualizovat dodavatele v hlavičce Příjemky.

   Platí i v případě, že taková příjemka byla přidána v rámci zpracování dokladu ISDOC přijatý typu faktura či vrubopis s tvorbou příjemky.

   Z dokladů PHV se dodavatelé defaultně neaktualizují a v hlavičce PHV není příznak "Aktualizovat dodavatele". Nicméně interně je tento příznak k dispozici a je dostupný přes skriptování (defaultně nastavený na Ne (neaktualizovat)). Pokud by si tedy uživatel přál, aby se mu dodavatelé aktualizovali i z dokladů PHV, pak si může danou funkcionalitu zajistit pomocí skriptování.

   Je třeba si ale uvědomit, že aby se dodavatelé při uložení PHV zaktualizovali, musela by na PHV v době vzniku PHV být nenulová cena (podmínky aktualizace viz popis položky Aktualizovat dodavatele v hlavičce PR). Nenulová cena může být pouze na PHV vzniklých z modulů Kompletace nebo Gastrovýroba, u PHV z Výroby nikoli. Viz popis jedn. ceny na PHV. 

  • po provedení B2B importu, pokud se jedná o import, který pracuje se skladovými kartami a na importní straně dohledává ve skladových kartách a v jejích dodavatelích a kde je tudíž žádoucí podle importovaných údajů průběžně seznam dodavatelů aktualizovat. Např. B2B import FV do FP, B2B import FV do PR apod. Viz B2B exporty a importy mezi systémy ABRA Gen - popis podrobněji (parametry driverů, podmínky importu, struktura XML).

Z jiných hledisek se seznam dodavatelů neaktualizuje a zůstává tak, jak byl zadán. Např. došlo-li na sklad. kartě k opravě vztahů jednotek, údaje v seznamu dodavatelů se nijak nezmění. Dále z toho plyne, že v seznamu dodavatelů jsou vidět firmy i po případných zásadních opravách, slučování či skrývání firem v adresáři. Je to z evidenčních důvodů a není to nijak na závadu. Skryté firmy se totiž již nedají použít, ani v dokladech ani v omezování za dodavatele apod. Pokud byla firma zásadně opravená či sloučená, má svého následovníka a s daným dodavatelem se pracuje skrze daného následovníka. Např. při nabízení dodavatelů k výběru, při aktualizaci dodavatelů, při omezování za dodavatele (omezení za dodavatele-následovníka vybere i dodavatele-předchůdce) apod.

Příklady využití seznamu dodavatelů:

 • Pro automatické předvyplnění dodavatele
 • Pro předvyplnění nákupní ceny - Pro předvyplnění jednotkové nákupní ceny u některých dokladů, pokud vybraný dodavatel (v hlavičce dokladu příp. řádcích podle typu dokladu) je rovněž uveden v seznamu dodavatelů pro danou kartu. Viz dále popis položky Nákupní cena.
 • Pro ruční výběr dodavatelů - Pak může být seznam nabízených firem omezen jen za dodavatele k dané skladové kartě v závislosti na daném místě programu. Použití viz např.:

  Pak platí:

  Nabízení dodavatelů k výběru:

  • Je-li nějaká firma uvedená v seznamu dodavatelů vícekrát (např. pro různé jednotky, měny), pak se nabízí k výběru jen jednou. Po jejím výběru do dokladu se však přednostně použije ten záznam, který lépe odpovídá jednotce zadané v řádku dokladu a měně dokladu. Pokud takový nalezen není, použije se jiný záznam pro danou firmu přičemž se cena přepočítá dle měny a vztahu jednotek.

   Karta K nechť má 2 jednotky ks a bal=2ks. V seznamu dodavatelů je firma ABC 2x: s jednotkou ks a cenou 4500/ks a jednotkou bal a cenou 8800/bal (=>tedy 4400/ks). V řádku nabídky vydané se sklad. kartou K zadáme 1 ks a zadáme zdroj ceny "z ceníku dodavatele". Pokud z nabízeného seznamu dodavatelů vybereme firmu ABC, doplní se cena 4500.

  • Pokud firma uvedená v seznamu dodavatelů byla mezitím skryta, pak se k výběru nenabízí.
  • Pokud firma uvedená v seznamu dodavatelů byla mezitím zásadně opravena nebo došlo ke slučování firem, pak se k výběru nabízí její aktuální následovník. Viz předchůdci a následovníci firem.
  • Pokud nejsou ke kartě zadáni žádní dodavatelé, je seznam nabízených firem prázdný (v nabídkách vydaných, požadavcích na objednávky vydané, průvodci zajištěním zdrojů).
 • V rámci B2B exportů a importů - Pro dohledávání skladových karet na importní straně u odběratele. Viz např. B2B import DL do PR, B2B import skl. karet do dodavatelského ceníku apod. Podrobněji viz kap. B2B exporty a importy mezi systémy ABRA Gen - popis podrobněji (parametry driverů, podmínky importu, struktura XML), zde zejména pravidla dohledání skl. karet na importní straně např. v popisu tagu <Commodity> B2B importu FP do FV.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Ke skladové kartě Zobrazuje identifikaci skladové karty (kód a název), k níž jsou dodavatelé v této záložce zobrazeni, tj. aktuální skladové karty ze záložky Seznam.

Dále záložka Dodavatelé obsahuje:

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam se seznamem dodavatelů. V editovatelném seznamu se zadávají následující položky k dodavatelským firmám (podrobné informace k daným firmám pak získáte přímo v agendě Adresář firem v záložce Detail):

Název Popis
Kód firmy

Kód odběratelské firmy z Adresáře firem. Zadáte kód firmy přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku firem.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu nebo propojujete existující skladovou kartu s řádkem dodavatelského ceníku pomocí funkce Připojit, předvyplní se, pokud jsou splněny podmínky pro připojení, údajem z položky Firma.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Firma, tato změna se automaticky promítne i sem do záložky Dodavatelé tak, že se v záložce Dodavatelé vytvoří nový záznam, za předpokladu, že původní záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Firma Obsah položky Název firmy ze záložky Detail z Adresáře firem. Needitovatelná položka.
Ext. název

Externí název. Váš dodavatel může pro svůj sortiment používat jiné označování. V takovém případě můžete použít tuto položku. Libovolný externí název zboží podle dodavatele.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu nebo propojujete existující skladovou kartu s řádkem dodavatelského ceníku pomocí funkce Připojit, předvyplní se, pokud jsou splněny podmínky pro připojení, údajem z položky Dod. název.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Dod. název, tato změna se automaticky promítne i do položky Ext. název zde v záložce Dodavatelé za předpokladu, že záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Ext. kód

Externí kód. Váš dodavatel může pro svůj sortiment používat jiné označování. V takovém případě můžete použít tuto položku. Jedná se o libovolný alfanumerický kód 1-40 znaků dlouhý.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu nebo propojujete existující skladovou kartu s řádkem dodavatelského ceníku pomocí funkce Připojit, předvyplní se, pokud jsou splněny podmínky pro připojení, údajem z položky Dod. kód.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Dod. kód, tato změna se automaticky promítne i do položky Ext. kód zde v záložce Dodavatelé za předpokladu, že záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Dod. lhůta

Dodací lhůta dodavatele. Má především informativní význam.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu nebo propojujete existující skladovou kartu s řádkem dodavatelského ceníku pomocí funkce Připojit, předvyplní se, pokud jsou splněny podmínky pro připojení, údajem z položky Doba dodání.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Doba dodání, tato změna se automaticky promítne i do položky Dod. lhůta zde v záložce Dodavatelé za předpokladu, že záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Může být využita v SCM v Průvodci zajištěním zdrojů v rámci předvyplnění dodavatele podle Pravidel pro zajištění funkcí Předvyplnit (viz popis položky Firma v Pravidlech pro zajištění zdrojů) nebo v rámci funkce Hromadná oprava data dodání dle dodavatele.

Pro předvyplnění položek Datum dodání objednávek vydaných ani Požadované datum dodání požadavku na objednávky se nijak nepředvyplňuje.

Jednotka

Jednotka, k níž se vztahuje nákupní cena dodavatele (viz dále) pro daný záznam dodavatele. Musí být uvedena v seznamu jednotek k příslušné hlavní kartě. Povinná položka, jelikož dodavatelé se mj. používají pro tvorbu požadavků na objednávky vydané, kde nemá smysl generovat požadavky bez zadané jednotky.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu, předvyplní se, pokud jsou splněny podmínky pro připojení, údajem z položky Dod. jednotka.

Balení

Udává, kolik jednotek (zadaných v položce Jednotka výše) obsahuje "balení", ve kterém dodavatel dodává. Slouží pro možnost automatického povýšení (zaokrouhlení) objednávaného množství (které budete potřebovat u dodavatele objednat a které je vyčíslené v naší jednotce) tak, aby počtem odpovídalo tomu, v čem daný dodavatel dodává. Jde především o případ, kdy dodavatel dodává v jednotce, kterou nemáme mezi svými jednotkami zavedenu.

Pokud dodává v jednotce, kterou zavedenu máme, pak si záznam o dodavateli a další údaje o něm (cena, min. objednací množství atd.) zadáme přímo v ní (tj. bude vybrána v předchozí položce Jednotka). I v takovém případě bychom si sice mohli záznam o něm zadat i v jiné naší jednotce a další údaje o něm si k ní vztáhnout, ale pro praxi by to nemělo valný význam.

Počet, který lze u dodavatele objednat, může být dále ještě povýšeno pomocí následující položky Minimální objednací množství, viz příklad tam.

Objasníme na příkladech (zatím pro jednoduchost nechť je minimální objednací množství rovno 1):

Příklad 1: Mějme zboží, které budeme prodávat po kusech, ale budeme z něj i kompletovat dárkové cenově zvýhodněné balíčky po 2ks. Zavedeme si tedy jednotku ks (vztah=1) pro 1 kus a bal (vztah=2) pro dárkový balíček obsahující 2 kusy. Dodavatel, u něhož budeme chtít objednat, nechť ale dodává jen ve velkém - po pytlích, kde třeba každý pytel obsahuje 50 kusů. My ale nebudeme nikdy prodávat po pytlích, proto nemá význam, abychom si jednotku pytel zaváděli. Údaje o našem dodavateli si tedy zadáme vztažené k našim jednotkám, tj. kusům nebo balíčkům. U jednotky ks tedy do položky Balení zadáme 50 (tj. že "balení" dodavatele (pytel) obsahuje 50 kusů) a u jednotky bal do položky Balení zadáme 25 (tj. že "balení" dodavatele (pytel) odpovídá 25-ti našich jednotek, tj. balíčků). Pokud si tedy budeme chtít u tohoto dodavatele v budoucnu objednat, musíme kalkulovat s tím, že nepůjde objednat méně jak 1 pytel, to jest našich 50ks (kusů) nebo 25bal (balíčků).

Příklad 2: Láhve vína prodáváme pouze po jednotlivých kusech.

Zboží lze nakoupit u dodavatele A, který ho prodává výhradně v kartónech po 6-ti kusech, přičemž minimálně u něj lze objednat i jen jeden kartón. Dodavatel B prodává zboží po paletách, přičemž paleta obsahuje 10 kartónů po 6-ti kusech, přičemž minimálně lze i u něj objednat jen jednu paletu.

U skladové karty zavedeme pouze jednotky ks (vztah=1).
Pro dodavatele A a jednotku ks zadáme Balení = 6, Minimální objednací množství = 1 (nejméně lze tedy objednat 6ks).
Pro dodavatele B a jednotku ks zadáme Balení = 60, Minimální objednací množství = 1 (nejméně lze tedy objednat 60ks).

Pokud bychom chtěli víno prodávat nejenom po jednotlivých kusech, ale i po kartonech, zavedli bychom druhou jednotku kar se vztahem 6 a mohli bychom v seznamu dodavatelů zadat následující záznamy:

Pro dodavatele A a jednotku kar zadáme Balení = 1, Minimální objednací množství = 1 (nejméně lze tedy objednat 1kar).
Pro dodavatele B a jednotku kar zadáme Balení = 10, Minimální objednací množství = 1 (nejméně lze tedy objednat 10kar).

Položka Balení není povinná a může zůstat nulová. Pozor! Pokud ale chcete používat následující položku Minimální objednací množství, musí být nenulová a to buď rovna jedné (pokud se balení dodavatele shoduje s naší jednotkou, k níž tyto údaje vztahujeme), nebo různá od jedné v opačném případě. Je-li vyplněna nenulová hodnota, pak se na ni bere vždy ohled. A to v následujících případech:

 • Při hromadné Tvorbě požadavků na objednávky pomocí průvodce tvorbou požadavků na objednávky vydané, pokud je podle kritérií zadaných v průvodci k vypočtenému požadavku vybrán dodavatel, který má položku Balení nenulovou. Pak dojde vždy automaticky k povýšení potřebného množství (vyčísleného např. s ohledem na potřebný spodní limit na skladě apod.) tak, aby odpovídalo počtu, který obsahuje ono "balení" dodavatele.

  Viz položka Počet v Požadavcích na objednávky a dále viz souhrnné příklady v popisu závěrečného kroku Průvodce požadavky.

 • Při tvorbě Objednávek vydaných a Požadavků na objednávky vydané v rámci SCM v průvodci zajištěním zdrojů.
Min. množství

Udává, kolik "balení" dodavatele z předchozí položky, lze u daného dodavatele objednat minimálně. Tedy minimální objednatelný počet jeho balení (zadaných v položce Balení výše). Slouží pro možnost automatického povýšení (zaokrouhlení) objednávaného množství (které budete potřebovat u dodavatele objednat a které je vyčíslené v naší jednotce) tak, aby odpovídalo minimálnímu počtu, který lze u dodavatele objednat.

Objasníme na příkladu:

Láhve vína se prodávají pouze po jednotlivých kusech.

Zboží lze nakoupit u dodavatele A, který ho prodává výhradně v kartonech po 6ti kusech, přičemž minimálně lze odebrat 5 kartonů. Dodavatel B prodává zboží po paletách, přičemž paleta obsahuje 10 kartonů po 6ti kusech. Minimální objednací množství je 1 paleta.

U skladové karty zavedeme pouze jednotky ks.

Pro dodavatele A a jednotku ks zadáme balení = 6, minimální objednací množství = 5 (nejméně lze tedy objednat 30ks).
Pro dodavatele B a jednotku ks zadáme balení = 60, minimální objednací množství = 1 (nejméně lze tedy objednat 60ks).

Pokud bychom chtěli víno prodávat nejenom po jednotlivých kusech, ale i po kartonech, zavedli bychom druhou jednotku kar se vztahem 6 a mohli bychom v seznamu dodavatelů zadat následující záznamy:

Pro dodavatele A a jednotku kar zadáme balení = 1, minimální objednací množství = 5 (nejméně lze tedy objednat 5kar).
Pro dodavatele B a jednotku kar zadáme balení = 10, minimální objednací množství = 1 (nejméně lze tedy objednat 10kar).

Z výše uvedeného plyne, že minimální objednací množství vyjádřené v námi definovaných jednotkách uvedených v tabulce dodavatelů (ks resp. kar) lze vyjádřit jako součin položek "minimální množství" a "balení". To je množství, na jehož násobek by se objednávané množství mělo povýšit.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu nebo propojujete existující skladovou kartu s řádkem dodavatelského ceníku pomocí funkce Připojit, předvyplní se, pokud jsou splněny podmínky pro připojení, údajem z položky Min. množství.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Min. množství, tato změna se automaticky promítne i do položky Min. množství zde v záložce Dodavatelé za předpokladu, že záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Položka Min. množství není povinná a může zůstat nulová. Pozor! Pokud ji ale chcete používat, předchozí položka Balení musí být nenulová a to buď rovna jedné (pokud se balení dodavatele shoduje s naší jednotkou, k níž tyto údaje vztahujeme), nebo různá od jedné v opačném případě. Je-li vyplněna nenulová hodnota, pak se na ni bere vždy ohled. A to v následujících případech:

Datum

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Datum vzniku záznamu dodavatele resp. datum poslední aktualizace nákupní ceny z příjmových dokladů (neplatí pro ruční zadávání, kdy se datum při ruční editaci cen nijak nemění). Pokud se má seznam dodavatelů aktualizovat podle příjemky, může mít toto datum vliv na to, zda se seznam dodavatelů podle dané příjemky zaktualizuje nebo nikoliv. Za jakých podmínek se zaktualizuje seznam dodavatelů z příjemek, je uvedeno v popisu položky Aktualizovat dodavatele v hlavičce Příjemky.

Položku je možné v případě potřeby editovat ručně, ale při nejbližší automatické aktualizaci se ručně zadaná hodnota přepíše.

Nákup. cena

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Pořizovací (nákupní) cena u daného dodavatele. Jedná se o nákupní cenu bez vedlejších pořizovacích nákladů, které můžete také na příjemce zadávat. Je vztažena k jednotce dodavatele zadané výše v položce Jednotka! Objasníme na příkladu:

Mějme skladovou kartu dodávanou v balení, ve kterém jsou 2ks, anebo někdy i v paletách, ve kterých je 10ks. Tedy zavedeme jednotku bal (se vztahem 2) a zadáme ji jako hlavní a dále jednotku pal (se vztahem 10). Nákupní cena za paletu je 900Kč a za balení 200,-Kč.

Tedy v záložce Dodavatelé bude dodavatel A s jednotkou pal a poslední nákupní cenou 900,-Kč (tedy cena za jednicové množství od tohoto dodavatele je v tomto případě 900:10=90,-Kč ) a dále s jednotkou bal a poslední nákupní cenou 200,-Kč (tedy cena za jednicové množství v tomto případě je 200:2=100,-Kč).

Na kolik desetinných míst je možné zadat Nákupní cenu, určuje parametr Počet desetinných míst pro zadání částky na řádcích dokladů.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu nebo propojujete existující skladovou kartu s řádkem dodavatelského ceníku pomocí funkce Připojit, předvyplní se, pokud jsou splněny podmínky pro připojení, po případných úpravách, které zohledňují stav zatržítka Ceny jsou s DPH, údajem z položky Cena po slevě.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu částky v položce Cena (což způsobí změnu částky v položce Cena po slevě), tato změna se automaticky promítne i do položky Nákupní cena zde v záložce Dodavatelé za předpokladu, že záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Dále se položka může vyplňovat automaticky podle uskutečněných příjmových skladových pohybů a lze ji zadat i ručně. Za jakých podmínek se zaktualizuje seznam dodavatelů z příjemek, je uvedeno v popisu položky Aktualizovat dodavatele v hlavičce Příjemky.

Nákupní cena evidovaná u dodavatele se využívá pro předvyplnění pořizovací (nákupní) ceny na řádku dokladu s danou skladovou kartou na některých dokladech. Postup, podle kterého se dohledá cena k předvyplnění (s ohledem na násobné jednotky a nákupní cenu zadanou u dodavatelů versus cenu zadanou u dílčí karty) může být u různých dokladů různý a je popsán u popisu položek daného dokladu. Viz:

Pokud následně smažete příjemku, která aktualizovala posl. pořizovací (nákupní) cenu k danému záznamu dodavatele, aktualizované informace o poslední pořizovací (nákupní) ceně a datu posledního nákupu se ze seznamu dodavatelů nemažou!

Nákup. cena u dodavatele zde zobrazená je vztažena k jednotce dodavatele zadané výše, nicméně v databázi je pamatována k jednicovému množství a pamatuje se na max. 6 desetinných míst, tudíž při nesoudělných údajích (pokud používáte jednotky se vztahem, který je nesoudělný se zadávanými cenami) nebo příliš velkých převodních vztazích může dojít při přepočtu k zaokrouhlování jako u poslední nákupní ceny na dílčí kartě (viz popis a příklady u položky Poslední pořizovací cena na dílčí kartě).

Měna

+ Kurz

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Kód měny poslední nákupní ceny. Přebírá se z dokladu, který poslední pořizovací cenu aktualizuje, ale lze ji zadat i ručně.

Pokud vytváříte novou skladovou kartu z agendy Dodavatelské ceníky spuštěním funkce Zal. kartu nebo propojujete existující skladovou kartu s řádkem dodavatelského ceníku pomocí funkce Připojit, předvyplní se, pokud jsou splněny podmínky pro připojení, údajem z položky Měna.

Pokud v agendě Dodavatelské ceníky provedete opravu údaje v položce Měna, tato změna se automaticky promítne i sem do záložky Dodavatelé tak, že se v záložce Dodavatelé vytvoří nový záznam, za předpokladu, že původní záznam zde v záložce Dodavatelé vznikl na základě opravovaného záznamu z agendy Dodavatelské ceníky.

Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položky pro zadání kurzu. Kurz se načítá z Kurzovního lístku. Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě předvyplňovaný kurz závisí jen na zadaném datumu, žádné firemní parametry pro předvyplňování kurzu jej neovlivňují. Předvyplněný kurz lze změnit.

Kurz pamatovaný k poslední nákupní ceně v seznamu dodavatelů se použije

 • v případě vyhodnocování nejlevnějšího dodavatele při generování požadavků na objednávky, pokud je v kritériích zadáno hledat dodavatele nejlevnějšího. Tedy v případě, že se dohledává nejlevnější dodavatel a poslední pamatovaná nákupní cena u daného dodavatele je v jiné měně, pak se pro přepočet použije pamatovaný kurz v seznamu dodavatelů, nikoli kurz z aktuálního kurzovního lístku.

Způsoby přepočtu částek v cizí měně na měnu lokální, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně atd. závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Hlavní

Informace o tom, zda je daný dodavatel hlavním dodavatelem. Nastavení se provádí funkcí Nastav hl.dod., viz dále.

Příznak hlavního dodavatele se využívá např.:

Poptávat Položka se využívá v rámci Poptávkového řízení. Slouží pro selektivní přidávání dodavatelů, kteří se mají v rámci daného Poptávkového listu (POL) poptávat (volitelně lze do POL přidat ze skladové karty jen ty dodavatele, kteří mají v této položce nastaveno, že se mají poptávat).
Schváleno Zobrazuje, jestli je daný dodavatel schváleným dodavatelem pro skladovou kartu. Je k dispozici pouze, pokud je používáno SCM (viz Co je třeba k provozu SCM) a schvalování dodavatelů.
Popis Libovolná poznámka k danému dodavateli.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v záložce Dodavatelé

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu dodavatelů (změna pořadí zde není podporována) a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku pro nového dodavatele před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - pro přidání nového řádku pro nového dodavatele na konec (přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu dodavatelů, pokud najedete na nový řádek).

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního dodavatele. Záznam dodavatele nelze vymazat, pokud se na danou sklad. kartu váže položka dodavatelského ceníku pro daného dodavatele. Viz položka Skladová karta dodavatelského ceníku.
 • Třídění - Pro setřídění seznamu dodavatelů podle některého z nadefinovaných klíčů. K dispozici jsou možnosti Kód firmy, Název firmy, Externí název a Externí kód. Vybrané třídění se pamatuje na uživatele.

  Pokud si ke třídě Dodavatelé doplníte definovatelnou položku, u které zatrhnete volbu Umožnit podle této položky řadit seznam, rozšíří se možnosti třídění seznamu dodavatelů i o tuto položku.

Panel definovatelných formulářů dodavatele

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů dodavatele. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty dodavatelů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.

Další funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Úpravy F4 -

Pomocí této funkce můžete provádět libovolné úpravy v seznamu dodavatelů k dané hlavní skladové kartě.

Po vyvolání funkce Úpravy se zpřístupní editovatelný seznam dodavatelů, ve kterém můžete uvedené položky libovolně upravovat, a dále se zpřístupní funkce v liště navigátoru (viz výše), pomocí kterých můžete odběratele přidávat resp. mazat.

Seznam dodavatelů se též aktualizuje automaticky při zadávání nové příjemky do skladu, má-li tato v hlavičce zatrženo "Aktualizovat dodavatele". Za jakých dalších podmínek se aktualizuje seznam dodavatelů z příjemek, je uvedeno v popisu položky Aktualizovat dodavatele v hlavičce Příjemky.

Nastav hl. dod. Shift
+F4
-

Nastaví aktuálního dodavatele jako hlavního (viz výše). Jako hlavní může být označen pouze jeden z dodavatelů. Funkce je k dispozici jen pro již uložené dodavatele, pro zadávaného nového dodavatele k dispozici není (je třeba jej nejdříve uložit).

Je-li ke skladové kartě přidáván první dodavatel (tj. dosud byl seznam dodavatelů prázdný), je tento dodavatel po uložení záznamu automaticky nastaven jako hlavní.

Hledat

Ctrl +B

nebo

Shift +Ctrl +B

-

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

 • Hledat dle EAN - jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Funkce pracuje obdobně jako funkce Hledat dle EAN v záložce Seznam s tím, že zobrazí informace o dodavatelích k vyhledané skladové kartě.
 • Hledat dle dodavatele - funkce pracuje obdobně jako funkce Hledat dle dodavatele v záložce Seznam s tím, že zobrazí informace o dodavatelích k vyhledané skladové kartě.
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.