Skladové karty (hlavní) - záložka Náhrady

Záložka slouží pro zobrazení a editaci seznamu náhrad za aktuální skladovou kartu ze záložky Seznam, resp. seznamu karet, ke kterým je aktuální skladová karta definována jako jejich možná náhrada. Náhrady se využívají v agendách výrobních SW, kdy je možno stanovit, že není-li skladová karta skladem, je možno při výrobě použít její náhradu (resp. jednu z jejích náhrad apod.) Jedná se o seznam jiných skladových karet z agendy Skladových karet než je karta aktuální, které mohou nahrazovat aktuální skladovou kartu resp. které může aktuální karta nahradit.

Zda a jak se náhrady použijí, závisí na konkrétním výrobním modulu a může záviset ještě na jiném nastavení (např. možnost zakázat či povolit použití náhrad v položce Náhrady na konkrétním místě kusovníku ve výr. příkazu apod). Dále viz např. Náhrady ve výrobě.

Karty nahrazující aktuální kartu je možno si též filtrovat přímo v záložce Seznam funkcí Filtrovat náhrady.

Zde se zobrazují jen náhrady na první úrovni, tj. případné náhrady náhrad se již zde nezobrazují (na rozdíl od funkce Filtrovat náhrady).

Záložka Náhrady není k dispozici pro makrokarty, nemá pro ně význam.

V horní části záložky jsou k dispozici položky:

Název Popis
Ke skladové kartě Zobrazuje identifikaci skladové karty (kód a název), k níž se vztahuje seznam náhrad, resp. seznam karet nahrazovaných.
Zobrazit seznam skl. karet, které nahrazuje aktuální karta Pomocí této položky lze zvolit, zda zobrazený seznam aktuálně zobrazuje seznam karet, které mohou nahrazovat aktuální kartu nebo naopak seznam karet, pro které může být aktuální karta náhradou.

V seznamu jsou uvedeny ke kartám stejné položky jako v záložce Seznam, podrobné informace ke kartám pak získáte přímo v agendě Skladových karet nebo prostřednictvím funkce pro zobrazení dané karty, viz dále.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. Editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání použití ceníku probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce:

Název Kl. Doplňující popis
Přidat F2

Umožní připojit k aktuální kartě jinou skladovou kartu, tj. do zobrazeného seznamu přidá vybranou skladovou kartu z nabídnutého číselníku skladových karet. Tj. podle stavu zatržítka Zobrazit seznam skl. karet, které nahrazuje aktuální karta buď přidá náhradu k aktuální kartě nebo aktuální kartu přidá jako náhradu k jiné kartě.

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený: Do seznamu náhrad nelze přidat makrokartu, tj. skladová karta nemůže být nahrazena makrokartou a opačně makrokarta nemůže mít náhrady.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Zrušit F8 Funkce inverzní k Přidat. Umožní odpojit náhradu resp. označené náhrady od aktuální karty. Daná karta se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi aktuální kartou a kartou, která ji nahrazuje, resp. kterou nahrazuje.
Zobrazit -

Funkce pro dohledání a příp. zobrazení detailu konkrétní zdrojové skladové karty ze seznamu náhrad. Funkce vyvolá znovu agendu Skladové karty a otevře ji jako malý číselník. Malý číselník lze standardně přepnout na velký a pak jsou k dispozici všechny funkce agendy Skladové karty. Takto odtud vyvolaný číselník skladových karet se otevře rovnou s nastaveným kurzorem na skladovou kartu ze seznamu náhrad, pro niž byla funkce vyvolána.

V takto otevřeném číselníku se samozřejmě nezobrazí požadované záznamy, pokud byly mezitím v číselníku skryty anebo pokud se jedná o číselník podporující práci se skupinami záznamů a aktuálně používaná skupina požadované záznamy nezahrnuje nebo pokud je v číselníku nastaven výchozí filtr, který požadované záznamy nezahrnuje.

Zde se jedná o vyvolání číselníku se svázaným záznamem nikoli dokladové agendy, tudíž zde nelze realizovat otevření agendy s tzv. červeným omezením, jako je tomu při vyvolání dokladové agendy se svázanými doklady k aktuálnímu záznamu.

Hledat

Ctrl +B

nebo

Shift +Ctrl +B

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

  • Hledat dle EAN - jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Funkce pracuje obdobně jako funkce Hledat dle EAN v záložce Seznam s tím, že zobrazí informace o možných náhradách k vyhledané skladové kartě.
  • Hledat dle dodavatele - funkce pracuje obdobně jako funkce Hledat dle dodavatele v záložce Seznam s tím, že zobrazí informace o možných náhradách k vyhledané skladové kartě.
SCM  

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.