Skladové karty (hlavní) - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných hlavních skladových karet, na počátku prázdný. K hlavní skladové kartě se váží její karty dílčí. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či dle omezovacího panelu, viz dále. Číselník rovněž podporuje skupinování záznamů, tj. záznamy si lze rozdělit do skupin a lze pracovat jen s vybranou skupinou záznamů. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru či skupině záznamů. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Jelikož se u číselníků podporujících skupinování načítají záznamy pomocí DynSQL dotazu (nikoli akcí jako je tomu u ostatních číselníků), uplatní se při konstrukci podmínky DynSQL případná omezení podle přístupových práv obdobně jako je tomu u dokladových agend (viz Omezení versus Přístupová práva)!!! Tzn., že pokud je v daném číselníku např. nadefinována číselníková uživatelsky definovatelná položka s odkazem do číselníku chráněných objektů s nastavením Používat pro omezení výběrů dat, tak se uživateli po otevření číselníku, který podporuje skupinování, načtou JEN ty záznamy, které vyhovují jeho přístupovým právům k danému chráněnému objektu. Toto zohledňování práv lze ovlivnit zadáním parametrů do definice dané uživatelsky definovatelné položky. (Viz popis číselníkových definovatelných položek a příklady v popisu uvedené).

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

 • Omezení zobrazení za sklad, zobrazení počtu v seznamu

  V zobrazeném seznamu skladových karet je možno pro každou zobrazenou kartu vidět množství na skladě (v položce Počet) a to buď za všechny sklady nebo jen za jeden určitý sklad. K tomu slouží první část omezovacího panelu (lišty). Buď zatrhnete předvolbu Bez ohledu na sklad anebo zadáte hodnotu do číselníkové položky Sklad - pak uvidíte stav skladových položek na tomto Skladu:

  Příklad nastavení zobrazení seznamu karet s počtem uvedeným jen za zvolený sklad Praha

  Počet je uveden v hlavních jednotkách.

 • Omezení zobrazení za karty dle počtu, použití, typu karty aj.

  V zobrazeném seznamu je dále možno si zvolit některou z následujících možností zobrazení: (Zda jsou k dispozici všechny nebo jen některé, závisí na konkrétním místě programu.)

  • Zobrazit všechny karty - zobrazí všechny sklad. karty bez ohledu na množství dle případného omezení za sklad (viz výše).
  • Zobrazit pouze použité karty - skryje karty, které nemají dosud založenu dílčí kartu a to buď:

   • ani na jednom skladu (je-li zatržena předvolba Bez ohledu - viz výše popis první části omezovacího panelu).
   • na jednom určitém skladu (není-li zatržena předvolba Bez ohledu a je zadán nějaký Sklad - viz výše).
  • Zobrazit pouze karty s kladným dostupným stavem - skryje karty, které mají nulový nebo záporný dostupný stav a to buď:

   • za všechny sklady dohromady (je-li zatržena předvolba Bez ohledu).
   • na jednom určitém skladu (není-li zatržena předvolba Bez ohledu a je zadán nějaký Sklad).

   Tato možnost se nabízí pouze v případě, že je používáno procesní řízení skladových dokladů. Dostupný stav se počítá jako stav (Množství) snížený o Množství ve výdeji (tj. množství na řádcích výdejových dokladů, které jsou ve stavu V přípravě).

  • Zobrazit pouze karty s kladným stavem - skryje karty, které mají nulový nebo záporný stav a to buď:
   • za všechny sklady dohromady (je-li zatržena předvolba Bez ohledu).
   • na jednom určitém skladu (není-li zatržena předvolba Bez ohledu a je zadán nějaký Sklad).
  • Zobrazit pouze karty s nulovým stavem - zobrazí jen karty, které mají založenu dílčí kartu a mají nulový stav a to opět buď za všechny sklady nebo na jednom určitém skladu podle zatržení předvolby Bez ohledu obdobně jako v předchozím případě.

   Nebere v potaz karty, které se na daném skladě nepoužívají, tj. nemají ani založenu dílčí kartu.

  • Zobrazit pouze karty se záporným stavem - zobrazí jen karty, které mají záporný stav a to opět buď za všechny sklady nebo na jednom určitém skladu podle zatržení předvolby Bez ohledu obdobně jako v předchozím případě.
  • Zobrazit pouze makrokarty - zobrazí jen karty s položkou třída karty = makrokarta.
  • Zobrazit pouze obaly - zobrazí jen karty s položkou třída karty = obal.
  • Zobrazit pouze výrobky - zobrazí jen karty se zatrženým příznakem Výrobek. Hodí se tam, kde převážně vybíráte pouze z výrobků, např. při výběru sklad. karty do kompletačního listu.

  K tomu slouží druhá část omezovacího panelu (lišty) v horní části záložky Seznam:

  Příklad filtrování jen za karty se stavem větším než nula

  Pokud je číselník vyvolán jako výběrový číselník, pak jsou nabízené sklad. karty ve všech výše zmíněných volbách ještě dále omezené jen za ty, které v daném místě lze použít. Např. při přidávání do náhrad nejsou k výběru k dispozici makrokarty, při přidávání do položek ceníku nejsou k výběru k dispozici karty, které tam již jsou, při výběru do kusovníku výroby nejsou k dispozici karty, které nejsou výrobkem, obdobně při zadávání normy pro kompletace apod.

  Pro omezení podle počtu/použití/typu karty platí:
  Ve většině případů platí, že poslední použité nastavení filtru podle počtu/použití/typu karty se pamatuje na uživatele a předvyplní se při opětovném otevření agendy. Záleží ale na tom, zda byl číselník vyvolán samostatně nebo jako výběrový a odkud. Naposledy použité nastavení se pamatuje a sdílí zvlášť pro několik skupin použití skladových karet:

  • 1) Pokud je číselník vyvolán jako výběrový z dokladů výstupních (FV, PP, DL, PRV, INM, VPR, ...), je volán s parametrem "chovej se, jako bys vydával ze skladu" (DeliveryMode=True). V tomto režimu uživatel typicky potřebuje vidět jen skladové karty s nenulovým stavem a tedy zvlášť pro tuto skupinu se pamatuje, jaký poslední filtr byl použit v těchto případech.
  • 2) Pokud je číselník vyvolán jako výběrový z dokladů vstupních (PR, INP, PRP, ...), je volán s parametrem "chovej se, jako bys na sklad přijímal" (DeliveryMode=False). V tomto režimu uživatel nepotřebuje vidět jen karty s nenulovým stavem. Adekvátně předchozímu případu se zvlášť pro tuto skupinu pamatuje, jaký poslední filtr byl použit v těchto případech.
  • 3) Ostatní případy, tj. pokud je otevřen samostatně jako agenda nebo vyvolán jako výběrový z jiných dokladů (OP, OV, NV, POL, PPV, NPZ, VPZ, PPZ, KL, VL, ale i z Kusovníku výroby, z norem kompletace či gastrovýroby apod.), není volán s žádným parametrem adekvátním předchozím dvěma případům. Pro tuto situaci se opět pamatuje, jaký poslední filtr byl použit a tento naposledy použitý se mezi uvedenými případy této skupiny sdílí a použije pro předvyplnění.
  • 4) Případy, kdy se naposledy použitý filtr nijak nepamatuje, např. náhrady sklad. karet (resp. zde se přebírá z naposledy použitého filtru v číselníku sklad. karet zapamatovaného při posledním zavření číselníku skl. karet), položky ceníku...

  Pro omezení za sklad platí:
  Pokud je číselník vyvolán jako výběrový, volba Bez ohledu je nedostupná a sklad je předvyplněn skladem zadaným v agendě, která ho vyvolala (k danému skladu se pak zobrazuje Počet). Pokud sklad v dané agendě zatím zadán nebyl, předvyplní se ten, který byl naposledy zapamatován při vyvolání číselníku samostatně (viz předchozí poznámka). Vybraný naposledy použitý sklad se nijak nepamatuje, při příštím vyvolání číselníku z téhož místa programu se opět předvyplní dle skladu aktuálně zadaného v agendě, příp. dle skladu naposledy zapamatovaného při vyvolání číselníku samostatně.

Zobrazení karet podle blokování inventurou

V seznamu skladových karet mohou být některé záznamy graficky zvýrazněny s ohledem na stav inventury aktuálně prováděné nějakým Hlavním inventárním protokolem (HIP) a to tehdy, je-li číselník vyvolán jako výběrový pro výběr karet do dokladu a je omezen za daný sklad (viz výše Omezení zobrazení za sklad), z něhož jsou karty inventarizované daným HIPem:

 • normálním písmem - karty, které aktuálně nejsou inventurou blokované a lze je použít
 • přeškrtnutím - karty, které jsou na daném skladu aktuálně blokované inventurou typu "blokační" a nebude možné je do dokladu použít
 • kurzívou - karty, které jsou na daném skladu aktuálně blokované inventurou typu "neblokační k datu" nebo "neblokační průběžná", a podle data vystavovaného dokladu je buď nebude možné do dokladu použít nebo bude potřeba při jejich použití vytisknout zástupný inventární lístek

Příklad číselníku skladových karet vyvolaného jako výběrového z řádku příjemky, kdy na skladě "3 - Sklad potravin", kdy jsou některé karty aktuálně inventarizovány pomocí HIP. Karty "Mouka" a "Strouhanka" jsou aktuálně obsaženy v nějakém zahájeném HIPu s typem inventury "blokační" (přeškrtnuté). Karty "Káva" a "Mlíčko" jsou aktuálně obsaženy HIPu s typem inventury "neblokační k datu" nebo "neblokační průběžná" (kurzívou).

Obdobné zobrazení je v seznamu dílčích skladových karet.

Toto grafické zobrazení nemá nic společného s inventurou ze starší agendy Inventura. Ta totiž blokuje celý sklad jako celek (není tedy nutno rozlišovat, které karty lze použít (nelze použít z takového skladu žádnou)).

Následuje seznam záznamů vyhovujících omezení zadanému výše. Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Seznam vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky, které se na záložce Detail nezadávají.

Název Popis
Počet

Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná skladová karta na vybraném skladu, resp. na všech skladech celkem a to v závislosti na nastavení omezovací lišty nad seznamem karet (viz výše). Počet je uveden v hlavní jednotce.

Pokud byste chtěli zobrazovat i počet v jiné jednotce než hlavní, lze využít definovatelných sloupců a dodávaných funkcí (např. NxGetQuantityInUnit, která přepočte zadané množství do zvolené jednotky).

Počet se nezobrazuje pro makrokarty, jelikož pro ně nemá smysl.

Šířka sloupce pro zobrazení zkratky jednotky ve složených sloupcích seznamu (tj. těch sloupcích, které obsahují počet a jednotku), závisí na nastavení Počtu znaků ze zkratky jednotky zobrazovaných ve sloupcích s jednotkou v menu Nastavení.

Pokud je aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ano), je sloupec v systémové definici skrytý.

Množství v příjmu

Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná skladová karta obsažena na příjmových dokladech (Příjemka, Vratka (dodacího listu), Převodka příjem, Záměna příjem, Přeměna příjem, Inventární přebytek, Vrácení materiálu z výroby nebo Příjem hotových výrobků), které se nacházejí ve stavu V přípravě na vybraném skladu, resp. na všech skladech celkem a to v závislosti na nastavení omezovací lišty nad seznamem karet (viz výše). Počet je uveden v hlavní jednotce.

Pokud není aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Množství ve výdeji

Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná skladová karta obsažena na výdejových dokladech (Vratka příjemky, Dodací list, Převodka výdej, Záměna výdej, Přeměna výdej, Inventární manko nebo Výdej materiálu do výroby), které se nacházejí ve stavu V přípravě na vybraném skladu, resp. na všech skladech celkem a to v závislosti na nastavení omezovací lišty nad seznamem karet (viz výše). Počet je uveden v hlavní jednotce.

Pokud není aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Dostupné množství

Množství (počet) snížené o množství ve výdeji.

Pokud není aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Dále zde zmíníme následující položky dostupné na tomto záznamu:

Název Popis
Vytvořil Uživatel, který daný záznam vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný záznam naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.
Vytvořeno Datum a čas vytvoření záznamu.
Opraveno Datum a čas poslední opravy záznamu.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

 • dle kódu karty
 • dle čísla celního sazebníku
 • dle názvu karty, cizího názvu a zkráceného názvu
 • dle specifikace a specifikace 2
 • dle EAN (třídění jen pro hlavní EAN)

  Při vyhledávání dle EAN zadaného v panelu vyhledávání se přednostně hledají skladové karty s hlavním EAN odpovídajícím zadanému. Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Pokud není žádný odpovídající hlavní EAN nalezen, je hledání v panelu vyhledávání při zapnutém třídění dle EAN obohaceno o hledání zadaného EAN v subzáložce Jednotky. K vyhledávání skladové karty, která má zadaný EAN uveden v subzáložce Jednotky, dochází za následujících podmínek:

  • Číselník skladových karet je tříděn podle EAN.
  • EAN zadaný v panelu vyhledávání nebyl nalezen mezi hlavními EAN v seznamu skladových karet.
  • V panelu vyhledávání je zadán celý EAN, který se má vyhledat, tj. číslo složené z 8, 12, 13 nebo 14 číslic. Navíc v případě, že má parametr Kontrola správného zadání EAN hodnotu Kontrolovat, musí zadaný EAN odpovídat standardům platným pro strukturu příslušného EAN kódu, viz popis položky EAN v subzáložce Jednotky.
  • Parametr V seznamu skladových karet hledat kódy EAN rovněž na jednotkách má hodnotu Ano.

  Výsledky vyhledávání zadaného EAN v subzáložce Jednotky jsou zobrazeny následovně:

  • Nebyl-li zadaný EAN nalezen ani v subzáložce Jednotky, údaj zadaný v panelu vyhledávání zčervená, viz popis položky Hledat v panelu vyhledávání.
  • Je-li nalezen zadaný EAN právě na jedné skladové kartě, kurzor se postaví na tuto skladovou kartu, EAN zadaný v panelu vyhledávání zezelená a vedle něj se zobrazí informace o jednotce, na které je EAN zadán:

  • Nalezne-li se zadaný EAN na více skladových kartách, zobrazí se seznam těchto skladových karet, z nichž si uživatel vybere. Pak, stejně jako v předchozím případě, EAN zadaný v panelu vyhledávání zezelená a vedle něj se zobrazí informace o jednotce, na které je EAN zadán.

  Pokud je hledaný EAN nalezen na skladové kartě a na této kartě je zadán u více než jedné jednotky (parametr Kontrola duplicity EAN musí mít hodnotu Nekontrolovat), v informaci o jednotce (viz výše) je uvedena první nalezená jednotka, na které je hledaný EAN zadán. Objasníme na příkladu:

  Mějme skladovou kartu s hlavním EAN 111111111117, který je zadán na hlavní jednotce ks. K jednotce ks je v subzáložce EAN kódy zadán ještě EAN 666666666662. Stejný EAN 666666666662 je zadán rovněž k jednotce bal, což je další jednotka naší skladové karty.

  Pokud v panelu vyhledávání zadáme EAN 666666666662, kurzor se v seznamu skladových karet postaví na naši kartu, hledaný řetězec zezelená a objeví se informace: nalezeno na jednotce bal, protože bal je první nalezená jednotka s hledaným EAN na naší skladové kartě.

K hledání sklad. karet podle EAN jiné jednotky než hlavní slouží také funkce Hledat dle EAN.

 • dle PLU (jen pro hlavní jednotku, viz popis položky PLU v hlavičce karty)

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce (jen u vybraných). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Kromě výše uvedeného třídění lze mít zapnuto stromové zobrazení , případně stromové zobrazení včetně podřízených větví , které lze nastavit pouze, pokud je zapnuto stromové zobrazení. Obě stromová zobrazení je možno zapnout i z menu Nastavení. Karty jsou pak setříděny dle menu. Zařazení karty do menu lze nastavit v hlavičce dané karty nebo v záložce Skladové menu. Takže v případě zapnutí stromového zobrazení se v levé části zobrazí vámi nadefinované skladové menu. V pravé části obrazovky se zobrazují karty zařazené pod aktuální položku menu (případně také pod podřízené položky menu), na níž se nachází kurzor. V rámci jedné větve menu je třídění karet opět volitelné (dle položek uvedených výše). Způsob pohybování se po menu a skladových kartách viz popis prvku ovládání stromového zobrazení. Poslední pozice kurzoru ve skladovém menu před uzavřením agendy se pamatuje na uživatele, tj. při znovu otevření agendy se kurzor objeví ve stejné větvi menu, v níž byl při uzavírání agendy.

Třídit karty dle menu je praktické, jelikož si pak lze sklad přehledně uspořádat do skupin. Pokud menu dosud nepoužíváte a chtěli byste jej začít používat, můžete si jej dodatečně nadefinovat a karty do menu zařadit i hromadně funkcí Hromadná oprava - viz dále.

Máte-li zapnuto stromové zobrazení, přidáte novou skladovou kartu do jedné větve skladového menu, pak se přepnete do jiné větve menu a znovu se vrátíte do původní větve skladového menu, může se stát, že nová skladová karta není v menu zobrazena. Aby se objevila, je třeba provést Občerstvení seznamu karet. Tato situace je způsobena tím, že se po přidání nové skladové karty automaticky znovu nenačítá celý seznam skladových karet, protože by, zvláště při větším počtu skladových karet, docházelo ke zbytečným časovým prodlevám.

Možnosti hledání skladových karet dle EAN z agend

 • Funkce Hledat dle EAN - Vyhledá skladovou kartu obsahující zadaný EAN nebo jeho část, a to jak v hlavičce skladové karty (hlavní EAN), tak i v subzáložce Jednotky (EAN definovaný na jiné než hlavní jednotce nebo v subzáložce EAN kódy.
  Funkce umožňuje dohledání sklad. karty podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty (tedy nejen podle hlavního EAN). Po vyvolání funkce - typicky klávesovou zkratkou Ctrl+B (což je obvyklý prefix čteček čárového kódu) se objeví dialogové okno pro zadání hledaného EAN a po potvrzení klávesou Enter (což je obvyklý suffix čteček čárového kódu) se systém pokusí vyhledat sklad. kartu a její jednotku, jejíž EAN vyhovuje zadanému řetězci.

  Dále viz poznámka k použití čteček čárových kódů v kap. Jak začít.

  Pokud při práci se zbožím používáte čtečku čárových kódů, zadejte v jejím nastavení prefix Ctrl+b. Pokud pak budete mít v seznamu skladových karet kurzor zaostřený na libovolné skladové kartě a čtečkou přečtete čárový kód, dohledá se jednotka skladové karty s tímto čárovým kódem.

  Funkce umožňuje zvolit způsob hledání buď za celý EAN nebo jen za počáteční část EAN. Pozor, zde se při hledání za část EAN zadaný řetězec nedoplňuje "divokými znaky" (wildcards). Nastavení, zda se vyhledává dle celého EAN nebo jen podle jeho části, se pamatuje na uživatele. Hledání není citlivé na velká/malá písmena. Pokud existuje jediná karta a jednotka vyhovující zadanému řetězci, postaví se na ni rovnou kurzor. Pokud existuje více vyhovujících karet resp. jednotek, nabídne se uživateli jejich seznam, z něhož si může vybrat. Pokud neexistuje žádná vyhovující karta, pak se zobrazí upozornění.

  Seznam standardně podporuje třídění a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců. Viz třídění u memory datasetů. Velikosti a uspořádání sloupců a vybrané třídění se na daném formuláři pamatují.

  Podobným způsobem lze sklad. kartu dohledat a rovnou ji přidat do nového skladového řádku do dokladů pomocí funkce Přidat dle EAN. Viz popis záložky Detail agend umožňujících přidávat skladové řádky.

  Vyskytuje se např. v záložce:

 • Vyhledávání dle EAN zadaného v panelu vyhledávání - V seznamu skladových karet setříděných dle EAN vyhledá skladové karty, které mají hlavní EAN nebo jeho část, shodné se zadaným EAN.

  Vyskytuje se např. v záložce:

 • Funkce Přidat dle EAN - Dohledá skladovou kartu obsahující zadaný EAN nebo jeho část, a to jak v hlavičce skladové karty (hlavní EAN), tak i v subzáložce Jednotky (EAN definovaný na jiné než hlavní jednotce nebo v subzáložce EAN kódy), a automaticky přidá do dokladu nový skladový řádek s touto kartou.

  Po vyvolání funkce - typicky klávesovou zkratkou Ctrl+B (což je obvyklý prefix čteček čárového kódu) se objeví malý dialog pro zadání EAN a po potvrzení klávesou Enter (což je obvyklý suffix čteček čárového kódu) se systém pokusí vyhledat sklad. kartu a její jednotku, jejíž EAN vyhovuje zadanému řetězci. Funkce hledá i za počáteční část EAN. Nastavení, zda se vyhledává dle celého EAN nebo jen podle jeho části, se pamatuje na uživatele. Hledání není citlivé na velká/malá písmena. Pokud neexistuje žádná vyhovující karta, pak se žádný řádek nepřidá a zobrazí se upozornění.

  Pokud existuje jediná karta a jednotka vyhovující zadanému řetězci, přidá se do dokladu rovnou další skladový řádek s touto skladovou kartou, jednotkou a množstvím 1. Pokud existuje více vyhovujících karet resp. jednotek, nabídne se uživateli jejich seznam, z něhož si může vybrat. Pak následuje zobrazení malého číselníku pro zadání skladu a střediska, pokud nebylo možné předvyplnit sklad a středisko automaticky na základě údajů z předchozího řádku dokladu, případně z přístupových práv nevyplývá pouze jeden možný sklad nebo středisko. Pokud je dohledanou kartou makrokarta, pak se ještě zobrazí dialog výběr makrokarty pro potvrzení počtu a doplnění dalších potřebných údajů, podrobněji viz zadání více sklad. karet, makrokarty nebo karty s obaly do dokladu.

  Do takto přidaného řádku stačí jen doplnit chybějící údaje, řádek uložit a příp. přidat další zopakováním popsané akce.

  Je-li funkce Přidat dle EAN vyvolána z rozeditovaného skladového řádku, který již obsahuje skladovou kartu, nebo z řádku, který není skladový, pokusí se program nejprve původní řádek uložit. Pokud se uložení rozeditovaného řádku nepovede (např. není zadáno středisko, sklad, sazba DPH či jiná povinná položka), nový řádek se nepřidá a místo toho se zobrazí postupně příslušné informace o nutnosti povinné položky vyplnit. Teprve pokud jsou všechny povinné údaje na rozeditovaném řádku doplněny, je možno jej novým vyvoláním funkce Přidat dle EAN automaticky uložit a přidat další řádek s novou dohledanou kartou podle zadaného EAN.

  Karty lze do dokladu vybírat dle EAN také tak, že si v panelu pro vyhledávání a třídění nastavíme způsob zadávání podle EAN, pak v položce skladová karta budeme rovnou zadávat příslušný EAN a karta se dohledá. To je však samozřejmě pomalejší varianta a je možno ji uplatnit většinou pouze na hledání dle hlavního EAN, blíže viz popis Třídění a hledání dle EAN.

  Vyskytuje se v záložce Detail agend:

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.


Nové záznamy této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

 • Automaticky podle položky dodavatelského ceníku funkcí Zal.kartu v detailu ceníku.

 

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Oprava některých položek může být zcela znemožněna nebo částečně omezena, pokud již se záznamem byly provedeny takové akce, které opravu daných položek vylučují, resp. oprava takových položek by byla nežádoucí.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Mazání již použitých sklad. karet je v podstatě jejich znepřístupnění pro další použití. Karty mohou být použity nejen na dokladech, ale i v odkazech z dílčích karet, mohou být součástí makrokaret apod. Karty se mažou včetně vazeb na skladové menu. Takto "smazané" karty lze zobrazit i obnovit ve funkci Skryté.

Pokud pro mazanou kartu existují záznamy v Cenících pro jednotlivé její jednotky, budou tyto záznamy automaticky vymazány (a to i ze starších časových platností daných ceníků)! Proto mazání karet provádějte s rozmyslem.

Pro mazání hlavní karty platí:

 • Kartu lze smazat bez možnosti obnovení, tj. trvale jedině tehdy, není-li použita v odkazech, tj.
  • nebyla použita na dokladech
  • nebyla použita jinde (např. v obsahu makrokaret, v ceníku apod.)
  • neexistuje k ní žádná dílčí karta

  V opačném případě ji lze pouze skrýt (tj. smazat s možností obnovení), přičemž pro skrytí ještě platí:

  • kartu nelze skrýt, pokud k ní existují dílčí karty s nenulovým stavem

Pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: na rozdíl od ABRA Gold není žádné omezení pro mazání hlavních karet, ke kterým existují dílčí karty, či které jsou obsaženy v makrokartách. Takové karty pouze nelze vymazat fyzicky, lze je pouze skrýt (tj. standardně jako v jiných částech systému). Dále není žádné omezení pro skrývání a obnovování makrokaret, z hlediska ztráty informace o řádcích/obsahu makrokaret.

Skryté karty se nezpracovávají v Inventuře.

Zkopírovat F9

Po vyvolání funkce se zobrazí modální okno, ve kterém uživatel může zvolit, které z případných vazeb z kopírované skladové karty chce přenést i na novou kartu. Na výběr jsou:

 • Odběratelé - při zatržení volby se zkopírují všichni odběratelé
 • Dodavatelé - při zatržení volby se zkopírují všichni dodavatelé
 • Náhrady - při zatržení volby se zkopírují všechny náhrady
 • Skladové menu - při zatržení volby se zkopírují všechny vazby na nevýchozí skladové menu (výchozí vazba se zkopíruje automaticky).
 • Přílohy - při zatržení volby se zkopírují všechny přílohy

U skladové karty tupu makrokarta budou dostupné pouze vazby na:

 • Skladové menu - při zatržení volby se zkopírují všechny vazby na nevýchozí skladové menu (výchozí vazba se zkopíruje automaticky).
 • Přílohy - při zatržení volby se zkopírují všechny přílohy
Občerstvit F11  
Přepnout číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývání včetně vazeb na skladové menu.
Rozvětvit - - U číselníku skladových karet se jedná o specifickou situaci. V číselníku je sice k dispozici stromové zobrazení, ale nejedná se o hierarchické uspořádání karet mezi sebou, jak je tomu např. v číselníku zakázek (tj. zde, že karta je nadřízená/podřízená jiné kartě), ale jedná se o uspořádání karet do hierarchického menu. Funkci Rozvětvit pak podporuje agenda tohoto skladového menu.
Označit - - Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů, podrobný popis označování viz kap. - Označování v needitovatelných seznamech.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

-

Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.

Kromě běžných omezovacích (filtračních) prvků, které jsou obdobné jako v záložkách Omezení jednotlivých dokladových agend a popsané v kap. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení, je zde mj. k dispozici následující:

 • Skladové menu - Pouze za výchozí:

  V tomto případě se vyberou všechny záznamy, které patří přímo do větve menu Knihy - Filosofie (bez podřízených), a je to jejich výchozí sklad. menu

V tomto číselníku je kromě možností dostupných jinde k dispozici navíc ještě následující volba:

Nastavit filtr podle náhrad (Ctrl+N)

Zafiltruje číselník skladových karet jen za náhrady aktuální skl. karty.

Náhrady aktuální skladové karty je možné sledovat též v subzáložce Náhrady.

Zde se zobrazuje celý řetěz náhrad (na rozdíl od subzáložky Náhrady). Tj. zobrazí jen ty skladové karty, které je možné použít jako náhrady aktuální skladové karty, na které aktuálně stojí kurzor a dále sklad. karty, které lze použít jako náhrady těchto náhrad.

Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Šarže/s. čísla Ctrl +F6 -

Zobrazí všechny šarže/sér.č. k aktuální hlavní skladové kartě.

Funkce vyvolá agendu Šarže/sér.č. a otevře ji "přes" agendu karet hlavních. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Šarže/sér.č. Takto odtud vyvolaná agenda šarží/sér.č. se otevře rovnou s přednastaveným omezením za šarže/sér.č. jen k aktuální hlavní kartě ze záložky Seznam.

Funkce je k dispozici jen pro skladové karty třídy šarže/sér.č.

Schválení

Ctrl +H

nebo

Shift +Ctrl +H

-

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Pohyby OP

Ctrl +Z

nebo

Shift +Ctrl +Z

-

Zobrazí pohyby s aktuální hlavní skladovou kartou, tedy pohyby se všemi jejími skladovými kartami dílčími, které jsou k dané hlavní kartě založeny a které se vyskytují na nevyřízených objednávkách přijatých (tj. bez příznaku Vyřízeno).

Funkce vyvolá agendu Pohyby na objednávkách přijatých a otevře ji "přes" agendu karet hlavních. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Pohyby na objednávkách přijatých. Takto odtud vyvolaná agenda pohybů na objednávkách přijatých se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, omezené dle popisu dále. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit zobrazení pohybů jedním z přednastavených omezení (defaultně se zobrazí první volba):

 • dosud nedodané (tj. omezené za danou skladovou kartu a všechny sklady, na nichž k ní jsou založeny dílčí karty, dále za nevyřízenost objednávky a dále za stav dodání (viz popis omezujícího prvku Stav dodání)- v tomto případě kombinace hodnot: "zcela k dodání", "částečně k dodání" a "nelze dodat")
 • nevyřízené (tj. omezené za danou skladovou kartu a všechny sklady, na nichž k ní jsou založeny dílčí karty a dále za nevyřízenost objednávky, tj. bez ohledu na dodání).
 • všechny (s danou kartou)

Tato typická omezení pohybů sklad. karty na objednávkách přijatých jsou na toto funkční tlačítko implementována proto, že pohybů s danou kartou může existovat nesčetné množství a nebylo by praktické je po stisku tlačítka Pohyby OP defaultně vypisovat všechny.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů na objednávkách přijatých apod.).

Obdobná funkce je k dispozici ze záložky Dílčí karty v agendě Skladové karty nebo ze záložky Seznam v agendě Dílčí sklad. karty s tím rozdílem, že zobrazí pohyby jen s vybranou jednou dílčí skladovou kartou.

Pohyby OV

Ctrl +D

nebo

Shift +Ctrl +D

-

Zobrazí pohyby s aktuální dílčí skladovou kartou, tedy pohyby se skladovou kartou na daném skladu, pro který je dílčí skladová karta založena, které se vyskytují na nevyřízených objednávkách vydaných (tj. bez příznaku Vyřízeno).

Funkce vyvolá agendu Pohyby na objednávkách vydaných a otevře ji "přes" agendu karet hlavních. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Pohyby na objednávkách vydaných. Takto odtud vyvolaná agenda pohybů na objednávkách vydaných se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, omezené dle popisu dále. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit zobrazení pohybů jedním z přednastavených omezení (defaultně se zobrazí první volba):

 • dosud nedodané (tj. omezené za danou skladovou kartu a všechny sklady, na nichž k ní jsou založeny dílčí karty, dále za nevyřízenost objednávky a dále za stav dodání (viz popis omezujícího prvku Stav dodání)- v tomto případě kombinace hodnot: "nepřijaté" a "částečně přijaté")
 • nevyřízené (tj. omezené za danou skladovou kartu a všechny sklady, na nichž k ní jsou založeny dílčí karty a dále za nevyřízenost objednávky, tj. bez ohledu na dodání).
 • všechny (s danou kartou)

Tato typická omezení pohybů sklad. karty na objednávkách vydaných jsou na toto funkční tlačítko implementována proto, že pohybů s danou kartou může existovat nesčetné množství a nebylo by praktické je po stisku tlačítka Pohyby OV defaultně vypisovat všechny.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů na objednávkách přijatých apod.).

Obdobná funkce je k dispozici ze záložky Dílčí karty v agendě Skladové karty nebo ze záložky Seznam v agendě Dílčí sklad. karty s tím rozdílem, že zobrazí pohyby jen s vybranou jednou dílčí skladovou kartou.

Pohyby NV Ctrl +Y -

Zobrazí pohyby s aktuální hlavní skladovou kartou, tedy pohyby se všemi jejími skladovými kartami dílčími, které jsou k dané hlavní kartě založeny a které se vyskytují na nabídkách vydaných.

Funkce vyvolá agendu Pohyby na nabídkách vydaných a otevře ji "přes" agendu karet hlavních. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Pohyby na nabídkách vydaných. Takto odtud vyvolaná agenda pohybů na nabídkách vydaných se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, omezená za danou skladovou kartu a všechny sklady, na nichž k ní jsou založeny dílčí karty.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů na nabídkách vydaných apod.).

Obdobná funkce je k dispozici ze záložky Dílčí karty v agendě Skladové karty nebo ze záložky Seznam v agendě Dílčí sklad. karty s tím rozdílem, že zobrazí pohyby jen s vybranou jednou dílčí skladovou kartou.

Pohyby pol.d. Ctr
+L
- TODOJAVA-ANA4006: v. u_fronta(k12.8.09): dle výsledku POZ1685/08 - Zatím tu fce není, ale měla by být.Plán do v.8.04. JAVA
Hledat

Ctrl +B

nebo

Shift +Ctrl +B

-

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

 • Hledat dle EAN - jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Blíže viz popis funkce Hledat dle EAN v možnostech hledání skladové karty dle EAN.

  K hledání sklad. karet dle hlavního EAN je potřeba nastavit třídění seznamu sklad. karet dle EAN a poté zadávat hledaný EAN v panelu pro vyhledávání a třídění, který je umístěn pod seznamem sklad. karet. Pouze pokud není nalezen hledaný EAN mezi hlavními EAN, může se vyhledat i skladová karta, která má hledaný EAN zadán u jiné než hlavní jednotky nebo v subzáložce EAN kódy. Blíže viz popis Třídění a hledání dle EAN.

  Naopak, při použití funkce Hledat dle EAN se prohledávají všechny jednotky skladových karet a čárový kód je nalezen vždy, bez ohledu na to, jak je seznam skladových karet setříděn.

 • Hledat dle dodavatele - Funkce umožňuje dohledat skladovou kartu podle externího kódu nebo názvu dodavatele definovaného k dané kartě. Po vyvolání funkce se objeví dialogové okno pro zadání části nebo celého externího názvu nebo externího kódu dodavatele. Při zadávání neúplného názvu nebo kódu je třeba doplnit řetězec "divokými znaky" (wildcards).

  Dále platí:

  • Po stisku tlačítka Hledat - funkce vyhledá a zobrazí všechny skladové karty, u nichž má alespoň jeden dodavatel část nebo celý externí název nebo externí kód odpovídající zadanému řetězci. Hledání není citlivé na velká/malá písmena. V případě, že není zadán žádný řetězec znaků, se žádná karta nevyhledá. V seznamu dohledaných karet je uveden jejich kód a název.

   Seznam standardně podporuje třídění a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců. Viz třídění u memory datasetů. Velikosti a uspořádání sloupců a vybrané třídění se na daném formuláři pamatují.

  • Po stisku tlačítka OK - postaví v seznamu všech skladových karet kurzor na tu kartu, na níž stál kurzor ve vyhledaném seznamu vyhovujících karet.
  • Po stisku tlačítka Storno - zruší vyhledávání.

  Skladová karta CD má nadefinovaného dodavatele s externím názvem ABC a externím kódem Z99. Při vyhledávání této karty můžeme zadat např. řetězec znaků *b* nebo ?B* nebo *c nebo A?C a pod., aby se po stisku tlačítka Hledat našla karta podle externího názvu. Případně řetězec z* nebo ?9* nebo Z99 a pod., abychom vyhledali kartu podle externího kódu. Tak získáme seznam karet obsahujících v názvu nebo kódu zadaný řetězec. Postavíme-li pak kurzor na jednu z vyhovujících karet a stiskneme OK, kurzor se postaví na tuto kartu v seznamu všech karet.

SCM

Ctrl +Q

nebo

Shift +Ctrl +Q

-

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM k aktuální dílčí sklad. kartě. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.