Skladové typy - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním skladovém typu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému skladovému typu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Základní Nastavení Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Základní

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující daný skladový typ. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr skladového typu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech skladových typů.
Název Název místa. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným sklad. typem jako bližší, vysvětlující popis zvoleného typu, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Účtovat

Skupina položek, u kterých zatržením nastavíte, které pohyby s kartami daného skladového typu si přejete účtovat:

 • Příjem - sem patří doklady Příjemek do skladu, Záměn příjem a Přeměn příjem
 • Převod - tj. meziskladový přesun. Patří sem Převodky výdej a Převodky příjem
 • Výdej - sem patří Dodací listy, Záměny výdej, Přeměny výdej a Vratky do skladu
 • Inventuru - sem patří Inventární manka, Inventární přebytky

Pro zaúčtování těchto pohybů do účetnictví je to podmínka nutná, nikoli však postačující. Platí:

 • skladový pohyb s kartou z daného skladu se může promítnout do účetnictví (účetního deníku nebo žádostí) po spuštění funkce Zaúčtování (v záložce Seznam v agendě příslušných skladových dokladů) jedině tehdy, byl-li oceněn a tedy i uzavřen uzávěrkou skladu, má-li daný sklad nastaveno "účtovat" a současně daná karta je skladového typu s nastavením "účtovat" daný pohyb.

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, nastavení účtování pohybů závisí především na tom, jaký typ skladové evidence vedete.

Pokud nechcete účtovat žádné pohyby s kartami na některém skladu, stačí u daného skladu nastavit "neúčtovat" a nastavení skladových typů se vůbec neuplatní.

Pokud chcete účtovat jen některé pohyby s kartami na (účtovaných) skladech, stačí nastavit si požadovaným způsobem příslušné skladové typy pro dané karty (viz výše).

Pokud byste ale chtěli z nějakého důvodu pro stejnou kartu na některých skladech účtovat o některých pohybech a na jiných skladech o jiných pohybech (např. jeden sklad vést evidencí typu A a druhý evidencí typu B), pak toto nastavením účtování skladu ani skladového typu dané karty jednoduše řešit nelze (skladový typ lze pro jednu kartu přiřadit pouze jeden - přiřazuje se k hlavní kartě, nikoli dílčí kartě). Řešením v takovém případě by mohlo být zavedení dvou skladových typů (každý s jiným nastavením účtování pohybů) a dvou (hlavních) skladových karet pro týž sortiment (každá karta jiného skladového typu).

Dále viz příklad u položky Účtovat v definici skladů.

Analytika

Číslo analytického účtu, který lze využít v předkontacích (např. v kombinaci s využitím tzv. neúplných účtů) a na nějž lze pak kontovat zápisy skladových pohybů, o kterých se účtuje, s kartami daného typu. Jedná se o alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý, může tedy obsahovat i celý kód účtu. Pokud jej však použijete v předkontacích např. v kombinaci s nějakým neúplným účtem, mějte na paměti, že celková povolená délka účtu v účetní osnově je maximálně 10 znaků. Použití objasníme na příkladu:

Mějme v účtovém rozvrhu účet 132 rozdělený na analytiky pro jednotlivé sklady a typy zboží. Např. pro sklad hlavní bude účet 13201, přičemž typ zboží A chceme účtovat na 13201_A a typ zboží B na účet 13202_B. Dále si pro účely automatických předkontací v definici hlavního skladu zadáme účet 13201, v definici typu A zadáme analytiku _A a v definici typu B analytiku _B. Poté v řádcích předkontace pro skladový řádek s pohybem zboží můžeme použít např. syntaxi NxAccountID(Store_ID.Account_ID.Code+StoreCard_ID.StoreCardCategory_ID.AnalyticalAccount). Pokud bude v řádku dokladu pohyb se skladovou kartou typu A z hlavního skladu, tato kontace doplní účet 13201_A, pokud bude v řádku dokladu pohyb s kartou typu B, kontace doplní účet 13201_B.

Pokud by analytika skladového typu nebyla zadána, kontace by předvyplnila pouze účet 13201.

Účet 13201 však může být zaveden např. jako neúplný účet a kontace může mít syntaxi např. NxAccountID('13201'+StoreCard_ID.StoreCardCategory_ID.AnalyticalAccount).

Definice předkontace může samozřejmě vypadat i jinak, nemusí používat účty definované u skladu, může používat jiné neúplné účty, může být kombinována s podmínkami řádků pro jednotlivé skladové typy apod. Variant je velké množství. Uvedený příklad měl pouze objasnit položku Analytika.

Zahrnout do hlášení ESL

Umožňuje nastavit, zda se pohyby se skladovými kartami tohoto skladového typu mají zahrnovat do hlášení ESL.

Je-li taková skladová karta vybrána do skladového řádku dokladu, předvyplní se tato hodnota do položky Do ESL na řádku dokladu, pokud je tato položka na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis dané položky). Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit.

Zahrnout do hlášení INTRASTAT

Umožňuje nastavit, zda se pohyby se skladovými kartami tohoto skladového typu mají zahrnovat do hlášení INTRASTAT.

Je-li taková sklad. karta vybrána do skladového řádku dokladu, předvyplní se na řádku dokladu do položky Do Intrastat, pokud je tato položka na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis dané položky), hodnota odpovídající zatržení zatržítka v následující položce Chování INTRASTAT. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním řádku dokladu v případě potřeby změnit.

Chování INTRASTAT

Je-li zatrženo předchozí zatržítko Zahrnout do hlášení INTRASTAT, zpřístupní se volby pro nastavení chování INSTRASTAT. Jedná se o položku typu přepínač, zvolena může být právě jedna možnost:

 • Položka se zahrne do hlášení INTRASTAT pouze sama za sebe (na nákupních i prodejních dokladech) - Ani na prodejních (např. FV, PP) ani na nákupních (např. PR) dokladech se pro potřeby hlášení INTRASTAT nepřipočítává doprava. (V položce Do Intrastat na skladovém řádku nákupního i prodejního dokladu se po vybrání skladové karty s tímto skladovým typem předvyplní hodnota 1-Započítávat.)
 • Položka se na nákupních dokladech zahrne do hlášení INTRASTAT včetně dodatečných nákladů na dopravu - Na prodejních dokladech se pro potřeby hlášení INTRASTAT nepřipočítává doprava. Na nákupních dokladech se řádek dokladu, který obsahuje skladovou kartu s tímto skladovým typem, promítne do hlášení INTRASTAT včetně případných nákladů na dopravu zadaných v subzáložce Vedlejší pořizovací náklady. (V položce Do Intrastat na skladovém řádku prodejního dokladu se po vybrání skladové karty s tímto skladovým typem předvyplní hodnota 1-Započítávat. Na skladovém řádku nákupního dokladu se po vybrání skladové karty s tímto skladovým typem předvyplní hodnota 2-Započítávat s dopravou.)
 • Položka se na prodejních dokladech započítá do hlášení INTRASTAT jako doprava - Na nákupních dokladech se pro potřeby hlášení INTRASTAT nepřipočítává doprava. Na prodejních dokladech se řádek dokladu, který obsahuje skladovou kartu s tímto skladovým typem, promítne do hlášení INTRASTAT tak, že se částka uvedená v položce C.cena tohoto řádku rozpočítá poměrným dílem do položky Částka pro Intrastat mezi všechny ostatní skladové řádky dokladu, které mají v položce Do Intrastat nastavenu hodnotu 1-Započítávat. Tj. umožňuje zahrnout do ceny prodávaného zboží vykazované v hlášení INTRASTAT poměrnou část vedlejších výdajů, tj. výdajů na dopravu, balení, pojištění, provize, poplatky, spotřební daně apod. (V položce Do Intrastat na skladovém řádku prodejního dokladu se po vybrání skladové karty s tímto skladovým typem předvyplní hodnota 2-Rozpočítávat jako dopravu. Na skladovém řádku nákupního dokladu se předvyplní hodnota 0-Nezapočítávat.)
 • Rozpočtení vedlejších výdajů pro potřeby hlášení Intrastat se na prodejních dokladech provádí se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Případný haléřový rozdíl vzniklý rozpočítáním celkové částky je připočten k poměrné části vedlejších výdajů na řádku prodejního dokladu s nejvyšší částkou bez DPH, který má v položce do Intrastat nastavenu hodnotu 1-Započítávat.

  Poměrný díl se stanovuje z částky v položce C.cena a rozpočítává se poměrným dílem:

  • Podle částky, pokud je na jednom prodejním dokladu alespoň jeden řádek se zbožím, které nemá přiřazenu žádnou doplňkovou měrnou jednotku.
  • Podle hmotnosti, pokud mají na jednom prodejním dokladu všechny řádky se zbožím zadánu doplňkovou měrnou jednotku.
  • Podle množství, pokud mají na jednom prodejním dokladu všechny řádky se zbožím zadánu stejnou doplňkovou měrnou jednotku a současně má parametr Náklady na dopravu pro potřeby Intrastatu rozpočítávat podle hodnotu podle Množství.

  Objasníme na příkladech:

  Vystavme fakturu vydanou FV-1 na prodej 1 ks králíka o hmotnosti 5 kg za 250 CZK/ks, 500 ks balíčků hovězího masa o hmotnosti 1 kg za 100 CZK/ks a 100 litrů džusu za 20 CZK/litr. V položce Do Intrastat na všech třech řádcích faktury je hodnota 1-Započítávat. Dále mějme na FV-1 čtvrtý řádek s celkovou položkou za dopravu ve výši 1000 CZK, který má v položce Do Intrastat hodnotu 2-Rozpočítávat jako dopravu. Doplňková měrná jednotka pro zboží Králík je NAR, pro zboží Hovězí maso je KGN a u zboží Džus není zadána žádná hodnota v položce Kombinovaná nomenklatura na skladové kartě, čili měrná doplňková jednotka není uvedena, tj. k jednomu zboží není přiřazena doplňková měrná jednotka, proto se náklady na dopravu rozpočtou poměrným dílem podle fakturované částky bez ohledu na hodnotu parametru Náklady na dopravu pro potřeby Intrastatu rozpočítávat podle.
  Cena zboží vykazovaná v hlášení INTRASTAT, tj. částka v položce Částka pro Intrastat, se zvýší o poměrnou část nákladů na dopravu takto: cena zboží Králík = 250 + (1000*250CZK)/(250+50000+2000CZK) = 254,78 CZK, cena zboží Hovězí maso = 50000 + (1000*50000CZK)/(250+50000+2000CZK) = 50956,94 CZK a cena zboží Džus = 2000 + (1000*2000CZK)/(250+50000+2000CZK) = 2038,28CZK.

  Vystavme fakturu vydanou FV-2 na prodej 1 ks králíka o hmotnosti 5 kg za 250 CZK/ks a 500 ks balíčků hovězího masa o hmotnosti 1 kg za 100 CZK/ks. V položce Do Intrastat na obou řádcích faktury je hodnota 1-Započítávat. Dále mějme na FV-2 třetí řádek s celkovou položkou za dopravu ve výši 1010 CZK, který má v položce Do Intrastat hodnotu 2-Rozpočítávat jako dopravu. Doplňková měrná jednotka pro zboží Králík je NAR, zatímco pro zboží Hovězí maso je KGN, tj. doplňkové měrné jednotky ke zboží na všech řádcích FV jsou zadané, ale jsou různé, proto se náklady na dopravu rozpočtou poměrným dílem podle hmotnosti bez ohledu na hodnotu parametru Náklady na dopravu pro potřeby Intrastatu rozpočítávat podle.
  Cena zboží vykazovaná v hlášení INTRASTAT, tj. částka v položce Částka pro Intrastat, se zvýší o poměrnou část nákladů na dopravu takto: cena zboží Králík = 250 + (1010*5kg)/(5kg+500kg) = 260 CZK, cena zboží Hovězí maso = 50000 + (1010*500kg)/(5kg+500kg) = 51000 CZK.

  Vystavme fakturu vydanou FV-3 na prodej 1 ks králíka o hmotnosti 5 kg za 250 CZK a 1 ks skotu o hmotnosti 500 kg za 10000 CZK. V položce Do Intrastat na obou řádcích faktury je hodnota 1-Započítávat. Doplňková měrná jednotka pro zboží Králík i pro zboží Skot je stejná - NAR, tj. doplňkové měrné jednotky ke zboží na všech řádcích FV jsou zadané a jsou stejné. Dále mějme na FV-3 třetí řádek s celkovou položkou za dopravu ve výši 1010 CZK, který má v položce Do Intrastat hodnotu 2-Rozpočítávat jako dopravu.
  Pokud parametr Náklady na dopravu pro potřeby Intrastatu rozpočítávat podle určuje rozpočítávání podle hmotnosti, cena zboží vykazovaná v hlášení INTRASTAT, tj. částka v položce Částka pro Intrastat, se zvýší o poměrnou část nákladů na dopravu takto: cena zboží Králík = 250 + (1010*5kg)/505kg = 260 CZK, cena zboží Skot = 10000 + (1010*500kg)/505kg = 11000 CZK.
  Pokud však parametr Náklady na dopravu pro potřeby Intrastatu rozpočítávat podle určuje rozpočítávání podle množství, cena zboží vykazovaná v hlášení INTRASTAT, tj. částka v položce Částka pro Intrastat, se zvýší o poměrnou část nákladů na dopravu takto: cena zboží Králík = 250 + (1010*1ks)/(1ks+1ks) = 755 CZK, cena zboží Skot = 10000 + (1010*1ks)/(1ks+1ks) = 10505 CZK.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Nastavení

V subzáložce jsou k dispozici různá nastavení, která se uplatní při práci se skladovými kartami daného typu jednotlivých agendách:

Název Popis
Nastavení pro agendu Nabídky vydané:
  Výchozí zdroj nákladové ceny

Umožňuje nastavit, jak se pro skladové karty tohoto skladového typu mají stanovit nákladové ceny.

Je-li taková sklad. karta vybrána do skladového řádku dokladu, na němž se zadávají nákladové ceny, předvyplní se tato hodnota do položky Zdroj nákladové ceny. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit.

  Řada dokladů Požadavky na výrobu

Řada dokladů typu Požadavky na výrobu pro případ, že pro stanovení nákladové ceny je třeba kalkulace z výroby. Tj. zdrojem nákladové ceny v dokladu má být doklad Požadavek na výrobu.

Pokud si zde zadáte jinou řadu, než jakou používáte běžně na požadavky na výrobu, můžete si zajistit, že automaticky generované požadavky kvůli kalkulaci nákladových cen budou v samostatných řadách.

Nastavení pro agendu Objednávky přijaté:
  Řada dokladů Požadavky na výrobu Řada dokladů typu Požadavky na výrobu. Je-li zde Řada dokladů zadána, použije se v případě, kdy se z objednávky přijaté vytváří doklad Požadavek na výrobu pro skladovou kartu tohoto skladového typu.
  Ignorovat automatické vytváření rezervací Zatržení způsobí, že potlačí automatické vytváření rezervací pro skladové karty patřící do daného typu.
Nastavení pro skladové řádky dokladů zahrnuté do ESL:
  Výchozí kód rozlišení ESL

Umožňuje nastavit, jaký kód ESL se předvyplní do položky Kód ESL na skladovém řádku dokladu pro skladové karty tohoto skladového typu. Kód zadáte nebo vyberete z číselníku Rozlišení typu plnění (ESL).

Je-li taková sklad. karta vybrána do skladového řádku dokladu, na němž se zadávají údaje týkající se ESL, předvyplní se tato hodnota do položky Kód ESL. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.