Naskladnění do pozic - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dokladu naskladnění do pozic (NPZ) ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Obsah Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Ke sklad. dokladu

Číslo skladového dokladu, ke kterému se váže aktuální polohovací doklad. Tj. skladový doklad (příjemka, dodací list, vratka, apod.), který je původcem skladového pohybu.

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Řada

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.

Pozor, řada dokladů zde mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit. Dále zde řada dokladů určuje, jaká se budou nabízet naskladňovací místa.

Období Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Firma

Firma z Adresáře firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Nepovinná položka. U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou ve Firemních údajích (u dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj), ale lze samozřejmě zadat jinou. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zde není k dispozici subzáložka Firma, zadávat provozovnu a osobu k těmto dokladům není v praxi potřeba.

Položku Firma můžete s výhodou využít pro dodatečné spárování samostatně vystavených polohovacích dokladů s dokladem skladovým. Např. pokud máte velkou dodávku s více polohovacími doklady a nejdříve vystavujete polohovací doklady. Pak můžete např. následně vybrat všechny polohovací doklady, které dosud nemají vazbu na skl. doklad, se stejnou firmou (dodavatele či odběratele) a k nim pak souhrnně vystavit skladový doklad.

Naskladňovací místo

Kód místa zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku naskladňovacích a vyskladňovacích míst. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za místa s příznakem "naskladňovací". Pokud je již vyplněna řada dokladů, pak platí, že se nabízí k výběru jen ta místa, která mají připojen alespoň jeden ze skladů, k němuž je přiřazena řada skladových dokladů zadaná v hlavičce editovaného dokladu.

Toto místo (brána) je definováno pro konkrétní sklady, a tudíž společně s řadou skladových dokladů určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít.

Skladník

Skladník, který danou operaci prováděl. Pouze informační položka. Nepovinná položka. Osobu skladníka přidáte výběrem z Adresáře osob. Zadáte příjmení osoby buď přímo z klávesnice anebo můžete osobu vybrat z vyvolaného číselníku osob. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Pokud tam daná osoba dosud není zadána, je třeba ji nejdříve zadat.

To můžete udělat rovnou odtud zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu osoby.

Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za osoby s příznakem Zaměstnanci/Pracovníci (viz popis omezovacího panelu v záložce Seznam adresáře osob).

Popis Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam. Nepovinná položka.
Externí č. DL

Externí číslo dodacího listu. Informativní, nepovinná položka.

Můžete využít pro účely polohování v terénu. Tj. dodavatel přiveze zboží, které se postupně polohuje několika NPZ. Na každý NPZ se vyplní stejné extení číslo DL. Číslo může být i fiktivní, protože cílem je, aby se tímto číslem tyto NPZ označily, že patří k sobě. Následně nebo paralelně se vytvoří PR. Do PR se naimportují NPZ, které mají stejnou nebo konkrétní hodnotu externího čísla DL.

Jen polohovací (nepřipojovat ke skladovému dokladu)

Možnost zadat, že daný polohovací doklad záměrně nemá a nebude mít vazbu na nějaký doklad skladový. Slouží pro odlišení od polohovacích dokladů, které vazbu na skladový doklad zatím nemají, ale mají mít (tj. vznikly samostatně a teprve následně budu propojeny s odpovídajícím skladovým dokladem (tento bude podle nich vystaven nebo budou do něj naimportovány).

Takto označený doklad se nebude nabízet k připojení k existujícím skladovým dokladům, přestože vazbu na skladový doklad nemá.

Takový doklad využijete hlavně při zavádění polohovaného skladu, tedy přechodu z existujícího nepolohovaného skladu na polohovaný. V tom okamžiku je třeba jednorázově zadat, které zboží se nachází ve které pozici. Za tím účelem se vystaví doklad Naskladnění do pozic (jeden nebo více) zahrnující celý aktuální stav skladu a označí se tímto příznakem, aby se v budoucnu nenabízel k importu do skladových dokladů.

Bez zadání takových dokladů nebude možné zahájit poziční inventuru. Dále viz Kontroly před zahájením inventury a Jak začít provádět polohování.

Přepne na subzáložku Obsah.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný nebo může být předvyplněný ze skladového dokladu, pokud se jedná o polohování již existujícího skladového dokladu). Podmínky, za jakých jsou řádky předvyplněny, viz Procesní tvorba - PR -> NPZ.

Řádky jsou řazeny podle skladové karty a pořadí zadání záznamu. (Nejsou už řazeny dle sér.čísla/šarže, jelikož při jejich postupném doplňování do již zadaných řádků by docházelo k přetřiďování, což by nebylo praktické.)

V Naskladnění do pozic není k dispozici možnost volit typ řádků jako je tomu u řady jiných dokladů, nicméně některé položky jsou obdobné položkám řádků typu 3 - skladové.

Opravy a mazání řádků obsahujících skladovou pozici se změněným skladem
Není možné mazat a opravovat řádky, které obsahují skladovou pozici, u níž byl změněn sklad. Tj. pokud se sklad na řádku dokladu liší od skladu, který aktuálně patří k zadané skladové pozici, a tato změna nebyla způsobena změnou skladu na řádku, ale změnou položky Sklad v agendě Skladové pozice, nejde řádek opravovat a mazat.

Položky zadávané na řádku v tomto dokladu:

Název Popis
Sklad

Číselníková položka pro zadání skladu. V tomto skladu se po uložení daného dokladu uskuteční pohyb s vybranou skladovou kartou. Kód skladu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Skladů  (pochopitelně jen z těch, ke kterým máte přístupová práva). Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za polohované sklady, které jsou přiřazeny k naskladňovacímu místu zadanému v hlavičce editovaného dokladu a současně, které mají přiřazenu řadu skladových dokladů zadanou v hlavičce editovaného dokladu. Dále se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za sklady bez inventury.

Pokud není řada nebo naskladňovací místo dosud zadáno, nenabízí se žádné sklady. Nabízet v takovém případě všechny sklady (jako je tomu u jiných skladových dokladů, není-li zadána řada v hlavičce dokladu), by zde nebylo praktické.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR -> NPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.
Kód skl.karty a Název skl.karty

Číselníková položka pro zadání skladové karty, která se bude polohovat. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Sklad.kartu (resp. její zadávaný údaj) zadáte buď rovnou zapsáním z klávesnice nebo si ji vyberete z vyvolaného číselníku sklad. karet.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Skladových karet lze vybrat i více najednou, tj. pokud ve vyvolaném číselníku karet označíte a vyberete více karet půjde o případ zadání více skladových karet do dokladu najednou. O zadání více řádků do dokladu najednou půjde i v případě, že do dokladu zadáte makrokartu nebo kartu, u níž je definována automatická práce s obaly. Pak se zobrazí dialogové okno pro potvrzení počtu a doplnění dalších potřebných údajů, podrobněji viz zadání více sklad. karet, makrokarty nebo karty s obaly do dokladu. V případě výběru označených karet z vyvolaného číselníku můžete též využít možnost zadávat množství rovnou nad číselníkem skladových karet, viz Režim zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. S tím, že zde u karet třídy se sér. čísly platí, že pokud vložíte větší počet či použijete násobnou jednotku, tento počet resp. násobná jednotka se rozpadne do více řádků dokladu. Počet řádků je dán množstvím vyplněném na dokladu násobeném vztahem jednotky k 1. Do vzniklých řádků se doplní první nalezená jednotka se vztahem k 1, protože na jednom řádku polohovacího dokladu může být jen jedno sér. číslo.

Hlavní karta versus dílčí karty:

Do dokladu lze zadat hlavní kartu bez ohledu na to, zda má pro zvolený sklad již založenu dílčí kartu či nikoliv. Pokud vybraná hlavní karta pro daný sklad založenu dílčí kartu zatím nemá, pak se tato po uložení v agendě Dílčí karty automaticky založí (za předpokladu nepovinného Zadávání místa na dílčích kartách). S touto dílčí kartou se po uložení dokladu uskuteční odpovídající pohyb. (Uskutečněné pohyby je možno souhrnně zobrazovat např. v agendě Skladové pohyby).

Zadat dílčí karty k dané hlavní skladové kartě lze též ručně v agendě dílčích skladových karet vyvolané z agendy hlavních skladových karet, ale stav ručně zadat nelze (pouze prostřednictvím nějakého skladového pohybu). Dílčí karta se dále založí po uložení jakéhokoliv skladového pohybu, pokud dosud neexistovala.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR -> NPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.

Zbývá Položka je k dispozici pouze u dokladu s vazbou na doklad skladový, viz možnosti vystavení nového NPZ. Ukazuje počet, který je ještě třeba napolohovat. Dále viz Editace řádků polohovacího dokladu vystavovaného podle skladového.
Jedn.

Jedna z jednotek zadaných pro danou kartu. Jednotka, ve které bude do vybrané pozice naskladněno.

U karet třídy se sér. čísly lze použít pouze jednotky se vztahem k 1 rovnému jedné. Pokud je do polohovacího dokladu zadána sklad. karta pomocí hromadného výběru karet a je zadána s nějakou násobnou jednotkou nebo pokud je polohován řádek skladového dokladu s kartou se sér. čísly a násobnou jednotkou, je tato automaticky převedena na odpovídající počet řádků s jednotkou se vztahem 1. Viz popis položky V pozici.

Pozice

Pozice, do níž bude naskladněno. Jaké jsou možnosti zadání pozic a jaké pozice se v daný moment nabízí k výběru a proč, je pro jednotlivé typy pohybů (naskladnění, vyskladnění, přesun) detailně popsáno v kap. Polohované doklady - zadávání a nabídka pozic.

Řádky, které při uložení dokladu nemají vyplněnou položku Pozice nebo které případně mají nulové množství v položce V pozici, se vymažou. Uloží se tedy pouze řádky napolohované.

V pozici

Počet, který bude do vybrané pozice naskladněn.

Zda lze uložit také počet jiný než nedělitelné množství, závisí na hodnotě parametru Kontrolovat nedělitelné množství.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR -> NPZ), pak se položka přebírá ze skladového. Pokud jej snížíte, automaticky se přidá další řádek na totéž zboží s počtem zbývajícím, jelikož celkový počet na polohovacím dokladu musí odpovídat počtu na dokladu skladovém. Podrobněji viz Práce s řádky dokladu NPZ vystavovaného podle PR.

Maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, se řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Karty třídy se sér. čísly lze zadávat pouze po jedné, každé sér. číslo je třeba zadat na zvláštní řádek. Tudíž počet se v takovém případě předvyplní jedna a položka není k dispozici k editaci. Pozor! Tedy v případě, že je do polohovacího dokladu zadána sklad. karta se sér. čísly pomocí hromadného výběru karet a je zadána s nějakou násobnou jednotkou (viz zadání více sklad. karet, makrokarty nebo karty s obaly do dokladu) nebo v případě, že se polohuje skladový řádek obsahující kartu se sér. čísly s nějakou násobnou jednotkou (viz např. Procesní tvorba - PR -> NPZ), pak se vytvoří polohovací doklad, který má každé sériové číslo na zvláštním řádku. Do každého řádku se automaticky nastaví jednotka se vztahem 1, ačkoliv na původním řádku skladového dokladu může být jiná jednotka. Pokud ke skladové kartě existuje více jednotek se vztahem 1, použije se jedna z nich.

Nechť karta K se sér. čísly má jednotky ks (vztah = 1) a bal (vztah = 12). Při polohování skladového dokladu s kartou K v počtu 1 bal se vytvoří polohovací doklad s 12-ti řádky, na každém řádku bude jedno sér. číslo a množství 1 ks.

U dokladů s vazbou na skladový doklad počet již nelze opravovat.

Řádky, které při uložení dokladu nemají vyplněnou položku Pozice nebo které případně mají nulové množství v položce V pozici, se vymažou. Uloží se tedy pouze řádky napolohované.

Typ šarže/ sér. č.

V rámci polohování se šarže/s. čísla zadávají trochu odlišným způsobem, než jak je tomu u jiných skladových dokladů (viz Zadávání šarží a sériových čísel na doklady). Zde se zadávají přímo v jednotlivých řádcích polohovacího dokladu, nicméně význam příslušných položek je obdobný:

Typ šarže/ sér. č. je skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ zadání šarže/s.čísla se jedná:

 • Nová

  V tomto případě jde o zadání nové šarže/s.čísla. Typ "Nová" ovlivní následující položku Sériové číslo/ šarže, která pak bude obyčejnou editační položkou. V ní pak zadáte rovnou z klávesnice název nové šarže/sér.čísla. Po uložení dokladu se pro skladovou kartu (hlavní), zadanou na aktuálním řádku dokladu v záložce Obsah, automaticky založí v agendě Šarže/ Sér. čísla nová hlavní šarže/sér. číslo zadaného jména a se zadaným datem (viz další položky).

 • Před uložením dokladu probíhá kontrola na duplicitu nově generovaných sér.čísel:

  • Kontrolují se nová sér.čísla a šarže na stejný název vzhledem ke skladové kartě. Při porovnávání názvu se nebere ohled na malá / velká písmena. V případě nalezení dvou shodných názvů je uživatel upozorněn.
  • Kontrolují se existující sér.čísla (šarže ne) vzhledem ke sklad. kartě. Kontroluje se vícenásobné použití sér.čísla. Pokud uživatel vložil shodné sér.číslo vícekrát, je na to upozorněn. Tj. totéž sér. číslo nesmí být na jiném řádku dokladu zadáno jako nové.
  • Kontroluje se, zda počet sér.čísla v jedné pozici není vyšší než 1.

   Zde se na rozdíl od zadání nové šarže u skladových dokladů k ní automaticky nezakládá nová dílčí šarže/sér. číslo pro sklad zadaný v aktuálním řádku dokladu. (Založí se při svázání se sklad. dokladem, tj. po naimportování sér.čísel do sklad. dokladu (pokud do té doby nebyla dílčí šarže pro daný sklad založena jiným způsobem).)

   Jelikož se při založení nového ser. čísla z polohovacího dokladu nezakládá k němu dílčí sér.číslo pro daný sklad, neprobíhá zde ani kontrola na případný nepovolený počet sér. čísla na skladech. Tedy při nesprávném zadávání může uživatel dosáhnout stavu, kdy má na skladech zadány 2 a více kusů téhož sér. čísla, což by v praxi nemělo být. To je však třeba si správným zadáváním sér. čísel ohlídat.

   Vystavíme nový NPZ na 1ks karty K se sér. číslem (SN) a zadáme nové SN XXX01 na sklad 01. Pak vystavíme NPZ do jiné pozice a třeba i do jiného skladu na tutéž kartu K a do řádku zadáme jako výběr totéž SN. Pokud bychom poté podle těchto NPZ vystavili příjemky do skladu, při uložení druhé bychom dosáhli stavu 2 ks téhož SN na našich skladech.

 • Výběr

  V tomto případě jde o výběr šarže/s.čísla ze seznamu šarží/s.čísel již existujících v agendě Šarže/sér.čísla pro skladovou kartu, zadanou na aktuálním řádku dokladu. Typ "Výběr" ovlivní následující položku Sériové číslo/ šarže, která pak bude číselníkovou položkou. V ní pak zadáte rovnou z klávesnice název již existující šarže/s.čísla k dané sklad. kartě na daném skladu anebo si šarži/s.číslo můžete vybrat z vyvolaného číselníku šarží/sér.čísel.

  Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za šarže/sér.čísla k dané skladové kartě (popis omezení viz popis omezovacího panelu v záložce Seznam agendy šarže/sér.čísla).

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR -> NPZ), pak položka není k dispozici k editaci a má hodnotu Výběr. Typ "Nová" není k dispozici, jelikož v tomto případě nemá význam, šarže/s.čísla lze pouze vybírat a to ze šarží/s.čísel zadaných na skladovém dokladu.

Sériové číslo/ šarže

V rámci polohování se šarže/s. čísla zadávají trochu odlišným způsobem, než jak je tomu u jiných skladových dokladů (viz Zadávání šarží a sériových čísel na doklady).

Jedná se o název šarže/s.čísla. Podle předchozí položky Typ šarže/sér.č. se tato položka chová následovně:

 • jde-li o typ = Nová - jedná se o obyčejnou editační položku, do níž zadáte název nové šarže/s.čísla. Nová šarže/s.číslo se pak založí pod tímto názvem v agendě Šarží/s.čísel, dále viz popis typu Nová v předchozí položce.
 • jde-li o typ = Výběr - jedná se o číselníkovou položku. Zde buď zadáte název již existující šarže/s.čísla rovnou z klávesnice anebo si šarži/s.číslo můžete vybrat z číselníku, který se apriori nabízí omezený, dále viz popis typu Výběr v předchozí položce.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR -> NPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.

Datum expirace

Datum vztahující se k dané šarži/s.číslu. Podle položky Typ zadání je položka datum předvyplněna následovně:

 • jde-li o typ = Nová - pak u sériových čísel datem dokladu, u šarží pak datem dokladu, k němuž je přičten obsah položky Délka expirace z hlavičky skladové karty, k níž šarže patří. Předvyplněné datum je editovatelné.
 • jde-li o typ = Výběr - pak datem zadaným u vybrané šarže/s.čísla v agendě šarží/sér.čísel. Předvyplněné datum je needitovatelné.
Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - PR -> NPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Automaticky Ctrl +U

Slouží pro možnost automatického napolohování. Jedná se o jednu z Možností zadání pozic. Dále viz Zadání pozic automaticky - automatické polohování.

Pokud vystavujete polohovací doklad samostatně, tj. bez vazby na příslušný skladový doklad typu PR, PL, ..., tak aby vám funkce "Automaticky" pozice do řádku předvyplnila, musíte mít nejdříve v daném řádku zadán počet, tj. vyplněnu položku V pozici v daném polohovacím dokladu.

Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).