Naskladnění do pozic - záložka Seznam

Seznam zadaných dokladů naskladnění do pozic (NPZ), omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Datum dok. Obsah položky Datum z hlavičky dokladu.
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný doklad naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.
Provedeno Informace o tom, zda byl daný polohovací doklad proveden. Význam a popis akce provedení viz Polohovací doklady obecně a jejich provedení. Provedení lze provést funkcí Provést, zrušení provedení pak funkcí Zrušit provedení.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový

F2

nebo

Shift +F2

Popis zadávaných položek nového dokladu viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového NPZ:

Nový doklad lze zadávat funkcí Nový standardně z této agendy otevřené samostatně nebo vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Jak bylo uvedeno v kap. Věcný obsah - Skladové doklady a pohyby na skladě, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně). Jednotlivé možnosti vystavení nového naskladnění do pozic (NPZ) se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby NPZ či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů.

U těchto dokladů platí, že do již vytvořeného dokladu není možno dodatečně importovat jiné doklady.


Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Opravovat nelze doklady, které již byly provedeny, viz Polohovací doklady - proces vystavení a provedení.

Zde, na rozdíl od jiných skladových dokladů, je tomu jinak při kontrole, zda na skladě opravovaného dokladu neprobíhá inventura. Pokud se doklad odkazuje na sklad, v němž právě probíhá inventura nebo poziční inventura (běžná sklad. inventura), není to pro opravy nijak na závadu a doklad opravovat lze. Poziční inventura by na závadu byla, nicméně Poziční inventuru nelze zahájit, nejsou-li doklady provedeny a provedení dokladu znamená znemožnění jeho oprav již samo o sobě.

Zde, na rozdíl od jiných skladových dokladů, lze opravovat doklady bez ohledu na to, zda byla provedena sklad. uzávěrka daného skladu, protože se jich netýká. Polohovací doklady skladové uzávěrce nepodléhají (nemá pro ně význam).

Není možné opravovat řádky, které obsahují skladovou pozici, u níž byl změněn sklad, viz Opravy a mazání řádků obsahujících skladovou pozici se změněným skladem.

Pro opravy počtu dále platí, že počet nelze opravovat libovolně. Pro opravu počtu existuje omezení (počtem na svázaném skladovém dokladu). Dále viz popis položky V pozici v obsahu naskladnění do pozic.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Opravovat NPZ lze ještě dalším způsobem:

  • Novým vyvoláním polohování funkcí Polohovat z agendy skladového dokladu s tím, že se v rámci průvodce tvorbou polohovacího dokladu vybere k editaci již existující polohovací doklad svázaný s daným skladovým dokladem. Toto je pro všechny sklad. doklady, k nimž může vzniknout doklad NPZ, shodné a bylo popsáno v popisu položky "Existující polohovací doklady" v rámci Procesní tvorba dokladů - PR -> NPZ.
 Tisk

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Vymazat nelze doklady, které již byly provedeny, viz Polohovací doklady - proces vystavení a provedení.

Zde, na rozdíl od jiných skladových dokladů, lze mazat doklady bez ohledu na to, zda byla provedena sklad. uzávěrka daného skladu, protože se jich netýká. Polohovací doklady skladové uzávěrce nepodléhají (nemá pro ně význam).

Není možné vymazat řádky, které obsahují skladovou pozici, u níž byl změněn sklad, viz Opravy a mazání řádků obsahujících skladovou pozici se změněným skladem.

Doklad, který má vazbu na skladový doklad, mazat lze, dané vazby se zruší.

Pokud je smazán doklad, na němž byly zadány šarže/sér.čísla, tyto šarže/sér. čísla se samozřejmě nemažou. Ani se nijak neanulují pohyby s nimi (údaje na dílčích šaržích/sér. číslech), jelikož polohovací doklady neprovádí "pohyby" na dílčích šaržích/sér. číslech (ty se realizují jen svázanými doklady skladovými). Nicméně se samozřejmě anulují údaje o obsahu sklad. pozic. U sériových čísel navíc probíhá kontrola, aby počet sér. čísla z daného skladu v jedné skladové pozici nebyl po smazání dokladu jiný než povolený (tj.-1,0 nebo 1).

Zkopírovat F9

Pozice se samozřejmě nekopírují, je třeba je u zkopírovaného dokladu zadat.

Pokud je kopírován doklad se šaržemi/sér. čísly, pak se ze zdrojového dokladu kopírují na nový doklad i tyto. Nicméně u sér. čísel probíhá kontrola povoleného počtu (0 nebo 1) v dané pozici a je třeba je příslušně upravit ručně.

Aby na kopii polohovacího dokladu nabídka pozic dle strategií zobrazovala správné hodnoty, skladové pozice se z řádků zdrojového nekopírují.

Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
  • Otevřít samostatně
  • Připojit k existující aktivitě
  • Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Provedení - -

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.