Poziční inventura - záložka Opravy

Subzáložka je k dispozici pouze po vyvolání funkce zahájení inventury a to tehdy, pokud při kontrolách, zda lze inventuru zahájit, dojde k nějaké chybě. Slouží k zobrazení seznamu pohybů, které by mohly být příčinou chyb při kontrole, aby o nich byl uživatel informován, mohl je příslušně doplnit a zahájení zopakovat.

Záložku Opravy lze skrýt:

  • zavřením agendy (po novém otevření agendy již nebude subzáložka k dispozici a znovu se zobrazí jedině po opětovném vyvolání zahájení, pokud opakovaně dojde k chybám)
  • odstraněním chybných záznamů a pokračováním v Zahájení

Prováděné kontroly před zahájením inventury:

  • Zda existuje neprovedený doklad - Nemá smysl inventuru začít provádět, pokud některé polohovací doklady nejsou zatím provedeny. V tom případě se zobrazí seznam pohybů polohovacích dokladů s omezením za pohyby neprovedených dokladů, viz dále.
  • Zda odpovídá stav na dílčí skladové kartě stavu na skladových pozicích - Typicky totiž půjde o situaci, kdy některé skladové pohyby z daného skladu nejsou adekvátně napolohovány a za takového stavu rovněž nemá smysl inventuru začít provádět. V tom případě se zobrazí seznam skladových pohybů s omezením za pohyby dokladů, které nejsou napolohovány, ale měly by být, a seznam pohybů polohovacích dokladů s omezením za pohyby dokladů, které nemají vazbu na doklad skladový, ale měly by mít, viz dále.

Kontroluje se výhradně jen stav na kartě vůči stavům v pozicích, nekontrolují se doklady samotné a jejich vzájemné vazby. Objasníme na příkladu:

Tudíž pokud existuje např. doklad PR na 1ks na sklad A, který je zatím nenapolohován, a současně existuje doklad NPZ na 1 ks téhož zboží na sklad A, který je ale zatím bez vazby na sklad. doklad, tak bude výsledek kontroly z hlediska stavů na dílčí kartě vůči stavům v pozicích v pořádku, přestože doklady nejsou navzájem provázány a pokud byste si je vypsali samostatně v agendách pohybů s výše uvedeným omezením, pak by se vypisovaly.

Z výše uvedeného plyne, že se teoreticky může stát, že kontrola nalezne neodpovídající stav, přestože výpisy výše uvedených pohybů žádné "chybné" pohyby nevypisují. Může k tomu dojít tehdy, pokud na skladě existují skladové pohyby z doby před zahájením polohování, které vedou k nenulovému počtu na skladové kartě, ale vy jste po zahájení polohování nezadali odpovídající doklady pro "nahození" stavů do pozic. Dále viz Jak začít používat polohování.

Funkce k záložce:

Chybějící napolohování je potřeba k dokladům doplnit. Tj. ke skladovým dokladům zadat chybějící polohovací doklady nebo je napojit na existující. K dispozici jsou zde následující funkce funkčního tlačítka pro zobrazení pohybů, které nejsou adekvátně napolohovány:

Název Doplňující popis:
Pohyby polohovacích dokl.
(s ohledem na provedení)

Funkční tlačítko pro zobrazení sklad. pohybů polohovacích dokladů, které nejsou provedeny. Funkce vyvolá agendu Skladové pohyby a otevře ji "přes" agendu poziční inventury s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za skladové pohyby polohovacích dokladů z daného skladu, které zatím nebyly provedeny, viz Polohovací doklady - proces vystavení a provedení.

Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Skladové pohyby, pohyby s chybějícím polohováním si můžete např. vytisknout a poté polohování doplnit v jejich agendách, nebo si můžete k nim vyvolat konkrétní doklady a napolohovat je rovnou odtud apod. Po provedení požadovaných akcí otevřenou agendu Skladových pohybů zase můžete zavřít a vrátit se tak do téhož místa, odkud jste ji vyvolali a pokračovat v kontrole dalších pohybů nebo pokračovat zahájením inventury.

Skladové pohyby
 

Funkční tlačítko pro zobrazení sklad. pohybů, které nejsou napolohovány, ale měly by být. Funkce vyvolá agendu Skladové pohyby a otevře ji "přes" agendu poziční inventury s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za skladové pohyby z daného skladu, které nemají napojen polohovací doklad a pochází z dokladů vystavených po datumu zahájení polohování daného skladu.

Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Skladové pohyby, obdobně jako v předchozím případě a můžete rovnou provést potřebné zásahy.

Pozor, může se stát, že zde žádné pohyby nejsou vypsány, přestože viz výše popis Prováděných kontrol před zahájením inventury.

Pohyby polohovacích dokl.
 

Funkční tlačítko pro zobrazení pohybů polohovacích dokladů, které nejsou napojeny na doklad skladový, ale měly by být.

Funkce obdobná předchozí, pouze s tím rozdílem, že vyvolá agendu Pohyby polohovacích dokladů a otevře ji "přes" agendu poziční inventury s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za pohyby z dokladů NPZ a VPZ z daného skladu, které nemají napojen skladový doklad, ale měly by mít, tj. nemají v hlavičce nastaven příznak Jen polohovací (Nepřipojovat ke sklad. dokladu).

Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Skladové pohyby, obdobně jako v předchozím případě a můžete rovnou provést potřebné zásahy.

Zahájit
 
Možnost pokračovat v zahájení, pokud se domníváte, že jste všechny nedostatky v polohování v dokladech odstranili. Funkce pracuje shodně jako funkce Zahájit v záložce Sklady.