Poziční inventura - záložka Sklady

Seznam skladů nadefinovaných v systému s informací, zda na něm byla zahájena nějaká inventura či nikoli.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

Omezení podle inventury

Zobrazené sklady si lze filtrovat podle stavu inventur. Dále viz Omezení podle inventury v číselníku skladů. K tomu slouží omezovací panel (lišta) v horní části záložky Seznam:

Příklad filtrování skladů jen za sklady bez zahájené inventury

Poslední použité nastavení filtru se nijak nepamatuje (jako je tomu v některých jiný číselnících) a při opětovném otevření agendy se předvyplňuje tak, jak je dáno v daném místě programu (v některých místech dokonce bez možnosti změny). Toto platí jak pro číselník vyvolaný samostatně, tak pro číselník vyvolaný jako výběrový.

V seznamu jsou pro každý sklad uvedeny položky:

Název Popis
Kód Kód skladu. Needitovatelná položka, přebírá se z číselníků skladů.
Název Název skladu. Needitovatelná položka, přebírá se z číselníků skladů.
Je inventura Tato položka se nijak nezadává. Zobrazuje informaci o tom, zda v daném skladu probíhá některá z inventur blokujících celý sklad. Dále viz Omezení podle inventury v číselníku skladů.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle kódu skladu
  • dle názvu skladu
  • dle stavu inventury
  • dle evidence pozic - tj. dle toho, zda je sklad polohovaný

Funkce k této záložce:

Ze základních jsou k dispozici pouze následující (ostatní nemají pro tuto agendu význam):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Občerstvit F11
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Zahájit F2

Funkce zahájí poziční inventuru na aktuálním skladu. Zahájit poziční inventuru lze pouze na polohovaném skladu. Zahájit inventuru na daném skladu pochopitelně nejde, pokud na něm inventura již probíhá, tj. již na něm byla zahájena dříve. Viz položka Je inventura. Jak bylo řečeno v kap. Sklady, pokud se na zvoleném skladě zahájí některá z inventur blokujících celý sklad, je tento sklad zablokován pro pohyby s kartami.

Po vyvolání funkce nejdříve proběhnou kontroly, zda lze inventuru zahájit (nemá smysl zahajovat inventuru, pokud existují neprovedené doklady, některé doklady nejsou napolohovány apod.). V případě zjištěných nedostatků se zobrazí záložka Opravy s možností výpisu pohybů, které by mohly být příčinou chybného výsledku kontroly, a inventuru nelze zahájit, dokud nebudou všechny nedostatky odstraněny.

Má-li sklad zahájenu poziční inventuru, zpřístupní se pro něj záložka Inventura v této agendě a záložka Podle pozic, která je určena pro zadání inventárních rozdílů v pozicích. (Má-li zahájenu běžnou inventuru, pak je pro něj zpřístupněna záložka Inventura v agendě Inventura). Inventura zůstává zahájena i v případě opuštění programu, a to až do jejího ukončení, příp. zrušení, viz dále.

Zrušit F8 Zruší zahájenou inventuru na aktuálním skladu. Zrušit lze pouze tu inventuru, která v dané agendě byla zahájena. Tj. zde lze zrušit poziční inventuru. Zrušení inventury negeneruje žádné závěrečné doklady o prováděné inventuře, veškeré dosud zadané inventární rozdíly jsou zapomenuty. Použijete např. v případě, že potřebujete odblokovat inventarizovaný sklad pro pohyby, s tím, že inventuru zahájíte a provedete později.
Ukončit Shift + F2

Ukončí inventuru s generováním příslušných dokladů inventárního manka nebo inventárního přebytku pro zadané inventární rozdíly a souvisejících polohovacích dokladů. Ukončit lze pouze tu inventuru, která byla zahájena v této agendě. Tj. zde lze ukončit poziční inventuru.

Po ukončení inventury se stavy zadané na jednotlivých pozicích posčítají za skladové karty a vygenerují se inventární skladové doklady na přebytky a manka (zde na rozdíl od běžné inventury včetně specifikace sériových čísel a šarží). Zároveň se k nim rovnou automaticky vygenerují svázané polohovací doklady Naskladnění do pozic a Vyskladnění z pozic, které definují umístění přebytků a mank do konkrétních pozic. Kromě toho může vzniknout i doklad Převod mezi pozicemi a to tehdy, pokud se celkově za inventarizovaný sklad množství daného zboží nezměnilo, ale pouze se změnily jeho stavy v jednotlivých pozicích (např. z jedné ubylo a do jiné naopak přibylo).

Program si vyžádá zadávání informací pro hlavičky inventárních dokladů jako je datum, firma, řada inventárního dokladu atd. a pro hlavičky polohovacích dokladů jako je řada či naskladňovací resp. vyskladňovací místo.

Řady inventárních mank, přebytků a řady polohovacích dokladů se nabízejí jen takové, které jsou přiřazeny ke skladu, na němž se prováděla inventura.

Popis jednotlivých zde zadávaných položek viz záložka Detail inventárního manka, záložka Detail inventárního přebytku, resp. Detail Naskladnění do pozic, Vyskladnění z pozic a Přesun mezi pozicemi. Pokud nebyly zjištěny žádné rozdíly, inventární doklady se tvořit nebudou.