Příjemky - záložka Seznam

Seznam zadaných příjemek, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení a třídění v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Datum dok. Obsah položky Datum z hlavičky dokladu.
Celkem Celková pořizovací cena na daném dokladu, tedy celková nákupní cena včetně případných vedlejších pořizovacích nákladů zadaných na daném dokladu. Je uváděna v měně dokladu.
Celkem (lok.)

Celková pořizovací cena daného dokladu, tedy celková nákupní cena včetně případných vedlejších pořizovacích nákladů zadaných na daném dokladu v lokální měně, přepočtená podle kurzu zadaného v hlavičce dokladu. Způsoby přepočtu z jedné měny na druhou a použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Jedná se o příjmový doklad, tedy položka se rovná celkové skladové ceně daného dokladu. Pokud daný doklad dosud nebyl celý zpracován a oceněn skladovou uzávěrkou, pak se jedná o cenu skladovou předběžnou.

Počet skl. řádek Celkový počet řádků dokladu (na subzáložce Obsah).
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný doklad naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.
Uzavřen Informace o tom, zda byl daný doklad již zpracován uzávěrkou skladu a byl kompletně oceněn, tj. všechny jeho skladové řádky mají vypočtenu skladovou cenu a bylo možno doklad uzavřít.
Účtovat Informace o tom, jakým způsobem má být daný doklad účtován. Informace se přebírá podle způsobu nastaveného pro danou řadu dokladů.
Účtováno

Informace o tom, zda již byl daný doklad zaúčtován, tj. vyslán do účetnictví, či nikoli a při účtování k němu vznikl odpovídající účetní zápis v účetnictví (v žádostech nebo v deníku). Účtování skladových dokladů se provádí hromadně, funkcí Zaúčtovat.

Daný skladový doklad může mít uvedeno v položce Účtováno hodnotu "Ne", i když doklad již prošel zaúčtováním, ale nevznikl k němu odpovídající účetní zápis. A to v případech, kdy máte nastaveno následující:

Co vše budete mít nastaveno na "neúčtovat", závisí zejména na způsobu vaší skladové evidence, ale i dalších kritériích.

Stav

Název procesního stavu, ve kterém se doklad aktuálně nachází. Pokud procesní řízení není aktivní (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Dále zde objasníme následující položku evidovanou na tomto dokladu:

Název Popis
Vyplněn pro INTRASTAT Jedná se o příznak, zda a do jaké míry je doklad vyplněn z hlediska hlášení INTRASTAT, blíže viz popis příznaku Vyplněn pro INTRASTAT v kapitole INTRASTAT - obecně.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový

F2

nebo

Shift +F2

Popis zadávaných položek nového dokladu viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové PR:

Nový doklad lze zadávat funkcí Nový standardně z této agendy otevřené samostatně nebo vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Věcný obsah - Skladové doklady a pohyby na skladě, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně). Jednotlivé možnosti vystavení nové příjemky (PR) se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby PR či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu PR, resp. B2B import v detailu PR.

Vystavení nového dokladu není povoleno s datem nižším než je datum poslední skladové uzávěrky provedené na skladech použitých v daném dokladu.

Pokud jste vystavili nový doklad spadající do Intrastat a to zpětně do období, za které jste již podání Intrastat odvedli, měli byste sestavit opravné hlášení. Toto je ale čistě na odpovědnosti uživatele! Viz též podání Instrastat zvýrazněná kurzívou.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:


Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen lze na rozdíl od ABRA Gold i skladové doklady opravovat, tudíž není nutné rozlišovat funkce pro "doplňování a opravy příjmů".

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud již daný doklad byl zcela nebo částečně zpracován skladovou uzávěrkou. Výjimku tvoří některé údaje, které s uzávěrkou nijak nesouvisí a u nichž lze předpokládat, že je bude uživatel potřebovat opravovat i na uzavřených dokladech. Takovými údaji jsou např. položky důležité pro hlášení Intrastat (Dodací podmínky, Povaha transakce, Druh dopravy Intrastat). Nebo též údaje v subzáložce Výdaje pořízení, které je možné opravovat, mazat a přidávat i v případě, že byl doklad uzavřen skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.

Opravy dokladů jsou také částečně zakázané, pokud se jedná o doklad vzniklý z tzv. nadřízeného dokladu. V tomto případě se jedná o případ:

 • PR vzniklé automaticky z pokladního nebo restauračního prodeje (viz možnosti vystavení nové PR) - aby nedošlo k nesouladu mezi údaji na dokladu a skutečně prodaným zbožím.

  V případě pokusu o opravu nepovolených údajů na takovém dokladu (např. při pokusu o přidání/vymazání řádků) systém nahlásí, že to není možné, jelikož doklad vznikl z tzv. nadřízeného dokladu a takovou opravu nepovolí.

  Identifikace nadřízeného dokladu je v tomto případě uvedena v položce Popis nebo je rovněž dohledatelný přes záložku X_vazby.

Některé opravy mohou být taktéž zakázané, pokud se doklad odkazuje na sklad, v němž právě probíhá inventura nebo poziční inventura.

Opravy jsou v této agendě dále zcela zakázané pro PR čerpané do prodejních dokladů (FV/PP) v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech. Opravy jsou v takovém případě možné jen v omezené míře a provádí se pouze prostřednictvím opravy prodejního dokladu a přenáší se do dané PR. Okolnosti, za jakých se s FV/PP opravuje automaticky i PR, jsou pro oba prodejní doklady shodné. Viz dále Oprava faktury a dodací listy resp. skladové příjemky. Pro opravy počtu dále platí, že počet nelze opravovat libovolně. Pro opravy počtu v rámci opravy řádku prodejního dokladu s importovanou PR dále platí následující: záleží na tom, opravujete-li fakturu v režimu čerpání "S opravou VR" či nikoliv. A dále také na tom, zda k daným řádkům příjemky již existují nějaké inverzní doklady "vratky".

Pokud potřebujete na takové PR opravit i jiné údaje, než je možné v daném okamžiku opravit prostřednictvím opravy FV/PP, jelikož jste ji vystavili chybně nebo jste některé údaje nezadali a už je nelze prostřednictvím opravy FV/PP provést, pak doklady FV/PP a PR smažte a vystavte znovu, nebo minimálně PR od FV/PP odpojte (v její subzáložce Importované doklady), PR opravte a poté do FV/PP naimportujte znovu.

Při opravě skladového dokladu, je-li povoleno opravovat datum, lze zadat i datum dokladu nižší, než je datum poslední uzávěrky (což u nově vystavovaného dokladu nelze). Nicméně uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a pokud přesto takový doklad vědomě uloží, sám zodpovídá za možné důsledky ve zkreslení vypočtených skladových cen (při zpětném zadávání dokladů tyto jsou samozřejmě zahrnuty až do následných uzávěrek, tudíž doklady nemohly být zpracovány a oceněny v pořadí dle data svého vzniku).

Po uložení opravené příjemky již nemusí dojít k aktualizaci poslední pořizovací ceny resp. doplňkové pořizovací ceny na dílčích skladových kartách, resp. seznamu dodavatelů (i když je toto v hlavičce příjemky zatrženo), pokud příjemka po opravě již nesplňuje podmínky, za kterých se tato aktualizace standardně provádí. Viz popis položek Poslední pořizovací na dílčí sklad.kartě, resp. položky Aktualizovat dodavatele v hlavičce příjemky.

Pro opravu počtu existuje omezení, pokud je doklad resp. řádek napolohován. Dále viz popis položky Počet v obsahu příjemky.

Prostřednictvím funkce Opravy se provádí i doplnění údajů, které není bezpodmínečně nutné zadávat ihned při zadání dokladu (jelikož nejsou dosud známy apod.). U příjemek se typicky jedná o:

 • doplnění nákupních cen a vedlejších pořizovacích nákladů - jak bylo řečeno v úvodní kapitole, příjemky lze zadat i v případě, že při příjmu nejsou dosud známy všechny pořizovací ceny. Nákupní ceny a vedlejší pořizovací náklady lze na ně doplnit později právě funkcí Oprava.

  Skladová uzávěrka řádky příjmových dokladů nezpracuje, dokud na nich nebude nastaveno, že zadané ceny jsou kompletní (podrobněji viz výpočet skladových cen), do té doby lze ceny a vedlejší pořizovací náklady doplňovat a opravovat, po uzavření řádku již je doplňovat a opravovat nelze.

 • doplnění sériových čísel a šarží na doklady obsahující karty s evidovanými šaržemi či sériovými čísly, pokud tyto nebyly zadány rovnou při zadání dokladu. (Sériová čísla/šarže se zadávají v subzáložkách Sériová čísla resp. Šarže u příslušných řádků daného dokladu).

  Skladová uzávěrka nevyžaduje zadané šarže/sériová čísla, a tudíž může uzavřít i skladové řádky s nezadanými šaržemi/sériovými čísly. Nicméně šarže/sériová čísla lze doplňovat i na uzavřené řádky, resp. uzavřené sklad. doklady.

  Pohyby s nedoplněnými šaržemi/sériovými čísly lze také dohledat v agendě Skladové pohyby.

Doklad vzniklý automaticky z pokladního nebo restauračního prodeje (viz možnosti vystavení nové PR), by neměl být opravován, aby nedošlo k nesouladu mezi údaji na dokladu a skutečně prodaným zbožím! Systém takovou opravu umožní, ale odpovědnost za ni je plně v kompetenci uživatele! Nutno zajistit organizačně.

Opravovat příjemky lze ještě dalším způsobem:

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Pokud jste opravili údaje na dokladu spadajícím do Intrastat a to do období, za které jste již podání Intrastat odvedli, měli byste sestavit opravné hlášení. Toto je ale čistě na odpovědnosti uživatele! Viz též podání Instrastat zvýrazněná kurzívou.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Mezi dodávanými tiskovými sestavami je zde k dispozici mj. následující:

 • Formulář příjemky v prodejních cenách - Zobrazí příjemku s prodejními cenami, které by se přednastavily v případě vytváření prodejního dokladu se stejnými položkami. Formulář lze využít např. při kontrole přijímaného zboží podle příjemky zaměstnancem, který nemá znát nákupní ceny zboží.
Vymazat F8

Smazat nelze doklad, který již byl uzavřen skladovou uzávěrkou, nebo který má alespoň jeden uzavřený řádek, viz Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím většina případů, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Rovněž nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně napolohován. Dále viz záložka X-vazby této agendy. Jak je to s možností mazání dokladů s vazbou na doklady výdajů pořízení, viz možnosti mazání výdaje pořízení/účelu výdaje.

U PR s vazbou na FV/PP může existovat vazba volná i pevná, záleží na tom, zda se jednalo o přefakturaci dané příjemky nebo o vracení zboží. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR -> FV. V prvním případě půjde PR smazat bez omezení, v druhém případě to možné nebude.

Pokud je smazán doklad, na němž byly zadány šarže/sér.čísla, tyto šarže/sér. čísla se samozřejmě nemažou, pouze se anulují odpovídající pohyby s nimi. U sériových čísel navíc probíhá kontrola, aby počet na dílčím sériovém čísle nebyl po smazání dokladu jiný než povolený (tj.-1,0 nebo 1), viz použití šarží/sér.čísel na dokladech.

Zkopírovat F9 Pokud je kopírován doklad se šaržemi/sér. čísly, pak tato se ze zdrojového dokladu nekopírují a na nový doklad se musí doplnit ručně.
Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
 • Otevřít samostatně
 • Připojit k existující aktivitě
 • Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Změna stavu Ctrl + F10

Vyvolá dialogové okno Změna stavu sloužící ke změně procesního stavu aktuálního dokladu, případně hromadné změně označených dokladů, jsou-li nějaké označeny.

Funkce je k dispozici pouze v případě nastavení parametru Používat procesní řízení na skladových dokladech na hodnotu Ano.

Vratky F6

Z agendy příjemky otevře agendu Vratky příjemek omezenou jen za ty vratky příjemek, které se váží ke konkrétní příjemce. Tj. zobrazí všechny doklady typu Vratky příjemek k aktuální příjemce.

Funkce vyvolá agendu Vratky příjemek a otevře ji "přes" agendu příjemek. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Vratky příjemek. Takto odtud vyvolaná agenda vratek příjemek se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za vratky příjemek jen k aktuální příjemce.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících vratek příjemek ke všem příjemkám apod.)

Vytvořit

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atd.

pro další možnosti

nebo

Shift +Ctrl +F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle vybraných záznamů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení následujících dokladů podle aktuální příjemky (PR) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Zaúčtovat -

Provede hromadné zaúčtování. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Zaúčtovat lze jen ty skladové doklady, které jsou již uzavřené. Informace o tom, zda daný skladový doklad prošel zaúčtováním a současně k němu vznikl odpovídající účetní zápis (v žádostech nebo v deníku), je uvedena v položce Účtováno.

Skl. pohyby

Enter*

nebo

Shift +Enter

Zobrazí skladové pohyby na aktuálním skladovém dokladu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • otevřít zde - otevře agendu skladových pohybů "přes" agendu zdrojového dokladu
 • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Skladové pohyby a otevře ji "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Skladové pohyby. Takto odtud vyvolaná agenda Skladových pohybů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za skladové pohyby vyskytující na aktuálním zdrojovém dokladu.

Toto využijete např. pokud si chcete prohlédnout skladové ceny na jednotlivých skladových řádcích z dokladu apod.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ke všem skladovým dokladům.

SCM

Ctrl +Q

nebo

Shift +Ctrl +Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Polohovat Ctrl +L

Funkce pro rychlé vystavení nového polohovacího dokladu podle vybraného dokladu rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení naskladnění do pozic (NPZ) podle aktuální příjemky (PR). Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového NPZ. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby naskladnění do pozic. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR -> NPZ.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování.

Kontrola -

Umožňuje provést kontrolu prodejních cen podle zadaných kritérií pro všechny položky aktuální příjemky s tím, že na závěr buď rovnou provede přecenění příslušných položek v ceníku nebo vygeneruje požadavky na změnu cen. Funkce vyvolá průvodce kontrolou prodejních cen, ve kterém zadáte požadovaná kritéria. Dále viz popis průvodce.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

 • Kontrola podle cen příjemky
 • Kontrola podle cen včetně vedlejších nákladů

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.