Skladové reporty - popis

V následujícím textu uvedeme, které kroky obsahuje tato agenda charakteru průvodce a jak pomocí ní pořídíte požadované výpisy. Jednotlivé části:

1. krok - Výběr skupiny reportů

V prvním okně průvodce je zobrazen seznam nadefinovaných skupin reportů, ze kterého vyberte požadovaný.

2. krok - Zadání omezení pro vybranou sestavu

Po stisku tlačítka Dále v předchozím kroku Průvodce se zobrazí okno pro zadání omezujících podmínek pro data, která chceme zvoleným reportem vytisknout. Vzhled tohoto okna průvodce, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezujících prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložce Omezení dokladových agend. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení jsou uvedena v samostatné kapitole (tj. způsob nastavení omezení, používání definic omezení, možnost využití výchozí definice omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.). Dále obsahuje možnost nastavení třídění vypsaných záznamů. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Pokud mají výstupní tisk. sestavy nastaveno ve své definici vlastní řazení (je typicky potřeba, pokud jsou tyto sestavy nějak skupinované), pak se do výsledného reportu neuplatní třídění nastavené v tomto kroku průvodce.

Obecně platí, že prvek Třídění není k dispozici, pokud definice DynSQL odpovídající danému reportu neobsahuje žádné klíče pro třídění nebo jsou všechny skryté. Více viz DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Klíče.

V tomto kroku jsou k dispozici obdobné funkce, jako jsou v záložce Omezení dokladových agend se stejným významem. Můžete si tedy i zde nastavit často používaná omezení a uložit si je jako vlastní definice omezení, ze kterých budete později pouze vybírat apod. Přístup k funkci Uložit je však závislý na právu Na záložce Omezení dovolit pouze jednoduchý režim (Méně funkcí).

Kromě omezení nastaveného v tomto kroku, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.
Dále zde upozorňujeme na možné důsledky omezení při některých typech omezení v některých typech výpisů, viz kap. Často kladené otázky, otázka Omezení versus zkreslení ve výpisech.

V dalším textu stručně charakterizujeme jednotlivé skupiny reportů, příp. popíšeme význam těch omezujících podmínek, u kterých by mohlo dojít k mylnému výkladu:

Prodané zboží dle různých kritérií

Poskytuje přehled o prodaném zboží ze skladu. Provádí souhrnné vyhodnocení prodeje z faktur vydaných a pokladních příjemek z agendy pokladních příjmů, resp. pokladního prodeje. Započítává však z dokladů pouze položky ze skladu, tedy řádky typu 3.

Tytéž reporty jsou současně dostupné v agendách Reporty nákupu, Reporty prodeje a Prodejní reporty, jelikož je třeba si uvědomit, že výchozí data, ze kterých report čerpá, jsou právě faktury a pokladní účtenky. Ve skladu totiž pracujeme se skladovými cenami a prodejní ceny se zaznamenávají až na dokladech prodejních. Mezi skladovými reporty jsou umístěny paralelně proto, aby byly k dispozici i v případě, že uživatel nemá aktivaci na agendy fakturace a prodává např. výhradně přes pokladní prodej.

Přehledy o prodaném zboží je možno pořizovat dle různých kritérií, např.:

 • prodané zboží podle firem
 • prodané zboží podle skladů
 • prodané zboží podle středisek
 • prodané zboží podle zboží
 • prodané zboží za doklady a datumy

Význam prvků pro zadání omezení dat pro tento report je zřejmý z jejich názvu.

Například volbou omezení za jen některé typy dokladů, můžete pořídit výpis přehledu o prodaném zboží jen z faktur nebo jen za hotové, volbou reportu "prodané zboží podle zboží" získáte přehled prodaného zboží podle jednotlivých skladových položek, volbou "podle firem" získáte přehled prodaného zboží za jednotlivé firmy, volbou "za doklady a datumy" získáte přehled prodaného zboží po měsících nebo variantně po dokladech apod. Zde je třeba si uvědomit, že hlavním nástrojem na pořizování zajímavých výstupů jsou vlastní tiskové sestavy (volíte je v dalším kroku průvodce), skupinované dle různých položek (závisí na zvolené skupině reportů).

Možností je samozřejmě mnohem více a je možné je různě kombinovat (kombinace volby jednoho z reportů, variantně nastaveného omezení a tisk. sestav).

Pokud některé tiskové sestavy obsahují skladové ceny a pohyby použité k jejich výpočtu nejsou zpracovány uzávěrkou skladu, tj. nejsou oceněny, uplatňuje se u nich vyčíslení předběžné ceny. Takové částky jsou v tiskových sestavách označeny hvězdičkou.

V některých z tiskových sestav této skupiny reportů jsou vyčíslovány i marže a rabaty. Jsou počítány z cen bez DPH a pokud jsou do výpočtu zahrnuty jen skladové ceny předběžné (viz výše), pak marže a rabat jsou označeny jako neplatné.

Dále zde upozorníme na následující prvky omezení:

Název Popis
Střediska

Střediska se obecně evidují na řádcích dokladů, čili jedná se o omezení za řádkové údaje. Přehledy za prodané zboží však čerpají přímo z řádků jednotlivých dokladů, proto zde omezení za střediska funguje tak, že vybere jen takové řádky z dokladů, na nichž je některé ze středisek vybraných v této položce.

Pro srovnání viz funkčnost téhož prvku v některých předchozích fakturačních reportech.

Zakázky Totéž jako omezení za střediska, ale platí pro zakázky.
Obchodní případy Totéž jako omezení za střediska, ale platí pro obchodní případy.
Projekt Totéž jako omezení za střediska, ale platí pro projekty.
Datum účtování

Umožňuje omezovat přehledy za prodané zboží za datum účtování daného dokladu. Využití tohoto omezení objasníme na příkladu:

Uzávěrka pokladního prodeje za duben 2006 byla provedena až 1.5.2006. Vznikla souhrnná účtenka s datem vystavení 1.5.2006, kterou v účtárně zaúčtovali do účetního deníku s datem 30.4.2006. Nicméně datum účtování pamatované na účtence (AccDate) zůstává 1.5.2006. Aby souhlasil report Výpis účtu časově za duben 2006 z účetnictví s reportem Prodané zboží ze skladu, je třeba omezit report Prodané zboží podle data účtování od 1.4.2006 do 1.5.2006. Tak se zahrne i souhrnná účtenka vystavená až 1.5.2006 do skladového reportu.

Provedené skladové uzávěrky

Tato skupina reportů umožňuje pořídit si přehled o provedených skladových uzávěrkách.

Prostřednictvím nastavení omezujících podmínek je možné vytvořit např. sestavu, která obsahuje pouze skladové uzávěrky za vybrané sklady, nebo která obsahuje jen přehled o uzávěrkách z určitého datumového intervalu apod. Možností je více a je možné je kombinovat.

Název Popis
Sklad Výběr skladů pro report z číselníků skladů.
Datum uzávěrky Do reportu se zahrnou pouze uzávěrky ze zadaného rozsahu datumů.
Vytvořil Do reportu se zahrnou uzávěrky, které provedli vybraní uživatelé.
Celková částka

Do reportu se zahrnou pouze uzávěrky, které vypočetly celkovou skladovou cenu uzavíraného skladu k datu uzávěrky v zadaném rozsahu částek. Jedná se tedy o celkovou skladovou cenu skladu vypočtenou z minulé uzávěrky plus celkovou skladovou cenu vypočtenou na skladových pohybech, které uzavřela daná uzávěrka.

Tedy do daného ocenění nejsou nijak zahrnuty pohyby neuzavřené, oceněné skladovou cenou předběžnou.

Číslo uzávěrky Pořadové číslo provedené uzávěrky, které uzávěrce přiděluje program po jejím provedení.

Sklad - aktuální stav

Umožňuje vytisknout výpis obsahující údaje o aktuálním stavu skladu. Jedná se pouze o množstevní stav na jednotlivých skladových kartách. Finanční stav není možné pomocí této funkce zjistit, jelikož ten se vyhodnocuje k zadanému datu ze skladových cen napočtených uzávěrkou skladu. Dále je možné zjišťovat pomocí této funkce celkové objednané a rezervované množství na skladových kartách.

Prostřednictvím nastavení omezujících podmínek je možné vytvořit např. sestavu, která obsahuje pouze skladové karty z vybraných skladů nebo která obsahuje jen karty z určitého skladového menu, případně je možné zahrnout do sestavy o stavu skladu jen skladové karty s nenulovým množstvím apod., s množstvím, které kleslo pod dolní limit, či přesáhlo horní limit. Možností je daleko více a je možné je kombinovat.

Název Popis
Sklad Výběr skladů pro report z číselníků skladů.
Typ skladové karty Do reportu se zahrnou pouze karty vybraných typů z číselníku skladových typů.
Skladová karta Výběr karet z číselníku skladových karet (hlavních).
Stav

Umožní omezit dílčí karty dle stavu na daném skladu, tj. např. vybrat jen ty dílčí karty (splňující další omezující kritéria), které mají nenulový stav apod. Možnosti:

 • Nulový stav - zahrne dílčí karty se stavem = 0
 • Kladný stav - zahrne dílčí karty se stavem > 0
 • Záporný stav - zahrne dílčí karty se stavem < 0
Stav versus Horní limit

Umožní vybrat jen ty dílčí karty, jejichž stav na daném skladu splňuje zadanou podmínku vzhledem k hornímu limitu evidovaném na dané dílčí kartě. Pokud limit není na kartě zadán, je chápán pro účely tohoto výběru jakoby byl nula. Možnosti:

 • Stav roven hornímu limitu (stav=horní limit)
 • Stav větší než horní limit (stav>horní limit)
 • Stav menší než horní limit (stav<horní limit)
Stav versus Spodní limit

Obdobně jako předchozí volba, jen se týká spodního limitu. Možnosti:

 • Stav roven spodnímu limitu (stav=spodní limit)
 • Stav větší než spodní limit (stav>spodní limit)
 • Stav menší než spodní limit (stav<spodní limit)

Sklad - obratovka

Umožňuje vyhodnotit množstevní a finanční stav a obrat na skladě za zvolené období. Skladové karty, které budou součástí sestavy, musí splňovat kritéria, která zadává uživatel. Je tedy možné vytvořit sestavu, která obsahuje pouze skladové karty z vybraných skladů, z určitého menu apod. Možností je však daleko více a lze je kombinovat.

Obratovka poskytne následující údaje:

 • počáteční stav skladu (množstevní i finanční) - Do počátečního stavu se započítají pohyby ze všech dokladů s datem vystavení menším než spodní hranice zpracovávaného období.
 • obraty - Do obratu se započtou všechny doklady za zvolené období (včetně hranic). Pokud daný pohyb na daném skladovém dokladu nebyl zpracován a oceněn skladovou uzávěrkou, pak se jedná o skladovou cenu předběžnou.
 • koncový stav (množstevní i finanční) - Pokud je částka označena hvězdičkou, jedná se o skladovou cenu předběžnou.

Do obratovky se zahrnou pohyby ze skladových dokladů na příjem a výdej ze skladu následovně:

 • do sekce příjemky - skladové Příjemky (PR) a Příjmy hotových výrobků (PHV), Záměny příjem (ZAP), Přeměny příjem (PEP)
 • do sekce výdejky - Dodací listy (DL), Vratky dod. listů (VR), Výdeje materiálu do výroby (VMV), Vrácení materiálu do výroby (VRM), Vratky příjemek (VPR), Záměny výdej (ZAV), Přeměny výdej (PEV)
 • do sekce převodky - Převodky příjem (PRP), Převodky výdej (PRV)
 • do sekce inventury - Inventární manko (INV), Inventární přebytek (INP)
Název Popis
Sklad Výběr skladů pro report z číselníků skladů.
Skladová karta Výběr karet z číselníku skladových karet (hlavních).
Datum Slouží pro zadání hraničních dat pro určení obratovky.
Firma Dovolí omezit vypsanou obratovku jen za doklady vystavené na zvolenou firmu, případně skupinu firem.
Středisko, Zakázka, Obchodní případ, Projekt Umožní zahrnout do výsledného reportu pouze řádky, na nichž bylo zadáno některé z vybraných středisek, zakázek, obchodních případů nebo projektů. Není-li prvek zatržen, nebere na střediska, zakázky, obchodní případy resp. projekty na řádcích skladových dokladů ohled a zahrne všechny řádky, které vyhoví dalším omezovacím podmínkám.

Sklad - obratovka s realizací

Umožňuje vyhodnotit množstevní a finanční stav a obrat na skladě za zvolené období, a to ve skladových i realizovaných prodejních cenách. Skladové karty, které budou součástí sestavy, musí splňovat kritéria, která zadává uživatel, a současně nesmějí mít nulový počáteční stav a nulový obrat v zadaném období. Ke každé skladové kartě splňující podmínky uvedené v předcházející větě se vypíše pro každý sklad, který vyhovuje zadanému omezení, jeden řádek a dále se zobrazí řádky s jednotlivými firmami, s nimiž se skladový pohyb realizoval. Je tedy možné vytvořit sestavu, která obsahuje pouze skladové karty z vybraných skladů, z určitého menu apod. Je tedy stejně jako u předchozích reportů mnoho možností, které lze různě kombinovat.

Obratovka s realizací poskytne následující údaje:

 • počáteční stav skladu (množstevní i finanční) - Do počátečního stavu se započítají pohyby ze všech dokladů s datem vystavení menším než spodní hranice zpracovávaného období.
 • nákup (množstevní i finanční) - Nákup představují pohyby uskutečněné příjemkami, vratkami příjemek, převodkami a příjmem hotových výrobků ((PR-VPR) + (PRP-PRV) + PHV). Částka odpovídá nákupní ceně.
 • prodej (množstevní i finanční) - Prodej představují pohyby uskutečněné dodacími listy a vratkami dodacích listů (DL-VR). Uvedeny jsou skladová cena, prodejní cena bez DPH a prodejní cena s DPH.
 • marže - Udává marži v procentech.
 • rabat - Udává rabat v procentech.
 • obrátka zásob - Číslo udávající na kolik dnů ještě vystačí zásoba zboží za předpokladu, že prodej bude stejný jako v předcházejícím období. Uvádí se ve dnech. Vypočítá se jako (počet dní pro obrátku) * (množství v koncovém stavu) / (prodané množství).
 • koncový stav (množstevní i finanční) - Stav na konci období odpovídá skutečnému stavu na skladě, viz report Sklad - stav k datu. Pokud je částka označena hvězdičkou, jedná se o skladovou cenu předběžnou.

Omezující podmínky jsou obdobné jako u předchozího reportu.

Sklad - stav k datu

Umožňuje vyhodnotit množstevní a finanční stav na skladě ke zvolenému datu. Skladové karty, které budou součástí sestavy, musí splňovat kritéria, která zadává uživatel. Je tedy stejně jako u předchozích reportů mnoho možností, které lze různě kombinovat.

Stav skladu k datu poskytne následující údaje:

 • stav skladu (množstevní i finanční) - Do stavu se započítají pohyby ze všech dokladů vystavených do zadaného data (včetně). Pokud daný pohyb na daném skladovém dokladu nebyl zpracován a oceněn skladovou uzávěrkou, pak se jedná o skladovou cenu předběžnou a částka je označena hvězdičkou.

Při výpočtu stavů se ignoruje nastavení práv uživatele k některým typům objektů - konkrétně ke střediskům, zakázkám, obchodním případům a projektům použitých na započítaných dokladech (započítávají se doklady se všemi středisky atd.). Práva na sklady se zohledňují.

Omezující podmínky jsou obdobné jako u reportu Sklad - obratovka, zde je jen drobný rozdíl v omezení za datum:

Název Popis
Datum Datum, ke kterému chcete vypsat stav skladu.

Sklad – zásoby bez pohybu

Jak bylo zmíněno v kap. Často kladené otázky - Jak si vypsat ležáky, tento report umožňuje vytisknout si tzv. "ležáky". V sestavě jsou vytištěny skladové karty, u kterých nedošlo za definované období (nastaveno v omezení) k pohybům na dokladech. Z omezujících podmínek zde objasníme následující:

Název Popis
Typ dokladu Pomocí omezení za Typ a řadu dokladů si lze určit, jaké doklady mají být pro výpis ležáků brány v úvahu (ostatní jsou ignorovány). Tím lze vyhodnocovat nejen skladové karty nevyskladňované (jsou-li zahrnuty dodací listy (DL)), ale i např. karty v daném období nedodávané (zahrnuty příjemky (PR)), nepřesouvané (zahrnuty převodky), staré zásoby (zahrnuté DL a příjemky), případně i záměny a přeměny apod.
Řada dokladu
V období Sledovaný časový interval. V případě, že byl pohyb na definovaných dokladech před vybraným obdobím, zobrazí se rovněž datum posledního pohybu.

Další omezující podmínky jsou obdobné jako u reportu Sklad - stav skladu k datu.

Věcná souvislost - výstup

Tato skupina reportů umožňuje pořídit si přehled o prodejních dokladech a skladových dokladech do nich čerpaných (importovaných).

Pravidlo věcné a časové souvislosti je jedním ze základních principů podvojného účetnictví (potažmo daně z příjmu), který říká, že náklad patří do toho období, ve kterém je výnos, s nímž náklad souvisí časově a věcně. Pokud se dodací listy párují do souvztažných skupin s fakturami (resp. pokladními příjemkami), jimiž byl uskutečněn prodej, pak je možno tuto časovou a věcnou souvislost získat přímo z účetního deníku a souvztažných skupin v něm. Problém však obecně nastane v okamžiku, kdy jsou dodací listy účtovány souhrnně (což bývá pro skladové doklady obvyklé), jelikož pak z účetnictví není možno jednoduchým způsobem požadovanou informaci získat. V ABRA Gen může tentýž problém nastat i v případě, že dodací listy neúčtujete souhrnně - ABRA Gen totiž umožňuje dodací listy čerpat postupně do několika prodejních dokladů (čerpání m:n dokladů), tudíž funkce automatického párování do saldokontních skupin nemůže dodací listy jednoznačně automaticky párovat do skupin s fakturou a takové párování byste si museli provádět ručně.

Informace o věcné a časové souvislosti pak získáte právě v tomto tiskovém reportu. Ve sloupci "Výnos" jsou uvedeny částky bez daně z prodejního dokladu a ve sloupci "Náklad" suma skladových cen zboží, které je prodáváno prodejním dokladem a vyskladňováno uvedeným skladovým dokladem, tzn., že rozdíl je hrubý zisk realizovaný na dané transakci.

3. krok - Volba výstupu

V tomto kroku je k dispozici položka typu přepínač, pomocí níž můžete zvolit, zda se výstup má provést prostřednictvím tiskových sestav nebo definovatelných exportů:

Přepínač pro volbu způsobu výstupu

4. krok - Dokončení - Volba tiskové sestavy/def. exportu a vlastní tisk/export

Po stisku tlačítka Dokončit v předchozím kroku Průvodce program pokračuje podle toho, jaký jste si zvolili v předchozím kroku průvodce způsob výstupu: