Šarže/sér.č. (hlavní) - záložka Detail

Zobrazí detailní informace k aktuální hlavní šarži/sér.č. ze záložky Seznam (tj. údaje společné všem jejím dílčím šaržím, výklad viz kap. Evidence šarží a sériových čísel). Položky zadávané ke každé šarži jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

Základní zadávané údaje:

Název Popis
Skladová karta

Kód skladové karty, ke které daná šarže/ sér. číslo patří. Kód můžete zadat buď ručně anebo vybrat z číselníku skladových karet.

Vyvolaný číselník skladových karet je zde defaultně filtrován jen za karty třídy "Se šaržemi/sériovými čísly", jelikož zadávání šarží/sér. čísel k jiným třídám karet by nebylo smysluplné!

Datum expirace

Datum, které se k dané šarži/s.číslu váže. Pro šarže např. datum expirace, pro s.čísla lze použít např. pro datum záruky apod. Předvyplňuje se následovně: aktuální datum plus položka Délka expirace z hlavičky skladové karty, k níž šarže/sériové číslo patří.

Toto datum se pak využívá pro předvyplnění stejnojmenné položky Datum expirace při vybrání dané šarže/s.čísla do dokladu (např. do dodacího listu, do skladové příjemky) a není tam již editovatelné, viz popis zadávání šarží/sér. čísel do dokladů - Datum expirace, varianta Výběr existující.

Název sér. čísla/šarže

Jméno označující šarži/sériové číslo. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-40 znaků dlouhý. Používá se v číselníkových položkách pro výběr šarže/sér.čísla, k třídění šarží/sér. čísel apod. a pokud zvolíte správný tvar kódu, usnadní vám to orientaci v seznamu šarží/sér.čísel. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější. Lze využít i možnosti nechat si kód předvyplňovat na základě struktury kódu šarže/sér. čísla definované v hlavičce příslušné skladové karty.

Jak bylo řečeno v kapitole Evidence šarží a sériových čísel, lze šarže/s.čísla zadávat přímo z dokladů a zde využít možnosti automatického generování názvu šarží/s.čísel na základě definované struktury kódu. Způsoby zadávání šarží na doklady a způsob automatického generování šarží funkcí Generovat z dokladů byly detailně popsány ve stejnojmenných kapitolách.

K rychlému dohledání záznamu, z něhož vychází generátor názvu sériového čísla/šarže na základě definované struktury názvu sériového čísla/šarže, (např. pokud potřebujete zjistit, proč systém předvyplňuje název sériového čísla/šarže, který není v souvislé řadě s předchozími názvy), můžete použít funkci na dohledání záznamu s posledním existujícím kódem v řadě dané zadanou definicí struktury kódu, která najde poslední záznam, z něhož vychází generátor názvu sériového čísla/šarže, a zobrazí o záznamu bližší informace.

Duplicita názvu šarže/s.čísla není povolena. Pozor! Název šarže/s.čísla je citlivý na malá/velká písmena.

Zadaný název nemůže obsahovat mezery na konci. Případné mezery budou ignorovány a název bude uložen bez mezer. Objasníme na příkladu:

Zadaný název "X-1111 " bude uložen jako "X-1111". Z toho ovšem také plyne, že pokud již nějaká šarže/sér. číslo s názvem "X-1111" existuje, nebude povoleno nové se zadaným názvem "X-1111 " uložit. Nicméně bude možné uložit název "x-1111".

Specifikace

Specifikace šarže, k dalšímu upřesnění informací o dané šarži (např. přesnější označení apod.). Podle specifikace lze šarže třídit a vyhledávat.

Specifikaci lze editovat buď zde v údajích šarže nebo přímo v dokladu při použití dané šarže do dokladu v jeho záložce Sériová čísla/šarže.

Sériové číslo Položka ve formě zatrhávacího políčka. Není editovatelná, předvyplňuje se automaticky podle třídy skladové karty, ke které daná šarže/s.číslo patří. Má jen informační charakter.
Datum výroby

K dispozici pouze pro sér. čísla. Položka má evidenční charakter, v dodávaném systému ABRA Gen není nijak využívána.

Nicméně lze využít v rámci zákaznických úprav různým způsobem, např. pro potřeby strategií v polohovaných skladech.

Poznámka Libovolná poznámka k dané šarži/sér. číslu.

Opravy:

Opravovat již nelze kód skladové karty, ke které šarže/sér.č. patří a samozřejmě příznak, zda jde o šarži či sér. číslo, ostatní položky lze opravovat bez omezení.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu jsou navíc k dispozici standardní funkce pro režim editace v číselnících. Obecné zásady pro editaci v číselnících viz kap. Editace záznamů v číselnících.