Šarže/sér.č. (hlavní) - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných hlavních šarží/sériových čísel, na počátku prázdný. K hlavní šarži/s.číslu se váží její šarže/s.čísla dílčí (výklad viz kap. Evidence šarží a sériových čísel). Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či dle omezovacího panelu, viz dále. Číselník rovněž podporuje skupinování záznamů, tj. záznamy si lze rozdělit do skupin a lze pracovat jen s vybranou skupinou záznamů. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru či skupině záznamů. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Jelikož se u číselníků podporujících skupinování načítají záznamy pomocí DynSQL dotazu (nikoli akcí jako je tomu u ostatních číselníků), uplatní se při konstrukci podmínky DynSQL případná omezení podle přístupových práv obdobně jako je tomu u dokladových agend (viz Omezení versus Přístupová práva)!!! Tzn., že pokud je v daném číselníku např. nadefinována číselníková uživatelsky definovatelná položka s odkazem do číselníku chráněných objektů s nastavením Používat pro omezení výběrů dat, tak se uživateli po otevření číselníku, který podporuje skupinování, načtou JEN ty záznamy, které vyhovují jeho přístupovým právům k danému chráněnému objektu. Toto zohledňování práv lze ovlivnit zadáním parametrů do definice dané uživatelsky definovatelné položky. (Viz popis číselníkových definovatelných položek a příklady v popisu uvedené).

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

 • Omezení zobrazení za sklad, zobrazení počtu v seznamu

V zobrazeném seznamu šarží/s.čísel je možno pro každou zobrazenou šarži/sér.č. vidět množství na skladě za všechny sklady, nebo jen za jeden určitý sklad. K tomu slouží první část omezovacího panelu (lišty). Buď zatrhnete předvolbu Bez ohledu na sklad anebo zadáte hodnotu do číselníkové položky Sklad - pak uvidíte stav šarží/s.čísel na tomto skladu:

Příklad nastavení zobrazení seznamu šarží/sér.č. s počtem uvedeným jen za zvolený sklad Praha

Počet je uveden v hlavních jednotkách.

 • Omezení za skladové karty

Dále je v zobrazeném seznamu možno zobrazit šarže/sér.č. za všechny skladové karty, nebo si tyto filtrovat jen za některé. K tomu opět slouží další část omezovacího panelu (lišty). Buď zatrhnete předvolbu Bez ohledu na skladovou kartu anebo zadáte hodnotu do číselníkové položky Skladová karta - pak uvidíte seznam šarží/sér.č. jen pro tuto kartu:

Příklad nastavení zobrazení seznamu šarží/sér.č. jen ke zvolené kartě SEC1

Pokud je číselník vyvolán jako výběrový z nějaké jiné agendy (např. při zadávání šarží/sér. čísel do dokladů apod.), pak je volba Bez ohledu nedostupná a skladová karta je předvyplněna skladem zadaným v agendě, která ho vyvolala.

 • Omezení za šarže/sér.č. dle počtu, použití

V zobrazeném seznamu je dále možno si zvolit některou z následujících možností zobrazení:

 • Zobrazit všechny - zobrazí všechny šarže/sér.č. bez ohledu na množství dle případného omezení za sklad, resp. skladovou kartu (viz výše).

 • Skrýt dosud nepoužité - skryje šarže/sér. čísla, které nemají dosud založenu dílčí šarži a to buď:
  • ani na jednom skladu (je-li zatržena předvolba Bez ohledu - viz výše popis první části omezovacího panelu)
  • na jednom určitém skladu (není-li zatržena předvolba Bez ohledu a je zadán nějaký Sklad - viz výše)
 • Zobrazit pouze s kladným dostupným stavem - zobrazí všechny šarže/sér. čísla, které mají kladný dostupný stav a to buď:

  • za všechny sklady dohromady (je-li zatržena předvolba Bez ohledu).
  • na jednom určitém skladu (není-li zatržena předvolba Bez ohledu a je zadán nějaký Sklad).

  Tato možnost se nabízí pouze v případě, že je používáno procesní řízení skladových dokladů. Dostupný stav se počítá jako stav (Množství) snížený o Množství ve výdeji (tj. množství na řádcích výdejových dokladů, které jsou ve stavu V přípravě).

 • Zobrazit pouze s kladným stavem - zobrazí všechny šarže/sér. čísla, které mají kladný stav a to buď:
  • za všechny sklady dohromady (je-li zatržena předvolba Bez ohledu)
  • na jednom určitém skladu (není-li zatržena předvolba Bez ohledu a je zadán nějaký Sklad)
 • Zobrazit pouze s nulovým stavem - zobrazí všechny šarže/sér. čísla, které mají nulový stav a to buď:
  • za všechny sklady dohromady (je-li zatržena předvolba Bez ohledu)
  • na jednom určitém skladu (není-li zatržena předvolba Bez ohledu a je zadán nějaký Sklad)
 • Zobrazit pouze se záporným stavem - zobrazí všechny šarže/sér. čísla, které mají záporný stav a to buď:
  • za všechny sklady dohromady (je-li zatržena předvolba Bez ohledu)
  • na jednom určitém skladu (není-li zatržena předvolba Bez ohledu a je zadán nějaký Sklad)

K tomu slouží další část omezovacího panelu (lišty) v horní části záložky Seznam:

Příklad filtrování jen za šarže/sér.č. se stavem větším než nula

 • Omezení za šarže/sér.č. dle typu

Dále je možno si zobrazený seznam šarží/sér. čísel filtrovat za:

 • Pouze šarže - zobrazí všechny šarže, které současně vyhovují ostatním omezujícím podmínkám
 • Pouze sériová čísla - zobrazí všechna sér. čísla, která současně vyhovují ostatním omezujícím podmínkám
 • Šarže i sériová čísla - zobrazí všechny šarže i sér. čísla, která současně vyhovují ostatním omezujícím podmínkám

Byl-li číselník vyvolán samostatně, tak se poslední použité nastavení filtru (tj. omezení za sklad, sklad. kartu i za šarže/sér. č. dle použití i typu z druhé části omezující lišty pamatuje na uživatele a předvyplní se při opětovném otevření agendy samostatně. Toto neplatí pro číselník vyvolaný jako výběrový.

Pokud je číselník vyvolán jako výběrový z nějaké jiné agendy (např. ze skladového řádku nějakého dokladu apod.) tak:
- pro omezení za sklad a sklad. kartu platí, že volba Bez ohledu je nedostupná a sklad je předvyplněn skladem zadaným v agendě, která ho vyvolala (k danému skladu se pak zobrazuje Počet). Pozor, z toho mj. ale i plyne, že nebyl-li v agendě, která tento číselník vyvolala, sklad dosud zadán, pak je nevyplněn a Počet je pak za všechny sklady).
- pro omezení za šarže/sér. č. dle použití i typu platí, že poslední použité nastavení filtru se nijak nepamatuje a při opětovném otevření agendy se předvyplňuje tak, jak je dáno v daném místě programu (v některých místech dokonce bez možnosti změny).

Následuje seznam záznamů vyhovujících omezení zadanému výše. Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Seznam vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položku:

Název Popis
Počet

Tato položka se v záložce Detail nezadává. Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná šarže na vybraném skladu, resp. na všech skladech celkem a to v závislosti na nastavení omezovací lišty nad seznamem šarží (viz výše).

Položka je k dispozici jedině tehdy, je-li zobrazování množství nastaveno v menu Nastavení:

Příklad menu Nastavení s volbou pro nastavení zobrazování počtu na skladě

Pokud je aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ano), je sloupec v systémové definici skrytý.

Množství v příjmu

Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná šarže (nebo sér. číslo) obsažena na příjmových dokladech (Příjemka, Vratka (dodacího listu), Převodka příjem, Záměna příjem, Přeměna příjem, Inventární přebytek, Vrácení materiálu z výroby nebo Příjem hotových výrobků), které se nacházejí ve stavu V přípravě na vybraném skladu, resp. na všech skladech celkem a to v závislosti na nastavení omezovací lišty nad seznamem karet (viz výše). Počet je uveden v hlavní jednotce.

Pokud není aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Informace se zobrazuje pouze v případě, že je v menu Nastavení zatržena volba Zobrazovat množství na skladě.

Množství ve výdeji

Zobrazuje informaci o tom, v jakém množství je daná šarže (nebo sér. číslo) obsažena na výdejových dokladech (Vratka příjemky, Dodací list, Převodka výdej, Záměna výdej, Přeměna výdej, Inventární manko nebo Výdej materiálu do výroby), které se nacházejí ve stavu V přípravě na vybraném skladu, resp. na všech skladech celkem a to v závislosti na nastavení omezovací lišty nad seznamem karet (viz výše). Počet je uveden v hlavní jednotce.

Pokud není aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Informace se zobrazuje pouze v případě, že je v menu Nastavení zatržena volba Zobrazovat množství na skladě.

Dostupné množství

Množství (počet) snížené o množství ve výdeji.

Pokud není aktivní procesní řízení (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Informace se zobrazuje pouze v případě, že je v menu Nastavení zatržena volba Zobrazovat množství na skladě.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

 • dle názvu skladové karty, k níž patří
 • dle názvu šarže/sér.č.
 • dle datumu (datum expirace, záruční doby apod.)
 • dle specifikace šarže/sér.č.

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce (jen u vybraných). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2 Popis přidávaných položek viz záložka Detail.
Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Mazání již použitých šarží/sér.č. je v podstatě jejich znepřístupnění pro další použití. Šarže/sér.č. mohou být použity nejen na dokladech, ale i v odkazech z dílčích šarží/sér.č. apod. Takto "smazané" hlavní šarže/sér.č. lze zobrazit i obnovit ve funkci Skryté.

Pro mazání hlavní šarže/sér.č. platí:

 • Šarži/sér.č. lze smazat bez možnosti obnovení, tj. trvale, jedině tehdy, není-li použita v odkazech, tj.
  • nebyla použita na dokladech
  • nebyla použita jinde
  • neexistuje k ní žádná dílčí šarže

  V opačném případě ji smazat bez možnosti obnovení nelze a lze ji pouze smazat s možností obnovení, tj. skrýt, přičemž pro skrytí ještě platí:

  • šarži/sér.č. nelze skrýt, pokud k ní existují dílčí šarže s nenulovým stavem
Zkopírovat F9 Šarže/sér.č. lze kopírovat, pouze není povolena duplicita jména šarže/sér. čísla.
Občerstvit F11  
Přepnout číselník F12
Skryté - Podporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.