Skladové pozice - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální skladové pozici ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každé pozici jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Sklad

Sklad, k němuž daná skladová pozice patří. Povinná položka. Zadáte kód skladu nebo jej vyberete z číselníku skladů.

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za sklady, které jsou polohované.

Po uložení pozice lze položku Sklad opravit, ale jen tehdy, je-li aktuálně prázdná, tj. nemá v záložce Obsah pozice zadány žádné doklady ani požadavky na přednostní naskladnění do dané pozice, a současně neprobíhá na původním ani na novém skladu inventura ani poziční inventura. Slouží pro možnost pružného přesouvání pozic v rámci založených skladů.

Ve fyzickém skladu je pozice samozřejmě pevně daná, nicméně v praxi mohou být sklady založeny fiktivně (např. v případě konsignačních skladů), kdy několik skladů založených v systému odpovídá jednomu skladu ve skutečnosti apod. a pak se může např. u logistických firem v praxi vyskytnout potřeba pozici moci pružně přesouvat mezi těmito sklady.

Kód

Kód označující danou pozici. Jedná se o jednu z možností identifikace sklad. pozic. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec. Je to nepovinná položka, ale duplicita není povolena, viz dále (tudíž nelze uložit dva záznamy s prázdným kódem). Používá se v číselníkových položkách pro výběr pozice. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech pozic. Při ukládání nového záznamu probíhá kontrola na duplicitu kódu. Duplicita není povolena.

Jak bylo řečeno v úvodní kap., lze využít možnosti jeho automatického generování na základě některé z definovaných struktur kódů v rámci hromadného vygenerování skladových pozic.

Název

Název pozice. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou pozicí jako bližší, vysvětlující popis zvolené pozice. Nepovinná položka.

Pomocí vhodně zvoleného názvu si můžete vylepšit orientaci v pozicích, příp. rozšířit možnosti jejich řazení při vybírání. Pokud např. máte regály o dvou patrech, můžete si číslo patra dát do názvu pozic (lze i hromadně) a pak při řazení dle názvu mít seřazené pozice dle pater. (Zda je takový název pozic pro vás přínosem, závisí samozřejmě na tom, jak máte pozice kódovány a jaké jsou jejich další údaje. Pokud si např. budete jednotlivá patra striktně rozlišovat jinou dostupností, můžete téhož dosáhnout řazením dle dostupnosti apod.)

Čárový kód Čárový kód označující danou pozici. Předvyplňuje se obsahem položky Kód. Jedná se o jednu z možností identifikace sklad. pozic. Nepovinná položka. Nemusí jít o EAN kód, možný je i jiný typ kódu.
Jednotka rozměrů a rozměry

Fyzické rozměry pozice (šířka, výška, hloubka) ve zvolené jednotce (m, dm, cm). Všechny tři rozměry jsou vždy ve stejné jednotce, proto jednotku zvolte tak, aby se vám rozměrové údaje dobře zadávaly. Slouží pro vyhodnocení volného objemu v pozici.

Tyto údaje je třeba vyplnit. V případě nevyplněného údaje bude pozice vyhodnocena, že nemá dostatečnou volnou kapacitu a nebude se nabízet v nabídkách doporučených pozic.

Max. nosnost

Max. nosnost dané pozice v kg. Slouží pro vyhodnocení volné hmotnosti v pozici.

Tyto údaje je třeba vyplnit. V případě nevyplněného údaje bude pozice vyhodnocena, že nemá dostatečnou volnou kapacitu a nebude se nabízet v nabídkách doporučených pozic.

Mimo provoz

Možnost zatrhnout, zda se jedná o místo dočasně mimo provoz. Tj. možnost pozici "zmrazit", prohlásit ji za nefunkční, vyřadit ji z používání. Využijete např. v případě fyzického poškození regálu či dočasné nedostupnosti pozice díky nějaké dočasné bariéře.

Lze nastavit pozici mimo provoz, i když není prázdná. Pozice s nastavením Mimo provoz se nenabízí k výběru do polohovacích dokladů. Dále viz Polohované doklady - zadávání a nabídka pozic.

Pozice lze nastavit Mimo provoz i hromadně (např. pro celý regál), pomocí funkce hromadné opravy.

Dostupnost Číselné označení dostupnosti (číslo 1 až n). Využívá se jednak pro filtraci nabízených pozic (viz filtry při nabízení doporučených pozic pro naskladnění resp. pro vyskladnění), a jednak i v rámci některých strategií pro optimalizaci ukládání zboží.
Typ pozice

Možnost stanovit, jakého je pozice typu. Typy určují další možné používání pozice, tj. ovlivňují, kdy se jaká pozice bude či nebude nabízet k použití, viz omezení zobrazení za typ pozice. Možné typy:

  • Běžná - Určená pro běžné provádění polohování, tj. mimo případy vychystávání.
  • Vychystávací - Umožňuje si předem stanovit, které pozice mají být používány pro vychystávání objednaného zboží. Pozice tohoto typu se pak budou přednostně nabízet pro vychystávání (tj. při připojení pozic k objednávce). Nicméně pro vychystání bude možno použít i libovolnou jinou pozici, která se pak stane dočasně vychystávací pozicí pro danou objednávku. Dále viz vychystávací pozice pro objednávku.
  • Pozice pro zmetky a rozbité zboží - Umožňuje vyčlenění speciálních pozic, které budou sloužit pro přesun rozbitého nebo vadného zboží, případně zboží určeného k reklamaci. Pozice tohoto typu se nenabízejí pro běžné polohování (viz filtry při nabízení doporučených pozic pro naskladnění resp. pro vyskladnění). Do dokladu je lze zadat pouze ručním výběrem z číselníku. Za jakých podmínek, viz ruční výběr pozice z číselníku.

Pokud by pozice pro zmetky a rozbité zboží byla připojena k OP coby vychystávací pozice pro objednávku a měla navíc zadané přednostní naskladnění, pak by se nabídla i při nabídce pozic dle strategií z titulu přednostního naskladnění. To ovšem v praxi nenastane, nemá smysl takové pozice v praxi používat jako vychystávací.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.