Sklady - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných skladů, na počátku prázdný. Ke skladu se váží skladové karty atd., proto, aby bylo možno zadávat skladové řádky na dokladech, je třeba nejdříve nadefinovat alespoň jeden sklad v rámci implementace systému. V seznamu je také vidět, zda je či není na tomto skladě zahájena inventura. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či pomocí omezovacího panelu, viz dále. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

 • Omezení podle inventury

Zobrazené sklady si lze filtrovat podle stavu inventur. K tomu slouží omezovací panel (lišta) v horní části záložky Seznam:

Příklad omezování zobrazení skladů jen za sklady bez zahájené inventury

Toto omezení se typicky využívá při výběru skladů v místech, kde není možné vybrat sklad, na němž probíhá inventura, která blokuje celý sklad (v průběhu takové inventury nelze provádět na daném skladu skladové pohyby). Možnosti:

 • Všechny
 • S inventurou - Sklad je s inventurou tehdy, pokud na něm byla zahájena některá z následujících inventur a dosud probíhá:
  • buď běžná inventura (viz funkce Zahájit z agendy Inventura) a tato dosud probíhá, tj. dosud nebyla ukončena nebo zrušena
  • nebo poziční inventura (viz funkce Zahájit z agendy Poziční inventura) a tato dosud probíhá, tj. dosud nebyla ukončena nebo zrušena
  • nebo "rychlá předávací inventura" neboli zrcadlo (viz Zrcadla - obecně), přičemž dané zrcadlo dosud nebylo vypořádáno a je ve stavu Rozpracované (viz Stavy zrcadla)

   Na skladě s takovouto probíhající inventurou není možno provádět žádné skladové pohyby!

   Na inventuru pomocí HIP dokladů se v tomto omezení nebere zřetel, jelikož to není potřeba (tato inventura neblokuje celý sklad, ale jen vybrané skladové karty). Více viz Inventury skladu.

 • Bez inventury - ostatní sklady, které nesplňují předchozí hodnotu "S inventurou". Tj. sklady, ve kterých aktuálně neprobíhá ani inventura ani poziční inventura ani zrcadlo.

  Na inventuru pomocí HIP dokladů se v tomto omezení opět nebere zřetel.

Poslední použité nastavení filtru se nijak nepamatuje (jako je tomu v některých jiný číselnících) a při opětovném otevření agendy se předvyplňuje tak, jak je dáno v daném místě programu (v některých místech dokonce bez možnosti změny). Toto platí jak pro číselník vyvolaný samostatně, tak pro číselník vyvolaný jako výběrový.

Následuje seznam záznamů vyhovujících omezení zadanému výše. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položku:

Název Popis
Je inventura Tato položka se nijak nezadává. Zobrazuje informaci o tom, zda v daném skladu probíhá některá z inventur blokující celý sklad. Viz výše Omezení podle inventury.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

 • dle kódu skladu
 • dle názvu skladu
 • dle stavu inventury
 • dle evidence pozic - tj. dle toho, zda je sklad polohovaný

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Sklady patří mezi chráněné objekty, u nichž existuje omezení pro přidávání a mazání záznamů, je-li číselník chráněných objektů vyvolán jako výběrový, viz přidávání, mazání chráněných objektů.

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Mazání již použitého skladu znamená standardně pouze jeho skrytí pro další použití (skryté se nenabízí pro výběr do dokladu). Takto "smazané" sklady lze zobrazit i obnovit ve funkci Skryté. Sklad, na kterém právě probíhá inventura, mazat nelze.

Sklady patří mezi chráněné objekty, u nichž existuje omezení pro přidávání a mazání záznamů, je-li číselník chráněných objektů vyvolán jako výběrový, viz přidávání, mazání chráněných objektů.

Zkopírovat F9

Přiřazení řad k danému skladu se nekopíruje, je třeba je pro kopírovaný sklad nastavit dle potřeby. Dále viz záložka Řady skladových dokladů.

Sklady patří mezi chráněné objekty, u nichž existuje omezení pro přidávání a mazání záznamů, je-li číselník chráněných objektů vyvolán jako výběrový, viz přidávání, mazání chráněných objektů.

Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.