Struktury kódů šarží a sériových čísel - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální struktuře kódu šarže nebo sériového čísla ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každé struktuře kódu šarže nebo sériového čísla jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující danou strukturu kódu šarže nebo sériového čísla. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-20 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr struktury kódu šarže nebo sériového čísla. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu Struktury kódů šarží a sériových čísel.
Název Název struktury kódu šarže nebo sériového čísla. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou strukturou kódu šarže nebo sériového čísla jako bližší, vysvětlující popis zvolené struktury kódu šarže nebo sériového čísla, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Struktura sériového čísla/šarže

Po stisku funkčního tlačítka je možné nadefinovat strukturu kódu šarže nebo sériového čísla.

Struktura čísla se použije ve funkci automatické generování sériových čísel/šarží, kterou můžete použít při zadávání nových sériových čísel/šarží, např. při vystavování příjemky na danou kartu. Použití sériových čísel/šarží na dokladech viz kap. Způsob zadávání sériových čísel a šarží na doklady.

Způsob definice struktury sériových čísel/šarží je obdobný jako způsob definice struktury kódu firmy z adresáře nebo kódu skladové karty.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.