Polohované doklady - zadávání a nabídka pozic

Při polohování je stěžejní zadávání pozic v dokladech. Zadávat pozice můžete různým způsobem, viz dále. Dále naleznete informace vztahující se k problematice zadávání a nabídky pozic:

Možnosti zadání pozic

Zadávat pozice můžete různým způsobem:

 • zadat je ručně do řádku dokladu, tj. zadat je z klávesnice resp. vybrat z číselníku (třeba i s využitím čtečky)

  Dále viz poznámka k použití čteček čárových kódů v kap. Jak začít.

 • vybrat je z nabídky volných pozic doporučených programem na základě některé ze strategií
 • nechat si je předvyplnit automaticky.

Záleží na tom, jak u vás režim ve skladu funguje. Jestli nejdříve skladníci naskladňují a vyskladňují na místa dle svého vlastního uvážení, a teprve poté se vystavují polohovací doklady se zadáním pozic, kam zboží fyzicky umístili nebo odkud jej odvezli, tedy kdy se spoléháte více na lidský faktor a data do počítače doplňujete dle skutečnosti. Nebo jestli je režim spíše opačný, kdy více přihlížíte k optimalizaci uložení zboží ve skladu a času nutného na jeho pohyb a pozice pro naskladnění resp. vyskladnění vybíráte na základě toho, jak je doporučuje počítač na základě vyhodnocení různých optimalizačních strategií a skladníci fyzicky naskladňují resp. vyskladňují podle toho.

Samozřejmě ani první případ nevylučuje, že budete mít sklad uspořádán optimálně, pokud na to skladník dbá. Ale je zřejmé, že to lze jen do určitého objemu skladu a zboží.

Některé pozice lze v daném okamžiku do řádku polohovacího dokladu zadat pouze ručně a ne jinak. Viz dále Zadání pozic výběrem z číselníku.

Z číselníku lze vybrat i více pozic najednou, jsou-li označeny. Po výběru se aktuální řádek, z něhož byl číselník vyvolán, zkopíruje tolikrát, kolik je vybráno pozic. U původního řádku zůstane původní počet, u nových řádků se počty vynulují.

Zadání pozic výběrem z číselníku

Jedná se o jednu z možností zadání pozic do polohovacích dokladů.

V tomto případě budete zadávat pozici do řádku polohovacích dokladů přímo v položce Pozice na daném řádku. Identifikaci pozice zadáte přímo z klávesnice nebo vyberete z vyvolaného číselníku skladových pozic.

Vyvolaný číselník se nabízí s omezením podle místa programu, odkud jste jej vyvolali - viz omezovací panel pro Omezení zobrazení za sklad a Omezení zobrazení za sklad. pozice dle typu pozice v horní části záložky Seznam skladových pozic.

Některé pozice lze v daném okamžiku do řádku polohovacího dokladu zadat pouze ručně a ne jinak, jelikož se za daných okolností v nabídce doporučených volných pozic prostě nenabízí. Jedná se např. o případy:

 • Při naskladnění daná pozice nemá dostatečnou volnou nosnost a objem pro naskladňované zboží, ale vy ji chcete přesto použít (taková pozice se běžně nenabízí, jelikož ve většině případů není takové použití na místě, jelikož buď dojde k přetížení pozice, nebo se může stát, že se při fyzickém naskladnění zboží do pozice opravdu nevejde).
 • Při naskladnění ani vyskladnění se nikdy nenabízejí v nabídce doporučených volných pozic pozice typu Pro zmetky a rozbité zboží. Lze je zadat ručně výběrem z číselníku. Při vyvolání číselníku se sice přednostně nabízejí pozice mimo zmetky a rozbité zboží, viz omezení zobrazení za typ pozice, nicméně je možné toto omezení zobrazení vyvolaného číselníku přepnout (na zobrazení včetně těchto pozic) a poté si tuto pozici do polohovacího dokladu vybrat. Pokud se jedná o výdej z pozic, pak je na tuto akci navíc třeba speciální přístupové právo Vyskladnit z pozic pro zmetky a rozbité zboží. (Pokud jej nemáte, pak se ve vyvolaném číselníku takové pozice ani nezobrazují.)
 • Při naskladnění se pozice typu Vychystávací nebo pozice připojené k nějaké objednávce jako její vychystávací, ale bez nastaveného přednostního naskladnění, v nabídce doporučených volných pozic nenabízejí, ale lze je zadat ručně výběrem z číselníku.
 • Apod.

Nicméně některé pozice nelze v daný okamžik zadat do dokladu ani ručním výběrem z číselníku, jelikož to v daný moment není žádoucí nebo to není možné. Tj. ve vyvolaném číselníku mohou být rovněž zohledněna některá z kritérií, která se uplatňují při nabídce volných resp. doporučených pozic. Tj. stejně jako v nabídce doporučených pozic i ve vyvolaném číselníku platí:

 • Při naskladnění se nikdy nenabízí pozice nastavené Mimo provoz (při vyskladnění se nabízejí, jelikož je žádoucí moci vyskladnit z takové pozice, pokud v ní něco zůstalo uloženo).
 • Při vyskladnění se nabízejí jen pozice, z kterých lze něco vydávat (požadované zboží je v nich uloženo a je volné pro expedici).
 • Při vyskladnění, které nemá vazbu na vychystanou objednávku, se nabízejí jen pozice, které nejsou aktuálně připojené k nějaké objednávce jako její vychystávací a jiné zadat nelze ani tímto výběrem z číselníku (pozice typu Vychystávací, které ale nejsou aktuálně připojeny k OP, se nabízejí).
 • Při vyskladnění karty se šaržemi/sér. čísly, je-li šarže/sér. číslo v řádku již zadáno, se nabízejí jen pozice, které obsahují přímo tuto šarži/sér. číslo a jiné zadat nelze ani tímto výběrem z číselníku.
 • Při vychystávání OP (tj. při přesunu mezi pozicemi) se jako cílové pozice pro přesun (naskladnění) nabízejí jen pozice, které jsou aktuálně připojené k dané objednávce jako její vychystávací a jiné zadat nelze ani tímto výběrem z číselníku.
 • apod.

Při vyskladnění lze vyskladnit i v jiných jednotkách, než v kterých bylo naskladněno. Pokud je v pozici najednou více záznamů téhož zboží ve vícero uložených jednotkách, pak se při zadání pozic výběrem z číselníku upřednostní záznam ve stejné jednotce. Pokud volný počet v této jednotce uložený není dostatečný, použije se záznam v jiné jednotce. Výběrem pozice z číselníku však nelze do řádku dokladu zadat více, než je maximální volný počet v jedné z jednotek. Výběrem pozice z číselníku tedy nelze zajistit, že se najednou vyskladní část zboží v jedné jednotce a část v jiné. V takovém případě je třeba požadovaný počet rozložit do dvou řádků vyskladňovacího dokladu a vybrat z číselníku nadvakrát nebo využít nabídky doporučených pozic při vyskladnění (pak lze záznamy uložené v pozici v různých jednotkách vybrat najednou). Viz též příklady u popisu položek Obsahu skladové pozice.

Zadání pozic výběrem z nabídky doporučených

Jedná se o jednu z možností zadání pozic do polohovacích dokladů. Zde naleznete informace týkající se zadávání pozic z nabídky pozic doporučených programem:

Seskupování řádků polohovacích dokladů

V editaci polohovacích dokladů není k dispozici možnost změny pořadí řádků, jelikož jej program mění průběžně s ohledem na jiné řádky, a to proto, aby mohl co nejefektivněji nabídnout doporučené pozice pro následné polohování.

Přitom se snaží seskupit k sobě řádky na shodné zboží, tj. se shodným skladem, sklad. kartou, jednotkou, vztahem jednotky k 1 a příp. šarží. To platí jak pro řádky ručně zadávané, tak pro řádky předvyplněné podle skladového dokladu. Jak se řádky předvyplní, je pro všechny polohovací doklady obdobné a bylo popsáno v popisu Práce s řádky NPZ vystavovaného podle PR.

Pro takto připravené řádky se připraví nabídka doporučených pozic při naskladnění, vyskladnění resp. přesunu, viz dále.

Vyhodnocení preferencí (při naskladnění)

Jsou-li zadány nějaké preference, pak se tyto uplatní při naskladnění zboží do skladu, tedy při nabídce pozic pro naskladnění. V okamžiku naskladnění je známa konkrétní sklad. položka a my potřebujeme zjistit, do kterých pozic je možné ji naskladnit a v jakém pořadí tyto pozice nabídnout. Podle dané sklad. položky je znám i skladový typ, umístění sklad. karty v menu a dále je známa firma dodavatele, který zboží na sklad přivezl/dodal.

Postup uplatňování preferencí:

 • Z číselníku Preference skladových pozic se nejdříve vyfiltrují všechny záznamy preferencí zadaných pro danou sklad. kartu z řádku polohovacího dokladu a dále pro její skladový typ, menu a firmu.
 • Pokud neexistuje žádný takový záznam preference, pak nebudou skladové pozice nabízené v polohovacím dokladu pro danou sklad. kartu nijak dle preferencí omezeny a budou k dispozici všechny.
 • Pokud se nějaké vyhovující záznamy preferencí najdou, zjistí se, zda existuje alespoň jeden z nich s nastavením Striktní (tj. Striktní = Ano).
 • Existuje-li alespoň jeden s nastavením Striktní, pak se dále budou brát v potaz pouze vyhovující řádky preferencí s nastavením Striktní a ostatní jsou ignorovány. V opačném případě, tj. pokud žádný vyhovující řádek preferencí pro danou kartu, typ, menu a firmu nemá nastaveno Striktní, pak se použijí k dalšímu postupu všechny tyto řádky.
 • Z takto získaných řádků preferencí plyne seznam preferovaných skladových pozic k použití. Pokud se preference odkazuje přímo na konkrétní sklad. pozici (preference s Typem adresy = Konkrétní sklad. pozice), pak je to přímo sklad. pozice zadaná v hlavičce preference (v položce Sklad. pozice). Pokud se odkazuje na část adresy sklad. pozice (preference s Typem adresy = Adresa sklad. pozice), pak to jsou všechny pozice, jejichž adresa (Kód sklad. pozice) začíná těmito řetězci.
 • Tím je získán úplný seznam možných preferovaných pozic, který se postoupí pro další zpracování, viz Nabídka doporučených pozic při naskladnění.

Nabídka doporučených pozic při naskladnění

Výběr volných pozic, kam je zboží možno umístit, může být velmi obsáhlý seznam, proto je důležité, v jakém pořadí se budou nabízet, případně i filtrovat na základě předem daných optimalizačních kritérií.

Interakce mezi polohovaným dokladem a nabídkou pozic:

 • Nechť je uživatel v editaci řádků dokladu NPZ. Řádky dokladu buď zadává ručně, jelikož ručně tvoří NPZ, nebo se mu předvyplnily podle polohovaného skladového dokladu. Řádky na totéž zboží jsou seskupeny, viz výše Seskupování řádků polohovacích dokladů.
 • Uživatel pro řádek polohovacího dokladu vyvolá funkci Pozice z lišty navigátoru pod seznamem řádků.
 • Program si pro nabídku pozic připraví relevantní řádky polohovacího dokladu. Jsou to řádky na shodné zboží, které se na polohovaném dokladu nacházejí od daného řádku (kde byla vyvolaná funkce Pozice) a mají další shodné atributy. Tedy mají stejný sklad, sklad. kartu, jednotku, vztah k 1 a pozici. (Přitom prázdná (dosud nezadaná) hodnota údaje Pozice se považuje za jednu z hodnot). Přitom hodnoty šarží/sér. čísel se mohou pro jednotlivé řádky lišit (u sér. čísel to ani jinak nelze). Objasníme na příkladu:

  Zadáváme doklad NPZ. Mějme řádky dle následujícího obrázku:

   

  Ani u jednoho řádku není zatím pozice zadaná, tedy 1. a 2. řádek mají všechny atributy (včetně pozice) shodné. Doporučení pozic vyvolané nad 1. řádkem bude nabízet pozice pro celk. množství 27 (25+2). Doporučení pozic vyvolané nad 2. řádkem bude nabízet pozice jen pro celk. množství 2 (za 2. řádkem již nenásleduje žádný se shodnými atributy). Pokud bychom u 2. řádku zadali nějakou pozici (např. ručně či výběrem z číselníku) a znovu vyvolali Doporučení pozic nad 1. řádkem, už by se nabízely pozice jen pro celk. počet 25 (2. řádek již v daný moment nemá všechny atributy shodné).

Pro připravené řádky pak zobrazí dialogové okno Volné pozice pro zboží s nabídkou pozic.

Příklad formuláře s nabídkou pozic se dvěma označenými pozicemi. Pozice se skóre 0 již byla v řádku dokladu použita, proto je podbarvena.

Položky, které jsou k dispozici v horní části dialogového okna:

Název Popis
Kód a Název sklad. karty Zobrazuje identifikaci hlavní skladové karty (kód a název), k níž jsou pozice v této záložce zobrazeny, tj. skladové karty z aktuálního řádku polohovacího dokladu.
Šarže/sér.číslo K dispozici jen pro karty třídy se šaržemi/sér.čísly. Zobrazuje název šarže/sér.čísla z aktuálního řádku polohovacího dokladu, pokud v něm již bylo zadáno.
Strategie

Možnost volby jedné ze strategií, podle níž se vyhodnotí skóre nabízených pozic. Výběrem jiné strategie se automaticky provede načtení seznamu pozic podle aktuálně nastavených filtrů a nové strategie.

Naposledy použitá strategie se pamatuje na uživatele.

Pozice s dostupností menší než Možnost omezit nabídku pozic podle dostupnosti zadané v detailu dané pozice.
Jen prvních x záznamů Možnost omezit počet zobrazených záznamů (využijete u rozsáhlých skladů s velkým množstvím pozic).
K polohování Souhrnná informace o celkovém množství, hmotnosti a objemu zboží, které je třeba napolohovat. Celkové údaje jsou sečteny pro všechny relevantní řádky polohovacího dokladu.
Do označených Informace o celkovém množství, hmotnosti a objemu zboží, které je možno napolohovat do označených pozic resp. do aktuální pozice, není-li žádná označena. Celkové údaje jsou sečteny pro všechny relevantní řádky polohovacího dokladu.
Zbývá Informace o celkovém množství, hmotnosti a objemu zboží, které ještě zbývá napolohovat. Celkové údaje jsou sečteny pro všechny relevantní řádky polohovacího dokladu.

V dolní části dialogového okna je pak seznam nabídnutých pozic. Položky:

Název Popis
Skóre Ohodnocení dané pozice podle vybrané strategie. Podle skóre jsou pozice setříděny. Speciální hodnota je nula. Označuje pozice, které už jsou do řádku daného dokladu vybrané apod. Viz dále.
Kód pozice Kód skladové pozice.
Poznámka

Položka pro zobrazení doplňující informace k dané pozici, pokud je třeba dát najevo nějakou vysvětlující informaci. Zobrazuje se zde např.:

 • pokud pozice již obsahuje naskladňované zboží a jedná se o strategii Zboží v jednom místě
 • pokud se jedná o preferovanou pozici, tj. pozici přednostně nabízenou na základě zadaných preferencí, které jsou v daný okamžik splněny
 • apod.
Dostupnost Údaj z položky Dostupnost zadané v detailu dané pozice.
Volný objem/ Volná hmotnost Údaje z položek Volný objem a Volná hmotnost dané pozice.
Max. počet

Maximální počet jednotek, které lze do pozice vložit. Zjistí se jako menší z čísel:

 • celočíselného podílu volného objemu pozice a objemu jedné jednotky zboží
 • celočíselného podílu volné nosnosti pozice a hmotnosti jedné jednotky zboží

Údaj max. počet je vždy přepočten do jednotky, ve které se naskladňuje.

Není-li na skladové kartě zadána informace o objemu ani hmotnosti, položka Max. počet je prázdná.

Před zobrazením formuláře systém připraví nabídku pozic.

Nabídka pozic při vystavování dokladu NPZ s vazbou či bez vazby na doklad skladový se vyhodnotí na základě následujících vstupů:

 • Případné preference, striktní či nestriktní. Výše viz Vyhodnocení preferencí (při naskladnění).
 • Strategie, kterou uživatel naposledy použil.
 • Filtry:
  • Volitelné filtry, které uživatel naposledy použil, tj. zohlední se zaškrtnutí a parametry následujících filtračních položek:
   • Jen pozice s dostupností menší než X
   • Jen prvních X záznamů.
  • Pevný filtr, který se uplatňuje vždy:
   • Pozice je ve skladu uvedeném v řádku polohovacího dokladu (resp. v řádku skladového řádku, který se polohuje)
   • Pozice je mimo provoz

    Do takových pozic v daný moment naskladnit prostě nelze (ani ručním výběrem pozice z číselníku).

   • Pozice není typu Pro zmetky a rozbité zboží, tj. není určena pro Zmetky a rozbité zboží.

    Do takových pozic v daný moment naskladnit přesto lze, ale jedině ručním výběrem pozice z číselníku.

   • Pozice buď není aktuálně připojena k žádné OP jako její vychystávací nebo pokud je připojena k OP, má nastavené požadované přednostní naskladnění pro naskladňované zboží a to v jednotce, v níž se naskladňuje. Jinak se nenabízí. (Pozice připojená k OP jako její vychystávací je určena pro uložení zboží požadovaného na této OP a pokud taková pozice nemá zadáno přednostní naskladnění požadovaného zboží v objednané jednotce, nemělo by do ní být naskladňováno jako do běžných pozic.)

    Do takových pozic v daný moment naskladnit přesto lze, ale jedině ručním výběrem pozice z číselníku.

    Pokud tedy je zboží objednáno např. v bal a tudíž je zadán požadavek na přednostní naskladnění v bal, ale pak naskladňujete zboží v kusech, pozice s přednostním naskladněním se v nabídce pozic nenabízí. Význam a podrobnější popis viz přednostní naskladňování.

   • Pozice není typu Vychystávací, i když není aktuálně připojena k OP. Taková pozice je určena pro případné budoucí připojení k OP a není žádoucí, aby do ní bylo naskladňováno jako do běžných pozic.

    Do takových pozic v daný moment naskladnit přesto lze, ale jedině ručním výběrem pozice z číselníku.

   • V pozici musí být dost místa, aby se tam zboží vešlo a pozice musí mít dostatečnou nosnost (volná kapacita pozice je dána v jejích položkách Volný objem a Volná hmotnost), tj:

Na celý seznam pozic se nejdříve aplikují výše uvedené pevné filtry. Pokud byly vyhodnoceny nějaké platné preference a jsou striktní, pak budou v nabídce jen pozice podle těchto preferencí. Pokud nejsou preference striktní, pak budou v nabídce všechny pozice splňující výše uvedené filtry s tím, že nestriktní preference pouze ovlivní skóre (pořadí) nabízených doporučených pozic, viz dále.

Bez ohledu na zvolenou strategii se na prvních místech nabídky zobrazí skladové pozice, které odpovídají zvoleným filtrům a jsou již použity na řádcích daného dokladu (tj. případ, kdy v řádcích otevřeného polohovacího dokladu již nějaké pozice byly použity (zadány)) a dále pozice aktuálně připojené k nějaké OP jako její vychystávací, které mají požadavek na přednostní naskladnění naskladňovaného zboží. Pro lepší orientaci jsou tyto pozice graficky zvýrazněny jinou barvou (podbarvením). Pokud řádek, ze kterého byla vyvolána nabídka pozic, již má pozici vyplněnu a pozice je obsažena v nabídce pozic (tj. odpovídá zvoleným filtrům, viz výše), pak se na ni postaví kurzor. Tyto pozice mají skóre nula.

Teprve další pořadí se řídí podle zvolené strategie. Tj. další pozice vybrané na základě výše uvedených filtrů jsou po zobrazení nabídky setříděny podle položky skóre, které získaly na základě zvolené strategie (nicméně lze je přetřídit dle jiného sloupce, viz dále).

V pozicích použitých na jiných řádcích dokladu, než z kterého byla nabídka pozic vyvolána, jsou aktualizovány hodnoty Volný objem, Volná hmotnost a tím i Max počet, protože pozice již byly obsazeny záznamy na otevřeném dokladu, i když tato informace nebyla dosud uložena do databáze. To neplatí pro pozici použitou v řádku, z kterého byla nabídka vyvolána. Tj. pokud byla nabídka pozic vyvolána z řádku, kde již je pozice zadána, pak údaje zobrazované k ní jsou uvedeny tak, jakoby daná pozice zatím v daném řádku použita nebyla. Důvodem je to, že uživatel nabídku vyvolává zřejmě proto, že se znovu rozhoduje, kam umístit množství vyplněné v řádku, a tudíž je mu simulována výchozí situace, jakoby daná pozice zatím ještě nebyla v řádku zadána.

Výběr pozic z nabídky doporučených pozic:

Uživatel může v zobrazeném seznamu vybrat jinou strategii v položce Strategie, omezit jinak pozice podle dostupnosti a počet zobrazených záznamů, případně seznam Občerstvit pomocí funkčního tlačítka Občerstvit. Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v tomto dialogovém okně.

Seznam standardně podporuje třídění a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců. Viz třídění u memory datasetů. Velikosti a uspořádání sloupců a vybrané třídění se na daném formuláři pamatují. Seznam dále podporuje možnost uživatelsky definovatelných sloupců.

Z nabídnutého seznamu lze vybrat pozici, případně označit a vybrat více pozic najednou. (Možnost označení více pozic najednou není k dispozici, pokud je v řádku polohovacího dokladu nulové množství k polohování). Systém podle aktuální pozice (na níž stojí kurzor) nebo podle označených průběžně aktualizuje údaje v položkách Do označených a Zbývá. Vybrané pozice se po potvrzení výběru doplní do řádků polohovacího dokladu. Přitom se doplní jen tolik pozic, kolik je potřeba pro napolohování celkového počtu z relevantních řádků, viz výše, pro něž byla nabídka zobrazena. První vybranou pozici vloží do aktuálního řádku, poté pokračuje dalším relevantním řádkem. Pokud pro napolohování počtu zadaného na některém z těchto relevantních řádků nestačí jedna pozice (jelikož Max.počet, který je možno do ní uložit, je nižší, než počet, který je požadováno napolohovat), systém automaticky přidá další řádek na totéž zboží a se zbývajícím počtem k napolohování. Pokud již není dohledán další relevantní řádek se stejnými údaji, který není zatím napolohován, nebo pokud vybrané pozice již jsou obsazené, přidělování vybraných pozic do řádků dokladu v rámci daného kroku skončí. Poté je možné proces zopakovat pro další zboží (další skupinu relevantních řádků), až bude napolohován celý doklad.

Nabídka doporučených pozic při vyskladnění

Při vyskladnění je situace jednodušší než při naskladnění. Postačí nabídnout všechny "použitelné" pozice, kde se uvedené zboží nachází.

Interakce mezi polohovacím dokladem VPZ a nabídkou pozic:

 • Nechť je uživatel v editaci řádků dokladu VPZ. Řádky dokladu buď zadává ručně, jelikož ručně tvoří VPZ, nebo se mu předvyplnily podle polohovaného skladového dokladu. Řádky na totéž zboží jsou seskupeny, viz výše Seskupování řádků polohovacích dokladů.
 • Uživatel pro řádek polohovacího dokladu vyvolá funkci Pozice z lišty navigátoru pod seznamem řádků.
 • Program si pro nabídku pozic připraví relevantní řádky polohovacího dokladu. Jsou to řádky na shodné zboží, které se na polohovacím  dokladu nacházejí od daného řádku (kde byla vyvolaná funkce Pozice) níže a mají další shodné atributy: Tedy mají stejný sklad, sklad. kartu a šarži/sér. číslo. (Přitom prázdná hodnota údaje Šarže/sér číslo se posuzuje stejně jako běžná neprázdná hodnota – buď musí být na všech řádcích stejná, nebo nesmí být vyplněna na žádném řádku.)

 • Pokud se jedná o polohování řádků dodacího listu (DL) resp. převodky výdej (PRV), do nichž je importována vychystávaná objednávka přijatá (OP), pak se ještě přihlíží k tomu, z jaké OP je ten který řádek čerpán. Tedy v tomto případě jsou relevantní řádky, které lze polohovat v rámci jedné nabídky pozic najednou, takové řádky, které čerpají z téže OP. Tím je ošetřena situace, kdy na jeden DL resp. PRV budou napojeny 2 a více OP a každá bude mít jiné vychystávací pozice.

Pro připravené řádky pak zobrazí dialogové okno Pozice obsahující zboží s nabídkou pozic:

Příklad formuláře s nabídkou pozic. Pozice se skóre 0 již byla v řádku dokladu použita, proto je podbarvena.

Položky, které jsou k dispozici v horní části dialogového okna:

Název Popis
Kód a Název sklad. karty Totéž jako u naskladnění, viz výše.
Šarže/sér.číslo Totéž jako u naskladnění, viz výše.
Strategie

Totéž jako u naskladnění, viz výše.

Příklad výběru strategie

Pozice s dostupností menší než Totéž jako u naskladnění, viz výše.
Jen prvních x záznamů Totéž jako u naskladnění, viz výše.
K polohování Souhrnná informace o celkovém množství, které je třeba napolohovat.
Z označených Informace o celkovém množství, které je možno napolohovat do označených pozic resp. do aktuální pozice, není-li žádná označena.
Zbývá Informace o celkovém množství, které ještě zbývá napolohovat.

V dolní části dialogového okna je pak seznam nabídnutých pozic. Položky:

Název Popis
Skóre Totéž jako u naskladnění, viz výše.
Kód pozice Totéž jako u naskladnění, viz výše. Zde může být duplicitní, pokud se zboží eviduje ve více jednotkách.
Poznámka

Položka pro zobrazení doplňující informace k dané pozici, pokud je třeba dát najevo nějakou vysvětlující informaci. Zobrazuje se zde např.:

 • pokud je zboží uloženo v pozici v jiných jednotkách, než ve kterých se vyskladňuje
 • apod.
Dostupnost Totéž jako u naskladnění, viz výše.
Počet

Počet jednotek, který je v pozici volný k dispozici. Zjistí se jako rozdíl položek Počet v uložené jednotce minus Počet Rezervovaný.

Údaj je vždy přepočten do jednotky, ve které se vyskladňuje.

Pokud vyskladňujeme palety obsahující 10 kusů a v pozici máme 15 kusů vytažených z palet, pak se u pozice zobrazí údaj 1,5 a poznámka "Zboží je evidováno v jiných jednotkách".

Datum zásoby U karet třídy se šaržemi/sér. čísly se jedná o Datum expirace, jinak se jedná o údaj z položky Datum naskladnění z obsahu dané pozice.
Šarže/sér.číslo K dispozici jen pro karty třídy se šaržemi/sér.čísly. Zobrazuje název šarže/sér.čísla uloženého v pozici.
Mimo provoz Informace, zda je pozice mimo provoz.

Před zobrazením formuláře systém připraví nabídku pozic pro vyskladnění na základě následujících vstupů:

 • Strategie, kterou uživatel naposledy použil.
 • Další filtry:
  • Volitelné filtry, které uživatel naposledy použil:
   • Jen pozice s dostupností menší než X
   • Jen prvních X záznamů.
  • Pevný filtr, který se uplatňuje vždy:
   • Pozice je ve skladu uvedeném v řádku polohovacího dokladu (resp. v řádku skladového řádku, který se polohuje)

    Při vyskladnění se nabízejí i pozice mimo provoz, jelikož může být žádoucí moci z nich vyskladnit a vyprázdnit je. Je samozřejmě otázkou, co bylo příčinou nastavení pozice mimo provoz a reálná možnost vyskladnění z ní je na posouzení skladníka.

   • Pozice není určena pro Zmetky a rozbité zboží, tj. není typu Pro zmetky a rozbité zboží

    Z takových pozic v daný moment vyskladnit přesto lze, ale jedině ručním výběrem pozice z číselníku, pokud na to má uživatel přístupové právo.

   • Filtr podle vychystávání:
    • Pokud se nejedná o vyskladnění podle vychystané objednávky, pozice nesmí být aktuálně připojena k nějaké OP jako její vychystávací.
    • Pokud se jedná o vyskladnění podle vychystané objednávky, pozice nesmí být aktuálně připojena k jiné OP (tj. musí být aktuálně připojena k dané OP nebo může být nepřipojena k žádné OP).

     Z pozic, které toto nesplňují, v daný moment vyskladnit prostě nelze (ani ručním výběrem pozice z číselníku).

    Při vyskladnění se nabízejí i pozice typu Vychystávací, pokud nejsou aktuálně připojeny k OP, jelikož je žádoucí moci z nich vyskladnit a vyprázdnit je.

   • Pozice obsahuje požadované zboží a toto je volné k vyskladnění, přičemž volné množství je dáno rozdílem položek Počet v uložené jednotce minus Počet Rezervovaný. Pozice je vyhodnocena, že zboží obsahuje, pokud má obsah shodný s údaji v řádku polohovacího dokladu (resp. v řádku skladového řádku, který se polohuje) v následujících hodnotách:
    • Sklad
    • Sklad. karta
    • Sériové číslo nebo šarže (pokud je doklad obsahuje)

    Při vyskladnění nemusí být stejná Jednotka a Vztah jednotky k 1 jako v řádku dokladu. Je tedy možné vyskladňovat zboží z pozice v jiných jednotkách, tj. např. po kusech, ačkoliv do pozice byla naskladněna např. celá balení po 10 ks apod.

    Přitom ale musí být splněna podmínka kontroly nedělitelného množství dané jednotky:

    Nedělitelné množství na jednotce * Vztah k 1 uložený v Obsahu pozice <= Počet na řádku dokladu přepočtený na jednicové množství (jednotku se vztahem 1).

    Tato podmínka řeší případné rozdělení "větší" jednotky na "menší".

    Mějme sklad. kartu s jednotkami ks (vztah=1, neděl. mn.=1) a bal (vztah=4, neděl. mn.=1). V pozici X mějme uloženy 2 bal. Pokud bychom vyskladňovali 1 kus, pozice by se v nabídce vůbec nenabízela (podmínka 1 * 4 <= 1 není splněna), jelikož bal nelze v tento moment rozdělit a vyskladnit z něj pouze kus. Pokud bychom pozici zadali ručně z klávesnice, systém by nám uložení daného řádku nepovolil. (Pokud by ale nedělitelné množství na balení bylo např. 0,25, bylo by vyskladnění možné (podmínka 0,25 * 4 <= 1 by byla splněna).)

    Pozor, porovnání nedělitelnosti probíhá pro celkový počet k polohování za všechny relevantní řádky dohromady. Pokud je celkový počet větší než nedělitelné množství, nabízí i pozice s nedělitelným množstvím s tím, že tyto se pokusí dosadit do řádků tak, aby to bylo co nejsmysluplnější s ohledem na nedělitelnost.

    Mějme sklad. kartu a pozici z předchozího příkladu. Pokud bychom polohovali DL vyskladněný v kusech s dvěma řádky téhož zboží např. první po 4 ks a druhý po 1 ks, pak je k polohování celkem 5 ks. Lze tedy vyskladnit jeden (nedělitelný) balík, podmínka je splněna, systém tedy nabízí k výběru i pozici X. Je-li vybrána, doplní se ale jen do prvního řádku, druhý bude třeba napolohovat samostatně.

    Pozor, porovnání nedělitelnosti se řeší při zjišťování vhodných pozic dle strategií, ne již při dosazování do dokladu. Pokud by tedy uživatel měl více řádků na totéž zboží s nezadanou pozicí tak, že celkový počet podmínku nedělitelnosti splňuje, systém nabídne k výběru i pozice s obsahem v takové jednotce, ale poté nedělitelné množství rozdělí do těchto řádků. Takové řádky však nebude možné uložit a uživatel si je musí sám sloučit, pokud chce z takové pozice vyskladnit.

    Mějme sklad. kartu a pozici z předchozího příkladu. Pokud bychom polohovali DL vyskladněný v kusech s dvěma řádky téhož zboží např. první po 3 ks a druhý po 2 ks, pak je k polohování celkem 5 ks. Podmínka je splněna a systém nabízí k výběru i pozici X. Je-li ale vybrána, opět se doplní jen do řádku prvního, ale jelikož ten je jen na 3 ks a nedělitelné množství má být 4, automaticky přidá nový řádek na ještě 1 ks. O tento kus sníží počet Zbývá k polohování na původním druhém řádku z DL. Nicméně takové řádky nebude možno uložit a je na uživateli, zda řádky na 3 ks a 1 ks sloučí.

    Skutečný počet v dané pozici nelze zadávat záporný. Čili nenabízí se nikdy pozice, v nichž požadované zboží není obsaženo.
    Povolení vyskladňování do minusu nastavené u daného skladu resp. u dané skladové karty se u polohovacích dokladů nezohledňuje. Polohovat do minusu nelze.

Na celý seznam pozic se nejdříve aplikují výše uvedené pevné filtry.

Bez ohledu na zvolenou strategii se na prvních místech nabídky zobrazí skladové pozice, které odpovídají zvoleným filtrům a jsou již použity na řádcích daného dokladu (tj. případ, kdy v řádcích otevřeného polohovacího dokladu již nějaké pozice byly použity (zadány)) a dále, pokud se jedná o doklad VPZ vystavovaný k DL resp. PRV vystavenému podle vychystávané OP, pak se přednostně nabízí pozice připojené k dané OP jako její vychystávací. Pro lepší orientaci jsou tyto pozice graficky zvýrazněny jinou barvou (podbarvením). Pokud řádek, ze kterého byla vyvolána nabídka pozic, již má pozici vyplněnu a pozice je obsažena v nabídce pozic (tj. odpovídá zvoleným filtrům, viz výše), pak se na ni postaví kurzor. Tyto pozice mají skóre nula.

Teprve další pořadí se řídí podle zvolené strategie. Tj. další pozice vybrané na základě výše uvedených filtrů jsou po zobrazení nabídky setříděny podle položky skóre, které získaly na základě zvolené strategie (nicméně lze je přetřídit dle jiného sloupce, viz dále).

V pozicích použitých na jiných řádcích dokladu, než z kterého byla nabídka pozic vyvolána, je aktualizována hodnota Počet, protože pozice již byly obsazeny záznamy na otevřeném dokladu, i když tato informace nebyla dosud uložena do databáze. To neplatí pro pozici použitou v řádku, z kterého byla nabídka vyvolána. Tj. pokud byla nabídka pozic vyvolána z řádku, kde již je pozice zadána, pak údaje zobrazované k ní jsou uvedeny tak, jakoby daná pozice zatím v daném řádku použita nebyla. Důvodem je to, že uživatel nabídku vyvolává zřejmě proto, že se znovu rozhoduje, odkud vyskladnit zboží vyplněné v řádku, a tudíž je mu simulována výchozí situace, jakoby daná pozice zatím ještě nebyla v řádku zadána.

Pokud pozice obsahuje zboží ve více uložených jednotkách, zobrazuje se v nabídce vícekrát, tj. zvlášť pro každou uloženou jednotku s tím, že počet je přepočtený do jednotky, ve které se vyskladňuje.

Výběr pozic z nabídky doporučených pozic:

Uživatel může v zobrazeném seznamu vybrat jinou strategii v položce Strategie, omezit jinak pozice podle dostupnosti a počet zobrazených záznamů, případně seznam Občerstvit pomocí funkčního tlačítka Občerstvit. Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v tomto dialogovém okně.

Seznam standardně podporuje třídění a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců. Viz třídění u memory datasetů. Velikosti a uspořádání sloupců a vybrané třídění se na daném formuláři pamatují. Seznam dále podporuje možnost uživatelsky definovatelných sloupců.

Z nabídnutého seznamu lze vybrat pozici, případně označit a vybrat více pozic najednou. (Možnost označení více pozic najednou není k dispozici, pokud je v řádku polohovacího dokladu nulové množství k polohování). Systém podle aktuální pozice (na níž stojí kurzor) nebo podle označených průběžně aktualizuje údaje v položkách Z označených a Zbývá. Vybrané pozice se po potvrzení výběru doplní do řádků polohovacího dokladu. Přitom se doplní jen tolik pozic, kolik je potřeba pro napolohování celkového počtu z relevantních řádků, viz výše, pro něž byla nabídka zobrazena. První vybranou pozici vloží do aktuálního řádku, poté pokračuje dalším relevantním řádkem. Pokud pro napolohování počtu zadaného na některém z těchto relevantních řádků nestačí jedna pozice (jelikož Počet, který je možno z ní vyskladnit, je nižší, než počet, který je požadováno napolohovat), systém automaticky přidá další řádek na totéž zboží a se zbývajícím počtem k napolohování. Při tomto přidělování nabídnutých pozic do řádků zohledňuje případnou nedělitelnost, viz příklady výše u popisu podmínky nedělitelnosti. Pokud již není dohledán další relevantní řádek se stejnými údaji, který není zatím napolohován, nebo pokud volné zboží ve vybraných pozicích je již do řádků použito, přidělování vybraných pozic do řádků dokladu v rámci daného kroku skončí. Poté je možné proces zopakovat pro další zboží (další skupinu relevantních řádků), až bude napolohován celý doklad.

Proces přidělování vybraných pozic do relevantních řádků může skončit i dříve, pokud již není nalezen další relevantní řádek, který by navíc splňoval podmínku nedělitelného množství (pokud je vybrána pozice, v níž je uloženo v jednotce se zadaným nedělitelným množstvím). Viz výše podmínka nedělitelnosti a uvedené příklady.

Nabídka doporučených pozic při přesunu mezi pozicemi

Na dokladech přesunů mezi pozicemi (PPZ) se zadávají současně pozice zdrojová pro vyskladnění a pozice cílová pro naskladnění.

 • Při vystavování dokladu PPZ samostatně bez vazby na jiný doklad platí pro nabídku zdrojových a cílových pozic totéž, co bylo popsáno výše pro vyskladnění resp. pro naskladnění.
 • Při vystavování dokladu PPZ v rámci vychystávání objednávky funkcí Vychystání platí pro nabídku zdrojových pozic totéž, co bylo výše pro vyskladnění. Jako cílové pozice pro naskladnění se nabízí pozice obdobně jako při běžném naskladnění, zde ovšem s následujícím pevným filtrem:

Zadání pozic automaticky - automatické polohování

Jedná se o jednu z možností zadání pozic do polohovacích dokladů. V některých provozech je totiž požadováno provést polohování naskladnění či vyskladnění automaticky systémem a ne ručně skladníkem. Čili uživatel nechce na každém řádku pozici zadávat ani vybírat z nabídnutého seznamu. (Využití bude zejména v některých případech jednodušších provozů).

Proto je v záložce Detail agend Naskladnění do pozic a Vyskladnění z pozic k dispozici funkce Automaticky, která sama přidělí pozice (napolohuje celý doklad) podle zvolené strategie.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, ve kterém uživatel zvolí strategii, podle které se má postupovat:

V položce Použít nastavení můžete zvolit, zda použít nastavení firemní (v tom případě se předvyplní strategie dle nastavení v agendě Nastavení polohovaných skladů a nemusíte se výběrem strategie zabývat) nebo uživatelské (v tom případě si strategii pro dané automatické napolohování uživatel vybere sám). Zvolená strategie se pamatuje na uživatele a při příštím otevření dialogu se přednastaví.

Po volbě strategie a potvrzení se systém pokusí dohledat a doplnit pozice.

Projde jednotlivé řádky polohovacího dokladu a tam, kde není zadána dosud žádná pozice, se pokusí pozici předvyplnit (doplnit). Systém pozici předvyplní tak, jak to v rámci zvolené strategie nejlépe umí. Tzn., že v daném řádku použije tu pozici, která by se při otevření nabídky pozic nabízela jako první nejvíce doporučovaná. Nejprve dle zvolené strategie pro Vyskladnění vyplní na všech řádcích položku Z pozice (tam, kde je prázdná). Poté dle zvolené strategie pro Naskladnění vyplní na všech řádcích položku Do pozice (tam, kde je prázdná).

Postupuje přitom za pomoci obdobných algoritmů, které jsou popsány v rámci nabídky doporučených pozic při naskladnění, při vyskladnění resp. při přesunu mezi pozicemi. Zde jen s tím rozdílem, že zde neupřednostňuje pozice, které jsou již použity na řádcích daného dokladu (tj. případ, kdy v řádcích otevřeného polohovacího dokladu již nějaké pozice byly použity (zadány)). Jinými slovy: pozice již použité v dokladu nebudou na prvních místech nabídky se skóre nula, ale budou mít skóre, které normálně obdrží dle zvolené strategie. Z toho tedy plyne:

 • Při naskladnění mohou na prvních místech se skóre nula (bez ohledu na strategii) být pouze pozice aktuálně připojené k nějaké OP jako její vychystávací, které mají požadavek na přednostní naskladnění naskladňovaného zboží. Všechny další pozice vyhovující filtrům mají skóre dle strategie.
 • Při vyskladnění mohou na prvních místech se skóre nula (bez ohledu na strategii) být pouze pozice aktuálně připojené k OP jako její vychystávací, a to tehdy, pokud se jedná o doklad VPZ, který polohuje DL resp. PRV vystavený podle dané vychystávané OP. Všechny další pozice vyhovující filtrům mají skóre dle strategií.

Z výsledného seznamu pozic, které jsou k dispozici v daném řazení, bere postupně odshora a tyto pozice používá s maximálními kapacitami, které jsou v dané pozici k dispozici. Tj. při naskladnění využije maximální volný objem a hmotnost v dané pozici, při vyskladnění využije maximální dostupné množství v dané pozici, přičemž zohledňuje nedělitelné množství. (Viz popis příklady u popisu podmínky nedělitelnosti a dále viz popis Výběr pozic z nabídky doporučených pozic při naskladnění a Výběr pozic z nabídky doporučených pozic při vyskladnění.)

Po dokončení funkce je výsledkem, že u všech řádků budou pozice předvyplněny (pokud byly nalezeny), případně dojde k rozdělení některých řádků, pokud se někde nevešlo celé množství do jediné pozice.

Pokud vystavujete polohovací doklad samostatně, tj. bez vazby na příslušný skladový doklad typu PR, PL, ..., tak aby vám funkce "Automaticky" pozice do řádku předvyplnila, musíte mít nejdříve v daném řádku zadán počet, tj. vyplněnu položku V pozici v daném polohovacím dokladu.

Uživatel následně může v řádcích provádět opravy a poté teprve doklad uložit.

Strategie

Strategie se využívají pro sestavení nabídky doporučených volných pozic pro naskladnění resp. vyskladnění zboží. Možné strategie:

Pozice s jedním zbožím

Cíl: Udržovat v každé pozici jen určitou skladovou kartu, ačkoliv bude obsazeno více pozic.

Výpočet skóre: Jednotlivé pozice se ohodnotí podle skóre stupněm od jedné výše podle následujících pravidel:

 • Pozice, ve kterých je pouze zboží dané ID sklad. karty, jednotkou, vztahem jednotky k 1 a šarží/sér. číslem.
 • Pozice, ve kterých je zboží dané ID sklad. karty, jednotkou, vztahem jednotky k 1 a šarží/sér. číslem a dále zboží stejné ID sklad. karty, jednotkou, vztahem jednotky k 1, ale jiná šarže/sér. číslem. Žádné další zboží.
 • Pozice, ve kterých je zboží dané ID sklad. karty, jednotkou, vztahem jednotky k 1 a šarží/sér. číslem a dále zboží stejné ID sklad. karty, ale jiné jednotky a vztahu jednotky k 1. Žádné další zboží.
 • Pozice, ve kterých je zboží dané ID sklad. karty, jednotkou, vztahem jednotky k 1 a dále zboží jiné sklad. karty.
 • Prázdné pozice.
 • Pozice, ve kterých je pouze zboží s jinou sklad. kartou.

  Přitom se posuzuje, zda zboží již v pozici opravdu je (viz položka Počet v uložené jednotce), čili nebere se v potaz množství teprve očekávané.

Výstupní množina se seřadí. Při řazení je nejprve respektováno skóre v rámci strategie, následně se přihlíží k nestriktní preferenci (tj. preferenci s nastavením Striktní = Ne) a dostupnosti. Tj. pozice ohodnocené shodně v rámci strategie se ještě seřadí podle preferencí a následně podle dostupnosti. Řazení je tedy následující:

 • 1. úroveň - skóre v rámci strategie
 • 2. úroveň - zda je pozice preferovaná
 • 3. úroveň - dostupnost pozice

Pozice mimo provoz se řadí na konec. Pozice použité v dokladu a pozice s přednostním naskladněním se naopak předřadí na začátek, jak bylo řečeno výše, viz Nabídka doporučených pozic při naskladnění.

 • Příklad: Mějme pozice: A1, A2, A3, A4, P1, P2, P3, P4.
  - Preferované pozice na skladovou kartu jsou P1, P2, P3, P4 a jsou nestriktní.
  - Pozice, které obsahují skladovou kartu a žádnou jinou, jsou A1, P1.
  - Pozice, které obsahují skladovou kartu a ještě jinou kartu, jsou A2, P2.
  - Prázdné pozice jsou A3, P3.
  - Pozice, které obsahují jen jiné skladové karty, jsou A4, P4.

  Otázka: Jak seřadí pozice strategie Pozice s jedním zbožím? (Cílem strategie Pozice s jedním zbožím je udržovat v pozicích jedno zboží nebo co nejnižší variabilitu zboží).

  Výsledek: P1, A1, P2, A2, P3, A3, P4, A4 .

  Na tuto strategii by se dalo nahlížet ještě jinak, a to tak, že prázdné pozice mají přednost před těmi, na kterých je daná skladová karta a ještě jiná. Nicméně v systému ABRA Gen byl použit postup uvedený v příkladu.

Dostupnost pozic při naskladnění

Cíl: Naskladnit do pozic s nejlepší dostupností.

Výpočet skóre: Jednotlivé pozice se ohodnotí podle skóre stupněm od jedné výše podle dostupnosti vzestupně. Pozice mimo provoz se řadí na konec.

Výstupní množina se seřadí. Při řazení je nejprve respektováno skóre v rámci strategie, následně se přihlíží k nestriktní preferenci (tj. preferenci s nastavením Striktní = Ne). Tj. pozice ohodnocené shodně v rámci strategie se ještě seřadí podle preferencí. Řazení je tedy následující:

 • 1. úroveň - dostupnost pozic
 • 2. úroveň - zda je pozice preferovaná

Pozice mimo provoz se řadí na konec. Pozice použité v dokladu a pozice s přednostním naskladněním se naopak předřadí na začátek, jak bylo řečeno výše, viz Nabídka doporučených pozic při naskladnění.

Mějme pozice: A1, A2, A3, A4, P1, P2, P3, P4.
- Preferované pozice na skladovou kartu jsou P1, P2, P3, P4 a jsou nestriktní.
- Dostupnost pozic je: A1...1, A2...2, A3...3, A4...4, P1...1, P2...2, P3...3, P4...4.

Otázka: Jak seřadí pozice strategie Dostupnost pozic? Cílem strategie "Dostupnost pozic" je prioritně naskladňovat do pozic, které jsou nejlépe dostupné, mají nejnižší hodnotu údaje Dostupnost).

Výsledek: P1, A1, P2, A2, P3, A3, P4, A4 .

Nejstarší zásoby

Cíl: Vyskladnit nejstarší zásoby dané skladové karty.

Výpočet skóre: Seřazení pozic podle data zásoby vzestupně. Pozice ohodnocené shodně se ještě seřadí podle dostupnosti. Pokud je v pozici zboží ve vícero jednotkách, upřednostňuje se jednotka shodná s jednotkou z řádku vyskladňovacího dokladu. Pozice mimo provoz se řadí na konec. Následně se přiřadí skóre počítané od jedné výše.

Uvolnění pozic

Cíl: Uvolnit co nejvíce pozic za cenu, že zboží se vyskladní z většího počtu pozic.

Výpočet skóre: Jednotlivé pozice se ohodnotí stupněm 1-6 podle následujících pravidel:

 • Pozice, ve kterých je pouze zboží s danou ID sklad. karty, jednotkou, vztahem jednotky k 1 a šarží/sér. číslem a Počtem v pozici < Zbývá k naskladnění v řádku polohovacího dokladu (přepočteno dle vztahu jednotek).
 • Pozice, ve kterých je pouze zboží s danou ID sklad. karty, jednotkou, vztahem jednotky k 1 a šarží/sér. číslem a Počtem v pozici = Zbývá.
 • Pozice, ve kterých je pouze zboží s danou ID sklad. karty, jednotkou, vztahem jednotky k 1 a šarží/sér. číslem a Počtem v pozici > Zbývá.
 • Pozice, ve kterých je pouze zboží s danou ID sklad. karty, ale odlišnou jednotkou a vztahem jednotky k 1.
 • Pozice, ve kterých je zboží s danou ID sklad. karty, jednotkou a vztahem jednotky k 1 a ještě zboží s danou ID sklad. karty, ale s odlišnou jednotkou nebo vztahem jednotky k 1 nebo šarží/sér. číslem. Dále v pozici není žádné jiné zboží.
 • Pozice, ve kterých je zboží ještě s jinou ID sklad. karty.
 • Pozice mimo provoz se řadí na konec.

Pokud je v pozici zboží ve vícero jednotkách, upřednostňuje se jednotka shodná s jednotkou z řádku vyskladňovacího dokladu. Výstupní množina se seřadí prvotně podle přiřazeného stupně. Pozice ohodnocené shodně se ještě seřadí podle dostupnosti. Následně se přiřadí skóre počítané od jedné výše.

Z minima pozic

Cíl: Vyskladnit zboží z co nejmenšího počtu pozic.

Výpočet skóre: Jednotlivé pozice se ohodnotí stupněm od jedné výše podle následujících pravidel. Pozice mimo provoz se řadí na konec. Pokud je v pozici zboží ve vícero jednotkách, upřednostňuje se jednotka shodná s jednotkou z řádku vyskladňovacího dokladu. Pozice ohodnocené shodně se ještě seřadí podle dostupnosti.

 • Nejlépe se ohodnotí pozice, kde je přesně požadované množství. (Tj. pozice, ve kterých je přesné množství zboží s danou ID sklad. karty, jednotkou, vztahem jednotky k 1 a šarží/sér. číslem.)
 • Pozice, ve kterých je jiné množství zboží (větší nebo menší) s danou ID sklad. karty, jednotkou, vztahem jednotky k 1 a šarží/sér. číslem. Tyto pozice se seřadí dle počtu sestupně.
 • Ostatní pozice s danou ID sklad. karty, které se liší v jednotce nebo ve vztahu jednotky k 1 (vztah totiž mohl být změněn od naskladnění do těchto pozic), či šarži/sér. čísle. Tyto pozice se seřadí dle počtu sestupně.

Z minima dostupných pozic

Cíl: Vyskladnit zboží z co nejmenšího počtu dostupných pozic.

Výpočet skóre: Pozice se ohodnotí a seřadí následovně: Pozice mimo provoz se řadí na konec. Pokud je v pozici zboží ve vícero jednotkách, upřednostňuje se jednotka shodná s jednotkou z řádku vyskladňovacího dokladu.

 • Primární řazení: skóre
  1. 1. Pozice se stejnou jednotkou a množstvím stejným nebo vyšším.
  2. 2. Pozice s jinou jednotkou a množstvím stejným nebo vyšším.
  3. 3. Ostatní pozice, ze kterých je možno vyskladnit.
 • Sekundární řazení:
  • Pro 1. a 2. se řadí dle dostupnosti (vzestupně).
  • Pro 3. se řadí dle množství (sestupně).

Dostupnost pozic při vyskladnění

Cíl: Vyskladnit z pozic s nejlepší dostupností.

Výpočet skóre: Seřazení pozic podle dostupnosti vzestupně. Pozice mimo provoz se řadí na konec. Následně se přiřadí skóre počítané od jedné výše.