Vracení prodaného zboží

Zde zmíníme možnosti vracení prodaného zboží.

Vracení zboží inverzními doklady (DV/VP, VR)

Pro výdej neboli expedici ze skladu slouží doklady typu dodací list (DL). V případě prodeje je tento DL vyfakturován, tj. je k němu vystavena FV nebo v případě prodeje za hotové je k němu vystaven pokladní příjem (PP).

Pokud má dojít k vrácení expedovaného zboží (např. odběratel reklamuje vadný kus zboží), pak je běžný postup takový, že se k prodejnímu dokladu vystaví odpovídající doklad inverzní, tj. Dobropis faktury vydané (DV) resp. Vrácení pokladního příjmu (VP) a spolu s ním se vystaví Vratka (VR) jako inverzní doklad k DL, kterou se zboží naskladní zpět na sklad (může jít samozřejmě o jiný sklad, např. speciální sklad určený pro vracení, viz popis položky Sklad u VR). VR se po uzávěrce skladu ocení cenou skladovou podle DL.

Aby se o takto vráceném zboží i správně účtovalo, je třeba mít správně nastaveny předkontace.

Zjednodušený příklad účtování vrácení prodaného zboží:

DokladčástkaMDDPopis
FV-400,-3116xxprodej zboží, např. 4ks po 100Kč, tj. 400Kč bez daně
DL-360,-504132výdej zboží (ve sklad. ceně za zboží, nechť je např. 90Kč)
------ vrácení zboží ------
DV--100,-3116xxvrácení úhrady za 1 ks vráceného zboží
VR--90,-5xx132vrácení zboží na sklad

VR je oceněna cenou z DL, tudíž vrácení zboží je jakýsi storno pohyb prodeje a na všech účtech jsou zůstatky v pořádku.

Vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech

Zde objasníme způsob řešení vracení zboží v rámci prodeje jiného zboží. Typicky tento způsob využijete, pokud prodáváte zboží s vratnými obaly a při prodeji dalšího zboží mj. přijímáte vracené obaly zakoupené v některém z předchozích prodejů či dokonce u jiného prodejce.

Klient koupí pečivo, zeleninu a vrátí basu a láhve od piva z minulého nákupu (není jisté, že obal nakoupil od stávajícího dodavatele).

Jedná se tedy o případ, kdy vracení prodané sklad. karty není žádoucí provést standardně vytvořením vratky k dodacímu listu (DL), kterým byla daná sklad. karta vyskladněna, nebo to ani nelze. (Dohledání takového DL by bylo v praxi nemožné nebo takový DL ani nemusí existovat (klient basu nakoupil při jiném nákupu u jiného dodavatele)).

Řešení takovéhoto vracení obalů je následující a za následujících podmínek:

 • Na prodejní doklad (Faktura vydaná (FV), Pokladní příjemka (PP)) jsou pro vracené obaly zadány řádky se záporným počtem.

  Faktura na prodej zboží včetně vracení obalů nesouvisejících s nakupovaným zbožím:
  Obaly -1 basa   -100,-Kč
  Lahve -20 ks     -60,-Kč

 • Spolu s FV/PP se na záporné skladové řádky ve FV/PP vytvoří skladová Příjemka (PR).
 • Záporné řádky lze vytvořit jen pro některé typy sklad. karet (např. nelze pro karty se šaržemi/sér. čísly).
 • Takto vygenerovaná PR má pevnou vazbu na FV/PP. Nelze ji smazat a nelze ji ani opravovat jinak než prostřednictvím opravy prodejního dokladu FV/PP.
 • Při opravě FV/PP se bude opravovat adekvátně PR. Opravy jsou povoleny jen ve velmi omezené míře, a zda je lze vůbec provést a co vše lze opravit, závisí též na režimu opravy FV/PP "S opravou PR/Bez opravy PR". Co vše lze na FV/PP opravit a za jakých okolností, viz Oprava faktury a dodací listy resp. skladové příjemky.
 • Takto vygenerovaná PR může být normálně vracena pomocí Vratek příjemek (VPR) (ty pak nemají žádnou vazbu na FV/PP), nicméně tato možnost nebude v praxi jistě nijak využívána.
 • Dobropis faktury (DV)/Vrácení pokladních příjmů (VP) neřeší dobropisování/vracení příjmu na záporné skladové řádky. Takové řádky ve zdrojovém dokladu ignoruje.
 • Vracet zboží tímto způsobem lze pouze na prodejním dokladu s typem obchodu Tuzemský. (Řešit jiné kombinace typů obchodů by bylo složité (kompatibilnost Typů obchodů, promítání do hlášení INTRASTAT, řešení DPH indexů na záporné řádky u typů obchodů do EU aj.).
 • DPH indexy se u takových řádků předvyplňují jako u inverzních dokladů. Viz Nabízení a předvyplňování DPH sazeb a indexů.
 • Dále měna PR a FV/PP musí být shodná. (Důležité při importu již existující PR do FV/PP).
 • Na záporné řádky se sklad. kartami se neuplatní žádné slevy případně nastavené na dokladu. Dále viz Slevový systém - Vyloučení ze slev a Aktualizace a zmražení slev na dokladech.
 • Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR -> FV resp. PR -> PP.

Aby se o takto vráceném zboží (typicky obalech) i správně účtovalo, je třeba mít správně nastaveny i předkontace pro prodejní doklady. Dále je v praxi třeba, aby se PR vystavované na vracené zboží na FV/PP příslušně párovaly do saldokontních skupin s FV/PP. PR se automaticky spáruje s FV/PP jedině tehdy, nemá-li nastavené souhrnné účtování, dále viz Párování dokladů do saldokontních skupin - párování PR s FV/PP. Z toho tedy plyne, že lze použít pouze řady s nesouhrnným účtováním a jiné se ani nenabízí - viz rovněž popis položek Řada skladových dokladů FV resp. Řada skladových dokladů PP.

Zjednodušený příklad účtování prodeje s vrácenými obaly na prodejním dokladu:

DokladčástkaMDDPopis
FV1-400,-3116xxprodej zboží za 300Kč bez daně plus obalů (např. 10ks obalů po 10Kč)
DL- 504132výdej zboží (ve sklad. ceně za zboží)
DL-100,-504132výdej obalů (ve sklad. ceně za obaly, která by měla být shodná jako cena nákupní resp. prodejní)
------ prodej zboží vč. vrácení obalů ------
FV2-200,-3116xxprodej jiného zboží za 200Kč bez daně
FV2--60,-311131vrácení obalů z předchozího nákupu (např. 6 ks po 10Kč)
PR-+60,-132xx131příjemka vrácených obalů

Tento způsob vrácení lze teoreticky použít i pro případ vracení jiného zboží než obalů. V praxi to jistě bude velmi málo pravděpodobné, nicméně je to možné. V takovém případě byste si ale museli upravit dodávané předkontace a zajistit vyrovnání pomocného účtu (jelikož skladová cena takového zboží se pravděpodobně nebude rovnat vracené ceně prodejní).

Zjednodušený příklad účtování prodeje s vráceným zbožím obecného charakteru na prodejním dokladu:

DokladčástkaMDDPopis
FV1-400,-3116xxprodej zboží, např. 4ks po 100Kč, tj. 400Kč bez daně
DL-360,-504132výdej zboží (ve sklad. ceně za zboží, nechť je např. 90Kč)
------ prodej zboží vč. vrácení jiného zboží ------
FV2-200,-3116xxprodej jiného zboží za 200Kč bez daně
FV2--100,-3116xxvrácení úhrady za 1 ks vráceného zboží
PR-+100,-13299504příjemka vráceného zboží
------ účet 13299 se vypořádá účetně ------
ID-+90,-13213299snížení účetního zůstatku skladu o vrácený kus
ID-+10,-50413299vyrovnání pomocného účtu