Vratky příjemek - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální vratce příjemky ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Obsah Ruční párování Šarže/s.čísla Související doklady

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Příjemky Čísla příjemek, ke kterým se váže aktuální vratka příjemky.
Celková hmotnost Součet hmotnosti za všechny skladové řádky na dokladu, jejichž použitá jednotka má definovánu hmotnost.
Celkový objem Součet objemu za všechny skladové řádky na dokladu, jejichž použitá jednotka má definován objem

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Pokud je vratka příjemky tvořena podle příjemky jsou v subzáložce Hlavička vratky příjemky stejné položky jako u příjemky, ke které vratka příjemky patří. Při tvorbě nového dokladu jsou všechny položky předvyplněny dle odpovídajících položek dané příjemky. Některé z těchto položek můžete libovolně opravovat a měnit, jiné měnit nelze. Položky, které měnit nelze, jsou uživateli nepřístupné k editaci, jsou tzv. "šedé".

Název Popis
Řada
DocQueue_ID

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pozor, řada dokladů zde mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.

Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze).

Období
Period_ID
Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období již nelze měnit.
Datum
DocDate$DATE
Datum vystavení dokladu, musí ležet ve vybraném období. Povinná položka. Předvyplňuje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresáře firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou ve Firemních údajích (u dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj), ale lze samozřejmě zadat jinou. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu. firmy.

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod.. Nepovinná položka.
Způsob dopravy
TransportationType_ID
Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.
Zahraničí/cizí měna
Typ obchodu

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Je-li vratka příjemky tvořena podle příjemky, Typ obchodu se přebere z příjemky a není možné ho měnit.

Název Popis
Typ obchodu

Položka typu přepínač. Z nabízených možností musíte vybrat typ obchodu, podle toho, pro jaký účel doklad vystavujete. Volba je plně na odpovědnosti uživatele. Jaké možnosti jsou k dispozici, jaký je jejich význam viz Typy obchodu pro doklady na výstupu.

Zvolený typ obchodu ovlivňuje další položky s ním související a to jednak položky dále nabízené v tomto dialogovém okně, a jednak položky v řádcích dokladů v záložce Obsah (příslušnost řádku do hlášení INTRASTAT).

Země určení Země určení. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.
Dodací podmínky Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na nastaveném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů).
Povaha transakce Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na nastaveném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů).
Druh dopravy INTRASTAT Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na nastaveném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů).
Intrastat
IntrastatDate$DATE
Datum pro Intrastat. Jedná se o datum, podle kterého bude daná vratka příjemky zahrnuta do hlášení INTRASTAT. Povinná položka. Položka je k dispozici jen, má-li to pro danou vratku příjemky smysl, tedy v závislosti na zvoleném Typu obchodu, a předvyplňuje se dle Data vystavení dokladu.
Přepne na subzáložku Obsah.

Je-li aktivní procesní řízení skladových dokladů (tj. parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastavený na hodnotu Ano), nachází se na záložce Hlavička pod hlavním variantním vstupním formulářem ještě jeden, který v továrním nastavení obsahuje následující položky:

Název Popis
Stav
PMState_ID

Procesní stav dokladu. Hodnotu není možné editovat přímo, je zapotřebí použít funkci Změna stavu.

Zodp. role
ResponsibleRole_ID
Uživatelé obsazení to této role mohou provádět opravy dokladu.
Zodp. osoba
ResponsibleUser_ID

Uživatel, který může provádět opravy dokladu, i když není obsazen do zodpovědné role.

Podrobnější informace o významu a vzájemném vztahu zodpovědné role a zodpovědné osoby viz sekce Nastavení Zodpovědné role a Zodpovědné osoby v kapitole Procesní řízení - obecně.

Vytvořil
CreatedAt$DATE
CreatedBy_ID

Datum a čas založení dokladu a identifikace uživatele, který doklad založil.

Změnil
CorrectedAt$DATE
CorrectedBy_ID

Datum a čas založení poslední změny dokladu a identifikace uživatele, který změnu provedl.

Vyřídil
FinishedAt$DATE
FinishedBy_ID

Datum a čas posledního přepnutí dokladu do systémového procesního stavu Vyřízeno a identifikace uživatele, který změnu stavu provedl.

Pokud se doklad aktuálně nachází v jiném procesním stavu než Vyřízeno, jsou obě pole prázdná.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků. K editaci se nabízejí řádky původní příjemky, pokud jste vratku příjemky vytvořili s vazbou na příjemku, zmenšené o již vystavené vratky příjemek. Jinak je seznam na počátku prázdný.

V subzáložce Obsah vratky příjemky jsou stejné položky jako u příjemky, ke které vratka příjemky patří, pokud jste vratku příjemky vytvořili s vazbou na příjemku. Pak jsou při tvorbě nového dokladu všechny položky předvyplněny dle odpovídajících položek dané příjemky. Některé z těchto položek můžete libovolně opravovat a měnit, jiné měnit nelze. Položky, které měnit nelze, jsou uživateli nepřístupné k editaci, jsou tzv. "šedé".

V seznamu řádků jsou některé položky k dispozici v závislosti na zvoleném typu řádku. Jejich podrobný popis naleznete u popisu daného typu řádku ve společné kapitole Typy řádků na dokladech, zde se na tento popis budeme pouze odvolávat. Zbývající položky popíšeme zde:

Název Popis
Typ Skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ řádku se jedná. K dispozici jsou pouze typy řádků 0-Text (abychom mohli dodavateli sdělit doplňující informace) a 3-skladový řádek.
Text K dispozici jen pro typ řádku 0 pro zadání libovolného textu.
Sklad

K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladu, z něhož se vyskladňuje.

Sklad již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován.

Kód skl. karty a Název skl. karty

K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladové karty, ze které se vyskladňuje. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Sklad. kartu již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem skladových karet v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

Počet

K dispozici jen pro typ 3 pro zadání vraceného množství. Vrátit lze maximálně tolik, kolik ještě nebylo z dané příjemky vráceno, tedy musí platit, že celkový vrácený počet na všech vratkách příjemek k danému řádku příjemky nesmí překročit původní počet na řádku příjemky. Objasníme na příkladech:

Mějme příjemku PR na 10 ks. Nechť k ní existuje i vratka příjemky VPR na 1ks. V další vratce příjemky tedy lze vrátit maximálně 9ks.

Pro předvyplňování počtu platí:

 • Při tvorbě nové vratky příjemky podle příjemky se položka Počet rovněž předvyplňuje a to počtem, na který je možno samostatnou vratku příjemky vystavit.

Pro opravu počtu platí:

Při opravě vratky příjemky nelze Počet na vratce opravovat libovolně. Opravený počet je omezen:

 • nutností splnit všechny podmínky zmíněné výše (např. nelze vrátit víc, než bylo na příjemce)
 • jednotkou a jejím vztahem k 1 (resp. jednicovým množstvím), který určuje maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat. Jednotku nelze měnit, přebírá se ze zdrojové příjemky.
Jedn.

K dispozici jen pro typ 3 pro zadání jednotek.

Sklad již nelze opravovat, pokud je řádek již alespoň částečně napolohován.

Středisko Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.
Zakázka

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku. Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Příjemka

Importovaný neboli čerpaný doklad. Tj. doklad, který byl zcela nebo částečně naimportován do dané vratky příjemek a z kterého je daný řádek vratky příjemek čerpán.

U vratek příjemek přicházejí v úvahu pouze příjemky.

Obecně pro položku tohoto typu platí: Zobrazují se zde jen vybrané doklady a to ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, kolik bylo čerpáno do aktuálního dokladu (typicky viz položka Čerpáno v takových dokladech).

Vratka příjemky je ale charakteru inverzního dokladu k příjemce a čerpání do inverzního dokladu se sice interně na zdrojovém dokladu eviduje, ale neeviduje se v položce Čerpáno.

Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby dané vratky příjemek.

Do Intrastat

K dispozici jen pro některé typy obchodu pro zadání, zda a jak řádek zahrnovat do hlášení INTRASTAT. Podrobně viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku typu 3.

Jak ale plyne ze způsobu výpočtu Částky pro intrastat na dokladech VPR, na VPR nemá žádný význam nastavovat zda započítávat s vedlejšími náklady či bez vedlejších nákladů, jelikož na VPR samotné se vedlejší náklady nezadávají. Proto se na VPR nabízí pouze hodnota Započítávat, jež se předvyplní v případě, že na příjemce je nastavena hodnota Započítávat s vedlejšími náklady. Viz výše výpočet "Částky pro Intrastat" na dokladech FV, PP, DV, VP a PR. Viz sestavení hlášení INTRASTAT - Výpočet částky pro Intrastat.

 

Částka pro Intrastat

K dispozici jen pro některé typy obchodu. Částka, která se vykazuje v hlášení INTRASTAT. Jedná se o částku, která se čerpá z řádku dokladu při sestavování hlášení INTRASTAT coby fakturovaná hodnota.

Částka zobrazovaná v této položce je v měně, která je uvedená v následující položce "Měna". Při sestavování výkazu se přepočte příslušným kurzem přes kurzovní lístek INTRASTAT.

Částka pro Intrastat se vyčísluje automaticky a to podle toho, zda řádek vratky příjemky má vazbu na nějakou příjemku či nikoli. Podrobně viz popis sestavení hlášení INTRASTAT - Výpočet částky pro Intrastat. Je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Needitovatelná položka.

V případě, že uživatel zadá Cenu pro Intrastat vyšší než předvyplněnou, systém ho na to upozorní.

Kraj určení K dispozici jen pro některé typy obchodu pro zadání Kraje. Podrobně viz stejnojmenné položky v popisu řádku typu 3.
Země původu K dispozici jen pro některé typy obchodu pro zadání Země původu zboží. Podrobně viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku typu 3.
Měna

K dispozici jen pro některé typy obchodu. Měna, která se vztahuje k Částce pro Intrastat. Platí:

 • Pokud VPR má vazbu na PR (tj. vratka příjemky (VPR) je tvořena podle příjemky (PR)), přebírá se Měna z příjemky a není editovatelná.
 • Pokud VPR nemá vazbu na PR, Měna je editovatelná. Nicméně jelikož Částka pro Intrastat je v tomto případě předvyplněna částkou spočtenou z nákupní ceny na sklad. kartě převedenou do lokální měny, nemá zadání jiné měny než lokální význam.

Dále zde zmíníme následující interní položky:

Název Popis
Kompl.ceny

Příznak je na VPR pouze interní, uživatelsky se nijak nenastavuje. Nastavuje se automaticky na pozadí na Ano, je-li cena na řádku nenulová a na Ne, pokud je nulová. Jelikož se ale ani cena na řádku VPR uživatelsky nijak nenastavuje, nemá příznak kompletnosti cen na VPR žádný význam.

Jak bylo řečeno v kap. Výpočet skladových cen, uzavírání a opravy uzavřených sklad. dokladů, u dokladů VPR k němu uzávěrka skladu nepřihlíží.

Srovnej s obdobným příznakem Kompl.ceny na PR.

Cena na řádku VPR

Uživatelsky se nijak nenastavuje. Nastavuje se automaticky na pozadí následovně:

 • jedná-li se o VPR vystavenou s vazbou na PR - tak se nastaví na nulu
 • jedná-li se o VPR bez vazby na PR, předvyplní se cenou nákupní ze sklad. karty dokladu, pokud tam není nenulová cena zadána, pak zůstane rovněž nulová

Nicméně ani cena na řádku nemá žádný význam. Skladová cena se napočítává až při skaldové uzávěrce. Viz Výpočet skladových cen, uzavírání a opravy uzavřených sklad. dokladů.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Pokud vymažete řádek, který vznikl importem z příjemky a žádný jiný řádek importovaný ze stejné příjemky již v řádcích vratky příjemek není, importovaná příjemka se odpojí. Nelze vymazat řádek, který je již alespoň částečně napolohován.

  K fyzickému odpojení dříve naimportovaného dokladu dochází až po uložení editovaného dokladu.

 • Sér. čísla resp. Šarže - Funkce pro rychlé zadání sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Zde se jedná o příjmový doklad, tudíž není dostupná.
 • Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o sklad.kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.
 • SCM - Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Subzáložka Šarže/Sériová čísla

Subzáložka je k dispozici pouze, pokud si prohlížíme, resp. editujeme doklad a aktuální řádek (na němž stojí kurzor) v záložce Obsah je řádek skladový a obsahuje skladovou kartu třídy "se Šaržemi (resp. Sériovými čísly)" a na řádku je vyplněna položka Sklad (subzáložka se zobrazí teprve po vyplnění této položky).

Subzáložka slouží k prohlížení resp. zadávání šarží/s.čísel na doklad. Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Zadávání šarží a sériových čísel na doklady.

Na řádcích, které mají vazbu na řádek příjemky, je možné vybrat pouze ta sériová čísla/šarže, která jsou použita na řádku příjemky. V případě, že se jedná o řádek bez vazby, je možné vybrat libovolná sériová čísla/šarže.

Subzáložka Související doklady

Subzáložka slouží k zobrazování a k zadávání záznamů dokladů souvisejících s vratkou příjemky. S čerpaným dokladem bude možné vytvořit párovací vazbu.

Správné spárování vratky příjemky a s ní souvisejícího dokladu, např. dobropisu faktury přijaté, umožní vyrovnat a rozpouštět oceňovací rozdíly, viz rozpouštění oceňovacích rozdílů.

Čerpání souvisejících dokladů není povinné. Použije-li se, neprovádí se bez ohledu na hodnotu parametru Povolit přečerpání čerpatelných dokladů kontrola přečerpání souvisejícího dokladu, protože vratka příjemky ještě nemusí mít v době čerpání souvisejícího dokladu spočítánu správnou skladovou cenu.

Čerpání souvisejících dokladů není povinné.

Je třeba si uvědomit, že faktury přijaté, pokladní výdajové doklady ani ostatní výdajové doklady nejsou inverzní doklady, a proto se vlastně čerpají minusem. Z toho plyne, že čerpání FP, PV, OSV nejde kontrolovat. To ale není na závadu. Důležité je, aby vratka příjemky byla k uvedeným dokladům párována v deníku! Kontrola čerpání u dobropisu faktury přijaté a vrácení pokladního výdeje je možná, ale vzhledem k tomu, že v době čerpání dokladu nemusí mít vratka příjemky ještě spočítánu správnou skladovou cenu, neprovádí se (bez ohledu na hodnotu parametru Povolit přečerpání čerpatelných dokladů).

V případě, že uživatel správně používá čerpání souvisejících dokladů do vratky příjemky, je na této záložce po provedení skladové uzávěrky vidět oceňovací rozdíl, který je vyrovnáván v účetnictví interním dokladem. Rozdíl je tedy možné zjistit i na úrovni prvotního dokladu, což je výhodné při účtování skladu metodou B.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Výdaje pořízení/změny ceny resp. Související doklady - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Import Ctrl +F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Příjemka

Možnost importování vybraných příjemek do editované VPR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby vratky příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR -> VPR.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle příjemky v záložce Seznam VPR s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Vyskladnění z pozic

Možnost importování vybraných vyskladnění z pozic do editované VPR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby vratky příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - VPZ -> VPR. Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování. Slouží pro možnost dodatečného připojení existujícího polohovacího dokladu k dokladu skladovému s tím, že sklad. doklad buď už existuje (byl vystaven samostatně) a půjde jen o jejich propojení, nebo s tím, že sklad. doklad teprve podle VPZ vznikne.

Přidat dle EAN Ctrl +B

Funkce umožňuje dohledat sklad. kartu podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Blíže viz popis funkce Přidat dle EAN v možnostech hledání skladové karty dle EAN.

Přidat dle dod. Ctrl +D

Funkce umožňuje dohledat skladovou kartu podle externího kódu nebo externího názvu dodavatele definovaného k dané kartě a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Viz popis téže funkce Přidat dle dodavatele u faktur vydaných.

Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).