Vyskladnění z pozic - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dokladu vyskladnění z pozic (VPZ) ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Obsah Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Ke sklad. dokladu Číslo skladového dokladu, ke kterému se váže aktuální polohovací doklad. Tj. skladový doklad (příjemka, dodací list, vratka, apod.), který je původcem skladového pohybu.

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Řada

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.

Pozor, řada dokladů zde mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit. Dále zde řada dokladů určuje, jaká se budou nabízet vyskladňovací místa.

Období Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Firma

Firma z Adresáře firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Nepovinná položka. U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou ve Firemních údajích (u dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj), ale lze samozřejmě zadat jinou. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zde není k dispozici subzáložka Firma, zadávat provozovnu a osobu k těmto dokladům není v praxi potřeba.

Položku Firma můžete s výhodou využít pro dodatečné spárování samostatně vystavených polohovacích dokladů s dokladem skladovým. Např. pokud máte velkou dodávku s více polohovacími doklady a nejdříve vystavujete polohovací doklady. Pak můžete např. následně vybrat všechny polohovací doklady, které dosud nemají vazbu na skl. doklad, se stejnou firmou (dodavatele či odběratele) a k nim pak souhrnně vystavit skladový doklad.

Vyskladňovací místo

Kód místa zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku naskladňovacích a vyskladňovacích míst. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za místa s příznakem "vyskladňovací". Pokud je již vyplněna řada dokladů, pak platí, že se nabízí k výběru jen ta místa, která mají připojen alespoň jeden ze skladů, k němuž je přiřazena řada skladových dokladů zadaná v hlavičce editovaného dokladu.

Toto místo (brána) je definováno pro konkrétní sklady, a tudíž společně s řadou skladových dokladů určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít.

Skladník

Skladník, který danou operaci prováděl. Pouze informační položka. Nepovinná položka. Osobu skladníka přidáte výběrem z Adresáře osob. Zadáte příjmení osoby buď přímo z klávesnice anebo můžete osobu vybrat z vyvolaného číselníku osob. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Pokud tam daná osoba dosud není zadána, je třeba ji nejdříve zadat.

To můžete udělat rovnou odtud zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu osoby.

Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za osoby s příznakem Zaměstnanci/Pracovníci (viz popis omezovacího panelu v záložce Seznam adresáře osob).

Popis Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam. Nepovinná položka.
Jen polohovací (nepřipojovat ke skladovému dokladu)

Možnost zadat, že daný polohovací doklad záměrně nemá a nebude mít vazbu na nějaký doklad skladový. Slouží pro odlišení od polohovacích dokladů, které vazbu na skladový doklad zatím nemají, ale mají mít (tj. vznikly samostatně a teprve následně budu propojeny s odpovídajícím skladovým dokladem (tento bude podle nich vystaven nebo budou do něj naimportovány).

Takto označený doklad se nebude nabízet k připojení k existujícím skladovým dokladům, přestože vazbu na skladový doklad nemá.

Tento příznak má význam hlavně u dokladů naskladnění do pozic při přechodu z existujícího nepolohovaného skladu na polohovaný. U vyskladnění by se teoreticky mohl použít příznak při přechodu zpět na sklad nepolohovaný.

Přepne na subzáložku Obsah.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný nebo může být předvyplněný ze skladového dokladu, pokud se jedná o polohování již existujícího skladového dokladu). Podmínky, za jakých jsou řádky předvyplněny, viz Procesní tvorba - DL -> VPZ.

Řádky jsou řazeny podle skladové karty a pořadí zadání záznamu. (Nejsou už řazeny dle sér.čísla/šarže, jelikož při jejich postupném doplňování do již zadaných řádků by docházelo k přetřiďování, což by nebylo praktické.)

Ve Vyskladnění z pozic není k dispozici možnost volit typ řádků jako je tomu u řady jiných dokladů, nicméně některé položky jsou obdobné položkám řádků typu 3 - skladové.

Opravy a mazání řádků obsahujících skladovou pozici se změněným skladem
Není možné mazat a opravovat řádky, které obsahují skladovou pozici, u níž byl změněn sklad. Tj. pokud se sklad na řádku dokladu liší od skladu, který aktuálně patří k zadané skladové pozici, a tato změna nebyla způsobena změnou skladu na řádku, ale změnou položky Sklad v agendě Skladové pozice, nejde řádek opravovat a mazat.

Položky zadávané na řádku v tomto dokladu:

Název Popis
Sklad

Číselníková položka pro zadání skladu. V tomto skladu se po uložení daného dokladu uskuteční pohyb s vybranou skladovou kartou. Kód skladu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Skladů (pochopitelně jen z těch, ke kterým máte přístupová práva). Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za polohované sklady, které jsou přiřazeny k naskladňovacímu místu zadanému v hlavičce editovaného dokladu a současně které mají přiřazenu řadu skladových dokladů zadanou v hlavičce editovaného dokladu. Dále se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za sklady bez inventury.

Pokud není řada nebo vyskladňovací místo dosud zadáno, nenabízí se žádné sklady. Nabízet v takovém případě všechny sklady (jako je tomu u jiných skladových dokladů, není-li zadána řada v hlavičce dokladu), by zde nebylo praktické.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - DL -> VPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.

Kód skl.karty a Název skl.karty

Číselníková položka pro zadání skladové karty, která se bude polohovat. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Sklad.kartu (resp. její zadávaný údaj) zadáte buď rovnou zapsáním z klávesnice nebo si ji vyberete z vyvolaného číselníku sklad. karet.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Skladových karet lze vybrat i více najednou, tj. pokud ve vyvolaném číselníku karet označíte a vyberete více karet půjde o případ zadání více skladových karet do dokladu najednou. O zadání více řádků do dokladu najednou půjde i v případě, že do dokladu zadáte makrokartu nebo kartu, u níž je definována automatická práce s obaly. Pak se zobrazí dialogové okno pro potvrzení počtu a doplnění dalších potřebných údajů, podrobněji viz zadání více sklad. karet, makrokarty nebo karty s obaly do dokladu. V případě výběru označených karet z vyvolaného číselníku můžete též využít možnost zadávat množství rovnou nad číselníkem skladových karet, viz Režim zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. S tím, že zde u karet třídy se sér. čísly platí, že pokud vložíte větší počet či použijete násobnou jednotku, tento počet resp. násobná jednotka se rozpadne do více řádků dokladu. Počet řádků je dán množstvím vyplněném na dokladu násobeném vztahem jednotky k 1. Do vzniklých řádků se doplní první nalezená jednotka se vztahem k 1, protože na jednom řádku polohovacího dokladu může být jen jedno sér. číslo.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - DL -> VPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.

Zbývá Položka je k dispozici pouze u dokladu s vazbou na doklad skladový, viz možnosti vystavení nového VPZ. Ukazuje počet, který je ještě třeba napolohovat. Práce s řádky polohovacího dokladu vystavovaného podle skladového dokladu je shodná jako u dokladu naskladnění do pozic. Viz Práce s řádky dokladu NPZ vystavovaného podle PR.
Jedn.

Jedna z jednotek zadaných pro danou kartu. Jednotka, ve které bude z vybrané pozice vyskladněno.

U karet třídy se sér. čísly lze použít pouze jednotky se vztahem k 1 rovnému jedné. Pokud je do polohovacího dokladu zadána sklad. karta pomocí hromadného výběru karet a je zadána s nějakou násobnou jednotkou nebo pokud je polohován řádek skladového dokladu s kartou se sér. čísly a násobnou jednotkou, je tato automaticky převedena na odpovídající počet řádků s jednotkou se vztahem 1. Viz popis položky V pozici.

Vyskladnit lze i v jiných jednotkách, než bylo naskladněno. Výběrem pozice z číselníku však nelze do řádku dokladu zadat více, než je maximální volný počet v jedné z jednotek uložených v dané pozici. Viz též popis u výběru pozic z číselníku. Výběrem pozic z nabídky doporučených toto lze, jenom musí být respektováno nedělitelné množství. Viz popis filtrů u nabídky doporučených pozic při vyskladnění.

Pozice

Pozice, z níž bude vyskladněno. Jaké jsou možnosti zadání pozic a jaké pozice se v daný moment nabízí k výběru a proč, je pro jednotlivé typy pohybů (naskladnění, vyskladnění, přesun) detailně popsáno v kap. Polohované doklady - zadávání a nabídka pozic.

Vyskladnit lze i v jiných jednotkách, než bylo naskladněno. Výběrem pozice z číselníku však nelze do řádku dokladu zadat více, než je maximální volný počet v jedné z jednotek uložených v dané pozici. Viz též popis u výběru pozic z číselníku. Výběrem pozic z nabídky doporučených toto lze, jenom je respektováno nedělitelné množství. Viz popis filtrů u nabídky doporučených pozic při vyskladnění.

Řádky, které při uložení dokladu nemají vyplněnou položku Pozice nebo které případně mají nulové množství v položce V pozici, se vymažou. Uloží se tedy pouze řádky napolohované.

V pozici

Počet, který bude z vybrané pozice vyskladněn.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - DL -> VPZ), pak se položka přebírá ze skladového. Pokud jej snížíte, automaticky se přidá další řádek na totéž zboží s počtem zbývajícím, jelikož celkový počet na polohovacím dokladu musí odpovídat počtu na dokladu skladovém. Práce s řádky polohovacího dokladu vystavovaného podle skladového dokladu je shodná jako u dokladu naskladnění do pozic. Podrobněji viz Práce s řádky dokladu NPZ vystavovaného podle PR.

Karty třídy se sér. čísly lze zadávat pouze po jedné, každé sér. číslo je třeba zadat na zvláštní řádek. Tudíž počet se v takovém případě předvyplní jedna a položka není k dispozici k editaci. Pozor! Tedy v případě, že je do polohovacího dokladu zadána sklad. karta se sér. čísly pomocí hromadného výběru karet a je zadána s nějakou násobnou jednotkou (viz zadání více sklad. karet, makrokarty nebo karty s obaly do dokladu) nebo v případě, že se polohuje skladový řádek obsahující kartu se sér. čísly s nějakou násobnou jednotkou (viz např. Procesní tvorba - DL -> VPZ), pak se vytvoří polohovací doklad, který má každé sériové číslo na zvláštním řádku. Do každého řádku se automaticky nastaví jednotka se vztahem 1, ačkoliv na původním řádku skladového dokladu může být jiná jednotka. Pokud ke skladové kartě existuje více jednotek se vztahem 1, použije se jedna z nich.

Nechť karta K se sér. čísly má jednotky ks (vztah = 1) a bal (vztah = 12). Při polohování skladového dokladu s kartou K v počtu 1 bal se vytvoří polohovací doklad s 12-ti řádky, na každém řádku bude jedno sér. číslo a množství 1 ks.

U dokladů s vazbou na skladový doklad počet již nelze opravovat.

Skutečný počet v dané pozici nelze zadávat záporný.

Povolení vyskladnování do minusu nastavené u daného skladu resp. u dané skladové karty se u polohovacích dokladů nezohledňuje. Polohovat do minusu nelze.

Řádky, které při uložení dokladu nemají vyplněnou položku Pozice nebo které případně mají nulové množství v položce V pozici, se vymažou. Uloží se tedy pouze řádky napolohované.

Sériové číslo/ šarže

V rámci polohování se šarže/s. čísla zadávají trochu odlišným způsobem, než jak je tomu u jiných skladových dokladů (viz Zadávání šarží a sériových čísel na doklady). Zde se zadávají přímo v jednotlivých řádcích polohovacího dokladu, nicméně význam příslušných položek je obdobný.

Jedná se o název šarže/s.čísla. Číselníková položka. Zde buď zadáte název již existující šarže/s.čísla k dané sklad. kartě na daném skladu rovnou z klávesnice anebo si šarži/s.číslo můžete vybrat z vyvolaného číselníku šarží/sér.čísel.

Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za šarže/sér.čísla k dané skladové kartě (popis omezení viz popis omezovacího panelu v záložce Seznam agendy šarže/sér.čísla) uložené v dané pozici. Pokud pozice není v řádku zatím zadána, není omezen podle uložení v pozici a lze vybrat libovolnou nabízenou šarži/sér. č., nicméně po zadání pozice půjde uložit doklad jen tehdy, je-li vybraná šarže/sér.č. z dané pozice.

Zde není k dispozici typ "Nová" pro zadání nové šarže/sér. č. (jako je tomu u běžných výdajových skladových dokladů), jelikož u výdajových polohovacích dokladů nemá význam. Šarže/s.čísla lze pouze vybírat a to ze šarží/s.čísel, které jsou v dané pozici uloženy.

Pokud je polohovací doklad tvořen podle skladového (viz např. Procesní tvorba - DL -> VPZ), pak se položka přebírá ze skladového a není k dispozici k editaci.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Automaticky Ctrl +U

Slouží pro možnost automatického napolohování. Jedná se o jednu z Možností zadání pozic. Dále viz Zadání pozic automaticky - automatické polohování.

Pokud vystavujete polohovací doklad samostatně, tj. bez vazby na příslušný skladový doklad typu PR, PL, ..., tak aby vám funkce "Automaticky" pozice do řádku předvyplnila, musíte mít nejdříve v daném řádku zadán počet, tj. vyplněnu položku V pozici v daném polohovacím dokladu.