Účetní deník - záložka Seznam

Seznam zaúčtovaných pohybů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze položku, která se v záložce Detail nezadává, ale nastavuje se přímo zde v záložce Seznam:

Název Popis
Auditovaný Informace o tom, zda je daný účetní pohyb auditován. Auditaci označených záznamů lze provést funkcí Auditace, zrušení auditace pak funkcí Odauditace. Auditaci záznamů je možno provést též v rámci účetní závěrky, která umožňuje provést auditaci všech účetních pohybů zpracovaných účetní závěrkou.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Do účetního deníku není možné přidávat nové záznamy ručně přímo zde. Účetní záznamy se přidávají automaticky a to:

  • zaúčtováním účetních žádostí
  • nebo přímo z agend zdrojových dokladů při jejich zaúčtovávání do účetnictví (vysílání zdrojových dokladů do účetnictví), jsou-li tyto zaúčtovány přímo do deníku (závisí na nastaveném způsobu účtování)
Detail / Seznam F3 Popis zadávaných položek viz záložka Detail.
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Z důvodu zachování konzistence účetnictví s knihami dokladů, je v žádostech a deníku možno provádět jen opravy účetních položek, které lze zadávat při zaúčtování do deníku ručně. Veškeré další údaje je v případě potřeby nutno opravovat přímo na zdrojových dokladech, změny způsobí znovuzaúčtování. Jsou-li takové opravy nežádoucí, lze je zakázat. Detailněji viz Opravy a mazání účetních záznamů.

Má-li parametr Tisknout likvidační listy hodnotu Vždy, může se po uložení opraveného záznamu nebo opravených záznamů (při hromadné opravě) automaticky nabídnout tisk likvidačních listů, jsou-li splněny podmínky pro tisk likvidačního listu, viz popis tisku likvidačního listu.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Zaúčtované pohyby není možno mazat, jelikož účetní zápis je účetním obrazem nějakého existujícího zdrojového dokladu, který byl zaúčtován do žádostí nebo do deníku (tj. vyslán do účetnictví) a pokud takový zdrojový doklad existuje, musí existovat adekvátní účetní zápis v deníku nebo alespoň v žádostech. Detailněji viz Opravy a mazání účetních záznamů.

Účetní zápis z deníku "zmizí" jedině vrácením do žádostí funkcí Zpět, nebo opravou dokladu, která způsobí znovuzaúčtování do žádostí, případně je-li zdrojový doklad vymazán.

Zkopírovat F9 Do účetního deníku není možno přidávat přímo, viz popis u funkce Nový, tudíž nelze ani pohyby kopírovat.
Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Zpět F8 -

Vrátí účetní pohyb zpět do žádostí. Je-li alespoň jeden záznam označen, provede vrácení označených záznamů, v opačném případě vrátí aktuální záznam. Vrátit nelze záznam auditovaný.

Pokud vrátíte pohyb, u kterého byly provedeny ručně nějaké změny v párování do saldokontních skupin, pak jeho vrácením do žádostí o toto ručně provedené párování přijdete, tj. pohyb bude při novém zaúčtování do deníku připárován jen v rámci pravidel pro automatické párování dokladů a budete si jej muset opět ručně přepárovat.

Pokud vrátíte do žádosti záznamy, které vznikly rozúčtováním žádosti (viz funkce Rozúčtovat žádost), pak pouhým vrácením do žádostí o rozúčtování nepřijdete, tj. provede se 1:1.

Do žádostí může být zaúčtovaný pohyb z deníku rovněž vrácen automaticky, pokud došlo na zdrojovém dokladu k takové akci, která vede k znovuzaúčtování dokladu.

Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko , po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadná oprava provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici a je uveden v samostatné kapitole.

Zdrojový doklad

F6

nebo

Shift +F6

-

Zobrazí zdrojový doklad k aktuálnímu účetnímu zápisu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu zdrojového dokladů "přes" agendu Účetního deníku
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu zdrojového dokladu k aktuálnímu účetnímu zápisu a otevře ji buď "přes" agendu Účetního deníku anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané dokladové agendy. Takto odtud vyvolaná dokladová agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za zdrojový doklad k aktuálnímu účetnímu zápisu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů daného typu apod.).

V agendách zdrojových dokladů je možná i opačná cesta, tj. prohlížení zaúčtování zdrojového dokladu v záložce Zaúčtování s možností přímo z ní vyvolat Účetní deník.

Auditace Enter(*) -

Je-li alespoň jeden záznam označen, nastaví příznak Auditu na všech označených záznamech, v opačném případě na aktuálním záznamu.

V případě, že jsou nějaké záznamy označeny, je ve spodní části dialogového okna k dispozici funkční tlačítko , po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má funkce provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato možnost k dispozici a je uveden v samostatné kapitole.

Odauditace Ctrl + Enter - Inverzní funkce k předchozí, tedy zruší příznak auditu na všech označených resp. na aktuálním záznamu.

(*) Není-li fokus na jiném funkčním tlačítku

Účtované záznamy jsou párovány do saldokontních skupin. Párování se provádí automaticky při zaúčtovávání do deníku dle popsaného principu párování, nicméně v případě potřeby jej uživatel může změnit. Zobrazení deníku dle saldokontních skupin s možností jejich úprav je k dispozici v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně.

Dále jsou účtované záznamy nezávisle na párování do saldokontních skupin řazeny do saldokontních skupin dle zakázek. Párování se provádí automaticky při zaúčtovávání do deníku tak, že záznamy se stejnou zakázkou jsou zařazeny do stejné saldokontní skupiny. Je-li na straně MD jiná zakázka než na straně D, záznam je uveden v obou saldokontních skupinách. Zobrazení deníku dle saldokontních skupin dle zakázek s možností jejich úprav je k dispozici v agendě Saldokonto - účetní deník souvztažně dle zakázek.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.