Saldokonto - účetní deník souvztažně - záložka Seznam

Seznam zaúčtovaných pohybů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Záznamy jsou uspořádány do saldokontních skupin tak, jak byly automaticky spárovány programem (podrobně párování do saldokontních skupin viz kap. Věcný obsah - párování dokladů) nebo jak si je spároval ručně uživatel pomocí funkcí uvedených dále v této kapitole.

Záložka Seznam je rozdělena na dva dílčí seznamy umístěné horizontálně pod sebou:

Způsob řazení saldokontních skupin a účetních záznamů v nich viz dále.

Seznam saldokontních skupin

V horní části je k dispozici seznam saldokontních skupin:

 

Položky zobrazené o každé saldokontní skupině v horním seznamu skupin:

Název Popis
Znak

Řetězec identifikující záznamy, které jsou umístěny ve stejné saldokontní skupině, viz popis Pravidel tvorby saldokontních skupin v deníku. Jedná se v podstatě o párovací znak, který usnadňuje uživateli orientaci, které pohyby patří do stejné saldokontní skupiny.

Znak je přidělován jednotlivým saldokontním skupinám automaticky programem, uživatel hodnotu v položce Znak nijak nezadává. Řetězec v položce Znak je generován z čísla saldokontní skupiny tzv. AccGroup tak, že jsou z AccGroup vypuštěny nuly před třemi posledními znaky.

Datum Datum zaúčtování reprezentující celou saldokontní skupinu, viz Seznam účetních záznamů v jednotlivých skupinách. Vzhledem k tomu, že jednotlivé záznamy v jedné saldokontní skupině mohou mít různé datum zaúčtování, do této položky se přebírá datum, jež je uvedeno na záznamu, který má nejvyšší datum účtování a zároveň obsahuje číslo vypisovaného saldokontního účtu, podle kterého se tvoří saldokontní skupiny, tj. číslo účtu zadané v záložce Omezení.
Částka

Hodnota vyčísleného salda za danou skupinu. Pokud je vyčíslené saldo záporné, je zobrazeno odlišnou barvou (typicky červeně).

Jak bylo řečeno v popisu omezovacího prvku Účet znakově v záložce Omezení, pokud si vypisujete celý deník souvztažně, jeví se všechny skupiny jako vynulované (rozdíl salda je vyčíslen přes všechny účty skupiny, tudíž z principu podvojnosti vynulován).

Částka (abs.) Absolutní hodnota vyčísleného salda dané skupiny.
Počet ve skupině Informuje o počtu zobrazených záznamů ve skupině. Jedná se o počet aktuálně zobrazených záznamů pro danou skupinu ve spodním seznamu ve spodní části okna. Tento počet se nemusí rovnat počtu záznamů, které jsou celkem v dané saldokontní skupině pro vypisovaný saldokontní účet (účty) a to tehdy, pokud se nezobrazují všechny pohyby ve skupině, ale jen některé dle zvoleného omezení, viz popis omezovacího prvku Pohyby v záložce Omezení.
Firma pro skupinu

Zobrazuje název firmy reprezentující celou saldokontní skupinu, viz Seznam účetních záznamů v jednotlivých skupinách. Vzhledem k tomu, že jednotlivé záznamy v jedné saldokontní skupině mohou být vystaveny na odlišné firmy, do této položky se přebírá ta firma, jež je uvedena na záznamu, který má nejvyšší datum účtování. Pokud záznam s nejvyšším datem účtování nemá firmu vyplněnu (např. doklady z mezd), rovněž obsah položky Firma pro skupinu zůstane nevyplněný, a to i v případě, že další záznamy z této saldokontní skupiny firmu vyplněnu mají.

Jsou-li saldokontní skupiny tříděny podle položky Firma pro skupinu a dvě nebo více saldokontní skupiny mají stejnou firmu pro skupinu, řadí se dále podle obsahu položek Datum a Znak.

Pokud v zobrazeném seznamu došlo k opravě některého účetního záznamu funkcí Opravit v některé zobrazované skupině, pak jsou její součtové údaje přeškrtnuty, aby byl uživatel informován, že nemusí být v důsledku opravy již platné. Aby se obnovily údaje platné i po opravě a zmizelo přeškrtnutí, stačí vyvolat občerstvení seznamu např. funkcí Občerstvit.

Příklad, kdy ve druhé skupině došlo k opravě alespoň jednoho účetního záznamu a dosud nebylo provedeno občerstvení

K přeškrtnutí postačí vyvolat funkci Oprava a záznam uložit i bez provedení nějaké konkrétní změny, jelikož program není s to jednoznačně rozpoznat, zda provedená oprava měla nebo neměla vliv na zobrazené údaje.

Pouhé změny párování záznamů do skupin funkcemi Přesun, resp. Osamostatni přeškrtnutí nevyvolávají, naopak sumární částky se rovnou aktualizují.

Saldokontní skupiny jsou seřazeny podle jedné z uvedených položek vzestupně nebo sestupně (jiné třídění zde ani není z důvodu skupinování smysluplné a není ani možno jiné třídění nastavit, tj. v záložce Omezení není pro tuto agendu k dispozici prvek Třídění.)

Změnu řazení lze nastavit:

  • Kliknutím myší na záhlaví daného sloupce, resp. v daném záhlaví přímo na funkční tlačítko pro řazení vzestupně nebo tlačítko pro řazení sestupně.
  • Volbou z lokálního menu vyvolaného nad horním seznamem:

Lokální měnu pro změnu řazení saldokontních skupin

Sloupec, podle něhož je aktuálně řazeno, má záhlaví zvýrazněno tučně:

V tomto případě jsou saldo skupiny řazeny dle položky Částka (abs.) a to vzestupně

Seznam účetních záznamů v jednotlivých skupinách

Pod seznamem saldokontních skupin je needitovatelný seznam účetních záznamů obsažených v jednotlivých skupinách. Jednotlivé skupiny jsou graficky zvýrazněny jinou barvou (podbarvením) a mají stejnou hodnotu v položce Znak:

Příklad záznamů ze tří skupin graficky oddělených

Barva zvýraznění skupin je závislá na stylu vzhledu systému ABRA.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze položky, které se v záložce Detail nezobrazují:

Název Popis
Znak Řetězec identifikující saldokontní skupinu, tj. všechny záznamy patřící do stejné saldokontní skupiny mají stejný údaj v této položce Znak. Blíže viz popis položky Znak v seznamu saldokontních skupin.
Auditovaný Informace o tom, zda je daný účetní pohyb auditován. Auditaci označených záznamů lze provést funkcí Auditace, zrušení auditace pak funkcí Odauditace. Auditaci záznamů je možno provést též v rámci účetní závěrky, která umožňuje provést auditaci všech účetních pohybů zpracovaných účetní závěrkou.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Účetní záznamy v saldokontních skupinách jsou seřazeny podle data zaúčtování (jiné třídění zde ani není z důvodu skupinování smysluplné a není ani možno jiné třídění nastavit, tj. v záložce Omezení není pro tuto agendu k dispozici prvek Třídění.)

Pohyb po seznamech, změna velikosti seznamů

Pro pohyb po seznamu platí, že se pohyb kurzoru v obou seznamech synchronizuje. Tedy pokud posouváte kurzor po účetních záznamech ve spodním seznamu, posouvá se kurzor v horním seznamu tak, aby vždy stál na skupině, do níž patří aktuální účetní záznam ze spodního seznamu a naopak.

Poměrnou velikost obou seznamů zobrazených v záložce Seznam můžete měnit standardně jako se mění šířka sloupců nebo velikost oken myší uchopením horního okraje spodního seznamu (resp. spodního okraje horního seznamu) a tažením myší požadovaným vertikálním směrem.


Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Do účetního deníku není možné přidávat nové záznamy ručně přímo zde. Účetní záznamy se přidávají automaticky a to:

  • zaúčtováním účetních žádostí
  • nebo přímo z agend zdrojových dokladů při jejich zaúčtovávání do účetnictví (vysílání zdrojových dokladů do účetnictví) - jsou-li tyto zaúčtovány přímo do deníku (závisí na nastaveném způsobu účtování)
Detail / Seznam F3 Popis zadávaných položek viz záložka Detail.
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Z důvodu zachování konzistence účetnictví, je v žádostech a deníku možno provádět jen opravy účetních položek, jenž lze zadat ručně při zaúčtování do deníku, veškeré další údaje je v případě potřeby nutno opravovat přímo na zdrojových dokladech, nicméně lze opravy zakázat. Detailněji viz Opravy a mazání účetních záznamů.

Má-li parametr Tisknout likvidační listy hodnotu Vždy, může se po uložení opraveného záznamu nebo opravených záznamů (při hromadné opravě) automaticky nabídnout tisk likvidačních listů, jsou-li splněny podmínky pro tisk likvidačního listu, viz popis tisku likvidačního listu.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Zaúčtované pohyby není možno mazat, jelikož účetní zápis je účetním obrazem nějakého existujícího zdrojového dokladu, který byl zaúčtován do žádostí nebo do deníku (tj. vyslán do účetnictví) a pokud takový zdrojový doklad existuje, musí existovat adekvátní účetní zápis v deníku nebo alespoň v žádostech. Detailněji viz Opravy a mazání účetních záznamů.

Účetní zápis z deníku "zmizí" jedině vrácením do žádostí funkcí Do žádostí, nebo opravou dokladu, která způsobí znovuzaúčtování do žádostí, případně je-li zdrojový doklad vymazán.

Zkopírovat F9 Do účetního deníku není možno přidávat přímo, ale děje se to prostřednictvím zaúčtovávání dokladů, tudíž kopírování pohybů zde nemá smysl.
Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Přesun F2 -

Přesune označené záznamy do skupiny, ve které aktuálně stojí kurzor. Funkce je k dispozici jedině tehdy, je-li alespoň jeden záznam označen.

Pokud je v menu Nastavení zaškrtnuta volba "Po přesunu označené záznamy odznačit", přesunuté záznamy se odznačí. Není-li volba zaškrtnuta, přesunuté záznamy zůstanou označeny.

Osamostatni Shift +F2 -

Vytvoří novou skupinu a přesune do ní označené záznamy. Funkce je k dispozici jedině tehdy, je-li alespoň jeden záznam označen.

Pokud je v menu Nastavení zaškrtnuta volba "Po přesunu označené záznamy odznačit", přesunuté záznamy se odznačí. Není-li volba zaškrtnuta, přesunuté záznamy zůstanou označeny.

Do žádostí F8 -

Vrátí účetní pohyb zpět do žádostí. Je-li alespoň jeden záznam označen, provede vrácení označených záznamů, v opačném případě vrátí aktuální záznam. Vrátit nelze záznam auditovaný.

Pokud vrátíte pohyb, u kterého byly provedeny ručně nějaké změny v párování do saldokontních skupin, pak jeho vrácením do žádostí o toto ručně provedené párování přijdete, tj. pohyb bude při novém zaúčtování do deníku připárován jen v rámci pravidel pro automatické párování dokladů a budete si jej muset opět ručně přepárovat.

Pokud vrátíte do žádosti záznamy, které vznikly rozúčtováním žádosti (viz funkce Rozúčtovat žádost), pak pouhým vrácením do žádostí o rozúčtování nepřijdete, tj. provede se 1:1.

Do žádostí může být zaúčtovaný pohyb z deníku rovněž vrácen automaticky, pokud došlo na zdrojovém dokladu k takové akci, která vede k přeúčtování dokladu.

Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko , po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadná oprava provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici a je uveden v samostatné kapitole.

Zdrojový doklad

F6

nebo

Shift +F6

Zobrazí zdrojový doklad k aktuálnímu účetnímu zápisu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu zdrojového dokladů "přes" agendu Účetního deníku souvztažně.
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu zdrojového dokladu k aktuálnímu účetnímu zápisu a otevře ji buď "přes" agendu Saldokonto - účetní deník souvztažně podle zakázek anebo ji otevře samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané dokladové agendy. Takto odtud vyvolaná dokladová agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za zdrojový doklad k aktuálnímu účetnímu zápisu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů daného typu apod.).

Auditace Enter(*) -

Je-li alespoň jeden záznam označen, nastaví příznak Auditu na všech označených záznamech, v opačném případě na aktuálním záznamu.

V případě, že jsou nějaké záznamy označeny, je ve spodní části dialogového okna k dispozici funkční tlačítko , po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má funkce provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato možnost k dispozici a je uveden v samostatné kapitole.

Odauditace Ctrl+ Enter - Inverzní funkce k předchozí, tedy zruší příznak auditu na všech označených resp. na aktuálním záznamu.
Vyrovnat Ctrl+ Y -

Funkce umožňuje automaticky hromadně vygenerovat interní doklady na vyrovnání saldokonta vybraných saldokontních skupin. Jedná se typicky o případ při účtování skladu metodou "A", kdy při účtování skladových příjemek a jejich oceňování díky zaokrouhlování při přepočítávání na cizí měnu a při rozúčtovávání vedlejších nákladů mohou vzniknout drobné rozdíly mezi doklady, které určují cenu příjemky (FP, PV aj. ) a vlastním oceněním příjemky. V případě účtování metodou "A" je pak třeba tyto rozdíly vyrovnat interními doklady a aby je uživatel nemusel vystavovat pracně ručně, je k dispozici tato funkce.

Řada interních dokladů, kterou zadáte v této funkci, musí mít nastaveno účtování přímo do deníku.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • Vyrovnat
  • Zrušit vyrovnání

Podle této volby funkce vyvolá Průvodce vyrovnáním souvztažných skupin, pomocí něhož vytvoříte vyrovnávací doklady nebo tyto naopak zrušíte.

Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je v záložce Omezení omezeno za Účet znakově=* a Účet MD/D má vybránu právě jednu položku (účet), za který se pak bude vyrovnávat. Účet musí být zadán včetně analytiky.

(*) Není-li fokus na jiném funkčním tlačítku

Účtované záznamy jsou párovány do saldokontních skupin. Párování se provádí automaticky při zaúčtovávání do deníku dle popsaného principu párování, nicméně v případě potřeby jej uživatel může změnit.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.