Interní doklady - záložka Seznam

Seznam zadaných interních dokladů omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý doklad uvedeny základní údaje o něm:

Název Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Datum dok. Obsah položky Datum z hlavičky dokladu.
Popis Obsah položky Popis z hlavičky dokladu.
Celkem/resp. (lok.) Celková částka dokladu v měně dokladu, resp. v lokální měně. Způsoby přepočtu z jedné měny na druhou, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.
Firma Obsah položky Firma z hlavičky dokladu
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný doklad naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového ID:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.


Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

 • Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:

  V dřívějších verzích mohly nové ID vzniknout importem dat z předchozího systému ABRA Gold v rámci "velkého" nezjednodušeného převodu dat přes XML soubory. Tento import není aktuálně k dispozici. Dále viz Často kladené otázky - Agenda "Import z ABRA Gold" - kde je?

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Pokud používáte schvalování dokladů, oprava nemusí být povolena v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

Vymazat F8

Jedna z možností, jak mazat interní doklady.

Pokud používáte schvalování dokladů, mazání nemusí být povoleno v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.


Interní doklad lze navíc vymazat ještě dalším způsobem:

 • Automaticky funkcí Zrušit vyrovnání souvztažné skupiny v záložce Seznam účetního deníku souvztažně. Týká se ale pouze dokladů vygenerovaných v rámci průvodce vyrovnáním souvztažných skupin.
 • Automaticky, je-li smazán řádek splátkového kalendáře, k němuž již byl funkcí Aktualizace splátek v agendě Splátkové kalendáře vygenerován předpis úroku typu interní doklad, který nebyl dosud zaplacen. Byl-li již úrok zaplacen, předpis smazat nelze.

  Interní doklady vygenerované funkcí Aktualizace splátek není možné z agendy Interních dokladů smazat.

 • Při smazání platby splátky (například pokladního příjmu) se smaže také příslušný interní doklad reprezentující platbu úroku, pokud se při vytvoření platby splátky vygeneroval.

  Obdobně jako v předchozím bodě, ani interní doklady vzniklé tímto způsobem není možné smazat přímo z agendy Interních dokladů (kvůli existující vazbě na platbu).

Zkopírovat F9 Při kopírování se samozřejmě přebírají pouze ty položky, které má smysl kopírovat (např. příznak, že doklad vznikl v rámci průvodce vyrovnáním souvztažných skupin se nekopíruje).
Zkopírovat F9 - menu

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností kopírování dokladu dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, zda chcete vytvořit kopii bez nebo včetně časového rozlišení:

Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
 • Otevřít samostatně
 • Připojit k existující aktivitě
 • Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Podle vzorce Ctrl +R

Funkce vytvoří interní doklad pro rozpouštění oceňovacího rozdílu vzniklého mezi vratkami příjemek a souvisejícími dobropisy přijatými nebo obdobnými doklady.

Po vyvolání funkce "Podle vzorce" se zobrazí výběrový dialog:

V něm uživatel zvolí, pro jaký způsob účtování skladu si přeje provádět rozpouštění oceňovacích rozdílů:

Přeúčtovat Ctrl +E Jedna z možností vyvolání přeúčtování dokladu. Podrobněji viz kap. - Přeúčtování dokladů.
Časové rozlišení CTRL+L

Funkce pro vytváření (příp. smazání) časového rozlišení na úrovni celého dokladu, tedy ke všem řádkům dokladu současně. Lze použít i jako hromadnou funkci pro více označených dokladů. Podrobněji viz kap. - Časové rozlišení. Funkce je k dispozici pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.