Účtový rozvrh - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu účtu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému účtu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód účtu

Vlastní označení účtu. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Tedy k dispozici je v osnově až 6-ti místná analytika, přičemž je možno používat i alfanumerické znaky. Používá se v číselníkových položkách pro zadání účtu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Pro správný chod dalších funkcí používajících číslo účtu, např. funkce účetní výkazy je potřeba dodržovat správné syntaxe, tj. číslice nebo kombinace číslic a velkých písmen bez diakritiky.

Název účtu Slovní popis účtu. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným účtem jako bližší, vysvětlující popis zvoleného účtu, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Typ účtu

Označení, o jaký typ účtu se jedná. Položka typu přepínač, ve které zvolíte, o jaký typ účtu se jedná:

  • aktivní
  • pasivní
  • výnosový
  • nákladový
  • podrozvahový

Pokud účet svým charakterem patří do aktiv či pasiv, má být označen jako typ aktivní resp. pasivní, je-li výsledkovým účtem nákladů resp. výnosů, má být označen jako typ nákladový resp. výnosový. Jako podrozvahové mají být označeny pomocné účty, které nezasahují do celkové bilance. Podrozvahové účty nejsou uváděny v uzávěrkových sestavách, ale lze nastavit převádění jejich koncových stavů do počátečních stavů následujícího období. Co se týče účetních reportů, lze u některých nastavit, zda se podrozvahové účty mají započítat či nikoli. (Více viz popis omezení Započítat i podrozvahové účty u reportu Náklady a výnosy.)

Položka je k dispozici i u neúplných účtů a to proto, aby byla korektně nastavitelná pro případ následných tiskových reportů, v nichž by se mohl neúplný účet vyskytnout. Tj. pro případ, že si pořizujete nějaké účetní reporty včetně účetních žádostí (u kterých se mohou neúplné účty vyskytnout), v němž se účty nějak třídí podle nastavení typu účtu. Např. report Přehled aktiv a pasiv, vypisovaný se zahrnutím i účetních žádostí.

Typ účtu (výnosový/nákladový) slouží také k vyčíslení reálných výnosů a nákladů v projektovém řízení.

Daňový účet

Označení, zda se jedná o daňový účet. Položka typu předvolba, je-li zatržena, jde o daňový účet. Toto označení slouží k rozlišení účtů z hlediska daně z příjmu. Využití v účetních výkazech, příp. tiskových sestavách, kdy např. účty označené jako daňové, se započítávají do daňového hospodářského výsledku (zdanitelné příjmy a odečitatelné výdaje), naopak účty označené jako nedaňové, neovlivňují daňový hospodářský výsledek a podílí se pouze na účetním hospodářském výsledku (např. účet reprezentace, účet účetních odpisů DM apod.). Objasníme na příkladě:

Mějme účtovou skupinu 68, kde mějme zavedeny např. účet 684 pro zúčtování rezerv jako nedaňový a 689 pro zúčtování opravných položek taktéž jako nedaňový, zbývající jako daňové. Abychom pak v definici výkazu nemuseli výčtem specifikovat jednotlivé konkrétní účty, můžeme v definici použít následující syntaxi:

Mimořádné výnosy daňové=NxGetTurnover("68t")
Mimořádné výnosy účetní=NxGetTurnover("68")

Položka je k dispozici i u neúplných účtů, ze stejného důvodu jako položka Typ účtu, viz popis výše.

Krátkodobý účet

Označení, zda se jedná o krátkodobý účet. Položka typu předvolba, je-li zatržena, jde o krátkodobý účet v opačném případě dlouhodobý. Příznak Krátkodobý má podobný význam jako příznak Daňový, tj. používá se výhradně v účetních výkazech, kde se pomocí něj od sebe rozlišují analytiky jednoho syntetického účtu, což zjednodušuje definici výkazu. Objasníme na příkladě:

Mějme zavedeny analytiky účtu 311 následovně: 31110, 31120 a 31130 pro krátkodobé pohledávky, zbývající analytiky pro dlouhodobé. Abychom pak v definici výkazu nemuseli výčtem specifikovat jednotlivé konkrétní analytiky, můžeme v definici použít následující syntaxi:

Zůstatek krátkodobých účtů 311 = NxGetBalance("311s")
Zůstatek dlouhodobých účtů 311 = NxGetBalance("311ns")

(Syntaxe a použitelné znaky v definici výkazů viz kap. Účetní výkazy - věcný obsah - Syntaxe funkcí.)

Položka je k dispozici i u neúplných účtů, ze stejného důvodu jako položka Typ účtu, viz popis výše.

Přenášet koncové stavy

Položka je k dispozici pouze pro Typ účtu podrozvahový. Položka je typu předvolba, je-li zatržena, koncové stavy podrozvahového účtu se přenášejí při účetní uzávěrce do počátečních stavů nového období, což lze využít, pokud se některé druhy aktiv nebo pasiv evidují pouze na podrozvahových účtech, např. rozdíl mezi pořizovací a nominální hodnotou koupené pohledávky, majetek v leasingu ve starém způsobu účtování apod. Koncový stav účtu se počítá stejně jako u aktivního účtu, tj. počáteční stav + obrat, zůstatek účtu se vypočte jako rozdíl koncového stavu účtu na straně MD a D daného účtu.

Mějme dva podrozvahové účty: 75111, u kterého zatrhneme volbu Přenášet koncové stavy, a 75112, u kterého tuto volbu nezatrhneme. V účetním období 2007 mějme obraty dle tabulky. Po provedení uzávěrky období 2007 se napočtou počáteční stavy pro účetní období 2008:
 

ÚčetPočátek 2007Obrat MDObrat DZůstatek MD-DPočátek 2008
75111100050000-49900-49900
751120300000+300000

Počátek účtu 75112 pro rok 2008 je nulový, protože jsme nezatrhli volbu Přenášet koncové stavy.

Zahrnovat do nákladů (v bilanci projektového řízení a účetních reportech)

Položky typu předvolba. Mají význam:

  • pro nákladové a výnosové účty, kdy lze pomocí nich nastavit, zda se má daný účet započítávat při kalkulaci bilance projektu resp. zakázky, obchodního případu v rámci projektového řízení.
  • pro podrozvahové účty, kdy lze pomocí nich nastavit, zda se má daný podrozvahový účet započítat v účetních reportech mezi náklady či mezi výnosy. (Více viz popis omezení Započítat i podrozvahové účty u reportu Náklady a výnosy.)
Zahrnovat do výnosů (v bilanci projektového řízení a účetních reportech)
Neúplný účet

Touto položkou lze odlišit plnohodnotný analytický účet v účetní osnově od účetních tříd, syntetických účtů, účetních skupin či jinak neúplně zadaných analytických účtů. Neúplné účty byly zavedeny hlavně kvůli předkontacím. Pokud definice předkontace obsahuje kontaci účtu, pak se lze odkazovat pouze na konkrétní existující účty v účetní osnově. Pokud tedy v definici předkontace chceme zadat pouze část účtu (např. jen účet syntetický s tím, že analytiku si doplní již účetní sám), pak si musíme odpovídající syntetický účet zavést v osnově a označit jej jako účet neúplný.

Odkaz na neúplný účet je povolen pouze u účetních žádostí, u záznamů účetního deníku mohou být pouze úplné účty.

Příznak Neúplný účet je možno zadávat pouze u nového záznamu v účetním rozvrhu, v opravě existujících záznamů jej již nelze měnit, položka není přístupná k editaci, jelikož taková změna není žádoucí (na účet již může být zaúčtováno v účetním deníku a změna na neúplný účet by byla nepřípustná). Pokud jste zadali nový ještě nepoužitý účet a příznak Neúplný účet jste nastavili chybně, pak účet smažte a zadejte znovu.

Je-li agenda účetního rozvrhu vyvolána z místa programu, ve kterém není povoleno použití neúplných účtů, není tato položka přístupná ani pro zadání nového záznamu neúplného účtu.

Podle položky "Neúplný účet" je možné hromadně označovat.

V závislosti na tom, v jakém místě programu je účetním rozvrh vyvolán, se zobrazují jen úplné účty nebo je možno si zobrazovat všechny, podle stavu zatržení filtrační položky "Zobrazit i neúplné účty". V závislosti na jejím stavu se účty i tisknou.

Další příklady použití viz příklady u položky Analytika u DPH indexů a skladových typů.

Druh činnosti

Položka typu skrytý seznam. Umožňuje na účtu určit, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší činnost. Položka má význam pro účetní výkaz neziskových a příspěvkových organizací, kde je možné za účtem použít patřičné řídící znaky "a" a "m".

Existují-li účty vedlejší činnosti a je na nich nenulový obrat příslušný obrat či počátek, adekvátně se nabídne možnost tyto účty uzavřít v účetní závěrce.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky, kromě příznaku Neúplného účtu. Pozor však, byl-li účet již použit, změna typu účtu by mohla mít nežádoucí vliv na již provedené účetní záznamy resp. pořízené účetní výkazy. Rovněž je nutné po opravě parametrů účtů zkontrolovat příp. upravit definice účetních výkazů!

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.