Účetní předkontace - záložka Detail

Zda je daná kontace zobrazená resp. editovaná v záložce Detail platná pro všechny řady daného typu dokladu nebo pro konkrétní řadu a pro jakou, záleží na aktuálním nastavení v omezovací liště v záložce Seznam.

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální předkontaci ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každé předkontaci jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Předkontování Rozúčtování Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každé měně možné zadávat následující položky:

Název Popis
Kód Zkratka označující definice předkontace. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Používá se v číselníkových položkách pro zadání předkontace např. v editaci dokladů. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Proto by měla být unikátní v rámci dané skupiny předkontací, bude vám to usnadňovat orientaci.
Název předkontace Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou předkontací jako bližší, vysvětlující popis zvolené předkontace, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Základní předkontace

V rámci každé skupiny může být jedna předkontace označena jako základní. Ta se využívá následovně:

 • Není-li na dokladu vybrána předkontace, pak se automaticky použije základní, viz Pravidla pro výběr předkontace na doklad.
 • Základní předkontace se dále využívá v řetězci vyhodnocování předkontací. Objasníme na příkladu:

  Pro typ dokladu FV-faktury vydané mějme předkontace bez ohledu na řadu pro prodej zboží A s označením "Prodej - zboží A", a prodej zboží B s označením "Prodej - zboží B". Obě budou doplňovat účty s konkrétní analytikou tržbového účtu pro prodej zboží A, resp. B. Dále si nadefinujeme kontaci pro jednoduchost s názvem např. "Základ" a označíme ji jako základní s tím, že bude doplňovat tržbový účet bez analytik. Pokud tedy nebude doplněn účet z jedné z konkrétních kontací, bude vyhodnocena základní a doplněn účet z ní.

Typ dokladu Informativní needitovatelná položka. Zobrazuje typ dokladu, k němuž patří aktuální předkontace.
Řada dokladů Informativní needitovatelná položka. Zobrazuje řadu dokladů, pro kterou platí aktuální předkontace.

Subzáložka Předkontování

Pomocí předkontací lze předvyplňovat automaticky hodnoty těchto položek účetního deníku (resp. účetních žádostí):

 • Text
 • Účet pro strany MD a D
 • Středisko pro strany MD a D
 • Zakázka pro strany MD a D
 • Obchodní případ pro strany MD a D
 • Projekt pro strany MD a D

Pro každý typ dokladu lze definovat libovolné množství předkontací bez konkrétního určení řady dokladů, pro kterou mají platit (nazveme je skupina kontací bez ohledu na řadu) a dále pro každou řadu dokladů daného typu libovolné množství kontací platných jen pro tuto řadu (nazveme je skupina kontací pro řadu).

Subzáložka Předkontování obsahuje:

Seznam řádků předkontování

Dále má každá předkontace jeden nebo více řádků obsahující vlastní definici (předpis) předkontace, podle které předkontování konkrétního účetního zápisu pak probíhá, je-li daná kontace na doklad aplikována. Jedná se o prvek editovatelný seznam pro nastavení vlastního obsahu tabulky. Zadávané položky:

Výrazový řádek

Určuje, zda definice pro vyhodnocení položek, které ze sebe předkontace mohou produkovat (text, účet, středisko, zakázka, obch. případ a projekt MD a D) jsou zadány jako konkrétní hodnoty nebo jako výrazy:

 • Nevýrazový řádek

  Do zmíněných položek se vybírá z příslušných číselníků:

  • Účet - zadáte číslo účtu z definovaného účtového rozvrhu. Do předkontací lze samozřejmě používat i neúplné účty.
  • Středisko - zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek.
  • Zakázka - zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek.
  • Obchodní případ - zadáte kód obchodního případu nebo vyberete z číselníku obchodních případů.
  • Projekt - zadáte kód projektu nebo vyberete z číselníku projektů.
  • Text - Do položky text se pak píše požadovaný text bez uvozovek!
    
 • Výrazový řádek

  Do jednotlivých položek se zadávají výrazy, které se postupně vyhodnocují a podle výsledků výrazů se pak jednotlivé položky účetního zápisu podle definice předkontace předvyplňují. V těchto výrazech je povolena stejná syntaxe jako u položky Podmínka, viz dále. Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě, viz editor výrazů.

  Výsledkem výrazů v položkách středisko, zakázka, obchodní případ, projekt a účet musí být ID (interní identifikátor) požadovaného střediska, zakázky, obch. případu, projektu resp. účtu, viz příklad dále!

  Informace o výrazovosti řádku platí pro celý řádek!

Tedy na jednom řádku nelze kombinovat zadání výrazu do jedné položky a hodnoty z číselníku do jiné. V případě potřeby takové předkontace, nadefinujte řádky dva. Objasníme na příkladu:

Chceme, aby předkontace doplnila k řádkům typu základ středisko dle středisek zadaných v řádcích dokladu, ale účet, aby byl doplněn konkrétní hodnotou 31102. Předkontace pak bude mít alespoň dva řádky, které mohou vypadat následovně:

Výraz.ř.VýjimkaTyp ř.PodmínkaPokračovatÚčet MDStředisko MD
AnoNeZákladAnoDivision_ID
NeNeZákladNe31102

Dále uvedeme příklad správné syntaxe u řádku výrazového a nevýrazového:

Chceme, aby výsledkem předkontace byl účet 31100 a text: Prodej SW. Středisko a zakázka budou u nevýrazového řádku zadány hodnotou (vybranou z číselníku), u výrazového řádku se budou čerpat z jednotlivých řádků dokladů. Příklad správné syntaxe ukazuje následující tabulka:

Výraz.ř.ÚčetStřediskoZakázkaText
Ne31100100Projekt PProdej SW
AnoNxAccountID('311')Division_IDBusOrder_ID'Prodej SW'

U nevýrazového řádku je již vybrán konkrétní účet z číselníku a požadovaný text není v uvozovkách. Středisko a zakázka jsou rovněž vybrány z číselníku a předvyplní se pro všechny řádky dokladu bez ohledu na to, jaké středisko a zakázka jsou na samotných řádcích dokladu zadány.

U výrazového řádku je v položce účet výraz, který musí vracet ID (interní identifikátor) požadovaného účtu. K tomu je určena funkce NxAccountID(<Value>), která dohledá v účetní osnově první účet začínající zadaným řetězcem (v našem případě řetězcem 311) a vrátí jeho interní identifikátor. Pokud máte v účetním rozvrhu zaveden přímo účet 311 (jako neúplný účet), pak účet 31100 a pak další analytiky jako např. 31110, 31120 atd., pak předkontace doplní neúplný účet 311. Pokud byste jej neměli zaveden, pak jako první nalezený pro zadaný řetězec doplní 31100. V položce Text též musí být výraz, tedy text musí být uveden v uvozovkách. V položce Středisko je datová položka objektu "řádky daného dokladu" a to položka, ve které je uloženo ID střediska zadaného na řádku dokladu. Pak výsledkem předkontace bude pro každý řádek takové středisko, které na něm bylo zadáno. Pro Zakázku (resp. Obchodní případ či Projekt) platí totéž.

V případě účtování dokladů, které jsou vázány na jiné doklady, např. platby, se některé hodnoty, např. středisko, zakázka atd., získávají ze zdrojového (tj. placeného) dokladu. Navázání položky ze zdrojového dokladu je nutné provést přes znak @ (tzv. zavináčová konvence). Tj. pokud je nutné provést odkaz na objekt univerzálního typu (tj. na objekt, který může obsahovat více typů objektů), pak se použije znak @. Pokud je odkaz na objekt konkrétního typu (tj. na objekt, který může obsahovat pouze jeden typ objektu), pak znak @ není potřeba. Ve druhém případě se navíc používat znak @ nedoporučuje, protože vyhodnocení výrazu trvá déle.

Mějme vystavený doklad ZLP, který má na řádku uvedeno středisko. Tento Zálohový list přijatý budeme platit Pokladním výdejem (PV) a tento pokladní výdej budeme rozúčtovávat. Příklad správné syntaxe pro položku středisko na předkontaci PV je následující:

Výraz.ř. Středisko
Ano Row_ID.@Division_ID

Výraz pro získání účtu může být konstruován i s odkazy na účty definované přímo ke konkrétnímu záznamu (např. účet zadaný přímo v definici použité řady dokladů či účet zadaný v definici použitého skladu), nebo na analytiky definované přímo ke konkrétnímu záznamu (např. analytika zadaná přímo v definici skladového typu, typu příjmu, typu výdaje). Příklady viz popis položek Účet resp. Analytika uvedených agend.

Výjimka Označení, zda je daný řádek kontace výjimkou či nikoliv (není-li výjimkou, říkáme, že jde o tzv. pravidlo). Toto rozlišení se používá při vyhodnocování předkontací (výjimky mají při vyhodnocování přednost).
Typ řádku

Položka, která určuje, pro jaký typ řádků z dokladu platí tento řádek kontace. Typy řádků v definici předkontací mohou být různé, závisí na typu dokladu, ke kterému kontace patří. Tyto typy řádků jsou na dokladech dány programem automaticky, není je možné nějak uživatelsky ovlivňovat, nicméně je lze pak s výhodou využívat právě pro definice předkontací pro různé typy řádků daného typu dokladu.

Nezaměňujte, prosím, typ řádku z hlediska předkontací s typem řádků zadávaných v obsahu dokladů.

Příklady možných typů řádků z hlediska účtování:

 • Základ - Tento typ se vyskytne u všech dokladů, které lze zadávat i jako daňové. Jedná se o částku zadanou jako základ DPH. (Je-li takový doklad zadán bez DPH, pak řádek s částkou na něm zadanou je rovněž tohoto typu Základ.)

  Tedy jeden řádek faktury vydané zadaný jako řádek s částkou 1000,-Kč a s DPH 22% půjde do účetnictví dvěma řádky: jedním s částkou 1000,-Kč typu Základ a druhým s částkou 220,-Kč typu Daň (viz dále).

 • Daň - Tento typ bude mít řádek, který je částkou DPH (viz popis typu Základ).
 • Zaokrouhlení - tento typ přichází v úvahu u výstupních dokladů, u kterých je možnost nějakým způsobem provádět zaokrouhlení celkové částky dokladu a u nichž byla použita metoda výpočtu DPH zdola (např. Faktury vydané). Dále viz popis Zaokrouhlování na výstupních dokladech. Dále se může vyskytnout u přijatých dokladů (např. Faktury přijaté), viz položka Zaokrouhlení v záložce Obsah daných dokladů.
 • Zdaněné zaokrouhlení - tento typ přichází v úvahu u výstupních dokladů, u kterých je možnost nějakým způsobem provádět zaokrouhlení celkové částky dokladu a u nichž byla použita metoda výpočtu DPH shora (např. Faktury vydané).
 • Záloha - U dokladů, u nichž přichází v úvahu zúčtování nezdaněné zálohy (např. Faktury vydané, Faktury přijaté, Ostatní příjmy, Daňové zálohové listy apod.). U těchto dokladů je to proto, že zúčtování nezdaněné zálohy se neúčtuje samostatně, ale účtuje se společně s dokladem, do něhož bylo zúčtováno. Tedy volbou typu Záloha si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování částky zálohy zúčtované do daného dokladu. (Tento typ je také přímo u dokladů zálohové listy, ale zde nemá význam, jelikož předpis zálohových listů se neúčtuje a zúčtování se účtuje jako součást dokladu, do něhož byla částka zálohy zúčtována).
 • Zdaněná záloha - U dokladů, u nichž přichází v úvahu zúčtování zdaněné zálohy (např. Faktury vydané, Faktury přijaté). U těchto dokladů je to proto, že zúčtování zdaněné zálohy se neúčtuje samostatně, ale účtuje se společně s dokladem, do něhož bylo zúčtováno. Tedy volbou typu Zdaněná záloha si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování částky zdaněné zálohy zúčtované do daného dokladu.
 • Platba - Tento typ je u dokladů, které mohou být platbou jiného dokladu (tedy pokladních dokladů, tj. Pokladních příjmů, Pokladních výdejů, dále Bankovních výpisů, dokladů Vzájemných zápočtů, Ostatních příjmů a Ostatních výdejů apod.). Pokud je doklad zadán jako platba jiného dokladu, mají jeho řádky automaticky přidělený typ "Platba". Pokud doklad není vystaven jako platba (tedy typ řádku je např. Základ) a pak je dodatečně svázán s předpisem jakožto jeho platba (např. připojen jako platba k faktuře), automaticky dojde ke změně typu řádku z typu Základ na typ Platba a tím i k přeúčtování dokladu. Doklady kurzových rozdílů a Zálohové listy jsou rovněž vyhodnocovány jakoby platby hradící daný předpis, ale nemají typ řádku Platba, nýbrž speciální typy Zisk/Ztráta, resp. Záloha.

  U předkontací plateb předpisů můžeme s výhodou využít vlastnosti IsProfit, která je k dispozici u všech objektů dokladů, které se dají platit. Tato vlastnost vrací True, pokud je daný doklad pro firmu výnosem nebo nikoliv. (Např. kladná FV vrací True. Záporná FV vrací False.) Podle hodnoty dané vlastnosti pak můžeme variantně na stranu MD resp. D zaúčtování platby doplňovat účty podle odpovídající strany MD resp. D předpisu s ohledem na to, zda jde o přeplatek, záporný doklad apod. Např. následovně:

  Vstupní doklady (FP, DP účtovaný minusem), platící částky jsou v účetnictví vždy kladné:

  • a) platba přes pokladní výdej - účet se vezme ze strany D placeného dokladu a dá se na MD platícího dokladu
  • b) platba přes pokladní příjem - účet se vezme ze strany D placeného dokladu a dá se na D platícího dokladu

  Výstupní doklady (FV, DV účtovaný minusem), platící částky jsou v účetnictví vždy kladné.:

  • a) platba přes pokladní výdej - účet se vezme z MD placeného dokladu a dá se na MD platícího dokladu
  • b) platba přes pokladní příjem - účet se vezme z MD placeného dokladu a dá se na D platícího dokladu

  Údaje pro předkontace pro řádky typu Platba se typicky čerpají na jedné straně z údajů bankovního účtu, na druhé straně ze zaúčtování příslušného dokladu platby. Objasníme na příkladu:

 • V tabulce je uvedena část předkontace bankovního výpisu. První řádek typu Platba se použije, pokud řádek bankovního výpisu platí nějaký doklad a placeným dokladem je zálohový list vydaný (doklad typu 10). Na účet MD předkontuje účet z definice bankovního výpisu. Na účet D se předkontuje konkrétní účet, který má uživatel zaveden pro zálohy 32405. Druhá předkontace se použije, pokud podmínka z předchozího řádku není splněna, tj. placeným dokladem není zálohový list. Na účet MD se předkontuje účet z definice bankovního výpisu. Na účet D se předkontuje účet ze zaúčtování placeného dokladu ze strany MD nebo D podle toho, zda se jedná o doklad charakteru příjem nebo výdej.

  Výrazový řádek Typ ř. Podmínka Pokračovat
  Účet MD
  Účet D
  Ano Platba PDocumentType='10' Ano
  Document_ID.@Parent_ID.BankAccount_ID.Account_ID
  NxAccountID('32405')
   
  Ano Platba Document_ID.@Credit Ano
  Document_ID.@Parent_ID.BankAccount_ID.Account_ID
  IF(@PDocument_ID.@IsProfit,NxGetDebitAccountID(PDocumentType,PDocument_ID),NxGetCreditAccountID(PDocumentType,PDocument_ID))

S doklady PPM - podklady pro žádosti o platební příkazy se zachází rovněž jako s platbami. Tj. pokud je řádek bankovního výpisu platbou příkazu z mezd a spáruje se s příslušným dokladem PPM z mezd, pak se z hlediska předkontací jedná rovněž o řádek typu Platba. O dokladech PPM se však neúčtuje, proto se údaje pro předkontování řádku takové platby na bankovním výpisu čerpají přímo z pomocných položek evidovaných na dokladu PPM, viz položky Základní druh, Středisko, Zakázka, Obchodní případ a Rozlišovací řetězec v záložce Detail dokladu PPM. Objasníme na příkladu:

V tabulce je uvedena část předkontace bankovního výpisu. První řádek typu Platba se použije, pokud řádek bankovního výpisu platí nějaký doklad a placeným dokladem je PPM (doklad typu 47) a současně PPM doklad vznikl na základě definice platby se základním druhem = Zdravotní pojištění (BaseType = 1), viz položka Základní druh platby mezd v dokladu PPM. Na účet MD se předkontuje účet 336. Účet D se předkontuje z definice bankovního výpisu.

Druhý řádek se použije, pokud placený PPM doklad vznikl na základě definice platby se základním druhem = Mzda (BaseType = 0) a v definici druhu platby je řečeno, že se nejedná o společníka (viz položka Rozlišovací řetězec v dokladu PPM). Na účet MD se předkontuje účet 366.

Třetí řádek předkontace se použije, pokud se jedná o společníka. Na účet MD se předkontuje účet 331.

Výrazový řádek Typ ř. Podmínka
Účet MD
Účet D
Ano Platba (PDocumentType='47') and (PDocument_ID.@BaseType = 1)
NxAccountID('336')
Parent_ID.BankAccount_ID.Account_ID
 
Ano Platba (PDocumentType='47') and (PDocument_ID.@BaseType = 0) and (NxPos('Spol',PDocument_ID.@Flag) <> 0)
NxAccountID('366')
Parent_ID.BankAccount_ID.Account_ID
 
Ano Platba (PDocumentType='47') and (PDocument_ID.@BaseType = 0) and (NxPos('Spol',PDocument_ID.@Flag) = 0)
NxAccountID('331')
Parent_ID.BankAccount_ID.Account_ID
 • Bez předpisu - U dokladů Bankovních výpisů. Volbou Bez předpisu si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování řádku bankovního výpisu, který nemá určen předpis platby.
 • Clo - U dokladů JSD pro definici předkontace pro zaúčtování cla
 • Spotřební daň - U dokladů JSD pro definici předkontace pro zaúčtování spotřební daně
 • Dovozní přirážka - U dokladů JSD pro definici předkontace pro zaúčtování dovozní přirážky
 • Zisk - U dokladů Kurzových rozdílů. Kurzové rozdíly jsou generovány pro zisky i ztráty do jedné řady a zda jde o zisk nebo ztrátu je dáno právě typem řádku. Tedy volbou typu Zisk si můžete nadefinovat předkontaci pro zaúčtování kurzového zisku.
 • Ztráta - U dokladů kurzových rozdílů. Tedy volbou typu Ztráta si můžete nadefinovat předkontaci pro zaúčtování kurzové ztráty.
 • Aktivní - U dokladů Závěrkových kurzových rozdílů, Kurzových rozdílů bankovních účtů, Kurzových rozdílů pokladen. Volbou typu Aktivní si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování aktivního kurzového rozdílu.
 • Pasivní - U dokladů Závěrkových kurzových rozdílů, kurzových rozdílů bankovních účtů, kurzové rozdíly pokladen. Volbou typu Pasivní si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování pasivního kurzového rozdílu.
 • Řádek - U Interních dokladů a u všech skladových dokladů (Příjemky, Dodací listy, ...), kromě skladových výrobních dokladů.
 • Skladový pohyb - U skladových výrobních dokladů. Tj. Výdej materiálu do výroby, Vrácení materiálu z výroby, Příjem hotových výrobků. Touto volbou si nadefinujete předkontaci pro pohyb skladového charakteru, tedy sem patří účty obdobné jako u standardních skladových dokladů.
 • Nedokončená výroba - U skladových výrobních dokladů. Touto volbou si nadefinujete předkontaci pro zaúčtování pohybu nedokončené výroby, tedy Sem patří účty pro evidenci nedokončené výroby, změny stavu nedokončené výroby. Použije se jedině, pokud máte nastaveno účtování o nedokončené výrobě (viz parametr Nedokončená výroba). Viz též kap. Účtování o výrobě a souvisejících dokladech.
 • Práce a Materiál - jen u dokladů Kooperace pro účtování o nedokončené výrobě. Viz též kap. Účtování o výrobě a souvisejících dokladech.
 • Mzdy (+režie) - jen u dokladů Souhrnné pracovní lístky pro účtování o nedokončené výrobě.
 • Přiznání DPH - Jen u dokladů reverse charge.
 • Odpočet DPH - Jen u dokladů reverse charge.
 • Zaúčtování uzávěrky - Jen u dokladů Mzdové uzávěrky.
 • Zařazení daň. - U dokladů Zařazení majetku. Tedy volbou typu Zařazení daň. si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování vstupní daňové ceny majetku.
 • Zařazení nadl. - U dokladů Zařazení majetku. Tedy volbou typu Zařazení nadl. si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování nadlimitní složky (rozdílu vstupní daňové ceny a vstupní účetní ceny) při zařazení majetku.
 • Daňový odpis - Tento typ se vyskytuje u dokladů Odpisy majetku. Tedy volbou typu Daňový odpis si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování daňového odpisu.
 • Nadlimitní složka - U dokladů Odpisy majetku. Tedy volbou typu Nadlimitní složka si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování nadlimitní složky odpisu.
 • Vyřazení daň. - U dokladů Vyřazení majetku. Volbou typu Vyřazení daňové si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování daňové zůstatkové ceny při vyřazení majetku.
 • Vyřazení nadl. - U dokladů Vyřazení majetku. Volbou typu Vyřazení nadlimitní si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování nadlimitní složky (rozdíl daňové zůstatkové ceny a účetní zůstatkové ceny) při vyřazení majetku.
 • Vyrovnání opr.daň. - U dokladů Vyřazení majetku. Volbou typu Vyrovnání oprávek daňových si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování vyrovnání oprávek daňových při vyřazení majetku.
 • Vyrovnání opr.nadl. - U dokladů Vyřazení majetku. Volbou typu Vyrovnání oprávek nadl. si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování vyrovnání nadlimitní složky oprávek při vyřazení majetku.

  Daňová a nadlimitní složka typů řádků pro účtování majetku má smysl pouze, pokud máte nastaven parametr majetku Způsob účtování dvěma zápisy. Dále viz Zaúčtování odpisů.

 • Změna ceny daň. / Změna ceny nadl. - U dokladů Změny vstupní ceny majetku. Volbou typu Změna ceny si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování přecenění majetku, pokud se nejedná o technické zhodnocení, ale pouze o změnu vstupní ceny. K dispozici jsou dva typy řádků pro změnu daňové a účetní ceny, které se na dokladech Změna vstupní ceny majetku zadávají oděleně.
 • Techn.zhod.pod limit daň. / Techn.zhod.pod limit nadl. - U dokladů Změny vstupní ceny majetku. Volbou typu Tech.zhod.pod limit si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování přecenění majetku, pokud se jedná o přecenění charakteru technické zhodnocení, ale zatím nebyl splněn limit pro technické zhodnocení. K dispozici jsou dva typy řádků pro změnu daňové a účetní ceny, které se na dokladech Změna vstupní ceny majetku zadávají oděleně.
 • Techn.zhod.nad limit daň. / Techn.zhod.nad limit nadl. - U dokladů Změny vstupní ceny majetku. Volbou typu Tech.zhod.nad limit si můžete nadefinovat řádek předkontace pro zaúčtování přecenění majetku, pokud se jedná o přecenění charakteru technické zhodnocení a současně byl splněn limit pro technické zhodnocení. Zaúčtování přeceňovacích dokladů je právě kvůli nutnosti sledovat v čase překročení limitu poměrně složité a bylo včetně příkladů objasněno v kap. Přecenění - Zvýšení ceny (změna ceny, technické zhodnocení). K dispozici jsou dva typy řádků pro změnu daňové a účetní ceny, které se na dokladech Změna vstupní ceny majetku zadávají oděleně.
 • Tržba - U dokladů Souhrnné účtenky (PS). Slouží pro proúčtování prodaného zboží do tržeb. Viz Účtování dokladů z pokladního a restauračního prodeje.
 • Zúčtování záloh - U dokladů Souhrnné účtenky (PS). Slouží pro proúčtování zálohy, kterou se na kase platí účtenka. Viz Účtování dokladů z pokladního a restauračního prodeje.
 • Vrácená faktura - Na dokladech Výdeje z pokladního místa (VPP) slouží k definici předkontování vrácení platby faktury vydané.
 • Vrácená záloha - Na dokladech Výdeje z pokladního místa (VPP) slouží k definici předkontování vrácení platby zálohového listu vydaného.
 • Rozdíl přeměny - U dokladů Přeměny příjem (PEP) umožňuje nastavit způsob zaúčtování rozdílu výdeje a příjmu, pokud je v hlavičce přeměny příjem nastaven koeficient přenosu skladové ceny nižší než 100 %.

Zvolený typ řádku také ovlivňuje, jaké položky jsou nabízeny při konstrukci výrazů výrazových řádků. Např. pro řádky typu základ můžeme využívat položky řádků daných dokladů, naopak pro řádky typu zaokrouhlení vycházíme z hlaviček dokladů apod.

Potom v rámci jedné předkontace můžeme mít nadefinované řádky pro předkontování základů, pro předkontování DPH, pro předkontování částek zaokrouhlení, částek plateb apod. Objasníme na několika zjednodušených příkladech, u nichž pro jednoduchost předpokládejme v definicích pouze nevýrazové řádky:

Mějme jednoduchou předkontaci faktury vydané za prodej zboží, a chceme, aby se základy kontovaly na účet 60410, DPH na účet 34310 a zaokrouhlení na účet 64810. Předkontace pak bude mít alespoň tři řádky, které mohou vypadat následovně:

Výraz.ř.VýjimkaTyp ř.Účet MDÚčet D
Ne Ne Základ3111060410
NeNeDaň3111034310
NeNeZaokrouhlení3111064810

Mějme jednoduchou předkontaci pokladní příjemky a chceme, aby se základy kontovaly na účet 60410, DPH na účet 34310 a účtenka, která je platbou faktury, se kontovala na účet 31110. Předkontace pak může vypadat následovně:

Výraz.ř.VýjimkaTyp ř.Účet MDÚčet D
Ne Ne Základ2111060410
NeNeDaň2111034310
NeNePlatba2111031110


Takto nadefinovaná předkontace platby je samozřejmě velmi jednoduchá. V praxi bude daný řádek kontace nadefinován jako výrazový řádek a konkrétní účet pro stranu D se bude vyhodnocovat výrazem podle toho, o jaký typ placeného dokladu se jedná (závislost na typu placeného dokladu lze zadat např. do položky Podmínka řádku (viz dále), pro platbu zálohovým listem vydaným např. NxAccountID('32405') pro platbu jinými doklady pak např. výrazem NxGetDebitAccountID(PDocumentType, PDocument_ID).

Definujeme si předkontaci pro kurzový rozdíl faktur vydaných. Jednoduchá předkontace může vypadat následovně:

Výraz.ř.VýjimkaTyp ř.Účet MDÚčet D
Ne Ne Zisk3110066300
NeNeZtráta5630031100


Takto nadefinovaná předkontace kurzového rozdílu je samozřejmě opět velmi jednoduchá. V praxi bude daný řádek kontace nadefinován jako výrazový řádek a konkrétní účet pro stranu MD, resp. D se bude vyhodnocovat výrazem podle toho, k jakému dokladu je kurzový rozdíl napočten. Pro kurzový zisk pro účet MD např. If(NxAt(PDocument_ID.@DocQueue_ID.DocumentType,'02,04,11,12') = 0,NxGetDebitAccountID(PDocument_ID.@DocQueue_ID.DocumentType,PDocument_ID.ID), NxGetCreditAccountID(PDocument_ID.@DocQueue_ID.DocumentType,PDocument_ID.ID))

Další množství příkladů použití naleznete přímo v programu v definicích dodávaných předkontací.

Podmínka řádku

Do podmínky se zadává vždy výraz (i v případě nevýrazového řádku). Podmínka se pro zpracovávaný řádek dokladu daného typu vyhodnotí. Platí:

 • Není-li podmínka vyhodnocena jako splněná, pak se daný řádek definice kontace na daný kontovaný řádek dokladu neuplatní, pak se pokračuje dále v řetězci vyhodnocování kontací (až dokud se nenajde kontace se splněnou podmínkou anebo dokud se řetězec neprojde celý).
 • Je-li podmínka vyhodnocena jako splněná, pak se daný řádek definice kontace na daný kontovaný řádek dokladu uplatní tak, jak jsou zadány definice pro položky Text, Středisko, Účty atd. Další postup závisí na hodnotě položky Pokračovat:
  • Ne -> vyhodnocování kontací se pro zpracovávaný řádek dokladu zastaví a pokračuje se dalším řádkem dokladu, tedy následné řádky definice kontace se již neprochází a v případě, že všechny účetní položky nejsou zatím na řádek doplněny, zůstanou nevyplněné.
  • Ano -> vyhodnocování kontací pokračuje stejným způsobem dalšími řádky definice předkontace (přičemž najde-li se další kontace pro stejný typ řádku jako je právě kontovaný řádek z dokladu a se splněnou podmínkou, doplní se z ní případné chybějící údaje (již vyplněné se nikdy nepřepisují))

  Prázdná (nezadaná) podmínka je programem vždy vyhodnocena jako splněná.

  Mějme kontaci faktury vydané s tím, že ale chceme sazbu DPH 22% účtovat na analytický účet 34310 a sazbu 5% na 34320. Předkontace řádků typu Daň pak může vypadat následovně:
  VýrazTyp ř.Podmínka:Text:Účet D:Pokračovat
  AnoDaňVATRate=5'DPH výstup'+Str(VATRate)+'%'NxAccountID('34310')Ano
  AnoDaňVATRate=22'DPH výstup'+Str(VATRate)+'%'NxAccountID('34320')Ano


  Pokud si ale zavedeme v účetní osnově analytické účty 34305 a 34322 (tedy analytické číslo účtu dle hodnoty sazby), můžeme si definici předkontace zjednodušit do jednoho řádku výrazem NxAccountID('343'+NxPadl(Str(VATRate),2,'0')).

  Další možností (nejpohodlnější) je přiřadit si konkrétní analytický účet ke každé DPH sazbě přímo v jejích údajích (viz položka Účet) a definici předkontace si zjednodušit opět do jednoho řádku, ale nezávisle na hodnotě DPH sazby, výrazem VATRate_ID.Account_ID.ID.

  Další množství příkladů použití naleznete přímo v programu v definicích dodávaných předkontací.

Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu). Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů.

Pokračovat

U každého řádku definice předkontace je možné nastavit, zda se bude pokračovat ve vyhodnocování dalšího řádku předkontace i v případě úspěšného vyhodnocení podmínky nebo nikoliv. Implicitně se nastavuje Ne.

To proto, že se předpokládá, že je-li podmínka daného řádku definice předkontace splněna, pak tento řádek definice doplní potřebné účetní položky na kontovaný řádek dokladu tak, že je není třeba doplňovat ještě definicemi na dalších řádcích předkontace (tudíž jejich procházení by jen celý proces zbytečně zdrželo).

V popisu vyhodnocování předkontací bylo uvedeno, že se jednotlivé řádky z definice předkontace vyhodnocují postupně a jde-li o definici pro řádek odpovídajícího typu a je-li jeho podmínka splněna, daný řádek předkontace se na řádek dokladu uplatní. Poté, je-li v položce Pokračovat hodnota Ano, vyhodnocuje se další řádek z definice předkontace a je-li odpovídajícího typu a je-li podmínka na něm splněna, uplatní se dle něj rovněž předkontace a doplní ty údaje, které zatím chybí. Je-li hodnota položky Pokračovat Ne, vyhodnocování řádků předkontace se pro daný řádek dokladu daného typu ukončí a pokračuje se dalším řádkem dokladu.

Jinými slovy to znamená, že v definici předkontace můžeme mít např. 10 řádků nadefinovaných pro řádek dokladu typu Základ, ale pokud na prvním z nich bude podmínka splněna a jeho položka Pokračovat bude mít hodnotu Ne, žádný další řádek z definice předkontace se nepoužije, i kdyby jejich podmínky byly rovněž splněny a přestože účetní položky daného řádku dokladu třeba zůstanou nepředkontované.

Princip objasníme na zjednodušeném příkladu:

Mějme dvouřádkovou definici předkontace např. pro fakturu vydanou pro řádek typu Základ. Zde mějme podmínku pro typ příjmu zadaný v řádku faktury:

VýrazTyp ř.PodmínkaÚčet MDÚčet DPokračovat
AnoZákladNxAccountID('31110')Ano
AnoZákladIncomeType_ID.Code='ZB'NxAccountID('60410')Ne
AnoZákladIncomeType_ID.Code='SL'NxAccountID('60210')Ano
AnoZákladNxAccountID('6')Ano

a) Mějme fakturu, kde je řádek typu Základ a na něm je zadána položka Typ z číselníku Typů příjmů SL (tj. položka IncomeType_ID='SL'). Na tento řádek faktury se nejdříve uplatní první řádek definice předkontace pro typ řádku= Základ, tj. účet MD se doplní účtem 31110 (podmínka na tomto řádku je prázdná, čili je vyhodnocena jako splněná). Účet D zůstane nedoplněn. Položka Pokračovat je ANO, čili pro řádek faktury se vyhodnotí další řádek předkontace. Jeho podmínka splněna není, čili tento řádek předkontace se na náš řádek faktury nijak neuplatní. Jeho položka Pokračovat má hodnotu Ne, ale jelikož podmínka nebyla splněna, nebere se v potaz a pokračuje se dalším řádkem předkontace. Další řádek má podmínku splněnu, čili účet D se doplní účtem 60210. Položka Pokračovat má hodnotu Ano, čili pokračuje se dále. Poslední řádek má podmínku rovněž splněnu, ale účet D je již doplněn, čili účet D se z něj již nepoužije.

b) Pokud by na prvním řádku předkontace byla položka Pokračovat=Ne, pak by se vyhodnocování zastavilo již po prvním řádku předkontace, tudíž účet D by v našem případě zůstal Nedoplněn.

c) Pokud by řádek faktury měl Typ příjmu nezadán, pak by nebyla splněna podmínka ani na druhém řádku předkontace, ani na třetím řádku. Na třetím řádku je položka Pokračovat Ano, tudíž by se vyhodnotil řádek čtvrtý a předvyplnil by alespoň první účet začínající na '6' (což by mohla být i účtová třída 6 zavedená jako neúplný účet).

Další množství příkladů použití naleznete přímo v programu v definicích dodávaných předkontací.

Text Text zápisu do účetnictví. U výrazového řádku musí jít o výraz, tedy text musí být zadán jako textový řetězec v uvozovkách (viz různé příklady výše).
Středisko MD/D

Podle položky Výrazový řádek se zadává hodnota z číselníku středisek nebo výraz pro vyhodnocení interního identifikátoru požadovaného střediska.

Střediska, která jsou jednou z kontovaných položek, jsou chráněné objekty. Nicméně předkontace použitá pro zaúčtování daného dokladu doplní dle své definice střediska i v případě, že k nim uživatel nemá příst.práva, nicméně program poté nepovolí takový doklad uložit, resp. akci zaúčtování provést (pokud se nejedná o doklad s nastavením neúčtovat), jelikož nemůže provést zaúčtování záznamů na takové středisko. Předkontace středisek tedy definujte s rozmyslem, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím při použití kontace uživatelem bez přístupových práv ke střediskům, které daná předkontace doplňuje.

Je-li řádek výrazový, pak je k dispozici tlačítko /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu), po jehož stisku se vyvolá Editor výrazů, pomocí něhož můžete zkonstruovat požadovaný výraz.
Účet MD/D Podle položky Výrazový řádek se zadává hodnota z číselníku účtového rozvrhu nebo výraz pro vyhodnocení interního identifikátoru požadovaného účtu.
Zakázka MD/D Podle položky Výrazový řádek se zadává hodnota z číselníku zakázek nebo výraz pro vyhodnocení interního identifikátoru požadované zakázky.
Obchod.případ MD/D Podle položky Výrazový řádek se zadává hodnota z číselníku obchodních případů nebo výraz pro vyhodnocení interního identifikátoru požadovaného obchodního případu.
Projekt MD/D Podle položky Výrazový řádek se zadává hodnota z číselníku projektů nebo výraz pro vyhodnocení interního identifikátoru požadovaného projektu.

Program při ukládání definice kontace nekontroluje správnost syntaxe. Není-li kontace v pořádku, pak program nahlásí chybu při pokusu o její použití na dokladu nebo jednoduše příslušnou účetní položku nepředvyplní.

Jak již bylo řečeno dříve, řádky předkontací se vyhodnocují postupně dle svého pořadí. Tudíž je k dispozici i možnost měnit jejich pořadí v definici předkontace (navigátor v editovatelném seznamu).

Některé tipy pro vás:

Pokud máte v jedné definici předkontací více řádků pro stejný typ řádku, z nichž některé například doplňují konkrétnější údaje dle informací z dokladů a některé slouží pro doplnění nějakých obecnějších hodnot, pak je vhodnější obecnější řadit na konec.
Např. máte kontaci pro prodej zboží X (s podmínkou zboží X) na analytický účet 604xx, zboží Y na 604yy a prodej zboží obecně (bez podmínky) na 60400. Pokud by tato kontace byla první v pořadí, vyhodnotila by se jako první a doplnil se účet z ní. Účet z dalších kontací by se již neuplatnil, i kdyby byly jejich podmínky splněny.

K rozdělení řádků v účetnictví se dá s výhodou využít i položka text. Objasníme na příkladu.

Chceme účtovat tržby z prodejů za jednotlivé sklady zvlášť, přičemž příslušné analytiky si účetní chce např. vyplňovat sama. V definici předkontace pro text použijeme odkaz např. na kód skladu. Tudíž text pro každý skladový řádek bude jiný a program řádky z jiných skladů nesloučí, i kdyby všechny ostatní účetní položky měly shodné. Kontace pro dodací list pak může vypadat následovně:

Výraz.ř.Typ řádkuPodmínkaTextÚčet MDÚčet D
AnoZáklad'Prodej ze skladu-'+Store_ID.Code504132

Tedy např. mějme DL, na němž je první řádek ze skladu Praha a druhý ze skladu Brno. Řádek dokladu bude nakontován MD=504, D=132 a Text=Prodej ze skladu Praha. Druhý řádek bude nakontován MD=504, D=132 a Text=Prodej ze skladu Brno. Do účetnictví půjde doklad dvěma řádky a účetní si může doplnit ke každému analytický účet pro příslušný sklad.

Pro řešení kontací analytik podle skladu bychom spíše využili odkaz na kód skladu ve výrazu Podmínky (museli bychom ale pak mít pro každý sklad zvláštní řádek s vlastní podmínkou), uvedený příklad měl jen demonstrovat možnost použití položky Text.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Detail v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) předkontace a změně jejich pořadí (pořadí má význam při vyhodnocování předkontací, viz výše) a hledání hodnoty v seznamu
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor)
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec. Při přidání nového řádku se pro zjednodušení editace předvyplňují některé položky podle předchozího.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Rozúčtování

Tato záložka je k dispozici pouze tehdy, pokud je parametr Používat automatické rozúčtování částek ve Firemních údajích nastaven na Ano. Aby se rozúčtování provedlo, je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

 • Stejná předkontace je použita pro všechny řádky dokladu (předkontace se přebírá z hlavičky dokladu)
 • Předkontace obsahuje alespoň jednu korektní definici rozúčtování
 • Účtovaná částka je nenulová

Pokud na hlavičce dokladu není předkontace vyplněna, použije se místo ní předkontace označená jako základní a pokud jsou splněny ostatní podmínky (korektní definice rozúčtování na základní předkontaci, nenulová účtovaná částka), provede se rozúčtování podle definic obsažených na základní předkontaci.

Subzáložka Předkontování obsahuje:

Seznam řádků rozúčtování

Každá předkontace může tedy za podmínek zmíněných výše obsahovat jeden nebo více řádků rozúčtování. Jedná se o prvek editovatelný seznam pro nastavení vlastního obsahu tabulky. Zadávané položky:

Výrazový řádek

Funkce této položky je stejná jako na záložce Předkontování. Více viz její popis.

Při exportu účetních předkontací pomocí instalačních sad se přenášejí pouze ty řádky rozúčtování, které jsou výrazové (nastavené na Ano).

Typ řádku Funkce této položky je stejná jako na záložce Předkontování. Více viz její popis.
Podmínka řádku

Funkce této položky je stejná jako na záložce Předkontování. Více viz její popis.

Pro usnadnění je možné pracovat s konstantou "%V%" která je substituována na aktuálně účtovanou částku. Více viz popis konstanty %V% u položky Částka - výraz.

Text

Funkce této položky je stejná jako na záložce Předkontování. Více viz její popis.

Pro usnadnění je možné pracovat s konstantou "%V%" která je substituována na aktuálně účtovanou částku. Více viz popis konstanty %V% u položky Částka - výraz.

Částka - výraz

Zde se zadává výraz, který vrací částku pro rozúčtování, přičemž se předpokládá, že je vždy v lokální měně. Pokud je rozúčtovávaný subřádek v cizí měně, je třeba kromě odečtení vypočítané částky v lokální měně také odečíst adekvátní část v cizí měně. Ta se zjistí podle poměru částky rozúčtování v lokální měně vůči původní částce v lokální měně (znamená to, že se pro rozúčtování subřádky bude muset pamatovat původní hodnota obou částek před zahájením rozúčtování). Během rozúčtování se nepoužívá kurz, vychází se pouze z částek v obou měnách, které doklad zapsal na subřádky. Pokud je nově částka rozúčtování menší, než je zbytek k rozúčtování, použije se celá; v opačném případě se vezme zbytek. V případě, že se vezme zbytek, nedochází k výpočtu částky v cizí měně a převezme se celá.

Platí, že pokud je výraz pro částku v pravidlu vyplněn, založí se nový subřádek se stejnými vazbami na zdrojový objekt jako původní řádek a vypočtená částka rozpadu (v závislosti na způsobu rozúčtování, viz výše) se do něj zapíše. Takto vzniklý nový řádek se dále nebude zpracovávat pravidly na rozúčtování. Na původní řádek se zapíše zbytek po rozúčtování a tento řádek bude znovu předmětem zpracování pravidly rozúčtování. Pokud výraz pro částku není v pravidlu vyplněn, znamená to, že se toto pravidlo uplatní na původní subřádek se zbytkem rozúčtované částky a další pravidla se již neuplatňují. Na každý zpracovávaný subřádek se při uplatnění pravidla zapisují atributy na základě vyplněných výrazů/výběrů podobně jako je to v případě současných předkontací. Pokud seznam pravidel neobsahuje žádnou řádku s nevyplněným výrazem pro rozúčtování a z původní subřádky stále zbývá nenulová částka k rozúčtování, vstoupí do předkontace tak jak je.

Pro usnadnění je možné pracovat s konstantou "%V%" která je substituována na aktuálně účtovanou částku (tj. částku k rozúčtování).

Výrazy lze zadat například takto:

Typ řádku Částka - výraz výsledek
Základ LocalTAmountWithoutVAT / 100 * 50 50% z částky základu
Základ LocalTAmountWithoutVAT / 2 50% z částky základu
Základ %V% / 2 50% z částky základu
Daň (LocalTAmount - LocalTAmountWithoutVAT) / 100 * 50 50% z částky daně
Daň %V% / 100 * 30 30% z částky daně
Daň %V% / 2 50% z částky daně

Je tak možné například automaticky základ rozdělit mezi dva účty. Na záložce rozúčtování pak budou dva řádky s typem "Základ", s "Částka - výraz" %V% / 2 a dvěma různými účty MD (totéž případně pro daň). Předpokládá se, že pro tento případ pak bude na záložce Předkontování patřičný řádek řešící základ (a daň) odmazán (řeší jej záložka automatické rozúčtování).

Je třeba si dávat pozor na to, že hodnoty, ze kterých vychází rozúčtování, mohou být v určitých případech závislé na datu svého vzniku. Pokud by například byly nadefinovány dvě uživatelské položky, ve kterých by byly zadány hodnoty pro rozúčtování částky na procenta pro dvě střediska (např. středisko A = 60% a středisko B = 40%), a v průběhu došlo ke změně těchto hodnot (např. z 60% na 70% a ze 40% na 30%) dojde při opravě dokladů, pro které platily původní hodnoty, k uplatnění nových hodnot. Toto se samozřejmě týká i oprav předkontací jako takových.

Účet MD/D

Funkce této položky je stejná jako na záložce Předkontování. Více viz její popis.

Pokud je hodnota výrazového řádku nastavena na Ano, je možné pracovat s konstantou "%V%" která je substituována na aktuálně účtovanou částku. Více viz popis konstanty %V% u položky Částka - výraz.

Středisko MD/D

Funkce této položky je stejná jako na záložce Předkontování. Více viz její popis.

Pokud je hodnota výrazového řádku nastavena na Ano, je možné pracovat s konstantou "%V%" která je substituována na aktuálně účtovanou částku. Více viz popis konstanty %V% u položky Částka - výraz.

Zakázka MD/D

Funkce této položky je stejná jako na záložce Předkontování. Více viz její popis.

Pokud je hodnota výrazového řádku nastavena na Ano, je možné pracovat s konstantou "%V%" která je substituována na aktuálně účtovanou částku. Více viz popis konstanty %V% u položky Částka - výraz.

Obchod.případ MD/D

Funkce této položky je stejná jako na záložce Předkontování. Více viz její popis.

Pokud je hodnota výrazového řádku nastavena na Ano, je možné pracovat s konstantou "%V%" která je substituována na aktuálně účtovanou částku. Více viz popis konstanty %V% u položky Částka - výraz.

Projekt MD/D

Funkce této položky je stejná jako na záložce Předkontování. Více viz její popis.

Pokud je hodnota výrazového řádku nastavena na Ano, je možné pracovat s konstantou "%V%" která je substituována na aktuálně účtovanou částku. Více viz popis konstanty %V% u položky Částka - výraz.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Detail v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) předkontace a změně jejich pořadí (pořadí má význam při vyhodnocování předkontací, viz výše) a hledání hodnoty v seznamu
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor)
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec. Při přidání nového řádku se pro zjednodušení editace předvyplňují některé položky podle předchozího.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace plus další funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Dle vzoru -

Upraví definici předkontace tak, aby byla shodná se vzorovou předkontací dodávanou výrobcem pro vybraný typ organizace. Jedná se o jednu z možností pro ruční aktualizace předkontací.

Funkce je k dispozici pouze v režimu editace. Funkci je možné použít jen tehdy, je-li již vybrán typ organizace. Dále musí pro editovanou předkontaci existovat vzorová předkontace se shodným ID (interním identifikátorem). Podrobně viz Úprava předkontace podle vzoru. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.

Porovnat Alt+V

Funkce pro porovnání účtového rozvrhu s aktuálním vzorem účtové osnovy pro vybraný typ organizace a pro ruční aktualizaci dle daných vzorů. Funkci je možné použít jen tehdy, je-li již vybrán typ organizace. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.

Po vyvolání funkce se provede porovnání a nalezené rozdíly se zobrazí v okně Porovnání se vzorem.