Účetní předkontace - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných předkontací. Aby bylo možno automaticky předkontovávat účetní zápisy, je třeba nejdříve nadefinovat účetní předkontace v rámci implementace systému. Účetní předkontace nemusíte definovat od začátku, můžete vyjít z defaultně dodávaných vzorů, kterými se agenda automaticky naplní po výběru typu organizace. Dodávané vzory předkontací postihují většinu standardních účetních případů, tudíž si je stačí v zásadě jen upřesnit o vlastní analytické účty a lze je rovnou používat. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či pomocí omezovacího panelu, viz dále. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Pozor, zobrazený seznam předkontací po vstupu do agendy je prázdný, i když je již agenda naplněna. Je to proto, že nejdříve musíte zadat do číselníkové položky Typ dokladu ten, pro nějž chcete předkontace zobrazit, resp. zadávat. K tomu slouží omezovací panel v číselnících v horní části pracovní plochy okna této agendy. Zde zadáte určitý typ dokladů. Předkontace pro zvolený typ dokladů si lze zobrazovat buď bez ohledu na řadu dokladů anebo si omezovat jejich zobrazení jen pro zvolenou řadu. Pokud zatrhnete předvolbu "Bez ohledu na řadu", uvidíte všechny předkontace pro zvolený typ dokladu nadefinované bez ohledu na řadu dokladů (tedy platné pro všechny řady daného typu dokladů), v opačném případě uvidíte pouze předkontace nadefinované jen pro řadu zvolenou v položce Řada dokladů:

Zobrazené předkontace nadefinované pro řadu FV3

Defaultně dodávané předkontace řeší ty účetní případy, u nichž se předpokládá častější výskyt, nikoli všechny existující účetní případy, které by mohly přicházet v úvahu. Předpokládá se, že si klient předkontace doplní, příp. dodávané upraví dle svých konkrétních potřeb.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Ve sloupci Rozúčtování se zobrazuje Ano, pokud je pro danou předkontaci nadefinován alespoň jeden řádek rozúčtování. Sloupec se zobrazuje vždy, tedy i tehdy, pokud je parametr Používat automatické rozúčtování částek ve Firemních údajích nastaven na "Ne".

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle kódu
  • dle názvu

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový

F2

nebo

Shift +F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Jednotlivé možnosti vystavení nové předkontace se liší v podstatě tím, zda bude její obsah již předvyplněn podle vzoru či nikoli a co bude vzorem.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytvoření nového záznamu:

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Pokud opravujete příznak Základní předkontace, tj. za základní nastavujete jinou než byla původní, pak se současně opraví i původní základní předkontace, tj. zruší se u ní příznak Základní předkontace (jelikož v dané skupině kontací může být současně základní pouze jediná.)

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Mazání již použité předkontace znamená standardně pouze její skrytí pro další použití (skryté se nenabízí pro výběr do číselníkových položek). Takto "smazané" záznamy lze zobrazit i obnovit ve funkci Skryté.

Pokud si smažete předkontace dodávané výrobcem, výrazně si do budoucna omezíte možnosti pro sledování rozdílů pro ruční aktualizace předkontací.

Zkopírovat F9

Kopírovat můžete předkontace jen v rámci zvoleného typu a řady dokladů. Nastavený příznak Základní předkontace se samozřejmě nekopíruje, jelikož základní může být v zobrazené skupině pouze jediná.

Funkce neumožňuje kopírovat předkontaci s určením pro jinou řadu. Pokud chcete předkontaci definovanou pro daný typ a řadu zkopírovat pro jinou řadu, nebo dokonce pro jiný typ dokladu, pak použijte funkci Novou podle jiné předkontace, tj. vytvořte Novou podle vzoru.

Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.