Účetní reporty - popis

V následujícím textu uvedeme, které kroky obsahuje tato agenda charakteru průvodce a jak pomocí ní pořídíte požadované výpisy. Jednotlivé části:

1. krok - Výběr skupiny reportů

V prvním okně průvodce je zobrazen seznam nadefinovaných skupin reportů, ze kterého vyberte požadovaný.

2. krok - Zadání omezení pro vybranou sestavu

Po stisku tlačítka Dále v předchozím kroku Průvodce se zobrazí okno pro zadání omezujících podmínek pro data, která chceme zvoleným reportem vytisknout. Vzhled tohoto okna průvodce, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezujících prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložce Omezení dokladových agend. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení jsou uvedena v samostatné kapitole (tj. způsob nastavení omezení, používání definic omezení, možnost využití výchozí definice omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.). Dále obsahuje možnost nastavení třídění vypsaných záznamů. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Pokud mají výstupní tisk. sestavy nastaveno ve své definici vlastní řazení (je typicky potřeba, pokud jsou tyto sestavy nějak skupinované), pak se do výsledného reportu neuplatní třídění nastavené v tomto kroku průvodce.

U některých účetních reportů prvek Třídění není k dispozici, jelikož třídění plyne přímo z povahy daného reportu a uživatelské nastavování třídění by zde nebylo smysluplné.

Obecně platí, že prvek Třídění není k dispozici, pokud definice DynSQL odpovídající danému reportu neobsahuje žádné klíče pro třídění nebo jsou všechny skryté. Více viz DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Klíče.

Kromě omezení nastaveného v tomto kroku, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva. Dále zde upozorňujeme na možné důsledky omezení při některých typech omezení v některých typech výpisů, viz kap. Často kladené otázky, otázka Omezení versus zkreslení ve výpisech.

V tomto kroku jsou k dispozici obdobné funkce, jako jsou v záložce Omezení dokladových agend se stejným významem. Můžete si tedy i zde nastavit často používaná omezení a uložit si je jako vlastní definice omezení, ze kterých budete později pouze vybírat apod. Přístup k funkci Uložit je však závislý na právu Na záložce Omezení dovolit pouze jednoduchý režim (Méně funkcí).

Zde upozorňujeme na možné důsledky omezení při některých typech omezení v některých typech výpisů, viz kap. Často kladené otázky, otázka Omezení versus zkreslení ve výpisech.

V dalším textu stručně charakterizujeme jednotlivé skupiny reportů, příp. popíšeme význam těch omezujících podmínek, u kterých by mohlo dojít k mylnému výkladu:

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V účetních reportech ABRA Gen z účetního deníku na rozdíl od ABRA Gold není k dispozici možnost omezování dat podle DPH indexu, jelikož DPH indexy jsou v ABRA Gen na zdrojových dokladech, nikoliv v účetním deníku!

Hlavní kniha

Význam položek pro zadání omezení dat pro reporty hlavní knihy je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladů, zde popíšeme pouze následující:

Název Popis
Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky

Povinný defaultně zatržený omezovací prvek. Umožní ve výsledném výpisu zobrazovat volitelně všechny účty anebo jen ty, které mají nenulový počátek nebo obrat (tj. vynechat účty, které mají nulový počátek i obrat, tím pádem i zůstatek).

Zahrnování účtů s nulovými údaji v některých případech

Pozor, v některých případech může dojít k tomu, že ve výsledném reportu budou uvedeny i účty, které na první pohled mají nulový počátek i obraty, přestože máte zatrženo, že účty s nenulovým počátkem a obratem se zobrazovat nemají. Je to tím, že sestavu vypisujete od data, k němuž se jeví počátek jako nulový, ale daný účet v daném období nenulové obraty nemá. U reportů tohoto typu se totiž vyčísluje:

 • počátek k počátku období, tj. prvnímu dni období (odvodí se z data od, za které se report pořizuje),
 • počáteční obrat od počátku období do dne, od něhož se výpis provádí,
 • počátek ke dni, od něhož se výpis provádí,
 • obraty za vypisované období od-do,

a pokud jsou tyto dílčí hodnoty nenulové, pak je účet vyhodnocen jako "s nenulovými počátky nebo obraty". V tiskové sestavě ale může na základě její definice dojít k součtům dílčích hodnot tak, že výsledek vypadá, že jde o účet s nulovými počátky nebo obraty. Objasníme na příkladu:

Mějme období definované od 1.1.2010 a účet 22199, na němž jsou pohyby tak, že obrat do 13.4.10 je na straně MD i D shodný:

Výpis účtu od 13.4.2010 do 13.04.2010

Výpis hlavní knihy za období 13.04.2010 do 14.04.2010, za které nedošlo k obratu, pak ale může takový účet obsahovat (i když jde o výpis bez účtů s nulovými počátky nebo obraty):

Příklad vzhledu hlavní knihy vypsané za 13.04.2010 až 14.04.2010

Audit Umožní vybrat buď jen auditované pohyby, nebo jen neauditované, anebo na příznak audit nebere ohled.
Středisko Z číselníku středisek vyberete jedno nebo více středisek, za která chcete záznamy v deníku omezit. Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích alespoň na jedné ze stran MD nebo D některé ze zadaných středisek. Je-li zatrženo Včetně podřízených, pak zahrne i záznamy se středisky, která jsou podřízena vybraným.
Zakázka Z číselníku zakázek vyberete jednu nebo více zakázek, za které chcete záznamy v deníku omezit. Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích alespoň na jedné ze stran MD nebo D některou ze zadaných zakázek. Je-li zatrženo Včetně podřízených, pak zahrne i záznamy se zakázkami, které jsou podřízeny vybraným.
Obchodní případ Z číselníku obchodních případů vyberete jeden nebo více obchodních případů, za které chcete záznamy v deníku omezit. Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích alespoň na jedné ze stran MD nebo D některý ze zadaných obchodních případů. Je-li zatrženo Včetně podřízených, pak zahrne i záznamy s obch. případy, které jsou podřízeny vybraným.
Projekt Z číselníku projektů vyberete jeden nebo více projektů, za které chcete záznamy v deníku omezit. Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích alespoň na jedné ze stran MD nebo D některý ze zadaných projektů. Je-li zatrženo Včetně podřízených, pak zahrne i záznamy s projekty, které jsou podřízeny vybraným.
Započítat i žádosti

Povinný defaultně zatržený omezovací prvek. Touto položkou můžete volitelně nechat začlenit do výpisu i ještě nezaúčtované zápisy z účetních žádostí. Výchozí hodnota je nezapočítat. (Do výpisu se ale žádost začlení jedině tehdy, má-li vyplněný účet).

Jsou-li zahrnuty i žádosti, pak se mohou ve výsledném přehledu vyskytnout i neúplné účty, jsou-li tyto na žádostech použity.

Účet (znakově)

Zde můžete zadat jen část účtu a tím si nechat vypsat např. účtovou skupinu nebo účtovou třídu. Pokud znakový řetězec není přímo některý z konkrétních účtů, musíte v zadání používat tzv. divoké znaky. Např. pokud chcete zadat omezení za účtovou skupinu 31, je třeba do této položky uvést "31*". Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích na straně MD nebo D některý účet, který splňuje zadaný řetězec.

Jak bylo řečeno v kap. Často kladené otázky, otázka Potřebuji si zobrazit obraty pouze některých vybraných účtů, ale i počátečními a koncovými stavy. Jaký report by k tomu byl vhodný? toto omezení využijete, pokud potřebujete např. z důvodu nějaké interní kontroly vypsat si pouze seznam některých vybraných účtů s obraty a počátečními a koncovými stavy.

Pokud toto omezení bude použito, bude součet účtů na sestavě samozřejmě vykazovat nenulový rozdíl.

 

V tomto reportu jsou zůstatky vyčíslovány u aktivních i pasivních účtů MD-D. Objasníme na příkladu:

Mějme pasivní účet 082 s počátečním stavem 3000, na němž je účtováno na straně D v částce 10000,- a dále pasivní účet 343 s počátečním stavem 3000, na němž je účtováno na straně MD v částce 10000. V hlavní knize bude mít účet 082 počáteční zůstatek -3000 a koncový zůstatek -13000,- a účet 343 bude mít počáteční zůstatek -3000,- a koncový zůstatek +7000,-

Aby se k počátku vypisovaného období vypisovaly případné nenulové počátky účtů, musí být provedena účetní závěrka za období předcházející (aby byly počátky napočteny). Dále viz Poznámka k vypisování počátečního zůstatku k počátku období.

Aktiva a pasiva

Zobrazí celková aktiva a celková pasiva a jejich rozdíl, který odpovídá hospodářskému výsledku za dané období. Celková aktiva se získají sečtením koncových zůstatků jednotlivých aktivních účtů. Celková pasiva pak sečtením koncových zůstatků jednotlivých pasivních účtů. V obou skupinách se zobrazují volitelně všechny analytické účty a jejich počáteční a koncový zůstatek anebo jen ty s nenulovými hodnotami. (Zda je daný účet aktivní nebo pasivní, lze nastavit u definice tohoto účtu v agendě Účtový rozvrh v záložce Detail.)

Význam položek pro zadání omezení dat pro tento report je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladů nebo účetního deníku či byl popsán u reportu Hlavní kniha.

Pokud omezujete report Aktiva a pasiva za zakázku, obchodní případ nebo projekt, napočítají se do obratů účtů pouze záznamy odpovídající zadanému omezení, avšak počáteční stavy účtů za příslušné období se přebírají z agendy Počátky účtů a nemohou tím pádem zohledňovat zadané omezení. Tj. počátky účtů jsou pro příslušné období stejné bez ohledu na to, za jakou zakázku, obchodní případ či projekt je report omezen.

V tomto reportu jsou zůstatky vyčíslovány u aktivních účtů MD-D, u pasivních D-MD. Objasníme na příkladu:

Příklad: Mějme aktivní účet 221 s počátečním stavem 3000, na němž je účtování na straně MD v částce 10000,- .
Dále mějme pasivní účet 082 s počátečním stavem 3000, na němž je účtováno na straně D v částce 10000,- a dále pasivní účet 343 s počátečním stavem 3000, na němž je účtováno na straně MD v částce 10000. V přehledu aktiv a pasiv bude mít:
- aktivní účet 221 vypsán počáteční zůstatek +3000 a koncový zůstatek +13000,- (MD-D)
- pasivní účet 082 vypsán počáteční zůstatek +3000 a koncový zůstatek +13000,- (D-MD) a účet 343 bude mít vypsán počáteční zůstatek +3000,- a koncový zůstatek -7000,- (D-MD).

Srovnejte např. s výpisem účtu časově, kdy např. u pasivního účtu 343 bude v tomto případě vypsán počáteční zůstatek -3000,- a koncový zůstatek +7000,- (MD-D).

Aby se k počátku vypisovaného období vypisovaly případné nenulové počátky účtů, musí být provedena účetní závěrka za období předcházející (aby byly počátky napočteny). Dále viz Poznámka k vypisování počátečního zůstatku k počátku období.

Hlavní kniha - agenda

Tato sestava zatím není k dispozici.

Náklady a výnosy

Zobrazí celkové náklady a celkové výnosy a jejich rozdíl za dané období. Celkové náklady se získají sečtením koncových zůstatků jednotlivých nákladových účtů. Celkové výnosy pak sečtením koncových zůstatků jednotlivých výnosových účtů. V obou skupinách se zobrazují volitelně všechny analytické účty a jejich počáteční a koncový zůstatek anebo jen ty s nenulovými hodnotami. (Zda je daný účet nákladový nebo výnosový, lze nastavit u definice tohoto účtu v agendě Účtový rozvrh v záložce Detail.)

Význam položek pro zadání omezení dat pro tento report je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladů nebo účetního deníku či byl popsán u reportu Hlavní kniha. Zde je navíc následující, kterou zde popíšeme:

Název Popis
Započítat i podrozvahové účty Povinný defaultně zatržený omezovací prvek. Touto položkou můžete volitelně nastavit, zda si přejete do výpisu započítat i podrozvahové účty. Mají-li se započítat, pak se započtou buď samostatně v sekci PODROZVAHA nebo se započtou mezi běžné NÁKLADY/VÝNOSY a to s ohledem na stav zatržení Zahrnovat do nákladů resp. do výnosů (v bilanci projektového řízení a účetních reportech) v nastavení daného podrozvahového účtu.

V tomto reportu jsou zůstatky vyčíslovány u nákladových účtů MD-D, u výnosových D-MD. Objasníme na příkladu:

Mějme nákladový účet 501 s počátečním stavem 0, na němž je účtováno na straně MD v částce 10000,- a dále výnosový účet 602 s počátečním stavem 0, na němž je účtováno na straně D v částce 10000. V přehledu nákladů a výnosů bude mít účet 501 koncový zůstatek +10000,- (MD-D) a účet 602 bude mít zobrazený koncový zůstatek rovněž +10000,- (D-MD).

Obraty účtů

Poskytne výpis o obratech zvoleného účtu nebo účtů, účetní skupiny nebo i účetní třídy. Tento report vybere z účetního deníku záznamy, které vyhovují zadaným kritériím a podle typu sestavy vyčíslí obraty za účet nebo jen za účet a měsíc, účet a středisko, účet a středisko a měsíc apod.

Předvaha se typicky konstruuje od počátku období do zvoleného data. Nicméně uživatel má i u předvahy možnost zadat časový interval pro datum účtování, tj. data <od> a <do> (v předchozím kroku průvodce), čímž je jednoznačně zadán časový úsek pro předvahu. Dodávaná tisk. sestava předvahy pak obsahuje jednak sloupec <Počátky k danému období>, tak sloupec <Počátky k datu od>, ve kterém jsou vysčítány obraty od počátku období a zadaným datem od.

Název Popis
Účet (znakově)

Zde můžete zadat jen část účtu a tím si nechat vypsat např. účtovou skupinu, nebo účtovou třídu. Pokud znakový řetězec není přímo některý z konkrétních účtů, musíte v zadání používat tzv. divoké znaky. Např. pokud chcete zadat omezení za účtovou skupinu 31, je třeba do této položky uvést "31*". Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích na straně MD nebo D některý účet, který splňuje zadaný řetězec.

Podmínky zadané v položkách Účet znakově a Účet MD a D se uplatňují současně.

Pomocí tohoto prvku nelze zadat omezení za více účetních tříd nebo skupin současně, např. za 311* a současně 504*. Takové omezení lze ale realizovat pomocí následujícího prvku Účet MD a D.

Účet MD a D

Jiný způsob zadání sledovaných účtů. Z účtového rozvrhu vyberete jeden nebo více účtů. Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích na straně MD nebo D některý z vybraných účtů. Na rozdíl od předchozí volby, zde vybíráte konkrétní účet z číselníku (nejde tedy zadat jen jeho část) a pokud byste tímto způsobem chtěli zadat omezení např. za účtovou skupinu 31, museli byste zde vybrat všechny účty dané skupiny.

Podmínky zadané v položkách Účet znakově a Účet (viz dále) se uplatňují současně.

V praxi pro sledování obratů za účetní skupinu, či třídu spíše využijete možnost zadání účtů znakově, kdy např. zadání skupiny 31 provedete mnohem jednodušeji zadáním 31*.

Pokud máte v osnově zavedeny neúplné účty, např. neúplný účet 31, pak se i tyto nabízí k výběru. Ale výpis obratů za neúplný účet 31 není totéž jako výpis za účtovou třídu 31. Výpis obratů za neúplný účet vypíše opravdu pouze záznamy, na kterých je konkrétní neúplný účet zadán - což přichází v úvahu pouze pro žádosti, tedy jen v případě, že do výpisu zahrnujete i žádosti.

Započítat i žádosti

Povinný defaultně zatržený omezovací prvek. Touto položkou můžete volitelně nechat začlenit do výpisu i ještě nezaúčtované zápisy z účetních žádostí. Výchozí hodnota je nezapočítat. (Do výpisu se ale žádost začlení jedině tehdy, má-li vyplněný účet).

Jsou-li zahrnuty i žádosti, pak se mohou ve výsledné obratovce vyskytnout i neúplné účty, jsou-li tyto na žádostech použity.

Pouze účty s nenulovými obraty

Povinný defaultně zatržený omezovací prvek. Umožní ve výsledném výpisu zobrazovat volitelně všechny účty, anebo jen ty, které mají nenulový obrat.

Dále viz Zahrnování účtů s nulovými údaji v některých případech v popisu Hlavní knihy.

Význam ostatních položek pro zadání omezení dat pro tento report je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladů či byl popsán u reportu Hlavní kniha.

V tomto typu reportů nejsou u dodávaných tisk. sestav zobrazovány přímo zůstatky účtů, ale rozdíl obratů MD-D, tedy u aktivních i pasivních účtů stejně. Objasníme na příkladu:

Mějme pasivní účet 082 s počátečním stavem 3000, na němž je účtováno na straně D v částce 10000,- a dále pasivní účet 343 s počátečním stavem 3000, na němž je účtováno na straně MD v částce 10000. V přehledu obratů bude mít účet 082 obrat MD 0,- , obrat D 10000,- a rozdíl MD-D 10000,- a účet 343 bude mít obrat MD 10000,-, obrat D 0,- rozdíl MD-D -10000,-.

Aby se k počátku vypisovaného období vypisovaly případné nenulové počátky účtů, musí být provedena účetní závěrka za období předcházející (aby byly počátky napočteny). Dále viz Poznámka k vypisování počátečního zůstatku k počátku období.

Předvaha

Tento report sestaví předvahu z těch záznamů z účetního deníku, které vyhovují zadaným omezujícím kritériím. V tabulkové předvaze jsou uvedeny počáteční stavy, obraty MD i D a koncové stavy. Na posledním řádku jsou celkové součty za všechny účty. Tyto součty slouží pro kontrolu formální správnosti účtování. Mělo by vždy platit:

Suma obratů MD = Suma obratů D
Suma počátečních zůstatků = Suma koncových zůstatků = 0:

Název Popis
Účet (znakově)

Zde můžete zadat jen část účtu a tím si nechat vypsat např. účtovou skupinu nebo účtovou třídu. Pokud znakový řetězec není přímo některý z konkrétních účtů, musíte v zadání používat tzv. divoké znaky. Např. pokud chcete zadat omezení za účtovou skupinu 31, je třeba do této položky uvést "31*". Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích na straně MD nebo D některý účet, který splňuje zadaný řetězec.

Podmínky zadané v položkách Účet znakově a Účet (viz dále) se uplatňují současně.

Pokud toto omezení bude použito, bude součet účtů na sestavě samozřejmě vykazovat nenulový rozdíl.

Jak bylo řečeno v kap. Často kladené otázky, otázka Potřebuji si zobrazit obraty pouze některých vybraných účtů, ale i počátečními a koncovými stavy. Jaký report by k tomu byl vhodný? toto omezení využijete, pokud potřebujete např. z důvodu nějaké interní kontroly vypsat si pouze seznam některých vybraných účtů s obraty a počátečními a koncovými stavy.

 

Účet MD a D

Jiný způsob zadání sledovaných účtů. Z účtového rozvrhu vyberete jeden nebo více účtů. Program pak vybere jen takové záznamy, které mají v řádcích na straně MD nebo D některý z vybraných účtů. Na rozdíl od předchozí volby, zde vybíráte konkrétní účet z číselníku (nejde tedy zadat jen jeho část) a pokud byste tímto způsobem chtěli zadat omezení např. za účtovou skupinu 31, museli byste zde vybrat všechny účty dané skupiny.

Podmínky zadané v položkách Účet znakově a Účet (viz dále) se uplatňují současně.

V praxi pro sledování obratů za účetní skupinu, či třídu spíše využijete možnost zadání účtů znakově, kdy např. zadání skupiny 31 provedete mnohem jednodušeji zadáním 31*.

Pokud máte v osnově zavedeny neúplné účty, např. neúplný účet 31, pak se i tyto nabízí k výběru. Ale výpis obratů za neúplný účet 31 není totéž jako výpis za účtovou třídu 31. Výpis obratů za neúplný účet vypíše opravdu pouze záznamy, na kterých je konkrétní neúplný účet zadán - což přichází v úvahu pouze pro žádosti, tedy jen v případě, že do výpisu zahrnujete i žádosti.

Středisko

Do výpisu zahrne jen ty účetní pohyby, které mají na straně MD nebo D jedno z vybraných středisek.

Zde v tomto reportu zahrne i střediska, která jsou aktuálně skryta. Pozor, ke skrytým chráněným objektům nejsou brána v potaz práva k objektům. Dále viz mazání chráněných objektů do skrytých.

Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky

Povinný defaultně zatržený omezovací prvek. Umožní ve výsledném výpisu zobrazovat volitelně všechny účty, anebo jen ty, které mají nenulový počátek nebo obrat (tj. vynechat účty, které mají nulový počátek i obrat, tím pádem i zůstatek).

Dále viz Zahrnování účtů s nulovými údaji v některých případech v popisu Hlavní knihy.

Audit Do výpisu zahrne jen ty účetní pohyby, na kterých byl resp. nebyl nastaven audit.
Započítat i žádosti

Povinný defaultně zatržený omezovací prvek. Touto položkou můžete volitelně nechat začlenit do výpisu i ještě nezaúčtované zápisy z účetních žádostí. Výchozí hodnota je nezapočítat. (Do výpisu se ale žádost začlení jedině tehdy, má-li vyplněný účet).

Jsou-li zahrnuty i žádosti, pak se mohou ve výsledném přehledu vyskytnout i neúplné účty, jsou-li tyto na žádostech použity.

V tomto reportu jsou zůstatky vyčíslovány u aktivních i pasivních účtů MD-D stejně jako u hlavní knihy. Viz příklad u hlavní knihy.

Aby se k počátku vypisovaného období vypisovaly případné nenulové počátky účtů, musí být provedena účetní závěrka za období předcházející (aby byly počátky napočteny). Dále viz Poznámka k vypisování počátečního zůstatku k počátku období.

Přehled zakázek

Poskytne výpis o příjmech celkem, výdajích celkem a ziskovosti zakázek. Výpis je vysčítán z účetních pohybů, které jsou účtovány na výnosové nebo nákladové účty a splňují nastavená omezující kritéria. Přehled ziskovosti zakázek lze pořídit volitelně za jednotlivé zakázky, nebo sumárně včetně podřízených. Lze omezit, které zakázky se mají do výpisu zahrnout a zda včetně podřízených a dále omezit, které se mají vypisovat podle úrovně vnoření v hierarchickém stromu zakázek:

Název Popis
Maximální úroveň vnoření

Určuje, do jaké úrovně vnoření hierarchického stromu se budou zakázky v přehledu vypisovat. Zakázky podřízené přímo kořeni stromu jsou na nulté úrovni vnoření, jim podřízené jsou na první úrovni atd.

Pokud má některá z vypisovaných zakázek podřízenou, pak velikost příjmů/výdajů, které se pro ni budou vypisovat, závisí dále na nastavení parametrů Součtování a Zakázky.

 • Příklad: Mějme strukturu zakázek definovanou takto:

  Struktura zakázek pro náš příklad

  Pro náš příklad předpokládejme, že každá zakázka je v účetním deníku alespoň jednou použita na nákladovém nebo výnosovém účtu a dále, že není výběr zakázek nijak omezen v parametru Zakázky.
  a) Výpis, je-li maximální úroveň vnoření 0 - vypíše zakázky P a S
  b) Výpis, je-li maximální úroveň vnoření 1 - vypíše zakázky P, PD, PP a S, SH, SS
  c) Výpis, je-li maximální úroveň vnoření 2 - vypíše zakázky P, PD, PDČ, PDM, PP, PPČ, PPM, PPZ a S, SH, SS atd.

Vnoření od úrovně

Určuje, od jaké úrovně vnoření hierarchického stromu se budou zakázky v přehledu vypisovat. Zakázky podřízené přímo kořeni stromu jsou na nulté úrovni vnoření, jim podřízené jdou na první úrovni atd.

Pokud má některá z vypisovaných zakázek podřízenou, pak velikost příjmů/výdajů, které se pro ni budou vypisovat závisí dále na nastavení parametrů Součtování a Zakázky.

Součtování

Povinný defaultně zatržený omezovací prvek. Určuje, jak se bude vypisovat velikost příjmů/výdajů u zakázek, které mají nějaké podřízené:

 • Nesoučtovat - pak budou do příjmů/výdajů dané zakázky zahrnuty jen ty účetní zápisy, které jsou účtovány přímo na tuto zakázku
 • Součtovat včetně podřízených - pak budou do příjmů/výdajů dané zakázky zahrnuty jen ty účetní zápisy, které jsou účtovány jednak na tuto zakázku a jednak na její podřízené, a to bez ohledu, zda se podřízené zobrazují nebo je jejich zobrazení oříznuto parametrem Maximální úroveň vnoření, ovšem nejsou-li tyto vyloučeny z výběru zakázek parametrem Zakázky.

  Tedy součtování za podřízené není omezeno parametrem Maximální úroveň vnoření, ale může být ovlivněno výběrem zakázek v parametru Zakázky.

Příklad: Mějme zakázku 100 na první úrovni stromu zakázek a na ní příjem 10000,-Kč. Dále jí podřízenou zakázku 110 na druhé úrovni stromu a na ní příjem 3000,-Kč.
Pokud bude nastaveno Součtovat, pak se příjem u zakázky 100 bude vypisovat 13000,- a to bez ohledu na to, zda bude max. úroveň vnoření nastavena 1 (tedy zakázka 110 se vypisovat nebude) nebo 2 (tedy zakázka 110 se vypisovat bude s vlastním příjmem 3000,-Kč.) Toto za předpokladu, že omezující parametr Zakázky není nijak nastaven.

Zakázky

Do výpisu zahrne jen ty vybrané zakázky (resp. účetní pohyby, které mají na straně MD nebo D jednu z vybraných zakázek). Je-li zatrženo Včetně podřízených, pak zahrne i záznamy se zakázkami, které jsou podřízeny vybraným.

Příklad: Mějme zakázku 100 na první úrovni stromu zakázek a na ní příjem 10000,-Kč. Dále jí podřízenou zakázku 110 na druhé úrovni stromu a na ní příjem 3000,-Kč.

V parametru Zakázky je vybrána zakázka 100 ale bez podřízených:
Příjem u zakázky 100 se bude vypisovat 10000,- a to i v případě, že je nastaveno Součtovat, tedy zakázka 110 se zahrnovat ani vypisovat vůbec nebude.

V parametru Zakázky je vybrána zakázka 100 ale včetně podřízených:
Příjem u zakázky 100 se bude vypisovat buď 13000,- je-li nastaveno Součtovat, nebo 10000,-Kč, je-li nastaveno Nesoučtovat. Tedy zakázka 110 se zahrnovat bude, sama se bude vypisovat tehdy, je-li maximální úroveň vnoření alespoň 2.

Třídění

Povinný defaultně zatržený omezovací prvek. Umožní nastavit, jakým způsobem se mají obchodní případy setřídit:

 • Podle kódu (volitelně i se stromovou strukturou)
 • Podle názvu (volitelně i se stromovou strukturou)
 • Podle ziskovosti

Význam ostatních položek pro zadání omezení dat pro tento report je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladů či byl popsán u reportu Aktiv a Pasiv.

Aby se k počátku vypisovaného období vypisovaly případné nenulové počátky účtů, musí být provedena účetní závěrka za období předcházející (aby byly počátky napočteny). Dále viz Poznámka k vypisování počátečního zůstatku k počátku období.

Přehled obchodních případů

Poskytne přehled obdobný Přehledu zakázek, jen platí pro obchodní případy.

Přehled projektů

Poskytne přehled obdobný Přehledu zakázek, jen platí pro projekty.

Účetní řady - kontrola konzistence

Zobrazí přehled účetních řad dokladů s informací, kolik dokladů daná účetní řada obsahuje v zadaném období a zda řada obsahuje v zadaném období mezery v číslování.

Výpis účtů časově

Poskytuje výpis účtu v časové souslednosti, tzn. jednotlivé pohyby na zadaném účtu jsou řazeny podle data zaúčtování.

Význam položek pro zadání omezení dat pro tento report byl popsán u reportu Aktiv a Pasiv a u reportu Obraty účtů nebo je zřejmý z jejich názvu.

Výrobcem předdefinované sestavy výpisu účtu mj. obsahují:

 • informaci o počátečním zůstatku účtu na počátku účetního období. (Počáteční stavy se v prvním období vedení účetnictví nastavují ručně v agendě Účetních počátků, v dalších letech pak automaticky dle koncových zůstatků účtů na konci předchozího účetního období po Účetní uzávěrce daného období (ve výjimečných případech může uživatel na vlastní odpovědnost závěrkou nastavené počátky účtů opravit)).
 • z obratu účtu na straně MD a D uskutečněného od počátku období do data, od kterého je výpis pořizován, tj. do spodního data časového omezení (ve výpise označeno jako počáteční obraty).
 • ze zůstatku účtu k datu, od kterého je výpis zobrazován. Zůstatek je dán zůstatkem k počátku účetního období sečteným s počátečními obraty.
 • ze seznamu pohybů s účtem za zobrazované období. Částky jsou rozepsány na strany MD a D.
 • z vysčítaných obratů účtu do data, do kterého je výpis zobrazován.
 • z koncového zůstatku účtu, což je rozdíl koncových obratů na straně MD a D.

Z toho vyplývá, že je-li zůstatek pasivních účtů na straně D, pak je v tomto výpisu se znaménkem minus. Tedy zde se počítá zůstatek MD-D jak pro aktivní, tak pro pasivní účty.

V některých jiných reportech jako jsou např. uzávěrkové tisky, jsou zůstatky pasivních účtů vyčíslovány D-MD.

V tomto reportu jsou zůstatky vyčíslovány u aktivních i pasivních účtů MD-D stejně jako u hlavní knihy. Viz příklad u hlavní knihy.

Poznámka k vypisování počátečních zůstatků účtů k počátku období:

Pozor, počáteční zůstatek k počátku daného období se může vypisovat nulový, i když zůstatek předchozího období je nenulový, pokud dosud nebyla provedena účetní závěrka předchozího účetního období a tudíž nejsou počátky účtů daného období napočteny (nebo pokud ve výjimečné situaci uživatel na vlastní nebezpečí počátky účtů nenastavil ručně). Objasníme na příkladu:

Příklad: Mějme pasivní účet, na němž byl k počátku období 2009 nulový počátek a obrat 3000,- na straně D. Tedy jeho zůstatek na konci r. 2009 je -3000 (MD-D). V následujícím období nechť na něm byl obrat 10000 na straně MD. Provádíme výpis obratů účtu za období 2010. Pokud ale ještě nebyla provedena účetní uzávěrka za období 2009, bude výpis vypadat takto:

Pokud už závěrka předchozího období 2009 proběhla, bude výpis vypadat takto:

Závěrka účetnictví - Uzávěrka

Slouží pro možnost opakovaného tisku závěrkového výkazu, který se tvoří při účetní závěrce, viz provedení nové závěrky, krok Dokončení - Závěrečná informace o účetní závěrce, subzáložka Závěrka. Závěrkové tisky lze tisknout přímo v rámci prováděné účetní závěrky z agendy Účetní závěrky, nicméně, zde si můžete jejich tisk libovolně opakovat.

Název Popis
Období Povinný defaultně zatržený omezovací prvek. U uzávěrkových tisků můžete volit pouze období, z jehož uzávěrky chcete tisky znovu tisknout. Účetní závěrka za zvolené období musí být samozřejmě provedena, v opačném případě zůstane tiskový výstup pochopitelně prázdný

V tomto reportu jsou zůstatky vyčíslovány u aktivních účtů MD-D, u pasivních D-MD. Vychází-li záporné, jsou zvýrazněny červeně. Objasníme na příkladu:

Mějme pasivní účet 082 s počátečním stavem 3000, na němž je účtováno na straně D v částce 10000,- a dále pasivní účet 343 s počátečním stavem 3000, na němž je účtováno na straně MD v částce 10000. Provedeme uzávěrku účetnictví. V závěrkovém reportu bude mít účet 082 počáteční zůstatek +3000 a koncový zůstatek +13000,- a účet 343 bude mít počáteční zůstatek +3000,- a koncový zůstatek -7000,-, zobrazený červeně.

Závěrka účetnictví - Uzavření knih

Slouží pro možnost opakovaného tisku závěrkového výkazu, který se tvoří při účetní závěrce. Platí totéž, co pro report Závěrka účetnictví- uzávěrka, viz výše.

V tomto reportu jsou zůstatky vyčíslovány u aktivních účtů MD-D, u pasivních D-MD. Vychází-li záporné, jsou zvýrazněny červeně.

Závěrka účetnictví - Otevření knih

Slouží pro možnost opakovaného tisku závěrkového výkazu, který se tvoří při účetní závěrce. Platí totéž co pro report Závěrka účetnictví - závěrka, viz výše.

V tomto reportu jsou zůstatky vyčíslovány u aktivních účtů MD-D, u pasivních D-MD. Vychází-li záporné, jsou zvýrazněny červeně.

3. krok - Volba výstupu

V tomto kroku je k dispozici položka typu přepínač, pomocí níž můžete zvolit, zda se výstup má provést prostřednictvím tiskových sestav nebo definovatelných exportů:

Přepínač pro volbu způsobu výstupu

4. krok - Dokončení - Volba tiskové sestavy/def. exportu a vlastní tisk/export

Po stisku tlačítka Dokončit v předchozím kroku Průvodce program pokračuje podle toho, jaký jste si zvolili v předchozím kroku průvodce způsob výstupu: