Účetní žádosti - záložka Seznam

Seznam účetních žádostí omezený dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Záznamy jsou pro účely přehlednějšího zobrazení uspořádány do skupin graficky barevně odlišených podle toho, jak k sobě logicky patří. Skupinování žádostí je provedeno podle čísla dokladu (tedy v jedné skupině jsou záznamy jednoho účetního dokladu - tj. mající společnou řadu dokladů, kód období a pořadové číslo - viz struktura čísla dokladu). Tj. v jedné skupině jsou záznamy pro zaúčtování daného dokladu - kolik takových záznamů bude, závisí na údajích daného dokladu a na použité účetní předkontaci.

Nezaměňujte se saldokontními skupinami. Zde nejde o zobrazování saldokontních skupin, saldokontní skupiny jsou k dispozici v účetním deníku souvztažně. Podrobně párování do saldokontních skupin a zobrazování žádostí (skupinování žádostí) viz kap. Věcný obsah - párování dokladů.

Skupiny účetních žádostí jsou seřazeny podle data zaúčtování (jiné třídění zde ani není z důvodu skupinování smysluplné a není ani možno jiné třídění nastavit, tj. v záložce Omezení není pro tuto agendu k dispozici prvek Třídění.) Jednotlivé skupiny jsou graficky zvýrazněny jinou barvou:

Příklad skupin žádostí barevně graficky oddělených

Skupiny jsou barevně odlišeny pomocí barvy vnitřku oken a barvy popisků tlačítek, hintů. Pokud si tedy uživatel upravuje svou barevnou sadu namísto standardní, měl by si tyto dvě barvy nastavit tak, aby byly záznamy rozumně odlišeny a texty v nich byly rozumně čitelné.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Do účetních žádostí není možné přidávat nové záznamy ručně přímo zde. Žádosti se přidávají automaticky a to:

  • při zaúčtovávání zdrojových dokladů do účetnictví (vysílání zdrojových dokladů do účetnictví) - nejsou-li tyto zaúčtovány přímo do deníku (závisí na nastaveném způsobu účtování). Jedná se jednak o zaúčtování (vyslání do účetnictví) nových dokladů a jednak dokladů opravovaných, vyvolá-li charakter opravy jejich přeúčtování
  • je-li účetní pohyb "vrácen" funkcí Zpět z účetního deníku (resp. funkcí Zpět z deníku souvztažně)
Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Účetní žádosti není možno mazat, jelikož účetní zápis je účetním obrazem nějakého existujícího zdrojového dokladu, který byl zaúčtován do žádostí nebo do deníku (tj. vyslán do účetnictví) a pokud takový zdrojový doklad existuje, musí existovat adekvátní účetní zápis v deníku nebo alespoň v žádostech. Detailněji viz Opravy a mazání účetních záznamů.

Účetní žádost "zmizí" ze seznamu žádostí zaúčtováním do deníku anebo, je-li vymazán zdrojový doklad.

Zkopírovat F9 Obdobně jako zde nelze přidávat nové záznamy, nelze je zde ani kopírovat.
Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Zdrojový doklad

F6

nebo

Shift +F6

-

Zobrazí zdrojový doklad k aktuálnímu účetnímu zápisu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu zdrojového dokladů "přes" agendu Účetních žádostí
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu zdrojového dokladu k aktuálnímu účetnímu zápisu a otevře ji buď "přes" agendu Účetních žádostí anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané dokladové agendy. Takto odtud vyvolaná dokladová agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za zdrojový doklad k aktuálnímu účetnímu zápisu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů daného typu apod.).

V agendách zdrojových dokladů je možná i opačná cesta, tj. prohlížení zaúčtování zdrojového dokladu v záložce Zaúčtování s možností přímo z ní vyvolat Účetní žádosti (resp. účetní deník).

Zaúčtovat Enter(*) -

Funkce vyvolá zaúčtování aktuální žádosti (včetně žádostí, které jsou s ní v jedné skupině) nebo hromadné zaúčtování označených.

Po vyvolání funkce se zpřístupní záložka Zaúčtování, na které probíhá kontrola a zadání požadovaných údajů a jejich zaúčtování do deníku. Vlastní průběh tohoto zaúčtování se chová jako průvodce (wizard). Dále viz popis této funkce v záložce Zaúčtování.

Rozúčtovat Ctrl + Enter -

Pomocí této funkce lze danou žádost libovolně rozúčtovat. Pracuje pouze s aktuálním záznamem.

Po vyvolání funkce přibude záložka Zaúčtování, na které probíhá kontrola a zadání požadovaných údajů pro rozúčtování a nakonec jejich zaúčtování do deníku. Vlastní průběh tohoto rozúčtování se chová jako průvodce (wizard). Dále viz popis této funkce v záložce Zaúčtování.

Doklady lze také rozúčtovávat automaticky. A to tehdy, je-li je povolen parametr Používat automatické rozúčtování částek ve Firemních údajích a jsou-li vyplněna pravidla v záložce Rozúčtování na patřičné předkontaci.

(*) Není-li fokus na jiném funkčním tlačítku

Ve všech případech se u zaúčtovaných záznamů program pokusí provést automaticky párování v deníku, pokud je to možné, dle popsaného principu párování.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.