Kooperace - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální kooperaci ze záložky Seznam. Položky zadávané ke kooperacím jsou rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Vyráběné položky v kooperaci Poznámka Výdaje pořízení Rozúčtování Ruční párování

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Výr. příkaz Číslo dokladu výrobního příkazu, pro nějž se vytváří kooperace.
Sklad. karta Kód a název skladové karty výrobního příkazu.
Množství Počet jednotek výrobního příkazu.

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Řada
DocQueue_ID
Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.
Období
Period_ID
Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Kontace
AccPresetDef_ID
Odkaz na předkontaci. Vazba na číselník Účetní předkontace ve skupině Účetnictví.
Firma
Firm_ID
Odkaz na Firmu, provádějící kooperaci. Vazba na číselník Adresář firem ve skupině Adresář.
Popis
Description
Popis ke kooperaci.
Cena za materiál  
  plánovaná Plánovaná cena za materiál.
  skutečná Skutečná cena za materiál.
Cena za práci  
  plánovaná Plánovaná cena za práci.
  skutečná Skutečná cena za práci.
Skutečná cena
CompleteRealPrice
Pouze pro čtení. Jedná se o součet skutečné ceny za materiál a za práci.
Kompletní ceny
CompletePrices

Příznak, zda jsou ceny kompletní. Jeho zatrhnutím dojde k zaúčtování; zrušením příznaku dojde k odúčtování.

Zatržení příznaku je podstatné pro možnost ukončení výrobních příkazů resp. pro možnost ocenění následných dokladů PHV. Viz též obecné informace ke spuštění a ukončení výrobního příkazu, Uzávěrka a ocenění hotových výrobků a Účtování o výrobě a souvisejících dokladech.

Vytvoření  
  Provedeno Datum vytvoření kooperace.
  Uživatel Uživatel, jež kooperaci vytvořil.
Oprava - Provedeno  
  Provedeno Datum opravy kooperace.
  Uživatel Uživatel, který danou kooperaci opravil, pokud byla opravována.
Odvezení  
  Plánováno Plánovaný datum odvezení materiálu.
  Provedeno Datum, kdy byl materiál skutečně odvezen. Dále viz Čas ze serveru. Datum lze editovat, pokud má uživatel přístupové právo Editovat datum odvezení a přivezení.
  Uživatel Uživatel, který odvezl materiál do kooperace. Odvezení do kooperace lze provést funkcí Odvezeno.
Přivezení Plánovaný datum přivezení materiálu.
  Plánováno Plánovaný datum přivezení materiálu.
  Provedeno Datum, kdy byl materiál skutečně přivezen. Dále viz Čas ze serveru.
Datum lze editovat, pokud má uživatel přístupové právo Editovat datum odvezení a přivezení.
  Uživatel Uživatel, který přivezl materiál z kooperace. Přivezení z kooperace lze provést funkcí Přivezeno.
Středisko
Division_ID
Středisko z číselníku středisek pro danou kooperaci. Povinná položka.
Zakázka
BusOrder_ID

Zakázka z číselníku zakázek pro danou kooperaci. Zda je položka ve výrobních agendách k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek v Nastavení výroby ve Firemních údajích.

Informace o přenosu dat položek zakázka, obchodní případ a projekt mezi výrobními doklady viz část úvodní kapitoly Struktura dat a návaznosti dokladů.

Obchodní případ
BusTransaction_ID
Obchodní případ z číselníku obchodních případů pro danou kooperaci. Zda je položka ve výrobních agendách k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání obch. případů v Nastavení výroby ve Firemních údajích.
Projekt
Project_ID
Projekt z číselníku projektů pro danou kooperaci. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání projektů ve Firemních údajích.
Objednávka odeslána
Issued

Doklad kooperace, je možné využívat přímo jako objednávku na provedení dané kooperace.

Tip pro vás: K tomu je určena tisk. sestava Objednávka kooperace v agendě Kooperací.

Tento příznak slouží k zadání toho, zda již byla objednávka (dopis, fax, email) fyzicky odeslána. Informativní položka. Nemá žádnou vazbu na generování objednávek v agendě objednávek vydaných.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Vyráběné položky v kooperaci

Subzáložka Vyráběné položky v kooperaci slouží k zobrazení vygenerovaných vyráběných položek. Položky k vyráběným položkám jsou rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Vyráběné položky Operace postupu Sériová čísla

Vyráběné položky

Subzáložka Vyráběné položky slouží k zobrazení jednotlivých vyráběných položek. Obsahuje:

Seznam vyráběných položek

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam vyráběných položek přichystaných, nebo již odeslaných do kooperace.

Název Popis
Úroveň

Vizuální úroveň stromu vyráběných položek seřazený dle pozice ve stromu.

Skladová karta Odkaz na skladovou kartu vyráběné položky, na jejíž výrobu se eviduje požadavek, vazba na agendu Skladové karty ve skupině Sklad.
Množství celk. Počet jednotek vyráběné položky.
Množství do koop. Počet jednotek vyráběné položky posílaných do kooperace.
Množství z koop. Počet jednotek vyráběné položky již vrácených z kooperace.
Jednotka Jednotka vyráběné položky.
Dávkové

Příznak indikující, jaké operace jsou k dané vyráběné položce vybrány:

 • Ano - pokud třída skladové karty vyráběné položky není "se sériovými čísly" nebo pokud třída karty je "se sériovými čísly", ale byly vybrány pouze operace postupu, které jsou označeny jako Dávkové. Tzn. nejsou vybrána žádná konkrétní sériová čísla a zadává se pouze množství.
 • Ne - pokud třída karty je "se sériovými čísly" a alespoň jedna z vybraných operací je kusová (položka Dávkově = Ne).

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Opravit vyráběné položky - slouží k pouštění průvodce Výběr vyráběných položek do kooperace a lze použít pouze ve stavu editace. Po jeho zmáčknutí se provede kontrola, zda zvolený výrobní příkaz je spuštěn a není ukončen. Pokud ne tak se zobrazí hlášení "Výrobní příkaz není spuštěn, nebo je již ukončen." a provádění funkce se ukončí. Také se zkontroluje, zda již není zadáno odvezení do kooperace, pak již není možné vyráběné položky editovat. Jinak spustí průvodce.
 • Přivézt dávkové - Funkce pro vyráběné položky, u kterých je položka Dávkové = "Ano". Otevře dialog pro zadání množství přivezeného z kooperace. Množství v dialogu je přednastaveno na množství, které je ještě potřeba přivézt.

Operace postupu

Subzáložka Operace postupu zobrazuje ty operace postupu, které mají být provedeny v kooperaci. Význam jednotlivých prvků viz záložka Obsah v agendě Technologické postupy.

Sériová čísla

Subzáložka Sériová čísla slouží k zobrazení sériových čísel označených, odvezených, nebo již přivezených z kooperace. Obsahuje:

Horní panel

Je-li zatrženo "Skrýt již přivezená sériová čísla" skryjí se ty záznamy, které mají vyplněnu položku Přivezeno zpět, kvůli větší přehlednosti tabulky.

Seznam sériových čísel

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam vyráběných položek přichystaných, nebo již odeslaných do kooperace.

Název Popis
Sériové číslo Sériové číslo dané vyráběné položky v kooperaci.
Přivezeno zpět Datum přivezení daného SČ z kooperace. Zadává se pomocí dvojkliku na dané sériové číslo nebo pomocí funkcí Čtečka nebo Přivézt označ. Dále viz Čas ze serveru.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce obsahuje pouze tlačítka pro pohyb kurzoru po seznamu sériových čísel a hledání hodnoty v seznamu, jelikož žádné jiné funkce zde nemají význam.

Subzáložka Poznámka

Subzáložka Poznámka slouží k zadání poznámky vztahující se ke kooperaci.

Subzáložka Výdaje pořízení

Subzáložka slouží k zadání záznamů čerpání částky pořízení z různých výdajových dokladů. Dále viz čerpání částek z jiných dokladů.

Čerpání z výdajových dokladů není povinné, ale pokud se použije, pak je třeba jej zadat tak, aby celková čerpaná částka nebyla vyšší než celková cena kooperace v hlavičce kooperace.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Výdaje pořízení/změny ceny resp. Související doklady - obecně.

Subzáložka Rozúčtování

Subzáložka je k dispozici pouze v editačním režimu.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, v kap. Záložka Rozúčtování - obecná pravidla.

Položka Datum zaúčtování se automaticky nastavuje podle data vytvoření dokladu, poté, co je zadáno datum přivezení, se změní na toto.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Zobrazení seznamu v Detailu

Ve spodní části záložky pak může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Odvezeno Ctrl +E

Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je aktivní subzáložka Hlavička a současně pokud není výrobní příkaz ukončen.

Odvézt nelze KOO, která již byla odvezena. Je možno ho použít i ve stavu editace. Nastaví položku Datum odvezení na aktuální datum. Dále viz Čas ze serveru. Dokud není zadáno odvezení, je možné pomocí průvodce editovat vyráběné položky které půjdou do kooperace.

Přivezeno Ctrl +Z

Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je aktivní subzáložka Hlavička a současně pokud není výrobní příkaz ukončen.

Přivézt nelze KOO, která ještě nebyla odvezena nebo již byla přivezena. Je možno ho použít i ve stavu editace. Po stisku se zkontroluje, zda je všechno z kooperace přivezeno, tzn. je zadáno přivezení u jednotlivých sériových čísel, nebo přivezené množství u dávkových operací odpovídá množství odvezenému. Pokud je vše v pořádku, nastaví položku Datum přivezení na aktuální datum. Dále viz Čas ze serveru. Je možné přivézt i množství, které je nižší než odvezené, na což je uživatel upozorněn dotazem, zda si i přesto přeje kooperaci přivézt.

Jedná se též o jednu z možností vzniku PL.

Čtečka Ctrl+B

Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je aktivní subzáložka Vyráběné položky v kooperaci -> Sériová čísla.

Slouží ke čtení sériových čísel. Je dostupná ve stavu prohlížení i editace. Po zmáčknutí se provede:

 • Zjistí se, zda daná kooperace již byla odvezena.
  Pokud ne, tak se zobrazí hlášení "Nebylo zadáno datum, kdy byly komponenty odvezeny." a čtení SN se ukončí.
 • Po zadání sériového čísla se prohledá seznam zde zobrazených SN na výskyt zadaného SN.
  • Pokud zadané SN není nalezeno, tak se zobrazí hlášení "Sériové číslo SN nebylo nalezeno."
  • Jestliže SN bylo nalezeno, tak se zjistí zda již není zadána položka Přivezeno zpět:
   • Jestliže je, tak se zobrazí hlášení "Sériové číslo SN již bylo přivezeno".
   • Když není, tak se tato položka vyplní aktuálním datem.
Označit -

Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je aktivní subzáložka Vyráběné položky v kooperaci -> Sériová čísla.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Označit vše

Označí všechna zobrazená sériová čísla.

Odznačit vše

Odznačí všechna označená sériová čísla.

Invert. výběr

Označí sériová čísla inverzně.

Přivézt označ. -

Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je aktivní subzáložka Vyráběné položky v kooperaci -> Sériová čísla.

Zjistí se, zda daná kooperace již byla odvezena. Pokud ne, tak se zobrazí hlášení "Nebylo zadáno datum, kdy byly komponenty odvezeny" a své provádění ukončí. U všech označených SN v seznamu, které nemají vyplněnou položku Přivezeno zpět ji vyplní aktuálním datem. Funkci lze opět provádět ve stavu prohlížení i editace.