Uživatelé - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním uživateli ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Příklad vzhledu detailu agendy uživatelé

Subzáložka Hlavní údaje

Ke každému uživateli je možno zadávat následující položky:

Název Popis
Přihlašovací jméno

Jméno, pod kterým se bude uživatel přihlašovat do systému ABRA Gen a které se tedy bude nabízet v přihlašovacím dialogu. Při přihlášení je třeba přihlašovací jméno zadat přesně včetně malých a velkých písmen. Pokud je využíváno přihlašování uživatelů přes doménový server, je třeba nastavit přihlašovací jméno uživatele identické s jeho přihlašovacím jménem do domény.

Při ukládání nového záznamu probíhá kontrola, zda již neexistuje uživatel se stejným přihlašovacím jménem. Duplicita není povolena.

Není možné zadat přihlašovací jméno prázdné, systém ABRA Gen nedovolí takového uživatele uložit.

Pokud by uživatel s prázdným přihlašovacím jménem přesto existoval, nebude se moci od verze 12 do systému přihlásit.

Účet uzamčen Slouží k dočasnému nebo trvalému zmrazení uživatelského účtu. Uživatel s uzamčeným účtem se nebude moci do systému přihlásit, nebude se tedy ani nabízet v přihlašovacím dialogu. Slouží zejména pro případ, kdy nějaký pracovník skončí u vás pracovní poměr, ale jelikož se systémem pracoval, není možné jej trvale smazat funkcí Vymazat.
Celé jméno Jméno, které slouží k zobrazování - např. na vytvořených dokladech, nebo jako bližší identifikace uživatele. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou rolí jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Zkratka Uživatel může mít přidělenu nějakou zkratku, podle ní lze též v seznamu uživatelů vyhledávat. Nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat, jelikož pod danou zkratkou uživatel vystupuje v seznamu uživatelů apod. Používá se v číselníkových položkách pro zadání role. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)
Zadání hesla
  Heslo

Heslo, pod kterým se bude uživatel přihlašovat do systému ABRA Gen. Uživatel nemusí mít heslo striktně zadáno, ale doporučujeme hesla používat, jelikož z důvodu bezpečnosti systému by každý uživatel měl mít přidělena odpovídající přístupová práva k funkcím a objektům a svůj přístup chráněn heslem. Není žádoucí, aby se uživatelé přihlašovali jmény jiných uživatelů (viz kapitola Princip ochrany dat před nežádoucími uživateli) a pod jejich jmény prováděly např. i některé nežádoucí operace, např. opravy dokladů apod.

Nově založený uživatel má heslo prázdné (dokud mu jej nevyplní administrátor v agendě Uživatelé, příp. dokud si jej nezadá sám např. v přihlašovacím dialogu). Předgenerovaní uživatelé v nové databázi (Supervisor a spol.) mají heslo rovněž prázdné.

Heslo se z důvodu bezpečnosti zobrazuje pouze hvězdičkami a to jak při přihlašování uživatele do systému, tak při editaci hesla v této položce a to i v případě, že je prázdné (nezadané).

Na každém dokladu se pamatuje, kdo jej vystavil, resp. opravil podle toho, který uživatel je aktuálně přihlášen.

  Potvrzení

Kontrolní zadání hesla pro ověření jeho správnosti.

Zadání tokenu
  Token

TokenBezpečnostní tokeny se používají pro ověření identity uživatele elektronickou cestou (například přihlášení k bankovnímu účtu). Token se používá namísto hesla nebo jako doplněk k ověření, že uživatel je tím, za koho se vydává. Token je tedy cosi jako elektronický klíč, který lze využít v mnoha aplikacích., pod kterým se rovněž uživatel může přihlašovat do systému ABRA Gen. Token je jakési druhé (alternativní) heslo. Je určen zejména pro přihlašování přes různé externí aplikace přistupující do systému ABRA Gen např. přes ABRA OLE rozhraní rozhraní, přes ABRA API rozhraní aj., kdy není žádoucí, aby se do externí aplikace, webové služby apod. zadávalo přímo uživatelovo heslo apod. Kontroluje ale pouze v případě, že je vyplněn. Na rozdíl od běžného hesla, kdy prázdné heslo znamená, že se uživatel může přihlásit bez zadání hesla, prázdný (nezadaný) token v žádném případě přihlášení uživatele (bez zadání hesla resp. tokenu) neumožní. Má-li uživatel zadán token, může se přihlásit alternativně přes své heslo nebo přes token (tj. tam, kde by zadával heslo, lze uvést token)).

Nově založený uživatel má token prázdný (dokud mu jej nevyplní administrátor v agendě Uživatelé). Předgenerovaní uživatelé v nové databázi (Supervisor a spol.) mají token rovněž prázdný.

Token se stejně jako heslo z důvodu bezpečnosti zobrazuje pouze hvězdičkami a to i v případě, že je prázdný (nezadaný).

Pokud je nastaveno přihlašování přes doménový server, v případě vyplněného tokenu proběhne pokus o přihlášení do domény až po úspěšném ověření přihlášení do systému ABRA Gen přes token. Podrobněji viz poznámka v kapitole Přihlášení uživatele.

Volitelně je možné povolit také přihlášení s použitím samotného tokenu (bez uvedení přihlašovacího jména).

  Potvrzení

Kontrolní zadání tokenu pro ověření jeho správnosti.

Přístup do zákaznického portálu
  Přihlašovací jméno

Přihlašovací jméno, pod kterým se uživatel přihlašuje do zákaznického portálu.

Aby ověřování bylo funkční, musí být uživatel na zákaznickém portálu již předem založen přes jeho webové rozhraní. Přihlašovací jméno uložené zde slouží pouze k ověření uživatele při volání portálu přímo ze systému.

  Heslo

Heslo, kterým se uživatel přihlašuje do zákaznickém portálu.

Aby ověřování bylo funkční, musí být uživatel na zákaznickém portálu již předem založen přes jeho webové rozhraní. Heslo uložené zde slouží pouze k ověření uživatele při volání portálu přímo ze systému.

  Potvrzení hesla Kontrolní zadání hesla pro ověření jeho správnosti.
Přihlášení nevizuálního uživatele API

Příznak, který umožňuje danému uživateli pracovat přes ABRA API rozhraní.

Podle příznaků Přihlášení nevizuálního uživatele API, Umožnit rychlé přihlášení přes token a Nabízet uživatele v přihlašovacím okně je možné nabízený seznam uživatelů filtrovat (s využitím omezovacího/filtračního panelu na záložce Seznam).

Umožnit rychlé přihlášení přes token

Je-li zatrženo, může se daný uživatel alternativně přihlásit zadáním samotného tokenu (bez uživatelského jména).

Podmínkou použití je unikátnost takto používaného tokenu v rámci celého spojení na databázi - pokud je uživatel označen tímto příznakem, systém ABRA Gen proto při ukládání tokenu provádí kontrolu, zda již požadovaný token není použit jako token nebo heslo jiného uživatele.

Tento způsob přihlašování má nejnižší prioritu, tj. aplikuje se teprve tehdy, pokud selže přihlášení s použitím kombinace uživatelského jména a hesla i přihlášení s použitím kombinace uživatelského jména a tokenu. Teprve poté se povede porovnání zadaného hesla s tokeny uživatelů, kteří mají zatrženo rychlé přihlášení přes token a pokud dojde u některého z nich ke shodě, je příslušný uživatel přihlášen.

Rychlé přihlášení přes token se dá s výhodou použít v kombinaci se čtečkou RFID čipových karet nebo přívěsků. K přihlášení uživatele pak stačí, když čtečka načte kód z čipu a vloží tento kód následovaný kódem klávesy Enter do pole Heslo. Praktické uplatnění najde tato funkcionalita zejména v provozech, kde dochází k častmu střídání uživatelů na jednom počítači (více skladníků v jednom skladu, přihlašování do restaurační kasy a podobně).

Nabízet uživatele v přihlašovacím okně

Umožní zobrazit/skrýt uživatele v přihlašovacím dialogu. Je-li zatrženo, nebude se daný uživatel nabízet v přihlašovacím dialogu, ale daný účet bude nadále aktivní. Slouží zejména pro případ fiktivního uživatele, přes kterého se do systému přihlašuje nějaká externí aplikace. Je zbytečné, aby se takový uživatelský účet nabízel v přihlašovacím dialogu. Nezaměňujte s příznakem Účet uzamčen.

Zobrazovat NPS

Není-li zatrženo, nebude se aktuálnímu uživateli v aktuálním spojení zobrazovat panel s dotazníkem NPS.

Obejít ochranu dat

Zatržení parametru způsobí, že se pro řízení přístupu k datům v rámci ochrany dat zapojí speciální ovladač BYPP. Více viz popis ovladače BYPP.

Viz též Možnosti zapnutí/vypnutí ochrany dat, obejití ochrany dat.

Uživatel s tímto oprávněním by neměl být používán k běžné práci se systémem ABRA Gen, ale pouze jako servisní nástroj ve zcela výjimečných situacích, například při řešení problémů způsobených nastavením příliš restriktivní definice ochrany dat, omylem nevygenerovaným povolením a podobně.

Poznámka Libovolná poznámka k danému uživateli.
Panel adresy
  Položky v továrním nastavení:

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

 

    Adresa, Stát, ZIP, Telefon, Fax, E-mail, GPS atd. Lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se k danému záznamu. Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky kromě přihlašovacího jména Supervisora.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka umožňuje vybírat si z definovatelných formulářů, jsou-li k dané třídě Business objektů nějaké k dispozici, a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kapitole Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.