Práva k funkcím obecně

Kromě vybraných akcí (chráněných privilegii) a vybraných objektů (chráněných právy k objektům) lze v systému přístupovými právy chránit spuštění agend, použití funkcí systému, příp. přístup k zobrazení některých informací apod. Většina práv, která jsou k dispozici pro funkce dané agendy (jako např. právo Spustit, Přidat, Vymazat apod.) má jednoznačný význam, který většinou přímo plyne z jejich názvu a zde zmíníme jen význam nejtypičtějších z nich. Kromě toho existují práva k funkcím, která jsou společná pro více agend (tj. mohou ovlivňovat chování systému pro více agend současně) a ta zde popíšeme detailněji. Dále zmíníme význam některých komplikovanějších práv, u nichž význam jednoznačně neplyne z názvu nebo pro něž platí, že ovlivňují např. více funkcí současně:

Práva k funkcím se uživatelům nastavují prostřednictvím rolí nebo skupin rolí. Tj. práva k funkcím se nastavují v záložce Práva k funkcím v agendě rolí nebo skupin rolí, přičemž danému uživateli jsou přiřazeny jemu odpovídající role, resp. skupiny rolí, z jejichž kombinace jsou poté pro uživatele vyhodnocena tzv. efektivní práva k funkcím. Způsoby, jak konkrétně lze nastavovat hodnoty jednotlivých práv k funkcím pro uživatele, jsou uvedeny v kap.Role - záložka Práva k funkcím. Stejný postup platí i pro nastavování hodnot práv pro Skupiny rolí.

V případě, že má uživatel efektivní privilegium Supervisor, přebíjí toto privilegium všechna ostatní privilegia a veškerá nastavení práv k objektům a funkcím - tedy takový uživatel má neomezená práva, tj. má přístupné všechny existující objekty a funkce a má povoleny všechny akce chráněné ostatními privilegii.

Kromě standardních přístupových práv popsaných v této kapitole a nastavovaných v agendách Role a Skupiny rolí, se může v systému vyskytnout ještě doplňující možnost nastavení dalších oprávnění přímo v rámci nějakého specializovaného modulu. Např. oprávnění Vidět/Upravit ke konkrétním dokumentům, viz Dokumenty versus přístupová práva. nebo nastavení různých oprávnění pro Obsluhující v rámci Maloobchodního prodeje apod.

Dostupnost konkrétních údajů pro konkrétního uživatele ovlivňuje také nastavení ochrany dat a procesní řízení skladových dokladů, pokud se tyto funkcionality používají.