Procesní tvorba dokladů - Dodací list → Faktura vydaná

Jedná se o jednu z možností tvorby faktury vydané (FV). Odkud lze vyvolat tvorbu FV a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové FV, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy FV. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu. Zde uvedeme konkrétní údaje týkající se procesní tvorby dokladu Faktura vydaná (FV) podle dokladu Dodací list (DL):

Dále je zde uvedeno:

Odkud například lze vyvolat tvorbu pro dvojici DL-FV?

Výběr zdrojových dokladů

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou FV podle více DL najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Tip pro případ, kdy se pro výběr dokladů vyvolává Průvodce výběrem dokladů: Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií a v tomto případě má k dispozici i volbu "dle předvyplněných podmínek" (viz popis Průvodce). Pokud ji použijete, nabídne seznam omezený jen za doklady "čerpatelné". Požadovaný doklad pak vybíráte jen z dokladů, ze kterých ještě lze něco čerpat. (Význam tohoto omezení viz kap. Dodací list - záložka Omezení.)

Vstupní kontroly vybraných dokladů

Ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde přichází v úvahu následující:

Pozor, nejedná se o shodné omezení jako je omezení za čerpatelné doklady, viz kap. Dodací list - záložka Omezení, jelikož to bere v potaz řádky 2 a 3 a nebere v potaz řádky typu 0 a 1 (tudíž nebere v potaz možnost opakovatelného čerpání těchto řádků).

Průvodce tvorbou dokladu

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené faktury vydané:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené faktury vydané

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů

Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu FV.)

Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.

Omezení pro řádky (není tedy nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného dokladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé, přičemž pokud je zatrženo více podmínek současně, pak se z importovatelných řádků naimportují jen ty řádky, které splňují všechny podmínky současně):
  Ruční výběr řádků

Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Skladové pohyby s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny importovatelné řádky vybraných dodacích listů, podle nichž zde vytváříme fakturu vydanou.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ze skladových dokladů), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných dodacích listů.

Typ příjmu

Zatržítko:

Je-li zatržítko zatrženo, je k dispozici:

 • číselníková položka, do níž zadáte nebo vyberete z číselníku typ příjmu pro předvyplnění do položky Typ p. v obsahu Faktury vydané na importované řádky. Povinná položka.
 • zatržítko Vždy přepsat zadanou hodnotou:
  • Je-li zatrženo - zde zadanou hodnotu předvyplní na všechny importované řádky, bez ohledu na to, zda položka byla na daném řádku zdrojového importovaného dokladu před tím vyplněna.
  • Není-li zatrženo - zde zadanou hodnotu předvyplní na importované řádky jen tehdy, pokud na daném řádku zdrojového importovaného dokladu byla daná položka nevyplněna. Této možnosti můžete s výhodou využít, pokud jste např. nějakou položku nezadávali vždy, ale nyní ji chcete na všech záznamech, kde chybí doplnit vybranou hodnotou.

  Pokud je dodací list vytvořen na základě objednávky přijaté, je zdrojovou hodnotou Typ příjmu na řádku dané objednávky.

Importovat přílohy Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Režim přenesení daňové povinnosti

Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již režim nastaven. (Zde funkcí Import v detailu FV.)

Ceny jsou

Možnost zvolit, zda výsledný doklad má být vystavován s cenami s daní nebo bez daně.

Veškeré slevy převést do řádkových slev

Slouží pro případ, kdy uživatel chce importovat více zdrojových dokladů s jinak nastavenými slevami do jednoho cílového, kdy samozřejmě nelze docílit stejné nastavení slev na cílovém dokladu jako na všech zdrojových.

Podrobněji vč. příkladu viz Sloučení různých slev z více objednávek.

Převzetí hlavičkových údajů

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkových uživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky (např. nekompatibilní typ obchodu, měna apod.).

Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu FV.)

Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu.

Pokud dodací list vznikl z maloobchodního prodeje (v rámci platby na dodací list), přebírají se hlavičkové údaje (a údaje o prodejních cenách) z účtenky, která je při platbě na dodací list vygenerována.

Převzetí hlavičkových údajů z hlavičky účtenky při importu DL do FV.

Stejným způsobem se systém chová v případě, pokud je takto vzniklý dodací list hrazen v hotovosti v pokladně, tj. z dodacího listu je s využitím obdobného průvodce vystavován pokladní příjem (viz Procesní tvorba dokladů - Dodací list → Pokladní příjem ).

Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

 • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (viz např. údaje pro předvyplňování ve Firemních nastaveních).
 • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou:
  • Převzetí hlavičkových údajů z DL (DL bez vazby na OP) - Pokud se jedná o import DL, do nichž není čerpána žádná objednávka přijatá, pak program nabídne možnost převzít vybrané hlavičkové údaje z importovaných DL. Takovými údaji může být např. firma, země apod. Zde se otevře agenda Dodacích listů s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané dodací listy, podle nichž tvoříme fakturu vydanou. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.
  • Převzetí hlavičkových údajů z OP (DL s vazbou na OP) - Pokud se jedná o import DL, a alespoň do jednoho z nich je čerpána jedna nebo více objednávek přijatých, pak se nabízí možnost převzetí vybraných hlavičkových údajů z těchto objednávek. Takovými údaji mohou být např. i dealerské slevy (tj. použití slev tabulkou či procentem z adresáře a dealerská kategorie) či jen dealerská kategorie, nastavení použití slev a slevová procenta hlavičkových slev. Zde se otevře agenda Objednávek přijatých s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny objednávky přijaté čerpané do dodacích listů, podle nichž tvoříme fakturu vydanou. Je-li taková objednávka jen jedna, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

   Přebírání použití slev a slevových procent neplatí pro případ Sloučení různých slev z více objednávek. Informace k přebírání slev viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

   Nabízí se všechny objednávky čerpané do importovaných dodacích listů, bez ohledu na to, zda se nakonec bude importovat konkrétní řádek plynoucí z dané objednávky či nikoliv. Objasníme na příkladu:

   Mějme dodací list s řádkem 1 čerpaným z OP-1 a s řádkem 2 čerpaným z OP-2. Nechť dodací list je již částečně vyfakturován tak, že je vyfakturován celý řádek 1, který odpovídá objednávce OP-1. Nyní importujeme dodací list do faktury. Naimportuje se pouze řádek 2 z dodacího listu, nic jiného (řádek 1 již byl fakturován). Řádek 2 odpovídá objednávce OP-2, nicméně k převzetí hlavičkových údajů do faktury se nabízí objednávky obě dvě.

   Dále zde při importu DL s vazbou na OP platí výjimka pro přebírání data plnění. I když se jedná o případ, kdy se hlavičkové údaje přebírají z OP, datum plnění na fakturu se nepřebírá z data vystavení OP vybrané pro převzetí hlavičkových údajů, ale z data vystavení importovaného DL. Jedná-li se o import více DL (z nichž aspoň jeden má vazbu na OP), pak se datum plnění převezme z data vystavení jednoho z nich.

  Pokud je odlišnost v měně, tj. liší se měna z importovaného dokladu od měny cílového editovaného dokladu, (tj. měna nebyla převzata nebo se její převzetí již nenabízí, jelikož již byl zadán v editovaném dokladu řádek), pak se podle aktuálního kurzovního lístku odpovídajícím způsobem přepočtou i případné importované ceny v obsahu dokladu.

Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové údaje, které se budou přebírat.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Neuzavírat nově otevřenou agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Faktury vydané) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit (nikoli Nový ani Import).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce.

Dotaz na způsob čerpání z DL (s opravou/bez opravy)

Jelikož se zde jedná o import dodacího listu do editovaného dokladu, program se zeptá, zda si přejete editovat editovaný doklad v režimu čerpání s opravou nebo bez opravy dodacích listů, viz dále.

Výběr souvisejících zálohových listů k zúčtování (jen DL s vazbou na OP)

Importovaný DL může mít vazbu na objednávky přijaté. Na dané OP mohou být navázané zálohové listy vydané. Program provede kontrolu, zda existují nějaké zálohové listy, které byly vystaveny na základě objednávek přijatých čerpaných do importovaných dodacích listů (viz možnosti vystavení nového ZLV). Pokud takové nalezne, nabídne automaticky možnost tyto zálohové listy rovnou zúčtovat. Zobrazí se seznam všech zálohových listů svázaných s některou z objednávek čerpaných do importovaného DL, kromě těch, které do daného dokladu již byly zúčtovány dříve (např. pokud byla faktura vystavena funkcí Nový podle téhož zálohového listu, který je svázán s importovanou objednávkou nebo ručně přímo v záložce Zálohové listy).

Nabízí se všechny ZLV vystavené podle všech objednávek čerpaných do importovaných dodacích listů, bez ohledu na to, zda se nakonec bude importovat konkrétní řádek plynoucí z dané objednávky či nikoliv. Objasníme na příkladu:

Mějme dodací list s řádkem 1 čerpaným z OP-1 a s řádkem 2 čerpaným z OP-2. Nechť dodací list je již částečně vyfakturován tak, že je vyfakturován celý řádek 1, který odpovídá objednávce OP-1. Z OP-1 byl vystaven zálohový list ZLV-1, z OP-2 zálohový list ZLV-2. Nyní importujeme dodací list do faktury. Naimportuje se pouze řádek 2 z dodacího listu, nic jiného (řádek 1 již byl fakturován). Řádek 2 odpovídá objednávce OP-2, nicméně k zúčtování zálohových listů do faktury se nabízí zálohové listy oba dva.

ZLV se nabízí bez ohledu na to, jaká část na nich zbývá k zúčtování. Pokud již není co zúčtovat, program tuto skutečnost oznámí v dalším kroku. V seznamu můžete vybrat jeden nebo více (označených) zálohových listů, poté bude možné jeden po druhém do vystavované faktury zúčtovat.

Tato funkcionalita se netýká případu, kdy DL sice má vazbu na ZLV (byl vytvořen podle ZLV, viz procesní tvorba dokladů - ZLV → DL), ale DL nemá vazbu na OP. Při importu DL bez vazby na OP se žádné s ním svázané ZL do faktury nezúčtovávají, jelikož jde jenom o vazbu volbou.

Zadání údajů pro zúčtování vybraných zálohových listů (DL s vazbou na OP)

Pokud jste v předchozím kroku z existujících zálohových listů nějaké označili, pak se pro ně postupně nabízí dialogová okna pro zadání údajů pro jejich zúčtování. Postup je stejný, jako při zúčtování zálohového listu provedeného např. ze záložky Zálohové listy dané faktury.

Dokončení

Ze závěrečných kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Dokončení průvodce tvorbou dokladu zde přichází v úvahu následující:

Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět

Vybrané hlavičkové údaje a řádky faktury vydané jsou předvyplněny podle údajů z dodacích listů (resp. do nich čerpaných objednávek přijatých), příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky

 • Mezi DL a FV vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby DL a X-vazby FV.
 • Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
 • Importovat lze vždy jen Importovatelné řádky:
  • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtem a částkou → U těchto řádků se sleduje, kolik z nich již bylo vyčerpáno (viz položka Čerpáno v subzáložce Obsah importovaného dokladu). Řádek je vyhodnocen jako importovatelný tehdy, pokud na něm zbývá nějaký počet dosud nečerpaný do následných dokladů.
  • Typ 1-text s částkou a Typ 0-text → U těchto řádků se sleduje, zda již byl někam čerpán (tj. v položce Čerpáno v subzáložce Obsah importovaného dokladu má hodnotu Ano). U řádků typu 1 se nesleduje, zda byl importován "částečně" (tj. zda byla do následného dokladu použita celá částka či nikoli). Jelikož ale u těchto řádků je někdy žádoucí, aby se mohly použít do následného dokladu záměrně opakovaně, platí následující:
   • Pro řádky typu 0 - text a 1- text s částkou platí, že se mohou importovat opakovaně. Tj. při každém dalším importu DL do FV jsou vyhodnoceny jako importovatelné a naimportují se.

  To platí i v případě, že z řádku typu 1 nebyla do následného dokladu použita celá částka, viz výše.

Tedy, pokud importujete dodací list, který již byl čerpán částečně do jiné faktury nebo pokladní příjemky, naimportuje se z něj jen zbývající dosud nečerpaná část.

Při tom se samozřejmě příslušně zohledňují i případné vratky dodacích listů. Tj. naimportují se dosud nevyčerpané řádky typu 2 a 3 s počty, které ještě lze čerpat a řádky typu 0 a 1, bez ohledu na stav položky Čerpáno. Pokud předvyplněný počet snížíte, bude se jednat o částečný import. Zda tyto počty budete moci překročit či nikoli, záleží na tom, zda čerpáte dodací list s opravou či bez opravy dodacího listu (tj. zda jste zvolili režim čerpání s opravou nebo bez opravy, viz dále). Objasníme na příkladu:

Příklad: Mějme dodací list DL-1 s řádky typu 0, 1 a 3 na 6ks zboží. DL-1 naimportujeme do FV-1 a počet snížíme na 3ks. Tedy na FV-1 máme řádky typu 0, 1 a 3 v počtu 3ks. Poté ji naimportujeme po druhé do FV-2 a počet snížíme na 2ks. Pokud budeme chtít vystavit FV-3 na zbytek dodacího listu, předvyplní se opět řádky 0,1 a zbylý 1ks z řádku typu 3. Viz následující schématický obrázek:

Schéma dokresluje, že řádky typu 0 a 1 se do dalších vystavovaných FV importují opakovaně. Pokud je ale nechcete, můžete je po importu jednoduše vymazat.

 • Pokud importujete dodací list, resp. jeho řádky, které byly vytvořeny čerpáním z objednávky, tak se po naimportování do faktury doplní do řádků faktury i informace o cenách i DPH sazbách dle údajů z objednávky.
 • Importované doklady lze odpojit v záložce Importované doklady (a tím smazat všechny z nich importované řádky, např. pro případ omylem naimportovaného dokladu) nebo lze importované řádky smazat ručně (po jednom nebo i hromadně označené).

  Jak je to po odpojení resp. vymazání řádků s případným současným vymazáním řádků také z DL, viz popis u funkce Vymazat v navigátoru v záložce Obsah FV.

 • Doklad nebo jeho část lze do téhož dokladu importovat opakovaně, ale pokud už jednou bylo v rámci editace naimporotvaného řádku sníženo množství, pak se dalším importem téhož dokladu nijak nezmění (pouze případně přibudou další aktuálně nepoužité řádky).

  Jak je to s možností znovu naimportovat případné vymazané řádky v rámci téže editace, viz popis u funkce Vymazat v navigátoru v záložce Obsah FV.

 • Slevy a vyloučení ze slev - pokud se jedná o import DL s vazbou na OP, údaje týkající se slev se přebírají ze zdrojové OP u řádkových údajů automaticky, u hlavičkových s ohledem na zatržení převzetí hlavičkových údajů. Jelikož se v tomto případě jedná o import řádků pocházejících z objednávky, na cílovém dokladu se provede zmražení slev zatržením položky Neaktualizovat slevy, čímž je lze zachovat přesně tak, jak platily v okamžiku vystavení objednávky. Toto zatržení však lze samozřejmě zrušit.

  Údaje týkající se nastavení slev a slevová procenta se ze zdroj. dokladu nepřebírají, jedná-li se o případ Sloučení různých slev z více objednávek (jelikož pak se slevy a vyloučení ze slev na výsledném dokladu řeší jiným způsobem).

  Některé převzaté údaje týkající se slev se nemusí uplatnit na všechny řádky, ale jen na některé (s ohledem na to, zda se jedná o řádek importovaný či nově přidaný, zda byla či nebyla provedena Aktualizace slev atd.).

  Podrobně viz Zmražení slev na dokladech a import objednávek.

 • Hodnoty řádkových uživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.

Jako importovatelný do FV resp. PP je vyhodnocen i DL, který vznikl z pokladního prodeje na prodané zboží při on-line odpisu resp. později v rámci provedení uzávěrky prodeje nebo byl naimportován do Účtenky pokladního prodeje, a to proto, že tato skutečnost se jako čerpání na DL nezaznamenává. Takové DL byste již fakturovat resp. importovat do pokladní příjemky neměli, jelikož peníze za příslušné zboží již byly inkasovány jiným způsobem v pokladním prodeji. Nutno zajistit organizačně, viz též popis položky Vyřízeno na DL.

Režimy čerpání "S opravou DL"/"Bez opravy DL"

Pokud importujete dodací list (DL), můžete si zvolit, zda budete chtít tyto dodací listy současně i opravovat, či nikoli. Tzn., zda případné změny v řádcích naimportovaných z daných dodacích listů budou chápány jako oprava těchto dodacích listů či nikoli. Podle toho se liší následné chování systému.

Importujete-li do jedné faktury více skladových dokladů (to může být DL nebo i PR v případě vracení zboží), systém se na režim čerpání zeptá jen u prvního skladového dokladu a pro další importované skladové doklady použije stejný režim.

Můžete volit ze dvou režimů:

 • Čerpání z DL "Bez opravy DL" - Tj. čerpání z řádku DL bez opravy tohoto řádku. V tomto případě platí:
  • Do faktury můžete importovat (čerpat) maximálně jen takové množství, které zbývá na dodacím listu, tj. ještě nebylo importováno do žádného prodejního dokladu nebo nebylo vráceno.
  • Pokud zadáte menší množství, než je k dispozici k čerpání na dodacím listu, pak půjde o částečný import, tj. do faktury čerpáte pouze část z daného dodacího listu.
  • Vlastní obsah dodacího listu se v žádném případě nezmění!

   Řádky s kartami se šaržemi/sér.čísly částečně čerpat nelze, lze čerpat pouze celý počet, viz Použití šarží/sér. čísel na dokladech.

 • Čerpání z DL "S opravou DL" - Tj. čerpání z řádku DL s opravou tohoto řádku. V tomto případě záleží na tom, zda daný řádek DL lze do editovaného dokladu naimportovat celý (tj. zda již byl předtím částečně importován (čerpán) do jiného prodejního dokladu nebo vrácen, či nikoli), zda byl oceněn skladovou uzávěrkou a zda má uživatel právo opravovat DL:
  • Řádek DL lze naimportovat celý (tj. dosud nebyl částečně čerpán ani vrácen), ani nebyl oceněn skladovou uzávěrkou a uživatel má právo opravovat DL - Pak režim čerpání tohoto řádku "S opravou DL" možný je a program jej nastaví. Pak změnou naimportovaného množství na faktuře rovnou automaticky opravujete i množství na dodacím listu. Tj. pokud na faktuře změníte množství předvyplněné z naimportovaného dodacího listu, bude tato změna chápána jako oprava daného řádku dodacího listu.

   Tedy, pokud množství snížíte, nepůjde o částečné čerpání řádku DL (jako v režimu "Bez opravy"), ale o jeho opravu na menší množství. (Pokud k danému DL již existují nějaké vratky, pak nelze opravit množství na nižší, než je celkový vrácený počet. Kdy taková situace nastává, viz poznámka dále). A naopak můžete množství libovolně zvýšit, zvýší se i na importovaném dodacím listu. Vlastní obsah dodacího listu se tedy po uložení faktury odpovídajícím způsobem změní!!

   Situace, kdy je povolen režim s opravou, přestože v daný moment existují k DL vratky (tedy je vlastně částečně vrácen) a tudíž je hlídáno i minimální opravované množství s ohledem na vratky, může nastat jen v případě, že opravujete FV, do níž byl při jejím vytvoření naimportován řádek DL celý, ale teprve následně k nim vznikl dobropis s vratkou. Při opravě takové FV je možný režim s opravou. Pokud by nejdřív k DL vznikly vratky a teprve poté jste jej čerpali do FV, režim s opravou by v daný moment už povolen nebyl. Viz dále.

  • Řádek DL nelze naimportovat celý (tj. již byl částečně čerpán nebo vrácen) nebo byl oceněn skladovou uzávěrkou nebo uživatel nemá právo opravovat DL - Pak režim čerpání tohoto řádku "S opravou DL" možný není. Program na tuto skutečnost upozorní a nastaví režim "Bez opravy DL", viz výše.

   Pozor, tato situace nastává i v okamžiku, když např. DL byl naimportován sice pouze do jedné FV, ale částečně. Při následné opravě FV je řádek DL z pohledu programu již částečně čerpán a tudíž jej nelze naimportovat celý (i když nebyl čerpán do jiného dokladu ale do právě editovaného) a tudíž režim s opravou nepovolí.

   Tedy pokud vystavujete např. FV k dosud nečerpanému ani nevrácenému DL, tak v okamžiku vystavování FV můžete řádek z DL načerpat celý a režim s opravou je možný. Pokud ale řádek z DL načerpáte pouze částečně a poté budete takovou FV opravovat, již vám program režim s opravou nepovolí (přestože DL nebyl vyčerpán do jiného dokladu ani vrácen).

   Pokud přidáte do editovaného dokladu nový řádek, pak na tento bude v každém případě generován nový dodací list. Tedy nově přidané řádky se nepřidávají na importovaný dodací list, ani když jej importujete v režimu čerpání s opravou DL.

Informace o režimu čerpání daného řádku je u každého řádku uvedena v položce "Způsob importu" v záložce Obsah faktury vydané.

Objasníme na příkladech:

Čerpání DL s opravou: mějme DL-01 na 3 ks karty K. Fakturujeme jej nyní klientovi, ale klient se rozhodl odebrat o jeden kus více. Abychom nemuseli na jeden kus navíc vystavovat další dodací list, můžeme importovat DL-01 v režimu "s opravou". Pak množství jednoduše zvýšíme ze 3 ks na 4 ks, tím se opraví i na dodacím listu automaticky množství na 4ks. Po uložení dokladu dojde současně k uložení "opraveného" dodacího listu.

Čerpání DL s opravou: mějme DL-01 na 3ks karty K. Fakturujeme jej klientovi, ale klient odebral o jeden kus méně (jeden byl např. poškozený a klient nechce náhradní). Abychom nemuseli vystavovat vratku k danému DL, můžeme importovat DL-01 v režimu "s opravou". Pak množství jednoduše snížíme ze 3 ks na 2 ks, tím se opraví i na dodacím listu automaticky množství na 2ks. Po uložení dokladu dojde současně k uložení "opraveného" dodacího listu.

Čerpání DL bez opravy: mějme DL-01 z předchozího příkladu. Klient odebral zatím o jeden kus méně (jeden byl např. vadný, ale bude mu dodán v brzké době náhradní a s klientem jsme se domluvili, že nebudeme vystavovat vratku, ale zbývající kus dofakturujeme až po jeho dodání). Pak použijeme čerpání DL bez opravy. Předvyplněné množství jednoduše snížíme ze 3 ks na 2 ks. Tím půjde o částečné čerpání daného řádku DL. Po uložení dokladu se dodací list nijak nezmění, bude na něm stále 3ks.

Obdobný princip se uplatňuje při opravách faktur, které již čerpají alespoň jeden dodací list, tedy spolu s opravou faktury lze volit režim čerpání s opravou nebo bez opravy daných dodacích listů.