Nabídky vydané - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální nabídce vydané ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Obsah Informace Čerpáno do dokladů Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Celkem bez daně

K dispozici jen tehdy, jde-li o doklad s DPH (tj. ve Firemních údajích máte nastaveno, že jste plátci DPH, v Hlavičce dokladu je zatržena volba "s DPH" a doklad je vystaven do tuzemska, tj. zadaná země je lokální).

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu bez daně. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech slev nastavených v Hlavičce dokladu.

DPH K dispozici za stejných podmínek jako předchozí položka "Celkem bez daně" a uvádí celkový součet DPH.
Celkem V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu (s DPH, jde-li o doklad s DPH). Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech nastavených slev.
Marže

Hodnoty marže za celý doklad. Zohledňuje všechny řádky dokladu, tedy nejen skladové. Objasníme na příkladu:

V seznamu je několik skladových řádků a několik řádků text s částkou. Řádek text s částkou v záporné hodnotě, může třeba nahrazovat slevu. Zde je zobrazována vypočtená marže se započtením i těchto neskladových řádků.

Rabat Obdobně jako předchozí položka, je zde se jedná o rabat.

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Typ Typ nabídky vydané. Typ nabídky zadáte ručně anebo vyberete z číselníků Typů nabídek. Na základě vybraného typu nabídky se předvyplňují některé další údaje podle toho, které a jak jsou pro daný typ nabídky nastaveny v jeho definici a na záložku Termíny se generují možné stavy a plánované termíny jejich dosažení.
Řada
DocQueue_ID

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze).

Období
Period_ID
Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období již nelze měnit.
Datum
DocDate$DATE
Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Firma
Firm_ID

Firma z Adresáře firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nové NV vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.:

 • U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou ve Firemních údajích.
 • U dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj.
 • Apod.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam. Nepovinná položka.
Ostatní údaje
Externí číslo
ExternalNumber

Zde můžete zadat externí číslo na daném přijatém dokladu. Většina nabídek se vystavuje na základě došlých poptávek odběratelů a je požadováno podle tohoto čísla nabídku identifikovat. Lze podle něj později doklady vyhledávat či omezovat v záložce Omezení. Nepovinná položka. Před uložením se kontroluje se, zda pro tento typ dokladu a firmu již doklad se stejným externím číslem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn.

Kontrola duplicity ext. čísla se děje pro všechny existující doklady daného typu vystavené na danou firmu. Nijak se v ní nezohledňuje ani období, ani řady dokladů daného typu.

Při importu nabídky do následné objednávky se tato položka záměrně nepřenáší, jelikož přijatá objednávka bude mít pravděpodobně externí číslo jiné.

Odeslat do
DeadLineToSend$DATE
Datum, do kdy je nutno nabídku nejpozději odeslat. Povinná položka. Pokud při generování termínů vyjde dle plánovaných časů datum odeslání větší, je nabídnuta možnost převzít jej rovnou do nabídky.
Odesláno
SentDate$DATE
Datum skutečného odeslání nabídky. Informativní položka. Při změně stavu na stav s typem automatické změny "8 = po vystavení dokladu odeslaná pošta" se v některých případech nabízí možnost rovnou datum odeslání vyplnit, viz dialogové okno změny stavu.
Platí do
ValidTill$DATE

Možnost zadat si datum, do kdy je nabídka ještě platná. Umožňuje pozdější omezování jen za platné nabídky. Předvyplňuje se po změně data odeslání v předchozí položce "Odesláno" a to dle následujících pravidel:

 • Byla-li položka "Platí do" prázdná, pak se po změně data odeslání nastaví aktuálním datem plus počet dnů zadaných v položce "Předvypl. platnost nabídek" ve Firemních údajích.
 • Byla-li položka "Platí do" neprázdná (bylo v ní nějaké datum již zadáno), pak se nijak nezmění.
 • Pokud je datum odeslání aktuálně prázdné, datum "Platí do" se nijak nezmění.
 • Pokud se dříve zadané datum "Platí do" vymaže, znovu se automaticky nastaví až v momentě změny data odeslání.

  Datum odeslání lze změnit nejen přímo v editaci záznamu, ale např. i funkcí Změna stavu na stav Odesláno. Ke stavu aktuálně zadanému na nabídce se ale při předvyplňování "Platí do" nijak nepřihlíží.

Stav
OfferState_ID

Každý doklad může nabývat několika stavů, podle úrovně zpracování (vyřízení dané nabídky). Povinná položka. Vyberete jeden z možných stavů nadefinovaných pro daný typ nabídky v subzáložce Možné stavy v definici daného typu nabídky. Jedná se o jednu z možností, jak změnit stav dané nabídky.

Pro nabízení stavů a předvyplnění položky platí:

 • Při zadávání nové nabídky vydané - Nabízí se jen stavy, které mají zadán typ automatické změny "1 = po vytvoření nabídky". Pokud je takový stav jen jeden, rovnou se předvyplní. Pokud takový stav pro daný typ nabídky není zadán, pak se nabízí všechny zbývající možné stavy, přičemž se předvyplní první z nich.
 • Při opravě existující nabídky vydané - Nabízí se všechny stavy, kterých může daný typ nabídky vydané nabývat.
Priorita
OfferPriority
Možnost rozlišení nabídek podle priorit číselným označením priority (stupňování si zvolí uživatel sám).
Zodpovědný řešitel/
Zodpovědná role řešitele
ResponsibleRole_ID
Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží pro zadání řešitele resp. role řešitele, který je zodpovědný za zpracování celé nabídky. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Předvyplňuje se výchozí hodnotou nadefinovanou k typu nabídky zadané výše. Která položka je k dispozici a kdy, viz popis v kap. Role versus Uživatelé.
Řešitel/
Role řešitele
ActualSolverRole_ID

Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží pro zadání aktuálního řešitele resp. role řešitele, který má řešit aktuální stav nabídky. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Číselník se nabízí omezený jen za ty uživatele/ role, kteří jsou uvedeni v seznamu možných uživatelů/ možných rolí v definici typu nabídky zadané výše.

Předvyplňuje se výchozí hodnotou nadefinovanou ke stavu nabídky zadanému výše. Která položka je k dispozici a kdy, viz popis v kap. Role versus Uživatelé.

Tuto položku s výhodou využijete v kombinaci s omezením Podle přihlášené osoby, kdy si přihlášený uživatel může vypsat jen "své" úkoly k řešení.

Způsob dopravy
TransportationType_ID

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Zde zadaný způsob dopravy lze převzít do hlavičky objednávky přijaté při importu nabídky vydané do objednávky přijaté.

Způsob úhrady
PaymentType_ID

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů úhrady. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Zde zadaný způsob úhrady lze převzít do hlavičky objednávky přijaté při importu nabídky vydané do objednávky přijaté.

Údaje DPH
DPH
VATDocument

Položka typu předvolba. Pokud je zatržena, bude daný doklad vystavován jako daňový, v opačném případě bude vystavován jako nedaňový (nezaměňujte s dokladem, na němž je sazba DPH 0%).

Položka DPH mj. ovlivňuje:

 • jaké typy obchodů budou na dokladu k dispozici,
 • zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka "Částky jsou s DPH/bez DPH", viz dále,
 • zda se v řádcích dokladu v záložce Obsah zadávají položky DPH sazba
 • zda jsou v horní části záložky Detail v panelu definovatelných údajů zobrazovány položky "Celkem bez daně" a celkem "DPH" .

V této agendě neovlivňuje tato položka, zda bude či nebude doklad zahrnut do evidence DPH a datum plnění, jelikož tyto doklady samy o sobě nejsou daňovými doklady a do DPH evidence nepatří. Dále zde položka neovlivňuje položku pro zadání DPHIndexů v řádcích (jako je tomu u jiných dokladů), jelikož v Obsahu těchto dokladů se DPH indexy nezadávají. Nicméně hodnota položky DPH a dalších, které s ní v objednávce souvisí, se využijí pro předvyplnění, pokud se nabídka importuje do objednávky a poté do faktury vydané či pokladní příjemky.

Částky jsou
PriceWithVAT

Položka umožňuje nastavit, zda částky zadávané na řádcích dokladu v záložce Obsah jsou částky bez DPH či s DPH a tedy zda výpočet DPH bude probíhat metodou zdola nebo shora. Je-li nastaveno s DPH, pak je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Dále viz Metody výpočtu DPH - shora/zdola. Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Položka je k dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a jen pro některé typy obchodu. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.

Zahraničí/cizí měna
Typ obchodu

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Název Popis
Typ obchodu Položka typu přepínač. Z nabízených možností musíte vybrat typ obchodu, podle toho, pro jaký účel doklad vystavujete. Volba je plně na odpovědnosti uživatele. Jaké možnosti jsou k dispozici, jaký je jejich význam viz Typy obchodu pro doklady na výstupu.

Zvolený typ obchodu ovlivňuje další položky s ním související a to jednak položky dále nabízené v tomto dialogovém okně, a jednak položky řádcích dokladů v záložce Obsah (DPH sazby, DPH indexy, příslušnost řádku do hlášení INTRASTAT resp. ESL).

Tuzemsko/Vývoz Položka je k dispozici jen pro doklady, vystavované s typem obchodu "0 - Nezadáno". Dále viz popis stejnojmenné položky v popisu typu obchodu "0 - Nezadáno".

Režim Přenesení daňové povinnosti

K dispozici jen pro některé typy obchodu. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.

Země určení Země, do níž je doklad určen. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.
Země přiznání DPH dodavatele Země, do jejíhož DPH přiznání bude tento doklad zahrnut. Zda je položka k dispozici, zda je dostupná k editaci a zda se nějak předvyplňuje, závisí na tom, zda je doklad vystavován jako daňový a na zvoleném typu obchodu pro tento doklad. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.

Nabídky vydané samy o sobě nejsou daňovými doklady a do DPH evidence nepatří. Zadaná hodnota se využije pro předvyplnění, pokud se objednávka importuje do objednávky resp. následně faktury vydané či pokladní příjemky.

Měna
Currency_ID
Měna, ve které je daný doklad vystavován. Zda je položka editovatelná a jak se předvyplňuje, závisí na více skutečnostech: na tom, jakým způsobem je doklad vystavován, na zvoleném typu obchodu pro tento doklad atd.

Předvyplňuje se následovně:

 • měnou nastavenou pro firmu zadanou v hlavičce dokladu (pokud má daná firma tuto svou preferovanou měnu nastavenu), nebo lokální měnou v opačném případě,
 • nebo po zadání země určení do hlavičky dokladu měnou dané země, pokud firma zadaná v hlavičce nemá nastavenu vlastní preferovanou měnu,
 • případně se předvyplní podle zadaného typu obchodu, pokud daný typ obchodu vyžaduje zadání nějaké konkrétní měny (např. podle Země přiznání DPH dodavatele). Dále viz též popis položky Měna u jednotlivých typů obchodů.

  Po změně firmy resp. země určení se může změnit i měna. Platí:

  • po změně firmy se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou nastavenou pro firmu, ale JEN tehdy, pokud ji tato má nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění)
  • po změně země určení se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou dané země, ale JEN tehdy, pokud firma v hlavičce nemá preferovanou měnu nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění)

Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu).
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu). Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku.
 • Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek

Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě předvyplňovaný kurz závisí na stavu firemního parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz a Při předvyplňování kurzu použít kurz. Předvyplněný kurz lze změnit. Po změně datumů v hlavičce dokladu se opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu s ohledem na nastavení zmíněných parametrů. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Způsoby přepočtu částek v cizí měně na měnu lokální, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně atd. závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Dodatečná oprava měny na jinou nezpůsobí přepočet částek na již zadaných řádcích kurzem, částky zůstanou číselně stejné, jen budou v jiné měně. Dále vz Doklady v cizí měně - změna měny.

Ke změně měny a kurzu a přepočtu částek je zde také k dispozici funkce Přepočet.

Kurz
(RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID)
Nastavení slev
Dealerské slevy
DealerDiscountCount

U tohoto dokladu je možné používat různé druhy slev:

 • dealerská - volbou ze skrytého seznamu vyberete, zda si ji přejete použít a jakým způsobem
 • kusová - volbou ze skrytého seznamu vyberete, zda si ji přejete použít
 • sleva za finanční objem - položka typu předvolba, zatrhnete, pokud si přejete tuto slevu použít
 • řádková - položka typu předvolba, zatrhnete, pokud si přejete tuto slevu použít
 • dodatečná - editační položka, pokud si ji přejete použít, zadejte nenulové procento slevy

Podrobně byl princip propracovaného slevového systému ABRA Gen popsán v kap. Slevový systém. Zde bylo rovněž vysvětleno využití jednotlivých druhů slev, možnosti jejich kombinací, způsob definice slev a význam jednotlivých voleb.

Aby uživatele, kteří zadávají slevy vždy stejným způsobem, nezdržovalo zadávání těchto položek, je možné ve Firemních údajích stanovit, jak se mají tyto položky na dokladech předvyplňovat, viz popis globálních parametrů v části Slevy a prodejní ceny pro bezhotovostní prodej.

Pokud se na následné objednávce údaj o způsobu úhrady změní z bezhotovostní na hotovostní či naopak, předvyplnění použití slev v hlavičce dokladu se zaktualizuje podle aktuálního nastavení příslušných globálních parametrů pro daný typ platby, ale jen tehdy, pokud se výchozí nastavení slev pro bezhotovostní a hotovostní prodej liší. Pokud by taková změna nebyla v daný moment žádoucí, můžete předvyplněné použití slev samozřejmě ručně upravit.

K předvyplňování vybraných položek je možné využít také nastavení na subzáložce Další údaje v agendě Adresář firem. Pokud je v hlavičce dokladu zadána firma, která má v adresáři zatrženou volbu Předvyplňovat typ slevy společně s přednastavenými hodnotami Dealerská sleva a Kusová sleva, nastavení v Adresáři firem má přednost před nastavením globálních parametrů v agendě Firemní údaje.

Nastavené slevy se mohou uplatňovat buď na jednotkovou nebo celkovou řádkovou cenu. Dále viz Uplatnění slev na jedn./celk. řádkovou cenu.

Podle nastavení slev se na dokladu mohou uplatnit příslušná slevová procenta (nejedná-li se o případ vyloučení ze slev), která mohou být automaticky nebo ručně aktualizována. Zobrazení informace o slevách aplikovaných na aktuální řádek viz funkce Info v záložce Obsah nebo subzáložka Informace.

Možnost měnit nastavení slev v hlavičce i na řádcích je dostupná pouze uživatelům s přístupovým právem "Měnit nastavení slev na dokladech".

Kusové slevy
QuantityDiscountCount
Sleva za finanční objem
IsFinancialDiscount
Řádková sleva
IsRowDiscount
Dodatečná sleva
DocumentDiscount
Neaktualizovat slevy
FrozenDiscounts

Obdoba stejnojmenné položky v agendě Objednávky přijaté.

Je-li zatrženo, provede se "zmražení" některých slevových procent platných na dokladu v okamžiku zmražení. Tedy při některých následných změnách na dokladu se nebude provádět automatický přepočet slevových procent dle aktuálních podmínek, který by se jinak provedl, pokud by položka Neaktualizovat slevy zatržena nebyla.

Při jakých změnách se provádí automaticky aktualizace slev na dokladu, kterých slev se zmražení týká a na jaké řádky dokladu se zmražení uplatní, je popsáno podrobně v samostatné kapitole Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Přepne na subzáložku Obsah.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

Lištu pro zadání zaokrouhlení

V horní části záložky jsou k dispozici položky pro nastavení zaokrouhlování částek daní pro jednotlivé DPH sazby a celkové částky pro tento doklad:

Název Popis
Zaok.DPH Nastavení zaokrouhlení částky DPH. K dispozici jen, jde-li o nabídku vystavovanou s DPH (nabídka sice není daňovým dokladem, jak již bylo řečeno výše u položky "DPH" v hlavičce nabídky, ale údaje z ní o DPH a jeho zaokrouhlení mohou být použity při následném importu nabídky do objednávky (a z ní do prodejních dokladů)). Způsob zaokrouhlení se předvyplňuje dle nastavení v položce Zaokrouhlování DPH v definici měny, v níž je doklad vystavován, příp. dle nastavení v položce Zaokrouhlování DPH v definici DPH registrací v jiných zemích EU, jedná-li se o doklad vystavený s typem obchodu "Do jiné země EU (DPH bude přiznána v jiné zemi EU)", ale v případě potřeby jej můžete u konkrétního dokladu změnit.

Po změně měny dokladu se nastavení zaokrouhlení DPH zaktualizuje podle nastavení u dané měny. Rovněž po změně typu obchodu, ale pouze v případě, že by se změna týkala výše zmíněného typu obchodu.

Celkové zaok. Nastavení zaokrouhlení celkové částky dokladu. Způsob zaokrouhlení se předvyplňuje dle nastavení v položkách Zaokrouhlování celkové částky na výstupních dokladech v definici měny, v níž je doklad vystavován, ale v případě potřeby jej můžete u konkrétního dokladu změnit.

Po změně měny dokladu se nastavení celkového zaokrouhlení zaktualizuje podle nastavení u dané měny. Rovněž po změně způsobu úhrady dokladu se nastavení celkového zaokrouhlení zaktualizuje podle nastavení u dané měny, ale pouze v případě, že se způsob úhrady změní z bezhotovostního na hotovostní nebo naopak.

Lišta pro zobrazení marže, rabatu, přid. hodnoty

V horní části záložky jsou k dispozici položky:

Název Popis
Celková marže Vyčíslená marže za celý doklad. (Procentuálně vyjádřená přidaná hodnota vztažená k prodejní ceně). Zde se vyčísluje z celkových cen za celý doklad tedy i s uvažováním zadaného množství.

1. řádek 2 ks, nákl. cena je 50 Kč, jednotková prodejní cena je 100 Kč ⇒ Marže je 50%
2. řádek 1ks, nákl. cena je 60 Kč, jednotková prodejní cena je 80 Kč ⇒ Marže je 25%

Vyčíslení celková marže za celý doklad: Nákl. cena za celý doklad je 160 Kč, prodejní cena za celý doklad je 280 Kč ⇒ Marže je 43%

Pokud by se měla vyčíslovat marže za jednotkové ceny bez uvažování množství, pak by musela být vyčíslena následovně: Nákl. jedn. ceny celkem za celý doklad jsou 110 Kč, prodejní jednotkové ceny celkem za celý doklad jsou 180 Kč ⇒ Marže by byla 39%.

Celkový rabat Vyčíslený rabat za celý doklad. (Procentuálně vyjádřená přidaná hodnota vztažená k nákupní ceně). Zde se vyčísluje z celkových cen za celý doklad.
Celkem přidaná hodnota Vyčíslená přidaná hodnota za celý doklad. přidaná hodnota k prodejní ceně.
Zobrazit Možnost zvolit, zda se má v řádcích dokladu aktuálně zobrazit:

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný). V seznamu řádků jsou některé položky k dispozici v závislosti na zvoleném typu řádku. Jejich podrobný popis naleznete u popisu daného typu řádku ve společné kapitole Typy řádků na dokladech, zde se na tento jejich popis budeme pouze odvolávat. Zbývající položky popíšeme zde:

Název Popis
Typ Skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ řádku se jedná. V nabídce vydané se mohou vyskytnout typy řádků 0-Text, 1-Text s částkou, 2-Text s počtem a částkou a 3-skladový řádek.

V některých případech není možno již typ řádku změnit, viz popis položky Zdroj nákladových cen.

Číslo K dispozici podle nastavení parametru Umožnit editovat čísla řádků. Dále viz popis parametru.
Text K dispozici jen pro typ řádku 0, 1 a 2 pro zadání libovolného textu.
Cena K dispozici jen pro typ řádku 1 pro zadání částky.
Sklad K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladu, ze kterého se bude expedovat.
Kód skl.karty a Název skl.karty K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladové karty, která se bude expedovat. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem skladových karet v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

Počet K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání množství, tedy počtu, který je nabízen.

U řádku typu 2 je počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, stanoven na 6. U řádku typu 3 se maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, souhrnné přehledy o nabízeném zboží si lze mj. pořizovat v agendě Pohyby z nabídek vydaných.

Jedn. K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotek.
J.cena K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotkové ceny.

Prodejní cena se předvyplňuje standardně z ceníků nebo ji lze zadat ručně, viz obecný popis položky J.cena u skladového řádku dokladu. Zde je navíc možnost si ji nechat vyčíslit a doplnit podle zadané nákl. ceny a zadané požadované marže, rabatu nebo přid. hodnoty. Viz funkce Přep. prod. cenu.

Marže/ Rabat/ Přidaná hodnota

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

K dispozici jen pro typ 3. Která položka se v řádku aktuálně zobrazuje, závisí na nastavení v liště pro zobrazení marže, rabatu, přid. hodnoty. Needitovatelná položka. Vyčísluje se automaticky z částek prodejní ceny bez daně a nákladové ceny (viz položky J. cena resp. C. cena a J. nákl. cena) na daném řádku.

K dispozici je i možnost si požadovanou marži, rabat nebo přidanou hodnotu zadat a podle ní a zadané nákl. ceny si naopak nechat vyčíslit cenu prodejní. Viz funkce Přep. prod. cenu.

C.cena K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zobrazení nebo zadání ceny celkové.
%DPH Sazba DPH. K dispozici jen pro typ 1, 2 a 3 pro zadání DPH sazby. Viz popis u jednotlivých typů řádků.
Sleva% Pro zadání procenta řádkové slevy, tj. libovolné slevy, která se má uplatnit na daný řádek dokladu. Položka je k dispozici jedině tehdy, je-li v hlavičce dokladu v položce Nastavení slev zatrženo použití tohoto druhu slevy.

Možnost měnit nastavení slev v hlavičce i na řádcích je dostupná pouze uživatelům s přístupovým právem "Měnit nastavení slev na dokladech".

Středisko Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko.

O těchto dokladech se sice neúčtuje, ale lze je importovat do objednávek a následných dodacích listů nebo prodejních dokladů, kde je údaj o středisku potřeba. Proto je povinnou položkou již zde. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.

Zakázka Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

O těchto dokladech se sice neúčtuje, ale lze je importovat do jiných dokladů, kde by mohl být údaj o zakázce potřeba. Proto je tato položka k dispozici i zde. Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametrů Používání zakázek a Používání zakázek ve skupině Výroba ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání projektů ve Firemních údajích.

Čerpáno Informace o tom, zda daný řádek a v jakém počtu již byl čerpán do následného dokladu, tedy jaký počet z nabídnutého množství již byl objednán. Nabízené zboží je z nabídky objednáno (čerpáno) tehdy, byl-li její řádek čerpán do objednávky přijaté. Tj. objednávka přijatá byla vystavena podle nabídky vydané resp. nabídka vydaná byla do ní naimportována. Možností vystavení nové OP, která čerpá NV, je více, viz možnosti vystavení nové OP.

Konkrétní doklady, do kterých byla čerpána daná nabídka vydaná, je možno vidět např. v záložce X-vazby dané nabídky vydané, odkud si lze i vyvolat agendu daného dokladu a tento si detailně prohlížet.

Seznam všech dokladů, do kterých bylo čerpáno množství uvedené v této položce, je k dispozici v subzáložce Čerpáno do dokladů. Zde jej lze detailně prohlížet, resp. provádět další akce ve vyvolané agendě objednávek přijatých. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby dané nabídky vydané.

U řádků typu 0-Text a 1-text s částkou je uvedeno, zda byl čerpán (hodnota A=Ano) či nikoli (hodnota N=Ne), u ostatních typů řádků je uvedeno množství, jaké bylo zatím do objednávek přijatých z daného řádku čerpáno.

U řádků typu 1 se nesleduje, zda byl importován "částečně" (tj. zda byla do následného dokladu použita celá částka či nikoli).

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, přehledy o nabízeném zboží a o objednaném a dodaném zboží si lze mj. pořizovat v agendách Pohyby nabídek vydaných a Pohyby z objednávek přijatých.

Zdroj nákladové ceny

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

K dispozici jen pro typy 2 a 3. Volba zdroje ceny je rozhodná pro způsob zjištění nákladové ceny, tj. vyplnění položky J. nákl. cena. Ovlivní i způsob zadání některých dalších položek na řádku a příp. i některé další akce po uložení nabídky. Možné zdroje nákladové ceny:

Pro řádky typu 2 i 3

Pouze pro řádky typu 3

Jelikož zdroj nákl. ceny určuje způsob vyplnění dalších položek v řádku, popíšeme je rovnou zde. Zdroj nákladové ceny se předvyplňuje podle toho, jakého skladového typu je skladová karta zadaná v řádku dokladu a to hodnotou nastavenou v položce Výchozí zdroj nákladové ceny v definici daného skladového typu. Předvyplněnou hodnotu je možno v případě potřeby změnit.

Žádná cena

Pro případ, kdy se nechceme nákladovými cenami (a tudíž ani výpočtem marže rabatu atd.) zabývat. Pro související položky v řádku v tomto případě platí:

Ruční zadání ceny

Pro případ, kdy se nechceme cenu odnikud přebírat a jednoduše ji zadáme ručně. Pro související položky v řádku v tomto případě platí:

 • J. nákl. cena - Lze editovat. Nijak se nepředvyplňuje. Zadává se v měně dokladu, nákl. cena v lokální měně se přepočte dle kurzu na dokladu.
 • Stanovena - Nastaví se na Ano tehdy, je-li nákladová cena na řádku nenulová.
 • Kód dodavatele / Název dodavatele - Je možné ručně zadat libovolnou firmu (případně vybrat z nefiltrovaného číselníku). Zadaná firma (dodavatel) nemusí patřit mezi dodavatele uvedené na skladové kartě.

Z dodavatele na skladové kartě

Je-li zvolen tento zdroj nákl. ceny, bude se cena přebírat z dodavatelů zadaných ke sklad. kartě na řádku. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo jej vyberete z číselníku firem. Vyvolaný číselník firem se nabízí omezený jen za aktuální dodavatele dané sklad. karty. Přitom se zohledňují případné zásadní opravy a slučování firem, či skrytí firem. Viz nabízení dodavatelů k výběru. Předvyplňuje se hlavní dodavatel.

Pro vybraného dodavatele se dohledá nejaktuálnější cena pro daného dodavatele.

 • Nejdříve se hledá v seznamu dodavatelů dané skladové karty zadaný dodavatel se shodnou měnou a jednotkou. Je-li nalezen dodavatel, který má v seznamu uvedenu nákupní cenu v měně dokladu a pro jednotku zadanou v řádku dokladu, předvyplní se tato nákupní cena (a to i tehdy, pokud je v seznamu dodavatelů pro daného dodavatele aktuálnější záznam pro jinou jednotku či měnu). Bere se ohled i na případné zásadní opravy a slučování firem, viz předchůdce a následovníci firem. (Tj. pokud byl dodavatel zadaný ke kartě později opraven zásadní opravou v adresáři příp. došlo ke slučováním firem.)
 • Není-li nalezen žádný záznam daného dodavatele se shodnou měnou a jednotkou, použije se nejaktuálnější záznam daného dodavatele, který se najde, a cena se předvyplní podle něj (samozřejmě patřičně přepočtena podle vztahu jednotek (pokud je v jiné jednotce) a podle kurzů uvedených v seznamu dodavatelů a na hlavičce dokladu (pokud je v jiné měně než je doklad)).
 • Není-li v seznamu dodavatelů dohledán žádný záznam pro požadovaného dodavatele, pak se ani tento nenabízí jako dodavatel k výběru a nepředvyplní se nic, nákladová cena zůstane nulová. (Cena z položky poslední pořizovací cena na dané dílčí kartě se v tomto případě pro předvyplnění nepoužívá (jak je tomu např. u objednávek vydaných)).
 • Při změně jednotek se cena z dodavatele příslušně zaktualizuje. (Tj. znovu se pokusí dohledat záznam se shodnou měnou a jednotkou, pokud jej nenajde, použije nejaktuálnější záznam, který příslušně přepočte dle vztahu jednotek a měny).

  Při dodatečné změně měny v hlavičce dokladu se cena z dodavatelů na již existujících řádcích znovu nedohledává.

  Nicméně dodatečné doplnění nákupních cen resp. jejich nové předvyplnění dle popsaných pravidel je možno vyvolat ručně pomocí funkce Obnovit nákl. ceny.

(Způsoby přepočtu z jedné měny na druhou a použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.)

Pro související položky v řádku v tomto případě platí:

 • J. nákl. cena - Nelze editovat. Způsob předvyplnění viz výše. Je-li dohledán dodavatel v dané měně, převezme se částka v cizí měně, j. nákl. cena v lokální měně se přepočte dle kurzu na dokladu. V opačném případě se převezme j. nákl. cena v lokální měně a naopak se dopočte j. nákl. cena v měně dokladu dle kurzu na dokladu.
 • Stanovena - Nastaví se na Ano tehdy, je-li nákladová cena na řádku nenulová.

Poslední skladový pohyb

V tomto případě se použije Cena posledního oceněného výdajového pohybu na skladu. Jednotkovou nákl. cenou pro danou skladovou kartu pak bude poslední vypočtená skladová cena, tedy skladová cena zjištěná z posledního oceněného výdajového pohybu na daném skladu, který ze skladu čerpá a je oceněn. Pořadí se zde posuzuje podle zpracování skladovou uzávěrkou, tedy použije poslední výdajový pohyb oceněný poslední uzávěrkou za daný sklad.

Pohyby seřazené v pořadí, jak byly zpracovány uzávěrkou (uzávěrkami), můžete vidět např. v agendě Skladové pohyby s nastaveným Tříděním podle uzávěrky.

Z výše uvedeného plyne, že pokud za posledním zpracovaným výdajovým pohybem nenásleduje žádný oceněný pohyb příjmový, je použitá poslední aktuální vypočtená skladová cena. Pokud následují již oceněné příjmové pohyby, pak použitá cena z posledního oceněného výdajového pohybu nemusí být nejaktuálnější skladová cena (nejsou započteny následné oceněné příjmy). Pokud chcete mít ceny co nejpřesnější, pak je třeba pravidelně provádět uzávěrky skladu.

Pro související položky v řádku v tomto případě platí:

 • J. nákl. cena - Nelze editovat. Způsob předvyplnění viz výše. Převezme se nákl. cena v lokální měně a dopočte se nákl. cena v měně dokladu dle kurzu na dokladu.
 • Stanovena - Nastaví se na Ano tehdy, je-li nákladová cena na řádku nenulová.

Výrobní požadavky

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, pokud je skladová karta v daném řádku výrobkem (viz položka Výrobek v údajích karty).

Je-li v řádku zvolen tento zdroj nákladové ceny, což je možné, pokud je skladová karta v daném řádku výrobkem, pak se po uložení nabídky pro takové řádky vygenerují požadavky na výrobu, na kterých bude potřeba provést kalkulaci a spočtenou cenu přenést zpět do nabídky pomocí funkce Přenést do nabídky.

Aby bylo možné doklad Požadavky vytvořit, musí platit:

 • zvolená skladová karta musí mít nastaveno, že jde o Výrobek

 • v údajích skladového typu použité skladové karty nastavena řada dokladů tohoto typu, která se má použít.

Po uložení nabídky se zobrazí dialogové okno se seznamem právě vygenerovaných požadavků. Viz též Akce volané po uložení záznamu.

Příklad zobrazeného dialogového okna se seznamem vygenerovaných požadavků

K dispozici je zde funkce pro zobrazení daných požadavků:

Název Popis
Zobrazit doklady Funkce vyvolá agendu požadavků na výrobu a otevře ji "přes" agendu nabídek vydaných. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny záznamy (doklady) daného typu zobrazené v informačním okně.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.)

Pokud už existuje k řádku doklad Požadavku na výrobu, pak pro související položky v řádku v tomto případě platí:

 • Typ řádku - Nelze editovat.
 • J. nákl. cena - Nelze editovat. Způsob předvyplnění viz výše. Převezme se nákl. cena výrobku v lokální měně a dopočte se nákl. cena v měně dokladu dle kurzu na dokladu. Z výroby se přenáší pouze cena (za výrobek), nijak se nezohledňuje množství na požadavku a zpětně nepřenáší do nabídky. (Ve výrobě může totiž dojít záměrně k opravě požadavku a zvýšení počtu. Tj. vyrobí se toho více, než je požadováno na nabídce, z níž požadavek vznikl, čímž se sníží nákladová cena, a poté se prodá jinam.)
 • Stanovena - Nastaví se na Ano tehdy, je-li nákladová cena na řádku nenulová.

  Při opravě zdroje nákl. ceny na "Výrobní požadavky" se případně předtím zadaná j. nákl. cena vynuluje a položka Stanovena se nastaví na Ne.

Má-li v existujícím dokladu, který uživatel opravuje, některý řádek nastaven zdroj Výrobní požadavky, pak pro případnou opravu tohoto zdroje platí:

 • Pokud již byla přenesena cena z výroby do řádku nabídky a tudíž na řádku je j. nákl. cena stanovena, pak nelze zdroj ceny změnit.
 • Pokud byste se takovou změnu přesto potřebovali (např. jste se po kalkulacích rozhodli, že daný výrobek vychází moc draho a raději jej nakoupíte od subdodavatele), pak můžete daný řádek nabídky celý smazat a zadat nový s jiným zdrojem nákl. ceny.

 • Pokud nákl. cena dosud nebyla přenesena z výroby do řádku nabídky a tudíž na řádku není j. nákl. cena stanovena, pak zdroj nákl. ceny změnit lze. Po uložení dokladu se systém pokusí vymazat příslušný doklad požadavku na výrobu. Pokud to není možné, pak jej ponechá, ale zruší vazbu mezi řádkem nabídky a dokladem požadavku na výrobu.

Dodavatelský ceník

Cena se předvyplní z vybraného dodavatelského ceníku, který obsahuje příslušnou skladovou kartu. Při výběru je možné výběr omezovat za ceníky platné k aktuálnímu datu nebo datu dokladu.

 • J. nákl. cena - Nelze editovat. Převezme se nákl. cena v lokální měně a dopočte se nákl. cena v měně dokladu dle kurzu na dokladu.
 • Stanovena - Nastaví se na Ano tehdy, je-li nákladová cena na řádku nenulová.

Skladová průměrná cena

Cena se předvyplní z průměrné skladové ceny z příslušné dílčí skladové karty. Podmínkou je, aby byly na dílčích skladových kartách průměrné ceny uloženy.

 • J. nákl. cena - Nelze editovat. Převezme se nákl. cena v lokální měně a dopočte se nákl. cena v měně dokladu dle kurzu na dokladu.
 • Stanovena - Nastaví se na Ano tehdy, je-li nákladová cena na řádku nenulová.

Pokud se průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty neukládají, zkontrolujte, zda nemáte parametr SaveAverageStorePrices v souboru Nexus.cfg nastaven na hodnotu 0.

Poptávky

Zdroj Poptávky není možné nastavit ručně. Nastaví se automaticky v případě, že byla nákladová cena zpětně přenesena z návazného poptávkového listu funkcí Přenést cenu. Nákladovou cenu není možné editovat.

J. nákl. cena

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

K dispozici jen pro typy 2 a 3. Předpokládaná nebo kalkulovaná jednotková nákladová cena, která je vztažena k jednotce zadané v položce Jedn., tj. pokud dojde ke změně jednotky v položce Jedn., jednotková nákladová cena se příslušně přepočítá, aby odpovídala nové jednotce. Výjimku tvoří ruční zadání nákladové ceny (viz popis zdroje nákladové ceny), kdy se jednotková nákladová cena po změně jednotky záměrně nepřepočítá, protože se předpokládá, že uživatel zadal hodnotu jednotkové nákladové ceny a pak příslušně upravil jednotku, takže by v tomto případě nebylo přepočtení jednotkové nákladové ceny na novou jednotku žádoucí.

Jednotková nákladová cena na řádku je zobrazována pouze v měně dokladu, nicméně vnitřně je evidována i v lokální měně. Jednotková nákladová cena může být zadána ručně nebo se může zjistit jiným způsobem a vyplnit automaticky podle toho, jaký je zadán zdroj nákladové ceny. Jak se přebírá z daného zdroje a přepočítává, viz popis zdroje nákladové ceny.

Při přebírání nákladové ceny z příslušného zdroje se k ní připočte DPH, pokud jsou na dokladu nastaveny Ceny s DPH (viz položka "Částkou jsou" v hlavičce dokladu).

Na kolik desetinných míst je možné zadat Nákladovou cenu, určuje parametr Počet desetinných míst pro zadání částky na řádcích dokladů.

Kód dodavatele K dispozici jen pro typ 3, pokud je Zdroj nákladové ceny z ceníku dodavatele. Možnost zadat dodavatele daného zboží. Kód dodavatele zadáte ručně nebo vyberete z číselníku firem. Číselník se nabízí omezený jen za ty firmy, které jsou uvedeny v seznamu dodavatelů v údajích dané skladové karty zadané výše.

Pozor, vyvolaný číselník firem nabízí rovnou omezen jen za aktuální dodavatele dané sklad. karty. Přitom se zohledňuje jednotka, případné zásadní opravy a slučování firem, či skrytí firem. Viz nabízení dodavatelů k výběru.

Položka slouží:

 • k určení dodavatele, od kterého se převezme nákupní cena (je-li zdroj nákupní ceny "Z ceníku dodavatele")
 • k evidenčním účelům - k poznamenání dodavatele, u kterého se bude zboží objednávat
 • Bude mít další využití v budoucnu pro návaznost na agendu vystavených poptávek.

V případě, že je daná položka obsažena v několika cenících od jednoho dodavatele, je možné zvolit konkrétní ceník a do nabídky se použije cena z tohoto konkrétního ceníku.

Název dodavatele K dispozici jen pro typ 3. Zde needitovatelná položka, přebírá se z adresáře firem.
Stanovena K dispozici jen pro typ 3.

Příznak, zda je nákladová cena stanovena. Slouží pro rozhodnutí, zda celá nabídka již byla oceněna nákladovými cenami a je možný automatický posun do dalšího stavu. Nastavuje se automaticky podle toho, jaký je zadán zdroj nákladové ceny. Viz popis výše.

Platí:

 • Je-li zdroj nákl. ceny "Žádná nákl. cena", pak je nastavena na Ano vždy (jinak by nebyl možný automat. posun stavů).
 • V ostatních případech se nastaví na Ano tehdy, je-li nákladová cena na řádku nenulová.
 • Je-li zdroj nákl. ceny požadován z nějakého svázaného dokladu, je nastavován jen z agendy příslušného dokladu. Např. je-li "Výrobní požadavky", pak jej lze nastavit po provedení kalkulace daného požadavku funkcí Přenést do nabídky.

  Touto položkou tedy mohou externí moduly či aplikace signalizovat, že doplnily do řádku platnou nákladovou cenu.

Předp. dodání K dispozici jen pro typ 3.

Datum dodání objednaného zboží. Má informativní význam, je možno si např. pořizovat přehledy objednaného zboží podle data dodání apod.

Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán s jiným datem dodání. Datum dodání se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se předvyplňuje následovně: na všech řádcích datem aktuálním plus počet dnů zadaných v položce "Předvypl. datum dodání" ve Firemních údajích.

Stav poptávky K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání, zda se má daný řádek zahrnout do poptávkového řízení (u typu řádku 0 a 1 se stav poptávky nezobrazuje a nenastavuje a lze je importovat opakovaně, viz též Procesní tvorba dokladů - NV → POL) a dále pro informaci, v jakém stavu se daná poptávka nachází. Možné stavy a pravidla pro jejich změnu viz Poptávkové řízení - obecně - Stav poptávky na zdrojových dokladech (importovaných do POL).

Stav poptávky se pro urychlení zadávání předvyplňuje zadaným stavem z řádku předchozího, přičemž u prvního řádku se předvyplní výchozí hodnotou "Poptat".

Dále zde objasníme následující položky evidované rovněž v řádcích na tomto dokladu. Nejsou zobrazovány přímo v řádcích dokladu, nicméně si ji lze zobrazit např. vhodnou definicí panelu definovatelných údajů obsahu.

Název Popis
Datum posledního vyplnění nákladové ceny Datum, kdy naposledy došlo ke změně nákladové ceny (např. provedením kalkulace z výroby).
Nákladovou cenu vyplnil Uživatel, který vyplnil nákladovou cenu ať už jejím přímým zadáním do dokladu, přepočtem nákladových cen či provedením kalkulací ve výrobě. Slouží pro evidenční účely.
Náklad. cena z dokladu Doklad, ze kterého byla nákladová cena převzata.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

  Při pokusu o smazání řádku se zdrojem nákladové ceny z požadavků na výrobu, který je svázán s dokladem z výroby, se zobrazí příslušné upozornění. Pokud je řádek přesto smazán, doklad z výroby se osamostatní.

 • Info - Pro zobrazení informace o slevách aplikovaných na aktuální řádek (zobrazují se buď na jednotkovou nebo na celkovou cenu z řádku, podle toho, jak byly na řádku dokladu uplatněny, viz Uplatnění slev na jedn./celk. řádkovou cenu). U skladových řádků mohou být také informace o skladové ceně řádku, marži a rabatu. Tyto informace jsou dostupné pouze uživatelům s přístupovým právem "Vidět nákupní ceny". Přístupové právo "Vidět nákupní ceny" dále ovlivňuje, zda se uživateli bude či nebude zobrazovat upozornění, pokud je na některém řádku vystavovaného dokladu vyčíslena záporná marže či záporný rabat.

  Obdobné informace o skladových řádcích přehledně pro celý doklad jsou k dispozici v subzáložce Informace. Tam je uveden i podrobnější popis, jak se vyčíslují zde zobrazované položky.

 • Doklad - Na spodní liště je nová funkce Doklad, která otevře agendu Požadavků na výrobu a zobrazí doklad svázaný s daným řádkem nabídky. Má význam jen pro řádky se zdrojem nákladové ceny z požadavků na výrobu.
 • Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o sklad.kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.
 • SCM - Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Informace

Subzáložka slouží pro zobrazení informací o prodejních cenách, slevách, maržích a rabatech pro skladové řádky.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Informace - obecně.

Subzáložka Čerpáno do dokladů

Subzáložka zobrazuje seznam vybraných dokladů, do kterých byla aktuální nabídka vydaná dosud čerpána. Nezobrazují se zde všechny doklady, do kterých mohly být nějakým způsobem naimportovány řádky aktuálního dokladu, ale jen vybrané doklady. Záložka tedy není určena k prohlížení vazeb na případné jiné doklady. Slouží především jako doplňující informace k položce Čerpáno, tj. zobrazuje do jakých dokladů konkrétně bylo čerpáno množství uvedené v položce Čerpáno.

K prohlížení vazeb i na jiné doklady slouží záložka X-vazby této agendy.

V této agendě se jedná o objednávkové doklady, do kterých byla NV čerpána, tj. záložka zobrazuje seznam objednávek přijatých (OP). Které řádky nabídky vydané konkrétně byly čerpány (importovány) do některého z těchto dokladů a v jakém počtu, je uvedeno v položce Čerpáno v záložce Obsah nabídky vydané.

Seznam dokladů, do nichž bylo čerpáno množství uvedené v položce Čerpáno v řádcích aktuálního dokladu

Import NV do OP podrobněji viz Procesní tvorba dokladů - Nabídka vydaná → Objednávka přijatá.  

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Čerpáno do dokladů

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu dokladů, do nichž byl aktuální doklad importován a hledání hodnoty v seznamu.
 • Otevřít - Pro zobrazení aktuálního dokladu, do něhož bylo čerpáno. Funkce vyvolá agendu Objednávek přijatých a otevře ji "přes" agendu Nabídek vydaných. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Objednávek přijatých. Takto odtud vyvolaná agenda Objednávek přijatých se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za daný doklad, do něhož bylo čerpáno. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících objednávek apod.). K dispozici i mimo editační režim.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Obnovit nákl. ceny  - Funkce pro aktualizaci nákladových cen. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Funkce projde jednotlivými řádky nabídky a zkusí dohledat cenu dle nastaveného zdroje nákl. ceny dle pravidel uvedených v popisu zdroje nákl. ceny. Pokud uspěje, převezme aktuálnější nákl. cenu, pokud neuspěje (např. původně zadaný dodavatel byl mezitím smazán apod.), nákl. cenu vynuluje a položku Stanovena nastaví na Ne.
Přep. prod. cenu  - Funkce pro kalkulaci prodejních cen na základě zadaných nákladových cen a požadované marže, rabatu nebo přid. hodnoty. Slouží tedy pro modelování prodejních cen při finalizaci nabídky. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, kde zadáte požadovanou marži, rabat nebo přidanou hodnotu a dále zaokrouhlení. Zadané parametry přepočtu se pamatují na uživatele. Po stisku OK se provede přepočet prodejní ceny. Jelikož se jedná se o funkční tlačítko s volbou, můžete provést přepočet variantně:
 • jen aktuální řádek
 • jen pro označené, pokud je nějaký označen
 • pro všechny řádky

Pro přepočet cen platí:

 • Prodejní ceny jsou vždy editovatelné, takže uživatel má možnost přepočtenou cenu v případě potřeby ručně pozměnit (např. ještě nějak zaokrouhlit).
 • Marže nebo jiný způsob přepočtu cen se uplatní na cenách po slevách (pokud se nějaké slevy mají na řádek uplatňovat). Tedy požadovaná marže/rabat/přid. hodnota je chápána tak, že takovou marži obchodník obdrží, i když poskytuje nějaké slevy. (Tj. z nákl. ceny a zadané marže/rabatu/přid. hodnoty se vypočte cena prodejní, která je chápána jako cena po slevách. Zpětným výpočtem se z ní podle nastavených slev dopočte jednotková nebo celková cena před slevami.)
 • Nákladová cena je za jednotku. Pokud bude jednotková prodejní cena na dokladu 0, ale celková cena nenulová, tak se počítá proti celkové prodejní ceně a nákladová cena se tudíž násobí počtem jednotek. Pokud by počet jednotek byl nezadaný, je považována za nákladovou cenu celého řádku. Pokud jsou nenulové obě ceny (tj. ani jednotková ani celková zatím nebyla zadána) a je vyvolána funkce pro přepočet (např. uživatel chce cenu odvodit rovnou z nákladové s požadovanou marží), dopočítá se jednotková (a z ní se pak odvodí celková).
Oprava řádků

Ctrl +H

nebo

Shift +Ctrl +H

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě:

Oprava řádků

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných řádkových položek. Viz též Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Většímu počtu řádků chceme změnit zdroj nákladové ceny. Pak nemusíme každý řádek opravovat zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocí funkce Oprava řádků nastavíme požadovaný zdroj nákl. ceny pro všechny najednou.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Hr.oprava řádků (už. položek)

Slouží pro hromadnou opravu uživatelských řádkových položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav). Je k dispozici pouze v editačním režimu a jen tehdy, pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů řádků této agendy. (Business objektů odpovídajících řádkům tohoto dokladu).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Aktualizace - Zaktualizuje údaje týkající se slev zapamatované na dokladu podle aktuálního stavu a zaktualizuje vypočtené částky slev. Dále může zaktualizovat prodejní ceny. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po stisku funkčního tlačítka se nabídne dialogové okno, kde můžete zvolit, které všechny aktualizace si přejete provést:
 • Aktualizace slev
  • Aktualizace dealerské třídy a všech slev

   Tato aktualizace změní rovněž měnu v hlavičce dokladu, pokud doklad nemá zatím zadané řádky a ještě nebyl uložen, na měnu nastavenou pro firmu v agendě Adresář firem. Má-li již doklad řádky, měna v hlavičce dokladu se nemění.

  • Aktualizace slev podle tabulek na všech řádcích
  • Aktualizace slev podle tabulek na aktuálním řádku
 • Aktualizace prodejních cen
  • Aktualizace prodejních cen na všech řádcích
  • Aktualizace prodejní ceny na aktuálním řádku

Funkce Aktualizace není přístupná tehdy, pokud jsou na dokladu zmraženy slevy nebo pokud se jedná o inverzní doklad (dobropis, vrácení pokladního příjmu). Rovněž není k dispozici, pokud je prodejní doklad dobropisován, resp. k němu existuje vrácení pokladního příjmu.

Aktualizace slev

Na dokladu lze zadat různé druhy slev. Konkrétní výše slevy na řádcích dokladu pak může být závislá na různých údajích, které se mohou v čase měnit. Např. na dealerské třídě, do které aktuálně patří firma v hlavičce dokladu, na zadaném procentu dealerské slevy, na aktuálně zadaných procentech slev v tabulkách slev, na tom, k jaké slevové tabulce je použitá skladová karta aktuálně přiřazena, zda je použitá skladová karta aktuálně ze slev vyloučena apod. Tyto údaje se však v čase mohou měnit. Pokud pak opravujete doklad dříve vystavený či importujete údaje z jiného dokladu vystaveného za jiných podmínek, nebylo by žádoucí, aby program automaticky tyto údaje nahradil údaji platnými v den editace dokladu. Proto se tyto údaje na dokladech pamatují. Aktualizují se buď díky některým opravám dokladu, které vyvolávají automatickou aktualizaci (např. změna skladové karty v řádku dokladu) nebo je lze zaktualizovat ručně prostřednictvím funkce Aktualizace. Podrobně viz výklad v kap. aktualizace a zmražení slev na dokladech. Popis jednotlivých voleb pro aktualizaci slev konkrétně, viz Ruční aktualizace slev na dokladech.

Aktualizace prodejních cen

Na prodejních dokladech můžete různě měnit prodejní ceny. Pokud chcete předvyplnit zpět ceny výchozí nebo pokud máte externí DLL pro stanovení prodejních cen a změnily se údaje podstatné pro jejich stanovení a potřebujete cenu "stanovit" znovu, můžete použít tyto funkce.

Obě možnosti provedou znovu zjištění výchozí jednotkové prodejní ceny podle pravidel stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech. Mimo jiné dojde i k vyvolání externí DLL pro řešení cenotvorby "na míru", pokud je taková k dispozici.

Přidat dle EAN Ctrl +B Funkce umožňuje dohledat sklad. kartu podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Blíže viz popis funkce Přidat dle EAN v možnostech hledání skladové karty dle EAN.

Přidat dle dod. Ctrl +D Funkce umožňuje dohledat skladovou kartu podle externího kódu nebo externího názvu dodavatele definovaného k dané kartě a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Viz popis téže funkce Přidat dle dodavatele u faktur vydaných.

Přepočet - Umožňuje změnit měnu a kurz dokladu, ovšem s tím, že se do této měny příslušným kurzem přepočítají ceny na řádcích dokladu. Je k dispozici pouze v editačním režimu a pouze tehdy, je-li doklad v takovém stavu, že je povoleno na něm ještě měnu měnit. Dále viz popis stejnojmenné funkce u faktur vydaných.
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).