Nabídky vydané - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy, blíže objasníme pouze následující položky:

Název Popis
Podle přihlášené osoby

Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Proto je zde k dispozici tento omezující prvek, který zohledňuje oboje.

Umožní rychle omezit záznamy podle toho, komu je jejich řešení určeno. Tj. podle toho, v jakém jsou stavu a dále podle toho, na jakou odpovědnou osobu (roli nebo uživatele) jsou záznamy vystaveny, jaké role má přihlášený uživatel aktuálně přiřazeny (viz role aktuálně uvedené v záložce Role daného uživatele) a jaká je jejich vzájemná podřízenost (viz položka Nadřízená role v údajích rolí). K dispozici je prvek typu skrytý seznam, kde můžete vybrat jednu z dále uvedených hodnot, pomocí nichž se vybírají záznamy podle hodnot položek Řešitel resp. Role řešitele následovně:

  • Všechny moje záznamy - vybere záznamy za všechny role aktuálního přihlášeného uživatele plus za aktuálního uživatele. Tj. záznamy, u nichž je v položce Role řešitele zadána některá z rolí, kterou má aktuální uživatel přidělenu, plus záznamy, u nichž je v položce Řešitel zadán aktuální uživatel. Jinými slovy vybere záznamy, které mají být řešeny přihlášeným uživatelem (ať už z titulu jeho samotného nebo z titulu jím zastávaných rolí).
  • Všechny záznamy mých podřízených - vybere záznamy za všechny role podřízené rolím aktuálního přihlášeného uživatele plus za všechny uživatele, kteří mají některou z těchto podřízených rolí také přidělenu.
  • Všechny záznamy moje a mých podřízených - vybere záznamy za všechny role aktuálního přihlášeného uživatele a současně všechny role podřízené rolím aktuálního přihlášeného uživatele plus za aktuálního uživatele a současně za všechny uživatele, kteří mají některou z podřízených rolí také přidělenu.

Roli "Obchodník" nechť zastávají uživatelky Kusá a Pěnkavová. Nadřízenou roli "Vedoucí obchodu" zastává Novák.
- Pokud si Novák omezí za "Všechny moje záznamy", uvidí nabídky vydané, na nichž byla jako Role řešitele zadána role "Vedoucí obchodu", a dále nabídky vydané, na nichž byl jako Řešitel zadán Novák.
- Pokud si Novák omezí za "Všechny záznamy mých podřízených", uvidí nabídky vydané, na nichž byla jako Role řešitele zadána role "Obchodník" (protože je podřízená roli uživatele Nováka), a dále nabídky vydané, na nichž byla jako Řešitel zadána Kusá nebo Pěnkavová (protože obě zastávají roli "Obchodník", která je podřízená roli uživatele Nováka).

Typ obchodu Umožní si vybrat jen doklady s určitým typem obchodu. Význam zde nabízených možností je obdobný jako u faktur vydaných, viz popis stejnojmenných voleb u omezení za Typ obchodu u faktur vydaných.
Důvod neúspěchu Umožní omezit výběr o doklady s konkrétními důvody neúspěchu zadanými funkcí Neúspěch. Je k dispozici také volba Rozšířit o nevyplněné pro kontrolu záznamů, u kterých není důvod neúspěchu vyplněn.
Čerpatelný doklad

Položka umožňuje omezit pouze za doklady, které je ještě možné čerpat do jiných dokladů (tedy nejsou dosud zcela vyčerpané). POZOR! Čerpatelnost dokladu se ZDE posuzuje POUZE pro řádky typu 3-skladový a typu 2-text s počtem a částkou. Tj. doklad je uveden v seznamu čerpatelných, pokud z něj lze ještě něco čerpat z řádků typu 2 nebo typu 3. Řádky typu 1 a 0 se v tomto omezení vůbec neposuzují.

Důvodem je to, aby doklad, na němž všechny řádky byly vyčerpány, nefiguroval neustále mezi doklady k čerpání, jelikož řádky typu 0 a 1 lze čerpat opakovaně. Viz vyhodnocení importovatelných řádků v rámci procesní tvorby NV→OP.

Toto omezení se defaultně používá jako součást předvyplněných podmínek pro provedení dotazu v Průvodci výběrem dokladu, který se nabízí např. pro výběr těchto dokladů pro tvorbu dokladů následných. Viz např. Výběr zdrojových dokladů v rámci procesní tvorby NV→OP.

Ale toto omezení již nekoresponduje s "vyhodnocením vstupní kontroly čerpatelnosti" vybraných dokladů (doklady mohou být vybrány jiným způsobem než pomocí výše zmíněné výchozí definice). Viz např. vstupní Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů v rámci procesní tvorby NV→OP.

Čerpatelnost dokladu podle možnosti čerpání z řádků se vyhodnocuje vždy znovu po uložení dokladu resp. po čerpání z něj a je vnitřně uložena v položce IsAvailableForDelivery. Toto omezení je tedy vyhodnocením položky IsAvailableForDelivery. Pokud chcete mít přehled, jakých hodnot tyto položky u dokladů nabývají, můžete si jejich zobrazování nadefinovat např. pomocí uživatelsky definovatelných sloupců.

Řádky

Pro všechna omezení za řádkové údaje v této agendě platí následující:Vybere takové doklady, které obsahují alespoň jeden řádek, na němž jsou splněna některá ze zadaných řádkových omezení.

U omezení za řádkový údaj Sklad existuje drobná odchylka, kdy se vypisují i doklady s neskladovými řádky bez ohledu na omezení za sklady, viz popis Omezení versus Přístupová práva.

Takový doklad je ve výsledném reportu zahrnut pochopitelně celý, tedy včetně řádků, na kterých nejsou splněna odpovídající řádková omezení!

Co se týká pořizování tiskových výstupů nad takto vybranými doklady, upozorňujeme na otázku Omezení versus zkreslení ve výpisech v kap. Často kladené otázky.

Aktuální stav schvalování dokladu

K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezit podle toho, v jakém stavu schválení se doklad nachází (např. jen za schválené doklady, vrácené k doplnění apod.).

Jedná se o omezení za aktuální stav schválení celého dokladu, nikoli za jednotlivé dílčí kroky schvalování (na rozdíl od řádkového omezení za Stav schválení v následující položce Schvalování).

Schvalovací scénář

Příznak, zda existuje schvalovací scénář pro daný typ dokladu, řadu a roli uživatele, který doklad vytvořil.

  • Existuje - schvalovací scénář existuje
  • Neexistuje - schvalovací scénář neexistuje
  • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Existuje schvalovací scénář na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Je vyžadováno schválení

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

  • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
  • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"
  • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Schvalování

K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezovat výběr za řádkové údaje schvalování. Popis jednotlivých položek naleznete v dokumentaci k záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Díky tomuto omezení je možné přímo v jednotlivých agendách dohledat doklady, které má přihlášený uživatel schvalovat a tyto schválit - není zapotřebí spouštět agendu Schvalování dokladů.