Nabídky vydané - záložka Termíny

Záložka zobrazí k aktuální nabídce ze záložky Seznam informaci o stavech dané nabídky a termínech plánovaných a reálných. Slouží ke dvěma účelům – jednak eviduje plánované časy, kdy se nabídka má dostat do určitého stavu, a jednak eviduje reálné termíny, kdy ke změně stavu skutečně došlo. To umožňuje zpětné dohledání historie, kdo kdy nabídku předal do další fáze a do jaké a také porovnání reálných termínů s plánovanými. Dále zobrazuje aktuální stav a aktuálního řešitele.

Do seznamu se plánované stavy a termíny vygenerují automaticky po uložení nabídky dle definice možných stavů u daného typu nabídky. Je ale možno také vkládat či upravovat záznamy s plánovanými a reálnými termíny ručně pomocí funkcí v této záložce. Data reálných termínů se rovněž odvozují automaticky od změny položky Stav v nabídce.

Seznam obsahuje nejprve záznamy s vyplněnými reálnými datumy a za těmito záznamy pak všechny položky plánovaných termínů (s nevyplněnými reálnými datumy). Termíny jsou graficky zvýrazněny jinou barvou, podle toho, zda jsou ještě dosažitelné či zda jsou již nesplnitelné vzhledem k aktuálnímu času. Již realizované termíny jsou bílou barvou, plánované dosud realizovatelné termíny mají odlišné podbarvení. Termíny prošlé (nerealizovatelné) vzhledem k datu odeslání zadanému v hlavičce nabídky jsou zvýrazněny červeně pro zdůraznění, že jde o kolizní situaci. Toto červené podbarvení se realizuje jen u stavů, kde to je smysluplné. Tj. u stavů, které logicky následují až za stavem odesláno, tedy stavů Realizováno a Nerealizováno se nekontroluje, že plánované datum je až za datem odeslání nabídky, jelikož to by mělo být z logiky věci vždy.

Příklad vygenerovaných termínů a jejich podbarvení

Generování termínů a postup práce s nimi je následující:

 • Po vytvoření nové nabídky se dle možných stavů nadefinovaných k danému typu nabídky vygeneruje seznam stavů s předpokládanými termíny jejich dosažení. Generují se jen stavy, u nichž položka Generovat do plánu má hodnotu Ano. Plánovaný čas dosažení následujícího stavu se odvozuje z položky Max. doba dokončení stavu, který je v seznamu možných stavů předchozí v pořadí.
 • U prvního stavu, který se má generovat do plánu, se odvodí jeho plánované datum dokončení - předvyplní se menším z datumů: datem dokladu nebo aktuálním datem počítače (pokud je doklad vystavován zpětně, jelikož plánování do minulosti není podporováno).
 • Dále se u prvního stavu, který se má generovat do plánu, z jeho data plánovaného dosažení a jeho max. doby dokončení vypočítá datum změny následujícího stavu, dohledá se následující stav v pořadí, který se má generovat do plánu, a vygeneruje se záznam s plánovaným datem pro tento následný stav. Přitom se berou v potaz jen pracovní dny (tj. vynechávají se soboty, neděle a svátky).

  Pokud má stav Max. dobu dokončení rovnou nule, znamená to, že následný stav v pořadí dle plánu nastane v ten samý den (např. odeslání nastane v ten samý den, co dojde ke schválení dokladu). Tedy při generování nabídky se při době trvání stavu 0 dnů generování nepřeruší, ale následující plánované termíny se vygenerují se stejným datem.

  Vygenerované plánované termíny se třídí navíc i podle typu stavu, takže takové jsou zobrazeny ve správném pořadí.

 • Tak se pokračuje dále až dokud neexistuje žádný následný stav, který se má generovat do plánu.
 • Pokud předchozím procesem vznikl záznam, který má plánovaný termín větší, než je zadané Datum odeslání v hlavičce nabídky, je uživatel o tom informován a může datum odvozené z plánovaných termínů do nabídky převzít.
 • Uživatel s příslušnými přístupovými právy Termíny - měnit vše resp. ostatními právy na změny termínů může naplánovat další termíny některých stavů (přidat další záznamy) a také editovat plánované termíny dosud nerealizovaných stavů. Např. po uložení nabídky se vygeneruje standardní plán jednotlivých stavů dle definice zvoleného typu nabídky, ale protože se jedná o velký objem práce, uživatel provede ručně posun plánovaných termínů.
 • Jakmile se jakýmkoliv způsobem změní položka stav na nabídce, tak se tato změna promítne do seznamu termínů – nejprve se zkusí dohledat, zda neexistuje pro tento nový stav již záznam s plánovaným termínem (s reálným datem nevyplněným). Pokud existuje zapíše se reálné datum změny a aktuální řešitel do něj. Pokud neexistuje, založí se nový záznam, který bude mít plánované datum nevyplněné a vyplněné reálné datum a aktuálního řešitele.
 • Posun v případě dřívějšího splnění: Pokud se zrealizuje nějaký plánovaný termín a datum realizace je nižší než plánované, posunou se příslušně i plánované termíny následných stavů, pokud je posun nastaven v definici daného typu nabídky. Tj. zjistí se "úspora" v prac. dnech oproti plánovanému termínu. Úspora je v celých dnech mezi reálným a plánovaným termínem.

  Úspora mezi 27.9.2006 15:41 a 3.10.2006 00:00 je 2 pracovní dni.

  Na všechny následující plánované datumy se uplatní tato úspora - čili jsou poníženy o uvedený počet pracovních dní

V horní části záložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
K dokladu Číslo nabídky, ke které se vztahují zde zobrazené záznamy.

Plánované termíny se třídí navíc i podle typu stavu, takže jsou zobrazeny ve stejném pořadí. Zde jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Název Název stavu.
Plánovaný čas Předpokládaný termín dosažení daného stavu.
Reálný čas Termín, kdy k přepnutí na tento stav došlo.
Změnu stavu provedl Uživatel, který přepnutí na tento stav provedl.
Aktuální stav Hvězdička označující stav, ve kterém se nabídka právě nachází.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v knihách se zde nenabízejí. Přidávání a odebírání záznamů probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Nový F2 -

Umožní přidat další záznam do historie termínů. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno Termín, kde zadáte údaje o přidávaném záznamu. Zda bude funkce k dispozici a které položky budete moci změnit, závisí na tom, jak máte nastavena přístupová práva Termíny k manipulacím s termíny.

Název Popis
Plánovaný termín Plánované datum a čas dosažení daného stavu.
Reálný termín Reálné datum a čas dosažení daného stavu.
Stav Kód stavu.
Opravit F4 -

Umožní opravit údaje o daném termínu. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno Termín, viz popis u funkce Přidat, kde můžete provést povolené opravy.

Zda bude funkce k dispozici a které položky budete moci změnit, závisí na tom, jak máte nastavena přístupová práva Termíny k manipulacím s termíny.

Vymazat F8 - Umožní nenávratně termín ze seznamu vymazat. Zda je funkce k dispozici, závisí na tom, jak máte nastavena přístupová práva Termíny k manipulacím s termíny.