Akční ceníky - záložka Detail

Zobrazí detailní informace k aktuálnímu ceníku ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému ceníku jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Zaokrouhlování Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující daný akční ceník. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-20 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr ceníku a k identifikaci ceníku. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech ceníků.
Název Název ceníku. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným ceníkem jako bližší, vysvětlující popis zvoleného ceníku, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.) Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat.
Priorita

U každého akčního ceníku je možno nastavit prioritu, podle které se pak akční ceníky uplatní, pokud jich bude v dané situaci platit více najednou, tj.

  • několik akčních ceníků platí k datu zvolenému v položce Platnost k datu (datum dokladu/aktuální datum), tj. časová omezení ceníků se překrývají
  • a současně pokud karta zadaná v řádku dokladu je zařazena jako položka v těchto akčních cenících
  • a současně pokud tyto akční ceníky nemají nastavené žádné Omezení použití na firmu nebo nastavené Omezení použití zahrnuje firmu zadanou v řádku dokladu
  • a současně pokud tyto akční ceníky nemají nastavené žádné Omezení použití na sklad nebo nastavené Omezení použití zahrnuje sklad zadaný v řádku dokladu

V takovém případě se použije akční ceník s nejvyšší prioritou, přičemž nižší číslo znamená vyšší prioritu.

Pokud může být v konkrétní situaci uplatněno více akčních ceníků (viz pravidla výše) a všechny mají stejnou prioritu, použije se z těchto ceníků jen jeden, ale není možné uživatelsky ovlivnit, který to bude. Při definování akčních ceníků se je proto vhodné podobného nejednoznačného překrývání vyvarovat, resp. nastavovat ceníkům různou prioritu.

Platnost

Omezení za dny v týdnu

Akční ceník má následující možnosti časového vymezení:

  • omezení datumem od-do (musí být zadáno vždy)
  • volitelně omezení platnosti na vybrané dny v týdnu (výčtem)

Pomocí nich pak lze vytvořit např. ceník typu sleva v 1. týdnu měsíce, sleva každou sobotu, HappyHours apod.

Pokud je zadáno u jednoho akčního ceníku více těchto časových omezení, pak platí současně.

Ceník vyloučen z dalších slev

Možnost nastavit, z kterých slev mají být položky tohoto ceníku vyloučeny: 

Je-li zatrženo, pak se příslušná sleva na položku (skladovou kartu) pocházející z tohoto ceníku při prodeji aplikovat nebude (i když je na dokladu nastaveno, že se daná sleva má použít). Funkcionalita je obdobná, jako když je ze slev vyloučena daná skladová karta, viz popis dané položky. Zde akorát s tím rozdílem, že vyloučení nastavené na skladové kartě vyloučí kartu ze všech slev definitivně (bez ohledu na to, z jakého ceníku se pak prodává), kdežto vyloučení nastavené na ceníku se uplatní jen tehdy, pokud se daná skladová karta prodává právě z daného ceníku.

Který ceník je při prodeji použit, závisí na mnoha dalších skutečnostech (na nastavení parametrů systému, na tom, jaké firmě se prodává, z jakého skladu atd.). Je to ten, z něhož se do dokladu čerpá tzv. Výchozí prodejní cena.

Dále viz Slevový systém - Vyloučení ze slev a Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Zde zadané vyloučení ze slev platí i pro doklady pokladního prodeje a restauračního prodeje, ovšem pouze pro slevy dealerské a kusové, jelikož pokladní a restaurační prodej jiné slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen nepodporuje. Viz též Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji. Tzn., že pokud je ceník vyloučen ze slev, pak je položka z něj (skladová karta) při prodeji na kase pokladního resp. restauračního prodeje automaticky vyřazena:

  • z dealerských slev resp. kusových slev ze standardního slevového systému ABRA Gen, pokud se tyto slevy v pokladním a restauračním prodeji používají, tj. jejich použití pro pokladní resp. restaurační prodej je nastaveno v nastavení Použití slev v agendě Provozy.

    Vyloučení ze slev, které má ale platit pouze pro pokladní resp. restaurační prodej (a nikoliv pro celý systém), lze zajistit zadáním karty na seznam zboží vyloučeného ze slev pokladního prodeje v agendě Provozy pokladního resp. restauračního prodeje.

Správce ceníku Uživatel, který má daný ceník a jeho úpravy na starosti. Pouze informativní položka.
Datum vytvoření Pouze informativní položka.
Poznámka Libovolná poznámka k ceníku.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Zaokrouhlování

Subzáložka umožňuje nadefinovat způsob zaokrouhlování prodejních cen v aktuálním akčním ceníku. Lze nastavit různé způsoby zaokrouhlování pro různé měny a pro různé velikosti částek.

Narozdíl od zaokrouhlování nastavovaného v agendě Ceníky, kde počet desetinných míst zadávaných částek závisí na hodnotě parametru Počet desetinných míst pro zadání částky na řádcích dokladů, má většina částek v agendě Akční ceníky dvě desetinná místa.

Bližší popis subzáložky Zaokrouhlování je uveden v kapitole Ceníky, viz Ceníky - Subzáložka Zaokrouhlování.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu jsou navíc k dispozici standardní funkce pro režim editace v číselnících. Obecné zásady pro editaci v číselnících viz kap. Editace záznamů v číselnících.