Ceníky - záložka Detail

Zobrazí detailní informace k aktuálnímu ceníku ze záložky Seznam. Údaje zadávané ke každému ceníku jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Časové platnosti Zaokrouhlování Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavička

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující daný ceník. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-20 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr ceníku a k identifikaci ceníku. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech ceníků.
Název Název ceníku. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným ceníkem jako bližší, vysvětlující popis zvoleného ceníku, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.) Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat.
Správce ceníku Uživatel, který má daný ceník a jeho úpravy na starosti. Pouze informativní položka.
Datum vytvoření Pouze informativní položka.
Ceník vyloučen z dalších slev

Možnost nastavit, z kterých slev mají být položky tohoto ceníku vyloučeny: 

Je-li zatrženo, pak se příslušná sleva na položku (skladovou kartu) pocházející z tohoto ceníku při prodeji aplikovat nebude (i když je na dokladu nastaveno, že se daná sleva má použít). Funkcionalita je obdobná, jako když je ze slev vyloučena daná skladová karta, viz popis dané položky. Zde akorát s tím rozdílem, že vyloučení nastavené na skladové kartě vyloučí kartu ze všech slev definitivně (bez ohledu na to, z jakého ceníku se pak prodává), kdežto vyloučení nastavené na ceníku se uplatní jen tehdy, pokud se daná skladová karta prodává právě z daného ceníku.

Který ceník je při prodeji použit, závisí na mnoha dalších skutečnostech (na nastavení parametrů systému, na tom, jaké firmě se prodává, z jakého skladu atd.). Je to ten, z něhož se do dokladu čerpá tzv. Výchozí prodejní cena.

Dále viz Slevový systém - Vyloučení ze slev a Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Zde zadané vyloučení ze slev platí i pro doklady pokladního prodeje a restauračního prodeje, ovšem pouze pro slevy dealerské a kusové, jelikož pokladní a restaurační prodej jiné slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen nepodporuje. Viz též Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji. Tzn., že pokud je ceník vyloučen ze slev, pak je položka z něj (skladová karta) při prodeji na kase pokladního resp. restauračního prodeje automaticky vyřazena:

 • z dealerských slev resp. kusových slev ze standardního slevového systému ABRA Gen (viz výše), pokud se tyto slevy v pokladním a restauračním prodeji používají, tj. jejich použití pro pokladní resp. restaurační prodej je nastaveno v nastavení Použití slev v agendě Provozy.

  Vyloučení ze slev, které má ale platit pouze pro pokladní resp. restaurační prodej (a nikoliv pro celý systém), lze zajistit zadáním karty na seznam zboží vyloučeného ze slev pokladního prodeje v agendě Provozy pokladního resp. restauračního prodeje.

Poznámka Libovolná poznámka k ceníku.

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Časové platnosti

Subzáložka umožňuje si ke každému ceníku zadávat nová období platnosti, což umožňuje mít pak v jednom ceníku různé ceny pro různá období platnosti a vybírat z něj pak cenu, která odpovídá příslušné platnosti. Období platnosti se nezadává rozsahem datumů od-do, ale pro každou platnost je stanoven počátek platnosti. Daná platnost trvá do té doby (je shora neomezena), dokud není definována následná s pozdějším počátkem platnosti.

Jak bylo řečeno v úvodní kap., časové platnosti ceníku však používat a tudíž i zadávat nemusíte. V tom případě zde nebude žádný záznam, všechny ceny položek uvedené v ceníku budou platit bez ohledu na datum.

Příklad zadaných platností k ceníku

Jedná se o prvek editovatelný seznam řazený podle počátečního data zadaných platností. Obsahuje:

Název Popis
Platnost od data Datum, od kdy začíná nová platnost ceníku.
Poznámka Doplňující poznámka k dané platnosti. Jak bylo objasněno v kap. Věcný obsah - ceníky, nová platnost neznamená nutnost zadávat jiné ceny ke všem položkám, naopak, přeceněný může být jen vybraný sortiment, což si pro orientaci můžete vyjádřit vhodnou poznámkou, jak ukazuje obrázek výše.

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v záložce Detail agendy měn v subzáložce Historie

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu a hledání hodnoty v seznamu.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec pro zadání další platnosti. Po zadání počátečního data platnosti se platnosti seřadí chronologicky podle počátečního data. Samotné přidání nové časové platnosti neznamená nějakou automatickou změnu cen, pouze znamená, že budete moci k položkám ceníku, ke kterým to budete potřebovat, zadat ceny, které mají platit od této nové platnosti.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Pokud nějaké položky ceníku mají k této časové platnosti zadané nějaké ceny, budou tyto ceny rovněž smazány.

Subzáložka Zaokrouhlování

Subzáložka umožňuje nadefinovat způsob zaokrouhlování prodejních cen v aktuálním ceníku. Lze nastavit různé způsoby zaokrouhlování pro různé měny a pro různé velikosti částek.

Zde nadefinovaný způsob zaokrouhlování se používá:

Subzáložka obsahuje:

Lišta pro zadání měny

V horní části záložky je k dispozici položka pro volbu měny, pro kterou je definováno zaokrouhlení:

Název Popis
Měna Kód měny zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Měny. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se předvyplňuje lokální měnou. Položka je přístupná v editačním režimu i režimu prohlížení.

Seznam řádků zaokrouhlení

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný). Každý řádek obsahuje definici způsobu zaokrouhlení a případné úpravy výsledné ceny pro jeden interval cen, přičemž jednotlivé řádky na sebe navazují, tj. částka zadaná v položce Částka do předchozího řádku tvoří spodní hranici intervalu (zdola otevřeného) cen v aktuálním řádku. Po uložení nového řádku se seznam automaticky setřídí tak, aby řádek s nejnižší hodnotou v položce Částka do ležel na prvním místě v seznamu řádků a všechny řádky byly seřazeny vzestupně.

Název Popis
Částka do

Horní hranice intervalu cen aktuálního řádku. Současně tento údaj tvoří spodní hranici intervalu cen pro následující řádek.

Na kolik desetinných míst je možné zadat Částku do, určuje parametr Počet desetinných míst pro zadání částky na řádcích dokladů.

Zaokrouhlit Způsob zaokrouhlení zvolíte ze skrytého seznamu. Vybíráte ze zaokrouhlování aritmetického, nahoru, dolů nebo žádného.
Na Údaj udávající s jakou přesností se má zaokrouhlovat. Položka není editovatelná, je-li v předchozí položce zvolen způsob zaokrouhlování Žádné.
Přičíst konstantu

Konstanta (kladné nebo záporné číslo nebo nula), která se přičte k částce zaokrouhlené dle údajů zadaných v předchozích položkách.

Na kolik desetinných míst je možné zadat hodnotu konstanty, určuje parametr Počet desetinných míst pro zadání částky na řádcích dokladů.

Ukázka

Názorná ukázka výsledné ceny po zaokrouhlení a přičtení konstanty. Hodnota zadaná v položce Částka do se příslušně zaokrouhlí a upraví a výsledek se zobrazí v této položce.

Počet desetinných míst zobrazené ukázky, určuje parametr Počet desetinných míst pro zadání částky na řádcích dokladů.

Definice způsobu zaokrouhlování prodejních cen ve čtyřech intervalech:

Částka doZaokrouhlitNaPřičíst konstantuUkázkaPoznámka
100,00Aritmeticky1,000100,00Všechny ceny z intervalu 0,00 - 100,00 se aritmeticky zaokrouhlí na celé číslo. Např. částka 65,56 se zaokrouhlí na 66,00, částka 38,29 se zaokrouhlí na 38,00 apod.
1000,00Aritmeticky10,00-1999,00Všechny ceny z intervalu 100,01 - 1000,00 se aritmeticky zaokrouhlí na desítky a pak se od zaokrouhlené částky odečte 1. Např. částka 165,56 se upraví na 169,00 (170,00 - 1), částka 138,29 se upraví na 139,00 (140,00 - 1) apod.
10000,00Aritmeticky100,00-109990,00Všechny ceny z intervalu 1000,01 - 10000,00 se aritmeticky zaokrouhlí na stovky a pak se od zaokrouhlené částky odečte 10. Např. částka 1655,64 se upraví na 1690,00 (1700,00 - 10), částka 1328,29 se upraví na 1290,00 (1300,00 - 10) apod.
9999999,00Aritmeticky1000,00-1009999900,00Všechny ceny z intervalu 10000,01 - 9999999,00 se aritmeticky zaokrouhlí na tisíce a pak se od zaokrouhlené částky odečte 100. Např. částka 16551,64 se upraví na 16900,00 (17000,00 - 100), částka 132858,29 se upraví na 132900,00 (133000,00 - 100) apod.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Zaokrouhlování

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.

  Nový řádek se po svém uložení automaticky zatřídí tak, aby řádek s nejnižší hodnotou v položce Částka do ležel na prvním místě v seznamu řádků a všechny řádky byly seřazeny vzestupně.

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených řádků, pokud je nějaký řádek označen.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu jsou navíc k dispozici standardní funkce pro režim editace v číselnících. Obecné zásady pro editaci v číselnících viz kap. Editace záznamů v číselnících.