Ceníky - záložka Položky

Záložka slouží pro zadávání vlastního obsahu aktuálního ceníku ze záložky Seznam, tj. zadávání jeho položek a jejich prodejních cen pro jednotlivé definice cen a jednotky a k různým datům platnosti. Položky zadávané ke každému ceníku jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Seznam položek Vývoj ceny Ukončené položky

V horní části záložky jsou k dispozici položky:

Název Popis
Ceník Zobrazuje identifikaci ceníku (název), k němuž se vztahuje zobrazený seznam položek a jejich cen.

Jelikož se jedná o záložku, kde zobrazené hodnoty závisí na zvoleném období platnosti ceníku, je v horní části záložky dále k dispozici panel pro volbu zobrazované platnosti ceníku:

Panel pro volbu zobrazované časové platnosti ceníku

Obsahuje následující prvky:

 • Platnost k datu - Skrytý seznam pro výběr platnosti ceníku pro zobrazení.  Nabízené možnosti jsou datumové intervaly platností odvozené od platností zadaných k aktuálnímu ceníku v jeho subzáložce Časové platnosti plus se vždy automaticky přidá jeden záznam navíc pro "nejstarší" platnost ceníku. Spodní hranice nejstaršího období platnosti je neomezená (ceny případně zadané před datem první nadefinované platnosti platí "odjakživa"). Obdobně horní hranice nejnovějšího období platnosti je neomezená (do doby, než bude zadána případná následující novější platnost). Pro lepší přehlednost je u každé platnosti uvedena textová informace - starší, aktuální nebo budoucí. Výběr se řídí podle toho, kam spadá aktuální systémové datum.

  Při otevření agendy se vždy nastaví období, které je aktuální podle systémového data. Výběrem období platnosti se aktualizuje zobrazení seznamu položek a jejich cen.

  Příklad nabízených platností

  Nemá-li ceník zadánu žádnou platnost v záložce Časové platnosti, pak je zde jediná volba neomezeno-neomezeno a platnostmi se nemusíte zabývat.

 • Zobrazit úplný ceník všech položek - Pomocí tohoto zatržítka lze zvolit, jaké položky se mají zobrazovat v subzáložce Seznam položek s ohledem na zobrazovanou platnost ceníku zvolenou v předchozí položce Platnost k datu.
  • Není-li zatrženo - Zobrazují se pouze položky s cenami zadanými přímo k zobrazované časové platnosti (tj. položky, u nichž byly ceny k dané platnosti změněny nebo položky, které byly do ceníku v dané čas. platnosti nově přidány). Můžeme je nazývat "položky, které jsou součástí ceníku s touto časovou platností". Pro jednoduchost je dále budeme označovat též "nepodbarvené položky".
  • Je-li zatrženo - Zobrazují se všechny položky (ne jenom ty změněné), (tj. do seznamu se doplní i položky vyskytující se v předchozích časových platnostech, které ale nemají zadanou cenu přímo k zobrazované časové platnosti a jejichž výskyt nebyl k některé předchozí platnosti ukončen, viz Ukončené položky). Ceny zobrazované k těmto položkám vyplývají z předchozích platností ceníku.

   Zatržením tohoto zatržítka dojde tedy k celkovému pohledu na spojené položky ceníku za všechny předchozí (starší) platnosti s tím, že každá položka je tu pouze jednou a to s nejaktuálnější cenou ze všech předchozích časových platností. Pro odlišení a lepší orientaci jsou tyto položky pocházející ze starších platností ceníku graficky zvýrazněny jinou barvou (podbarvením). Pro jednoduchost je dále budeme označovat též "podbarvené položky".

  Tedy pokud uživatel v daném zobrazeném ceníku bude chtít vidět všechny jeho položky (ne jenom ty změněné), zatrhne toto zatržítko.

  Výchozí stav při otevření agendy je zatrženo.

  Při zobrazení nejstarší platnosti nemá samozřejmě přepínání zatržítka smysl.

Subzáložka Seznam položek

V levé části záložky je seznam položek daného ceníku. Jedná se o seznam skladových karet postupně zařazovaných do daného ceníku funkcí Přidat. Karta je přidána vždy k určité platnosti ceníku, přičemž v následujících (budoucích) platnostech (pokud nějaké takové existují), může (ale nemusí) být její cena změněna (resp. její ceny změněny, je-li jich víc).

Hromadí-li se v ceníku již nepoužívané skladové položky, můžete je snadno odstranit, viz Jak odstranit z ceníku nepoužívané skladové položky?

Aktuálně zobrazený seznam položek se mění v závislosti na stavu zatržítka Zobrazit úplný ceník všech položek. Vliv zatržítka na to, které položky v seznamu zobrazeny budou a které nebudou, viz výše.

Příklad karet zařazených do daného ceníku jakožto položky daného ceníku při zatržení Zobrazit úplný ceník všech položek. Položky změněné v aktuálně zobrazované platnosti ceníku jsou bílé, položky pocházející ze starších platností ceníku jsou zvýrazněny.

V pravé části záložky jsou pak informace o prodejních cenách k vybrané položce ceníku (na níž stojí kurzor).

Příklad zobrazených informací o prodejních cenách vybrané položky pro zvolenou jednotku ks

V horní pravé části nad vlastním seznamem cen jsou následující položky:

Název Popis
Ceny položky platné od data Informativní popisek zobrazující, od kdy platí ceny, zobrazené dále, jelikož u "podbarvených položek" plynou ceny ze starších platností ceníků a tudíž počátek jejich platnosti neodpovídá počátku zobrazované platnosti ceníku.
Jednotky

Položka typu skrytý seznam, z něhož zvolíte jednu z jednotek dané karty, pro niž právě chcete zobrazit resp. zadávat prodejní ceny.

Při procházení seznamem položek ceníku platí, že pokud další položka ceníku v pořadí má také tutéž jednotku jako položka předchozí, tak při posunu kurzoru na tuto položku se zobrazená jednotka nezmění a zůstane podle předchozí položky. V opačném případě se předvyplní podle hlavní jednotky dané karty. To je výhodné zejména v případě, že listujete seznamem kvůli zjišťování cen u podobných karet (se stejnou sadou jednotek), kdy se vám u všech zobrazují ceny v téže jednotce jako jste zvolili u první položky v pořadí.

Porovnávat s nákladovou cenou

Je k dispozici pouze, pokud máte přístupové právo Vidět nákupní ceny.

Možnost porovnávat navrženou prodejní cenu s nákladovou nebo naopak možnost "modelovat" prodejní cenu podle požadované výše rabatu, marže, resp. přidané hodnoty. Uživatel má tak možnost přímo v editaci cen sledovat, kolik na položce vydělává a zda na ní neprodělává:

Příklad zobrazených informací o prodejních cenách vybrané položky pro zvolenou jednotku ks včetně rabatu vyčíslenému proti skladové ceně ze skladu 01

Je-li zatrženo, zpřístupní se k editaci následující doplňující údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Typ nákladové ceny

Možnost zvolit, s jakou nákladovou cenou porovnávat:

 • Se skladovou - V tomto případě se použije cena posledního oceněného výdajového pohybu na daném skladu, tj. poslední vypočtená skladová cena zjištěná z posledního oceněného výdajového pohybu na daném skladu, který ze skladu čerpá a je oceněn. Pořadí se zde posuzuje podle zpracování skladovou uzávěrkou, tedy použije poslední výdajový pohyb oceněný poslední uzávěrkou za daný sklad.

  Pohyby seřazené v pořadí, jak byly zpracovány uzávěrkou (uzávěrkami), můžete vidět např. v agendě Skladové pohyby s nastaveným Tříděním podle uzávěrky.

  Z výše uvedeného plyne, že pokud za posledním zpracovaným výdajovým pohybem nenásleduje žádný oceněný pohyb příjmový, je použitá poslední aktuální vypočtená skladová cena. Pokud následují již oceněné příjmové pohyby, pak použitá cena z posledního oceněného výdajového pohybu nemusí být nejaktuálnější skladová cena (nejsou započteny následné oceněné příjmy).

  V případě, že není zatím známa žádná skladová cena (zatím na daném skladu neproběhla skladová uzávěrka), použije se předběžná skladová cena vyčíslená z položek Poslední pořizovací cena na dílčí kartě a Dopl. cena z dílčí karty (ke skladu zadanému v následující položce) v lokální měně. Pokud je tato cena v jiné měně než lokální, přepočte se kurzem uvedeným na dané dílčí kartě v položce Kurz.

 • S poslední pořizovací - Jedná se o cenu z položek Poslední pořizovací cena plus Dopl. cena z dílčí karty (ke skladu zadanému v následující položce) v lokální měně. Pokud je tato cena v jiné měně, přepočte se kurzem uvedeným na dané dílčí kartě v položce Kurz.
 • S průměrnou skladovou - Více informací k průměrné skladové ceně viz popis položek ze skupiny Průměrná skladová cena v kapitole Dílčí skl. karty - záložka Detail.

  Pokud v nabídce tuto možnost nevidíte, zkontrolujte, zda nemáte parametr SaveAverageStorePrices v souboru Nexus.cfg nastaven na hodnotu 0. (Možnost se nabízí pouze v případě, že se na dílčí skladové karty ukládají průměrné skladové ceny, k čemuž musí být parametr SaveAverageStorePrices nastaven na výchozí hodnotu 1.)

Sklad Možnost vybrat sklad, na jakém se bude zvolená nákladová cena hledat.
Jako

Možnost zvolit, zda se má v řádcích cen aktuálně zobrazit:

Skladová cena/Poslední pořizovací cena/Průměrná skladová cena

Informačně zobrazená nalezená poslední nákladová cena zboží. Je vztažena k jednotce, k níž si ceny v ceníku právě prohlížíme, zvolené v položce Jednotka výše. Jestli to bude cena skladová, poslední pořizovací nebo průměrná skladová, je dáno v předchozí položce Typ nákladové ceny. Zjišťuje se v lokální měně, viz popis v položce Typ nákladové ceny. Zobrazuje se ale v měně, ve které je definice prodejní ceny, na níž stojí kurzor v seznamu prodejních cen níže. Pro přepočet do měny prodejní ceny se použije kurz z aktuálního kurzovního lístku.

Na sklad. kartě je poslední pořizovací cena 30USD v kurzu 1:20. Typ nákladové ceny pro výpočet přidané hodnoty je poslední pořizovací. Pokud kurzor stojí na definici prodejní ceny 1 v CZK, pak se zde zobrazuje 600CZK. Pokud kurzor stojí na definic prodejní ceny 2 v USD a aktuální kurz v kurz. lístku je 21, pak se zde zobrazuje 28,57USD (600:21).

Nastavení se pamatuje na uživatele a předvyplní se při opětovném otevření agendy.

V dolní pravé části je pak k dispozici prvek editovatelný seznam, v němž můžete zobrazovat a zadávat konkrétní prodejní ceny k aktuální položce ceníku a pro aktuálně zvolenou jednotku. V editovatelném seznamu je k dispozici tolik řádků, kolik definic prodejních cen máte nadefinováno v agendě Definice cen a v každém řádku následující položky:

Název Popis
Cena Označení ceny, tedy obsah položky Kód příslušné definice ceny. Needitovatelná položka, přebírá se z agendy Definice cen.
Název ceny Obsah položky Název příslušné definice ceny. Needitovatelná položka, přebírá se z agendy Definice cen.
bez DPH/ s DPH

Prodejní cena bez DPH/s DPH pro aktuální kartu a jednotku aktuálně zvolenou v omezovací liště nad editovatelným seznamem cen (viz výše), která platí v aktuálně zobrazované platnosti ceníku. Může jít o cenu plynoucí z předchozích platností nebo o cenu zadanou přímo k dané platnosti, viz "podbarvené položky" a "nepodbarvené položky" ceníku.

Zda se u dané definice ceny zadává cena s daní nebo bez daně, závisí na tom, zda je daná definice ceny nadefinována jako definice ceny bez DPH anebo s DPH, viz položka "S daní" v agendě Definice cen. Druhá cena je dopočítávána automaticky podle sazby DPH zadané na dané skladové kartě.

Platí:

 • Jedna z cen daného ceníku se pak může v prodejním dokladu předvyplňovat jako tzv. výchozí prodejní cena. Která to bude, závisí na mnoha faktorech, viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.
 • Pro danou kartu v daném ceníku nemusí být nutně zadány všechny definice cen. Pokud program příslušnou definici cen hledá, pak buď použije nulovou cenu, nebo se pokusí hledat jinde (v jiném ceníku či jinou definici ceny). Viz výše zmíněný algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.
 • Má-li karta více jednotek, pak nemusí být zadány ani prodejní ceny pro všechny jednotky. Program se pak pokusí dopočítat cenu z nenulové ceny zadané pro jinou jednotku a takto dopočítanou nabídnou k výběru do položky jednotkové ceny v prodejních dokladech.

  Z výše uvedeného plyne, že pokud používáte násobné jednotky, ale nemáte odlišně stanovené ceny pro násobné jednotky, tedy vztah mezi jednotkami odpovídá vztahu mezi jejich prodejními cenami, pak nemusíte zadávat ceny pro všechny jednotky. Stačí zadat ceny pro jednu z nich a pro zbývající se budou automaticky dopočítávat dle převodního vztahu jednotek.

 • Prodejní cena může být zadána i záporná. Jak se k záporné částce pak bude přistupovat, závisí na nastavení parametru Přebírat z ceníku zápornou částku.
 • Nezadané (nulové) ceny se v ceníku vnitřně neukládají.

  Pokud si chcete hromadně označit všechny položky ceníku, které nemají v zobrazované časové platnosti vyplněnu žádnou cenu (a tyto si např. poté doplnit), musíte použít omezující prvek Bez ceny. Pokud byste použili omezení za řádky a částku 0 až 0, nic by se neoznačilo, jelikož nezadané (nulové) ceny se v ceníku vnitřně neukládají.

  U výdajových dokladů v řádcích všech typů se položky Jednotková cena, resp. Celková cena mohou zadávat až na pět desetinných míst podle hodnoty parametru Počet desetinných míst pro zadání částky na řádcích dokladů (výsledné ceny dokladu jdoucí do účetnictví a ceny DPH jsou pak na dvě místa, tedy pokud je to potřeba, jsou odpovídajícím způsobem zaokrouhleny). Proto i ceny zadávané v cenících lze zadávat až na pět desetinných míst v závislosti na hodnotě výše zmíněného parametru.

Měna Obsah položky Měna příslušné definice ceny. Needitovatelná položka, přebírá se z agendy Definice cen.
Hlavní Obsah položky Hlavní příslušné definice ceny. Needitovatelná položka, přebírá se z agendy Definice cen.
Marže/ Rabat/ Přidaná hodnota

K dispozici jen, je-li zatržena položka Porovnávat s nákladovou cenou. Která položka se v řádku aktuálně zobrazuje, závisí na nastavení údajů u položky Porovnávat s nákladovou cenou. Vyčísluje se automaticky z částek prodejní ceny bez daně a zvolené nákladové ceny. K dispozici je i možnost si požadovanou marži, rabat nebo přidanou hodnotu zadat a podle ní a zvolené nákl. ceny si naopak nechat vyčíslit cenu prodejní a tuto v případě potřeby ručně pozměnit (např. ještě nějak zaokrouhlit).

Pro přepočet platí:

 • Při výpočtu marže, rabatu nebo přidané hodnoty pro jednotky s jiným vztahem, než má jednotka, k níž se vztahuje nákladová cena, se samozřejmě zohlední převodní vztahy jednotek.
 • Pokud je prodejní cena v jiné měně než lokální, poslední zjištěná nákladová cena se přepočte z lokální měny do měny prodejní, dále viz popis položky Skladová cena/Poslední pořizovací.

Vývoj ceny

Jelikož zde se nejedná o subzáložku, kde zobrazené hodnoty závisí na zvoleném období platnosti ceníku, panel pro volbu zobrazované platnosti ceníku nad touto subzáložkou není k dispozici k editaci.

Zde se pro aktuální položku ze subzáložky Seznam položek zobrazí informační přehled, jak se cena dané položky měnila v čase. V horní části subzáložky je třeba nejdříve vybrat definici ceny a jednotku, pro které chcete vývoj ceny zobrazit. Poté se zobrazí tabulka seznamu cen přes všechny platnosti ceníku. K dispozici je i jednoduchý graf vývoje ceny.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu - Pozor! Zde se nejedná o pohyb po jednotlivých cenách, ale o pohyb po seznamu položek ze subzáložky Seznam položek - tedy slouží pro rychlé procházení seznamem položek a současné prohlížení vývoje jejich cen.

Ukončené položky

Jelikož zde se nejedná o subzáložku, kde zobrazené hodnoty závisí na zvoleném období platnosti ceníku, panel pro volbu zobrazované platnosti ceníku nad touto subzáložkou není k dispozici k editaci.

Seznam položek, jejichž výskyt v ceníku byl k nějaké platnosti ukončen funkcí Ukončit k platnosti, včetně počátečního datumu platnosti, k níž byly ukončeny. Zobrazují se zde všechny položky, u nichž byl někdy v minulosti ukončen výskyt v daném ceníku. Jedna skladová karta zde může být teoreticky i vícekrát (pokud byla ukončena, poté následně do ceníku znovu zařazena a následně opět ukončena k jiné platnosti).

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu ukončených položek a hledání hodnoty v seznamu.
 • Obnovit - pro obnovení ukončeného výskytu. Stornuje ukončení, tj. vrátí položku do ceníku do časové platnosti, ke které byla ukončena. Položka bude poté k této platnosti "nepodbarvená", ceny se zkopírují z předchozí platnosti.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam (s tím, že tyto funkce se váží k ceníkům, nikoli jejich položkám).

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání položek ceníku probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále a přímým zadáváním prodejních cen.

Další funkce v této záložce:

Název Kl. Doplňující popis
Tisk F5

Zde tištěný ceník obdržíte ve formě seznamu všech skladových položek a pro každou pak s vnořeným seznamem jejích prodejních cen.

Jinou formu ceníku (se zvolenými cenami ve sloupcích) můžete obdržet v agendě Reporty ceníků.

Pro zde vyvolaný tisk ceníku platí, že se budou tisknout ceny k aktuálně zobrazované časové platnosti a podle stavu zatržítka Zobrazit úplný ceník všech položek se budou tisknout buď pouze položky s cenami zadanými přímo k dané časové platnosti (tedy pouze "nepodbarvené položky" k dané časové platnosti) nebo všechny položky (tedy jak "nepodbarvené položky" tak "podbarvené položky" k dané časové platnosti).

Jedná se vlastně o tisk buď úplného ceníku všech položek nebo jen změněných položek k vybrané časové platnosti.

Přidat F2

Přidá položku(y) do zobrazované časové platnosti aktuálního ceníku. Jedná se o jednu z možností přidávání položek do ceníku.

Funkce vyvolá číselník skladových karet (hlavních) a otevře jej jako malý výběrový číselník v modálním okně s možností přepnout jej na velký se všemi funkcemi agendy Skladové karty. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený:

 • neobsahuje makrokarty - jelikož zadávat makrokarty do ceníku nemá význam. Ceny se k makrokartám neevidují, vložením makrokarty do dokladu (např. do faktury) se vloží její obsah s tím, že skladové položky z jejího obsahu jsou oceněny jednotlivě (viz popis makrokaret).
 • neobsahuje karty, které již mají přímo k zobrazované časové platnosti ceny zadány, tj. "nepodbarvené položky" - nemá totiž význam zadávat jednu kartu jako položku do ceníku k téže platnosti vícekrát, k zadání různých prodejních cen k jedné kartě, slouží různé Definice cen.

  Položky, jejichž ceny vyplývají z nějakých starších platností ceníku, tj. "podbarvené položky", se k výběru nabízejí a lze je vybrat a do zobrazované platnosti přidat. Jedná se tedy o druhou možnost, jak zadat ceny přímo k zobrazované časové platnosti. Jiná možnost je použití funkce Změnit cenu, viz dále.

Funkce přidá jako položky ceníku vybrané karty.

Změnit cenu F4

Umožní v zobrazované čas. platnosti změnit ceny plynoucí z předchozí platnosti ceníku (tedy ze starších ceníků). Funkce má význam pouze pro "podbarvené položky". Pokud funkci použijete, zpřístupní se ceny této položky k editaci a od této chvíle se má zato, že jste k dané platnosti ceny položky změnili (bez ohledu na to, jestli jste ji skutečně změnili či ponechali beze změny předvyplněnou z předchozí platnosti). Tedy z dané podbarvené položky se stane pro zobrazovanou platnost "nepodbarvená položka".

Jiná možnost je přidat takové položky přímo k zobrazované časové platnosti funkcí Přidat, viz výše.

Vymazat

F8

nebo

Shift +F8

Pomocí této funkce můžete položky z aktuálního ceníku mazat. Jelikož ceník může mít více platností, má i tato funkce více možností. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Vymazat

Vymaže všechny označené položky ze zobrazované časové platnosti ceníku, není-li žádná označena, vymaže aktuální položku (na níž stojí kurzor v levé části záložky v seznamu položek). Jedná se vlastně o smazání cen zadaných pro vybrané položky k zobrazované časové platnosti ceníku.

Z aktuálně zobrazované časové platnosti nelze mazat ceny, které plynou z předchozích platností ("podbarvené položky"). Pokud byste chtěli tyto položky smazat, můžete tak učinit buď jejich vymazáním z celého ceníku (ze všech platností) funkcí Vymazat ze všech platností nebo si musíte přepnout zobrazení na předchozí platnost ceníku, k níž byly jejich ceny zadány a smazat je z této platnosti funkcí Vymazat.

Pokud položku z dané platnosti ceníku vymažete, ztratí se i informace o prodejních cenách, které byly pro tuto položku a pro zobrazovanou platnost ceníku zadány.

Pokud se položka vyskytovala už v předchozích platnostech, pak se prodejní ceny pro ni budou přebírat z předchozích platností. Tedy stane se z ní "podbarvená položka". Zda zůstane po vymazání viditelná, závisí na stavu zatržítka Zobrazit úplný ceník všech položek.

Pokud tedy položku z dané platnosti ceníku odeberete a poté ji do dané platnosti z nějakého důvodu znovu přidáte, budete muset prodejní ceny platné pro ni pro tento ceník a danou platnost zadat znovu.

Ukončit k časové platnosti

Ukončí výskyt všech označených položek v ceníku k aktuálně zobrazované časové platnosti ceníku, není-li žádná označena, ukončí výskyt aktuální položky (na níž stojí kurzor v levé části záložky v seznamu položek). Vybrané položky se nebudou od zobrazované časové platnosti v ceníku nadále vyskytovat (budou označeny jako ukončené a budou zobrazeny v subzáložce Ukončené položky).

Slouží pro řešení případu, kdy je potřeba od určitého data některé položky z ceníku odstranit, zatímco ve starších časových platnostech ceníku musí být zachovány.

Ukončit nelze k nejstarší časové platnosti.

Položku, jejíž výskyt v ceníku byl k nějaké platnosti ukončen, lze opět v nějaké budoucí platnosti přidat, pokud je to potřeba (např. prodej dané položky se opět obnovil apod.).

Vymazat ze všech časových platností

Vymaže všechny označené položky zcela z ceníku (ze všech jeho platností), není-li žádná označena, vymaže aktuální položku (na níž stojí kurzor v levé části záložky v seznamu položek). Vybrané položky budou tedy z ceníku zcela odstraněny a nebudou se v něm nadále vyskytovat (jako by tam nikdy nebyly přidány).

Pokud položku z daného ceníku vymažete, ztratí se i informace o prodejních cenách, které byly pro tuto položku v tomto ceníku již zadány. Pokud tedy položku z ceníku odeberete a poté ji tam z nějakého důvodu znovu přidáte, budete muset prodejní ceny platné pro ni pro tento ceník zadat znovu.

Přecenit Shift +F4

Umožňuje provést přecenění prodejních cen podle zadaných kritérií pro všechny označené položky aktuálního ceníku (není-li žádná označena, zpracuje aktuální záznam) s tím, že na závěr buď rovnou provede dané přecenění nebo vygeneruje požadavky na změnu cen. Funkce vyvolá průvodce přeceněním, ve kterém zadáte požadovaná kritéria. Dále viz popis průvodce.

Obdobná funkce je k dispozici ze záložky Seznam v agendě Ceníky s tím rozdílem, že zpracuje všechny položky ceníku.

 
Kontrola -

Umožňuje provést kontrolu prodejních cen podle zadaných kritérií pro všechny označené položky aktuálního ceníku (není-li žádná označena, zpracuje všechny položky) s tím, že na závěr buď rovnou provede přecenění nebo vygeneruje požadavky na změnu cen. Funkce vyvolá průvodce kontrolou prodejních cen, ve kterém zadáte požadovaná kritéria. Dále viz popis průvodce.

Obdobná funkce je k dispozici ze záložky Seznam v agendě Ceníky s tím rozdílem, že zpracuje všechny položky ceníku.

Hledat dle EAN Ctrl +B

Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Funkce umožňuje dohledat skladovou kartu v seznamu položek ceníku podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty.

Viz popis téže funkce Hledat dle EAN u skladových karet.

Filtrovat - Funkce umožňující filtrování položek ceníku dle několika kritérií. Po vyvolání se zobrazí dialogové modální oknoVe Windows se takto nazývá okno, které když je vyvoláno na obrazovku "zastíní" všechna ostatní okna a není možné je odsunout do pozadí, aniž se s ním uživatel přímo "vypořádá" (tj. stiskne OK, zrušit, atd.). Typicky se vyskytuje v případech hlášení o chybách systému, interaktivních dialozích apod. Opakem je nemodální okno. pro Filtrování položek. Pro zrušení filtru je třeba v modálním okně vyčistit zatržené podmínky.
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.