Ceníky - záložka Použití

Záložka slouží pro nastavení použití aktuálního ceníku ze záložky Seznam, tj. přiřazení daného ceníku firmám, skladům atd.

Jedná se o jednu z Možností nastavení použití ceníku. Význam nastaveného použití ceníků a pravidla týkající se použití ceníků byla podrobně objasněna v úvodní kapitole.

Podrobný popis, jakým způsobem se uplatňují jednotlivé ceníky a jejich použití v nabízení prodejních cen na dokladech, viz popis položky jednotková cena na skladovém řádku dokladu, způsob vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné na doklad viz dále algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž jsou uvedeny objekty, k nimž je daný ceník přiřazen s následujícími položkami:

Název Popis
Název Název objektu, k němuž je ceník přiřazen, tedy název firmy nebo skladu, resp. zde je informace o tom, že je daný ceník nastaven jako hlavní.
Typ

Udává typ objektu, k němuž je ceník přiřazen, tj.:

  • Firma - jedná se o některou z firem
  • Sklad - jedná se o některý sklad
  • Systém - pro nastavení hlavního ceníku

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam (s tím, že tyto funkce se váží k ceníkům, nikoli k nastavování jejich použití).

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání použití ceníku probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce v této záložce:

Název Kl. Doplňující popis
Připojit F2

Jedná se o jednu z možností nastavení ceníku coby firemního, skladového nebo hlavního, neboli přiřazení ceníku k firmě z adresáře firem, ke skladu či jeho nastavení jako hlavního. Pomocí této funkce můžete najednou nastavit, pro jaké všechny objekty bude daný ceník aktuálně platit:

Můžete jej:

  • Nastavit jako hlavní -tj. nastavit hlavní ceník
  • Připojit ke skladu - tj. nastavit jej jako skladový pro vybrané sklady. Vyberete jeden nebo více skladů, ke kterým chcete nastavit daný ceník jako jejich aktuální individuální ceník.
  • Připojit k firmě - tj. nastavit jej jako firemní pro vybrané firmy. Vyberete jednu nebo více firem, ke kterým chcete nastavit daný ceník jako jejich aktuální individuální ceník.

Jako hlavní může být aktuálně nastaven pouze jeden z nadefinovaných ceníků, obdobně jako skladový pro daný sklad resp. jako firemní pro danou firmu může být aktuálně nastaven pouze jeden z nadefinovaných ceníků, ale jeden ceník může být přiřazen více skladům resp. firmám (může být společný pro více skladů resp. firem), viz Pravidla týkající se použití ceníků. Pokud nějaký ceník zvolíte jako hlavní resp. jako skladový pro daný sklad resp. jako firemní pro danou firmu a předtím byl jako hlavní resp. jako skladový pro tento sklad resp. jako firemní pro tuto firmu nastaven jiný ceník, pak tento původní přestane být hlavním resp. skladovým pro daný sklad resp. firemním pro danou firmu. Další výklad viz popis agendy Ceníky.

Existence hlavního ceníku, resp. skladového ceníku pro sklad, z něhož se prodává, resp. firemního pro firmu, které se prodává, je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny. Podrobný popis nabízení cen v položce jednotková cena viz výběr jednotkové prodejní ceny z nabídky.

Odpojit F8

Funkce inverzní k předchozí, tj. zruší dané připojení, tedy použití.

Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, použití ceníku pro daný sklad, firmu nebo jeho nastavení jako hlavní se také automaticky zruší, jakmile danému skladu nebo firmě přiřadíte jiný ceník, resp. jako hlavní nastavíte jiný ceník.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této záložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této záložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.