Sklady - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním skladu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému skladu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Sklad Intrastat Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Sklad

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující sklad. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-5 znaků dlouhý. Používá se v číselníkových položkách pro výběr skladu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech skladů.
Název Název skladu. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným skladem jako bližší, vysvětlující popis zvoleného skladu, proto by jeho název měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)
Sklad zpracovávat metodou

Volba umožňuje zvolit, kterou metodu ocenění skladových pohybů (výpočtu skladových cen) si přejete pro daný sklad používat:

 • Průměrováním
 • FIFO

Zákon o účetnictví stanovuje, že metodu oceňování skladových zásob nelze v průběhu účetního období měnit. Proto před najetím do ostrého provozu dobře zvažte, kterou metodu oceňování budete používat.

Můžete mít zavedeno libovolné množství skladů a z hlediska účetnictví můžete současně provozovat sklady s metodou ocenění váženým průměrem a FIFO.

Mezi takovými sklady ale nelze uskutečňovat skladové převody! (Není povoleno platnou legislativou v jednom účetním období na jedné skladové položce kombinovat FIFO s průměrováním).

První otevřené období

Pro každý nadefinovaný sklad lze nastavit období, od kterého lze sklad používat (všechny nemusí nutně začínat ve stejném období). Období zadáte nebo vyberete z číselníku nadefinovaných období. Položka pak slouží pro kontrolu vystavování dokladů zpětně, tj. v daném skladu nelze vystavit doklad do období staršího, než je jeho první otevřené období, resp. poslední otevřené období (pokud již byl uzavřen uzávěrkou za období).

U skladů, které jsou již uzavřeny skladovými uzávěrkami, nelze již první otevřené období editovat.

Poslední otevřené období

Informativní položka. Informuje o prvním dosud neuzavřeném období. Položka se buď rovná položce První otevřené období anebo obsahuje některé z období následujících. Nelze ji uživatelsky editovat, program ji nastavuje automaticky. Tedy u skladu, pro nějž dosud nebyla provedena hlavní uzávěrka skladu za období, je prvním neuzavřeným obdobím "První otevřené období" zadané v předchozí položce. Po provedení hlavní uzávěrky skladu za období je nastavena automaticky programem na období následující. V takovém skladu lze pak vystavit doklad (provést skladový pohyb) jedině v období, které je právě otevřené (u příjmových dokladů současně s datem vyšším než měla poslední uzávěrka k datu v tomto období) anebo v libovolném období následujícím. Tedy nelze vystavit, resp. opravit doklad v období předchozím. Objasníme na příkladu:

Mějme období odpovídající kalendářním rokům. Založíme sklad S a jako první otevření období mu zadáme 2000. Pak bude možno vystavovat skladové doklady do období 2000 nebo do vyššího, nikoli však do období 1999 nebo nižšího.

Poté spustíme hlavní uzávěrku za období 2000. Uzávěrka mj. uzavře období 2000, znepřístupní k editaci položku Období a položku Poslední otevřené období nastaví na období následující, tj. 2001. Pak bude možno vystavovat nebo opravovat skladové doklady pouze v období 2001 nebo vyšším.

Dále v posledním otevřeném období mějme provedeny dvě dílčí skladové uzávěrky k datu 31.1.2001 a k datu 28.02.2001. Pak bude možné vystavit skladový doklad pouze do období 2001 a vyššího a současně s datem vyšším než 28.2.2001. Podrobněji viz popis skladových uzávěrek a funkce Oprava u jednotlivých skladových dokladů.

Ceník

Ceník, který se aktuálně používá jakožto individuální skladový ceník pro daný sklad. Jedná se o jednu z možností nastavení ceníku coby skladového, neboli přiřazení ceníku ke skladu.

Každý sklad může mít aktuálně nastaven pouze jeden z nadefinovaných ceníků, ale jeden ceník může být přiřazen více skladům (může být společný pro více skladů), viz Pravidla týkající se použití ceníků. Pokud nějaký ceník zvolíte jako skladový pro daný sklad a předtím byl jako skladový pro tento sklad nastaven jiný ceník, pak tento původní přestane být skladovým ceníkem pro daný sklad. Další výklad viz popis agendy Ceníky.

Má-li sklad přiřazen nějaký ceník, skladová položka z vystavovaného prodejního dokladu je v něm uvedena a má ceny vyplněny a ve Firemních údajích je v parametru "Pro prodejní ceny použít ceník" nastaveno "Skladový" nebo "Postupně skladový a hlavní", tak se v položce jednotková cena nabízí ceny z tohoto ceníku, tedy platné pro tento sklad. Dále se tento ceník může uplatnit pro vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné do jednotkové prodejní ceny.

Existence skladového ceníku pro sklad, z něhož se prodává, je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny. Podrobný popis nabízení cen v položce jednotková cena viz výběr jednotkové prodejní ceny z nabídky.

Vracet do

Sklad, na který se má provádět vrácení položek vyskladněných z právě definovaného skladu, pokud se vrácení provádí vystavením dokladu Vratka k dodacímu listu. Viz též Vracení prodaného zboží. Zde zadaný sklad pro vrácení se při vystavování vratky předvyplní, ale lze jej v případě potřeby ještě změnit.

Položka se vyplňuje pouze v případě, že chcete vracet do jiného skladu, než který právě definujete, tedy do jiného skladu, než ze kterého byla provedena expedice, v opačném případě zůstane nevyplněná (nelze zadat sklad, který je právě editován).

V rámci pokladního prodeje se tento sklad použije pro vracení za podmínky, že je zaškrtnuta volba Vracet do reklamačního skladu v nastavení provozu.

Není možno vracet do skladu s různým definovaným způsobem oceňování.

Účtovat

Zatržením této položky nastavíte, zda se pohyby s kartami z tohoto skladu mají účtovat do účetnictví. Pro zaúčtování těchto pohybů do účetnictví je to podmínka nutná, nikoli však postačující. Platí:

Objasníme na příkladu:

Mějme skladovou evidenci typu B, tedy neúčtujeme o skladových příjmech, výdejích a převodech, účtujeme pouze o uzávěrce. Zavedeme si tedy odpovídající skladové typy, u nichž bude nastaveno "účtovat pouze inventuru". Dále mějme sklad S1 a S2 se svým skladovým sortimentem, u nichž bude nastaveno účtovat. Pak budou po zaúčtování vyslány do účetnictví pouze inventární doklady, jiné skladové pohyby svůj obraz v účetnictví mít nebudou. Dále si můžeme zavést sklad pomocný, na kterém si evidujeme např. zboží předané dealerovi formou konsignačního skladu, nebo zboží vrácené v reklamacích apod. a řekněme, že u něj nechceme účtovat ani inventuru. Pak stačí pro tento sklad nastavit "neúčtovat" a nebude vyslán do účetnictví ani doklad inventury.

Dále viz poznámka u položky Účtovat u skladových typů.

Účet Každému skladu, o kterém se má účtovat (viz předchozí položka), je třeba přiřadit odpovídající skladový účet z účtové osnovy. Daný účet lze využít v předkontacích pro pohyby s kartami z tohoto skladu. Je zde možno zadat i účet neúplný.
Vyskladnění do minusu

Tato položka se vztahuje k vystavování výdejových dokladů ze skladu (Dodací list (DL), Převodka výdej (PRV), Záměna výdej (ZAV), Přeměna výdej (PEV), Výdej materiálu do výroby (VMV),...) Tj. příjemek a obecně dokladů přijímajících na sklad se netýká - chování příjmových dokladů ve vztahu k vyskladnění do minusu ovlivňuje parametr Kontrolovat vznik záporu při opravě nebo vymazání příjmového skladového dokladu. Nastavení se rovněž netýká polohovacích dokladů. Polohovat do minusu nelze.

Může nabývat tří hodnot:

 • Nepovolit - zabrání odčerpání zásob ze skladových karet s nulovým nebo minusovým množstvím, tj. brání expedici tzv. do minusu. V případě, že na doklad vyberete do skladového řádku skladovou kartu, která není na vybraném skladě v požadovaném množství, program vás na tento nesoulad upozorní, uvede aktuální množství na kartě v hlavní jednotce (tj. jednotka nemusí souhlasit s jednotkou, ve které se vyskladňuje) a takový doklad nepovolí uložit. Musíte buď snížit množství (zbývá-li ještě něco na skladě) nebo zvolit jiný sklad (máte-li tu možnost a máte-li na něm požadovaný počet k dispozici), příp. takovou kartu z dokladu vymazat. Z daného skladu bude možné expedovat tuto kartu až po naskladnění chybějícího množství příjmovým skladovým dokladem.

  Na vystavování dokladů zpětně pozor! Je-li nastaveno vyskladnění do minusu na "Nepovolit", pak systém tuto skutečnost neřeší k libovolnému datu zpětně, ale pouze s ohledem na aktuální stav skladu. Objasníme na příkladě:

  Nechť na skladu S je nastaveno Nepovolit vyskladňování do minusu. Nechť na dané skladové kartě jsou 2 ks k datu (1.5.), k 10.5. je proveden příjem PR na 5 ks. Pokud je dne 10.5. udělán zpětně k 5.5. dodací list DL na 4 ks, je jeho uložení povoleno, jelikož aktuální stav skladu je 7ks, i když ke dni 5.5. byl jen 2ks. Tato skutečnost není nijak na závadu, jelikož v okamžiku vystavení DL (i když s datumem zpětně), je na skladě již dostatek, aby bylo možno DL pokrýt.
  Nicméně pokud se chcete této skutečnosti vyhnout, nevystavujte doklady zpětně!

  Na zpětné mazání či opravy příjmových dokladů pozor! Jak bylo řečeno výše, kontrola vyskladnění do minusu se netýká příjmových dokladů na sklad. Čili se u nich neprovádí (nemělo by to smysl, naopak by to mohlo být nepraktické, pokud jste ve skladu v minusu a zadáváte příjemku, po jejímž zadání budete stále v minusu). To ovšem znamená, že se kontrola minusového stavu neprovádí ani při zpětných opravách či mazání příjmových dokladů! Čili pokud jste zpětně smazali příjmový skladový doklad, po němž již následují vyskladňovací doklady, může se stát, že se díky tomu stav skladu dostane do minusu. Obdobně, pokud jste zpětně příjmový doklad opravovali a snížili na něm přijatý počet, či smazali celý řádek s danou sklad. kartou. Objasníme na příkladě:

  Nechť na skladu S je nastaveno Nepovolit vyskladňování do minusu. Nechť na dané skladové kartě jsou 2 ks k datu (1.5.), k 10.5. je proveden příjem PR na 5 ks. Dne 10.5. je udělán dodací list DL na 4 ks, jeho uložení povoleno, jelikož aktuální stav skladu je 7ks. Pokud pak z nějakého důvodu PR smažete, přestože již existuje následný výdajový doklad, bude stav na skladě -2ks. A je na vás, jak je srovnáte (zda zadáte adekvátní příjemku na zboží (jelikož jste jej např. fyzicky opravdu vyskladnili a tudíž na skladě opravdu bylo) nebo smažete DL, jelikož PR i DL byly vystaveny nesprávně a k fyzickému vyskladnění zboží nedošlo apod.
  Nicméně pokud se chcete této skutečnosti vyhnout, zpětné mazání a opravy sklad. dokladů provádějte s rozmyslem! Doporučujeme po takových zásazích stav na skladu zkontrolovat a příp. dorovnat správným zadáním příjmových dokladů. Další možností je nastavení parametru Kontrolovat vznik záporu při opravě nebo vymazání příjmového skladového dokladu, viz níže uvedený tip.

 • Povolit s výstrahou - v případě, že na doklad vyberete do skladového řádku skladovou kartu, která není na vybraném skladě v požadovaném množství, program vás na tento nesoulad upozorní, uvede aktuální množství na kartě v hlavní jednotce (tj. jednotka nemusí souhlasit s jednotkou, ve které se vyskladňuje), ale povolí vám takový doklad uložit.

 • Povolit bez výstrahy - obdoba předchozí volby, ale nezobrazuje se žádná informace o vyčerpaných zásobách na skladě. Tzn. pracuje se bez jakékoliv vizuální kontroly minusových, již vyskladněných karet.

  minusový stav může za jistých okolností způsobit, že není možné skladové doklady ocenit, což může i způsobit, že nelze dokončit uzávěrku skladu za období. Viz Často kladené dotazy - Uzávěrka skladu mi neocenila DL a VR. Proč a co s tím?

POZOR! Další nastavení ovlivňující povolení vyskladnění do minusu:

Kromě tohoto nastavení platného obecně pro celý sklad, je možno ještě provést nastavení:

 • Vyskladnění do minusu na skladových kartách, platné individuálně jen pro dané karty. Nastavení na sklad. kartě má přednost, ale pouze v případě, že ve vlastnostech skladu není zatržena možnost Ignorovat nastavení na skladové kartě.
 • Prodej do minusu při maloobchodním prodeji, nastavené v provozu. Výsledné nastavení vyskladnění do minusu (povoleno/nepovoleno), které se uplatní při prodeji na maloobchodní kase, je kombinací nastavení na sklad.kartě, skladu a provozu. Přehledná tabulka výsledné hodnoty viz popis daného nastavení.
 • Prodej do minusu při restauračním prodeji, nastavené v provozu. Obdobné jako u maloobchodního prodeje, ale s výjimkou: nevztahuje se na sklad. karty, k nimž se generují bony. Více viz popis daného nastavení.

  Pokud byste v systému chtěli provozovat i Pokladní prodej resp. Restaurační prodej, pak by mohlo být vhodnější nastavit položku na hodnotu "Povolit" resp. "Povolit s výstrahou" (příp. toto provést jen na sklad. kartách, které se budou vyskladňovat přes Pokladní prodej resp. Restaurační prodej). Při prodeji v pokladním systému se totiž typicky nehlídá stav zásob on-line při každém uskutečněném prodeji. Obsluhující sice samozřejmě nemůže prodat přes pult zboží, které nemá skladem, ale vinou obsluhy může nastat např. situace, kdy nejsou v systému zadány správně všechny příjemky, či dojde k záměně zboží a počítačově se prodá jiné zboží než ve skutečnosti, takže systém vykazuje menší stav zásob, než jaký je ve skutečnosti. Pak by se mohlo zbytečně stát, že při uzávěrce pokladního prodeje se stav zásob v systému evidovaných dostane do minusu (přestože tomu tak ve skutečnosti není), a uzávěrku pokladního prodeje by pak nebylo možno dokončit, pokud zmíněný parametr tuto situaci zakazuje.

Pokud by uložení příjmového dokladu znamenalo nepovolené vyskladnění do minusu, zobrazí se validační chyba, jejíž znění se mírně liší v závislosti na tom, zda je používáno procesní řízení skladových dokladů:

Vyskladnění šarží/sér.čísel do minusu

Jedná se o obdobu předchozí položky, ale s tím, že tato se týká pouze skladových karet třídy "šarže/sériová čísla". Může opět nabývat tří hodnot:

 • Nepovolit - Pokud není povoleno čerpání z nenaskladněných šarží (tj. expedice šarží do minusu) a na doklad vyberete do skladového řádku skladovou kartu se šaržemi/sériovými čísly a zadáte šarže/sériová čísla, která nejsou na vybraném skladě v požadovaném množství, program vás na tento nesoulad upozorní a takový doklad nepovolí uložit.

  Musíte buď snížit expedované množství (zbývají-li ještě nějaké šarže na skladě) nebo zvolit jiný sklad (máte-li tu možnost a máte-li na něm požadovaný počet k dispozici), nebo zatím šarže/sér.čís. na doklad nezadávat a doplnit je později až po jejich naskladnění, příp. takovou kartu z dokladu vymazat. Z daného skladu bude možné expedovat šarže/sér.čís. až po naskladnění chybějícího množství příjmovým skladovým dokladem.
 • Povolit s výstrahou - v případě, že na doklad zadáte šarže/sér.čís., které nejsou na vybraném skladě v požadovaném množství, program vás na tento nesoulad upozorní, ale povolí vám takový doklad uložit.
 • Povolit bez výstrahy - obdoba předchozí volby, ale nezobrazuje se žádná informace o vyčerpaných zásobách.

Kromě tohoto nastavení platného obecně pro celý sklad, je možno ještě provést nastavení Vyskladnění šarží/sér.čísel do minusu na skladových kartách, platné individuálně jen pro dané karty. Nastavení na sklad. kartě má přednost, ale pouze v případě, že ve vlastnostech skladu není zatržena možnost Ignorovat nastavení na skladové kartě.

Pokud byste v systému chtěli provozovat i Pokladní prodej resp. Restaurační prodej, pak by mohlo být vhodnější nastavit parametr Čerpání z nenaskladněných karet a šarží na hodnotu "Povolit" resp. "Povolit s výstrahou". Při prodeji v pokladním systému se totiž nehlídá stav zásob on-line při každém uskutečněném prodeji. Obsluhující sice samozřejmě nemůže prodat přes pult zboží, které nemá skladem, ale vinou obsluhy může nastat např. situace, kdy nejsou v systému zadány správně všechny příjemky, takže systém vykazuje menší stav zásob, než jaký je ve skutečnosti. Pak se může stát, že při uzávěrce pokladního prodeje se stav zásob v systému evidovaných dostane do minusu (přestože tomu tak ve skutečnosti není), a uzávěrku pokladního prodeje pak není možno dokončit, pokud zmíněný parametr tuto situaci zakazuje.

Ignorovat nastavení na skladové kartě Je-li zatrženo, má nastavení voleb Vyskladnění do minusu a Vyskladnění šarží/s. čísel do minusu na úrovni skladu přednost před nad stejnojmennými nastaveními na skladových kartách. Po zapnutí této možnosti se vyskladnění do minusu bude řídit nastavením skladu, bez ohledu na nastavení voleb Vyskladnění do minusu a Vyskladnění šarží/s. čísel do minusu na skladových kartách
Sklad je polohovaný

Možnost zatrhnout, zda se jedná o polohovaný sklad, tj. zda se na daném skladě sleduje polohování, tj. evidence umístění zboží v konkrétních pozicích. Využívá se v agendách podporujících práci s polohovanými sklady. K takovému skladu bude možné definovat naskladňovací a vyskladňovací místa, skladové pozice atd. Příznak lze u skladu zapnout kdykoliv. Vypnout jej lze pouze v případě, že pro něj neexistuje žádná definice adres skladových pozic.

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování. Příznak lze u skladu kdykoliv zapnout. Vypnout ho lze pouze v případě, že neexistuje žádná skladová pozice zavedená pro tento sklad.

Je-li zatrženo, zpřístupní se k editaci následující doplňující údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Datum zahájení polohování Datum se používá při kontrolách před zahájením poziční inventury. Kontrola nepolohovaných pohybů v poziční inventuře nepřihlíží ke skladovým dokladům vystaveným před tímto datem, protože ty být polohovány ani nemusí.

 Předvyplňuje se aktuálním datem.

Panel adresy
  Položky v továrním nastavení:

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

    Adresa, Stát, ZIP, Telefon, Fax, E-mail, GPS atd.

Lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se k danému záznamu. Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

 

Opravy:

Opravovat lze bez omezení všechny položky.

Subzáložka Intrastat

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kraj

Umožňuje zadat kraj, který se má předvyplňovat při výběru daného skladu do skladového řádku dokladu do položky Kraj původu, resp. Kraj určení na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní, viz pravidla pro předvyplňování v popisu položek Kraj původu, resp. Kraj přijetí na řádku dokladu.

Kód kraje zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Krajů.

Definice statistické hodnoty na vstupu

Od verze 10.02 ABRA Gen již nejsou položky Definice statistické hodnoty a Statistická hodnota na dokladech k dispozici a jejich hodnota nemá pro sestavení hlášení INTRASTAT význam. Údaj zde zadaný se tudíž nikde nepředvyplňuje.

Umožňuje zadat definici stat. hodnoty, která se má předvyplňovat při výběru daného skladu do skladového řádku dokladu do položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Týká se vybraných dokladů na vstupu. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu.

Kód definice stat. hodnoty zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Definic stat. hodnoty na vstupu.

Definice statistické hodnoty na výstupu

Od verze 10.02 ABRA Gen již nejsou položky Definice statistické hodnoty a Statistická hodnota na dokladech k dispozici a jejich hodnota nemá pro sestavení hlášení INTRASTAT význam. Údaj zde zadaný se tudíž nikde nepředvyplňuje.

Umožňuje zadat definici stat. hodnoty, která se má předvyplňovat při výběru daného skladu do skladového řádku dokladu do položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Týká se vybraných dokladů na výstupu. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu.

Kód definice stat. hodnoty zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Definic stat. hodnoty na výstupu.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.