Kusové slevy

Seznam definic tabulek kusových slev.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Graf Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklad, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě

  • stromového zobrazení.

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Umožňuje definovat závislosti cen a slev na množství. Lze jej využít pro stanovení procenta slev na doklad nebo pro stanovení definice prodejní ceny na doklad, případně obojí, a to v závislosti na definicích tabulek kusových slev, přiřazení sklad. karet k těmto tabulkám a počtech kusů zadaných na doklad.

Každé skladové kartě můžete přiřadit jednu z nadefinovaných tabulek kusových slev. Pokud je pak v hlavičce dokladu nastaveno, že se má sleva kusová uplatňovat (nastavení viz popis položky "Nastavení slev" v popisu hlaviček příjmových dokladů) a pokud bude na doklad vybrána karta, která má přiřazenu nějakou tabulku kusových slev, uplatní se dle nastavení použitých slev v dané tabulce příslušná procentuální sleva z prodejní ceny zadané na řádku dokladu pro vybranou skladovou kartu. (Prodejní cena se na dokladu předvyplňuje tzv. výchozí prodejní cenou, ale uživatel, může zadat libovolnou jinou, příp. jinou cenu vybrat ze zadaných prodejních cen v daném ceníku. Ze kterého ceníku vybírá (zda individuálního pro firmu, skladového pro sklad anebo hlavního) a které definice cen se mu v něm nabízejí, závisí jednak na nastavení parametrů ve Firemních údajích, příp. na firmě vybrané v hlavičce dokladu a dále na tom, zda v daném ceníku je daná karta obsažena a jaké definice cen v něm má zadány. Nabízení cen detailněji viz popis položky Jednotková prodejní cena u skladových řádků.)

Jiná možnost využití slevových tabulek je právě pro výběr určité definice prodejní ceny z ceníku pro výpočet výchozí prodejní ceny v závislosti na počtu kusů zadaném v řádku dokladu, dané skladové kartě a definici vybíraných cen v přiřazené tabulce slev.

Obecný výklad všech druhů slev, jejich kombinace a aplikace na doklady viz kap. Slevový systém. Podrobně uplatnění dealerské slevy pro stanovení výchozí prodejní ceny viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Průběh velikosti slev v dané tabulce v závislosti na množství lze sledovat i ve formě grafů různých typů.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.