Požadavky na výrobu - záložka Kalkulace

Záložku Kalkulace mohou vidět pouze uživatelé, kteří k tomu mají právo "Vidět kalkulace", viz Přístupová práva v kapitole Administrace.

Záložka slouží k počítání a přehlednému zobrazení kalkulace ceny výrobku. Jaké jsou možnosti vyvolání kalkulace, kdy je která vhodná, jak je cena výrobku kalkulována atd., viz Kalkulace na požadavku. Dále zobrazuje informace o vytíženosti pracovišť nezávislé na výpočtu kalkulací.

Jak bylo řečeno v kalkulacích, v okamžiku vyvolání kalkulace jsou položky důležité pro výpočet NAKOPÍROVÁNY na záložku Kalkulace a je z nich proveden výpočet. Tzn., že po změně údajů na záložce Detail je nutné s aktuálními hodnotami provést přepočet kalkulace.

Položky k požadavkům jsou rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Celkem Vyráběné položky Kusovník Technologický postup Vytížení pracovišť

Subzáložka Celkem

Dohledány ceny ke všem materiálům. / Nedohledány ceny k některým materiálům!

Informace, zda při výpočtu kalkulace bylo možné dohledat cenu ke všem materiálům (oceněný pohyb nebo hlavní dodavatel, v závislosti na nastavení položky Způsob kalkulace na řádku kusovníku).

Na řádky kusovníku s nulou můžete cenu vložit ručně, nebo doplnit ke skladové kartě dodavatele.

Název Popis
Polotovary Suma částek za materiál polotovarů z vyráběných položek požadavku. Obsahuje součet částek z položek kusovníku, které mají položku Výdej nastavenu na "Sklad" a zároveň jejich skladová karta má položku Výrobek = "Ano".
Materiál Suma částek za materiál z vyráběných položek požadavku. Obsahuje součet částek z položek kusovníku, které mají položku Výdej nastavenu na "Sklad" a zároveň jejich skladová karta má položku Výrobek = "Ne".
Spotřební materiál Suma částek za spotřební materiál z vyráběných položek požadavku. Obsahuje součet částek z položek kusovníku, které mají položku Výdej nastavenu na "Spotřební materiál".
Materiál z kooperace Zkopírovaná položka Plánované náklady na materiál z kooperace.
Kooperace Zkopírovaná položka Plánované náklady na kooperaci.
Mzda Součet částek na Mzdu z postupu za celý požadavek na výrobu.
Režie Součet částek za Režie z technologického postupu a za Režie z kusovníku za celý požadavek na výrobu.
Nákladová cena výrobku Suma všech nákladů.
Ceník Pokud byla z ceníku vybrána cena, je zde název ceníku a vybraná cena v lokální měně.
Zisk Ceníková cena - celkové náklady.
Měna Kód lokální měny, v které je spočítána kalkulace.
Celkový čas realizace (hod.) Suma Celkového času z technologického postupu za celý požadavek na výrobu.
Cena pro příjem Zobrazená položka Cena pro příjem.
Plánovaná kalkulace spočtena Datum spočítání kalkulace.
Spočítal Uživatel, který kalkulaci spočítal.

Subzáložka Vyráběné položky

Subzáložka Vyráběné položky slouží k zobrazení jednotlivých vyráběných položek. Obsahuje:

Seznam vyráběných položek

Popis jednotlivých položek je v záložce Detail. Zde popíšeme pouze položky vztahující se ke kalkulaci:

Název Popis
Materiál Suma částek za materiál z kusovníku pro vyráběnou položku.
Polotovary Suma částek za polotovary z kusovníku pro vyráběnou položku.
Spotř. materiál Suma částek za spotřební materiál z kusovníku pro vyráběnou položku.
Mat. režie Suma částek za Režie z kusovníku pro vyráběnou položku.
Ceny kompl. Příznak, zda při výpočtu kalkulace bylo možné dohledat cenu ke všem materiálům vyráběné položky (oceněný pohyb, nebo hlavní dodavatel, v závislosti na nastavení položky Způsob kalkulace na řádku kusovníku).
Na řádky kusovníku s nulou můžete cenu vložit ručně, nebo doplnit ke skladové kartě dodavatele.
C. čas [hod.] Suma Celkového času spočítaného z technologického postupu pro vyráběnou položku.
Mzda Součet částek za Mzdu z technologického postupu pro vyráběnou položku.
Čas. režie Součet částek za Režie z technologického postupu pro vyráběnou položku.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce obsahuje pouze tlačítka pro pohyb kurzoru po seznamu operací a hledání hodnoty v seznamu, jelikož žádné jiné funkce zde nemají význam.

Subzáložka Kusovník

Obsahuje:

Seznam vyráběných položek

V levé části subzáložky je k dispozici seznam vyráběných položek včetně navigátoru určený k rychlému a pohodlnému pohybu mezi jednotlivými vyráběnými položkami. Více viz kapitola Specifické ovládací prvky a vlastnosti Výroby.

Řádky kusovníku

V horní části je uvedena informace o vyráběné položce - skladová karta, množství a jednotka.

Dále záložka obsahuje položky řádků kusovníků. Jedná se o podmnožinu položek z obsahu kusovníku. Zde popíšeme pouze položky vztahující se ke kalkulaci:

Název Popis
Materiál Jedná se o částku za materiál, polotovar nebo spotřební materiál.
Režie Jedná se o částku materiálové režie, pro zjištění režie je nutné znát režijní sazbu. Podle které sazby se bude počítat, určuje přednastavená Režijní sazba v agendě Parametry řad Požadavků na výrobu.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce obsahuje pouze tlačítka pro pohyb kurzoru po seznamu operací a hledání hodnoty v seznamu, jelikož žádné jiné funkce zde nemají význam.

Subzáložka Technologický postup

Obsahuje:

Seznam vyráběných položek

V levé části subzáložky je k dispozici seznam vyráběných položek včetně navigátoru určený k rychlému a pohodlnému pohybu mezi jednotlivými vyráběnými položkami. Více viz kapitola Specifické ovládací prvky a vlastnosti Výroby.

Operace postupu

V horní části je uvedena informace o vyráběné položce - skladová karta, množství a jednotka.

Dále záložka obsahuje položky řádků postupu. Jedná se o podmnožinu položek z operace postupu. Zde popíšeme pouze položky vztahující se ke kalkulaci:

Název Popis
C. čas [hod.]

Čas plánovaný na operaci. Je vypočten podle:

(TAC v minutách * množství + TBC v min) / 60

Výpočet může být ovlivněn parametrem Shodné operace se generují najednou. Pokud je zatržen, TBC se započítává pouze do první ze stejných operací.

Mzda Pro výpočet mzdy se podle parametru Hodinová sazba vezme hodinová sazba zadaná u pracoviště nebo tarifní třídy operace.
Plánovaná mzda: Hod. sazba * Celkový čas
Režie

Jedná se o součet správní a výrobní režie. Pro zjištění režií je nutné znát režijní sazby pro jednotlivá pracoviště. Podle které sazby se bude počítat, určuje přednastavená Režijní sazba v agendě Parametry řad Požadavků na výrobu.

Správní režie: Mzda * (Správní režie (%) / 100)

Výrobní režie: výpočet závisí na stavu parametru Výrobní režie:

Procentem ze mzdy: Mzda * (Výrobní režie (%) / 100)

Dle sazby: Mzda * Výrobní režie/hod.

Zadané výrobní a správní režie jsou brány pro pracoviště, pro které je konkrétní operace plánována.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce obsahuje pouze tlačítka pro pohyb kurzoru po seznamu operací a hledání hodnoty v seznamu, jelikož žádné jiné funkce zde nemají význam.

Subzáložka Vytížení pracovišť

Tato subzáložka není závislá na výpočtu kalkulace. Zobrazují se zde všechna pracoviště, která jsou uvedena v technologických postupech vyráběných položek, a k nim vypočítaný celkový normovaný čas v hodinách. Hodiny se sčítají pro každé pracoviště, pro které je normována jedna nebo více operací podle vzorce:


((kusový čas TAC[min]) * (množství vyráběné položky) + (dávkový čas TBC[min]))/60.

Pokud je operací na jednom pracovišti více, hodiny jednotlivých operací se sčítají.

Název Popis
Kód pracoviště Kód pracoviště z číselníku Pracovišť a strojů ze skupiny Výroba - nastavení.
Název pracoviště Název pracoviště.
Kód střediska Kód střediska z číselníku Středisek ve skupině Nastavení.
Hodiny Celkový normovaný čas v hodinách připadající na jednotlivé pracoviště za celý požadavek na výrobu.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Spočítat Ctrl +I -

Funkce pro výpočet kalkulace. Po spuštění nejdříve smaže případný dřívější výpočet. Pak projde kusovníky všech vyráběných položek a spočítá náklady na materiál (rozdělený na položky vlastní materiál, polotovary a spotřební materiál) a pro technologické postupy spočítá celkový čas, mzdy a režii. Tyto položky posčítá za jednotlivé vyráběné položky a za celý požadavek. Jedná se o jednu z možností vyvolání kalkulace.

Výpočet ceny za materiál (obecně) závisí na tom, jak je na řádku kusovníku nastavena položka Způsob kalkulace:

  • Poslední sklad. uzávěrka: cena je dohledána z poslední skladové uzávěrky. V případě, že konkrétní skladová karta nebyla v poslední uzávěrce nalezena (např. protože byl na kartě stav skladu 0), vyhledá se poslední oceněný výdejový doklad (Výdejka materiálu do výroby, Dodací list nebo Inventární manko) a cena se vezme z něj. Pokud není nalezena žádná skladová uzávěrka, cena se vezme z poslední nákupní ceny hlavního dodavatele. Pokud se na dílčí skladové karty ukládají průměrné skladové ceny (parametr SaveAverageStorePrices v souboru Nexus.cfg není nastaven na hodnotu 0), je cena převzata z dílčí skladové karty plánovaného skladu. Pokud parametr není nastaven, je cena dohledána z poslední skladové uzávěrky na plánovaném skladu. V případě, že konkrétní skladová karta nebyla v poslední uzávěrce nalezena (např. protože byl na kartě stav skladu 0), vyhledá se poslední oceněný výdejový doklad na plánovaném skladu (Výdejka materiálu do výroby, Převodky výdej, Dodací list nebo Inventární manko) a cena se vezme z něj. Pokud není nalezena cena ani na výdejových dokladech, cena se vezme z poslední nákupní ceny hlavního dodavatele. Pokud není vyplněn plánovaný sklad, hledá se nejnovější cena na skladech, na které má uživatel právo použití.
  • Karta hl. dodavatele: cena se vezme z poslední nákupní ceny u hlavního dodavatele. Pokud není hlavní dodavatel definován, je pro tuto položku započtena nulová hodnota. Pokud je cena u dodavatele uvedena v jiné než lokální měně, je pro přepočet ceny použit kurz zadaný u dodavatele.
  • Zadávat ručně: cena materiálu se vezme z položky Cena pro kalkulaci.

    pro předběžné kalkulace cen požadovaného výrobku na fiktivním požadavku, za tímto účelem vytvořeném, by se vám mohla hodit funkce Generovat - vše výroba.

Po vytvoření výrobního příkazu již není možné kalkulace počítat.

Ceník Ctrl +L -

Funkce umožní vypočtené náklady porovnat s prodejní cenou z konkrétního ceníku. Po vyvolání funkce otevře dialog pro výběr ceníku a ceny:

Příklad dialogu pro výběr z ceny z ceníků

V horní části je číselníková položka pro výběr ceníku z agendy Ceníky. Pokud je některý z ceníků definován jako hlavní (viz Použití ceníků), je zde předvyplněn. Pokud má vybraný ceník více časových platností (viz též Ceníky obecně), platí, že zde zobrazované ceny jsou ceny platné k aktuální časové platnosti. (Výběr se řídí podle toho, kam spadá aktuální systémové datum.)

Případné akční ceníky se zde nezohledňují.

Dále je k dispozici seznam prodejních cen pro skladovou kartu požadavku z vybraného ceníku. Pokud ceník skladovou položku neobsahuje, seznam je prázdný.
Obsažené položky:

Název Popis
Definice ceny Název definice ceny z agendy Definice cen.
Částka

Částka prodejní ceny zadaná ve vybraném ceníku pro skladovou kartu požadavku.

Částka je uvedena pro jednotku zvolenou v hlavičce požadavku. Pokud má karta více jednotek a v daném ceníku jsou pro ně zadány ceny, pak se vždy nabídne cena zadaná pro zvolenou jednotku. Pokud cena pro zvolenou jednotku naopak v daném ceníku zadána není, dopočítá se z ceny pro jinou jednotku dle jejich vzájemného vztahu.

Částka je uvedena v lokální měně. Pokud je daná definice ceny v jiné měně, je částka přepočtena podle aktuálního kurzovního lístku; pokud není definován kurz v kurzovním lístku, bere se kurz 1.

Zda je částka s DPH záleží na tom, zda firma je plátcem DPH: pokud firma je plátcem, uvedená cena je bez DPH, pokud plátcem není, je s DPH.

Měna Kód měny, ve které je částka uvedena. Jedná se o lokální měnu.
Hlavní Položka uvádí, zda je daná definice definována jako hlavní.
s DPH Indikátor, zda jde o částku s DPH nebo bez DPH.
Přenést do nabídky - -

Funkce je k dispozici jen tehdy, pokud byl vygenerován po uložení nabídky vydané, na níž je požadováno ocenění kalkulacemi z výroby, viz popis položky zdroj nákladové ceny na nabídce, a je s ní stále svázán (tj. nabídka resp. její příslušný řádek nebyl smazán).

Funkce přenese vypočtenou nákladovou cenu výrobku do položky Nákladová cena daného řádku nabídky vydané a na daném řádku nastaví, že nákl. cena byla stanovena. Pokud již cena byla přenesena dříve, pak ji zaktualizuje.

Pokud nákladová cena už byla přenesena nebo pokud díky opravě nesouhlasí sklad, sklad. karta či množství, je uživatel upozorněn.

Pokud jsou po přenosu ceny do nabídky stanoveny nákl. ceny celé nabídky, pak může dojít k automatickému posunu do následujícího stavu. Viz Automatické změny stavů nabídky.