Dílčí inventární protokoly - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Řada

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pozor, řada dokladů zde mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.

Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze).

Období Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období již nelze měnit.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Popis Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam. Nepovinná položka.
Uživatel Pracovník odpovědný za daný DIP.
Čtečka

Identifikace čtečky čárových kódů používané při inventarizaci položek daného DIP.

Povoleno přidávat skladové karty

Ovlivňuje, který uživatel bude moci do DIPu přidávat řádky (inventarizované položky) resp. tyto mazat. Více viz možnosti přidání inventarizovaných položek.

Uživatel, který DIP vytvořil (viz položka Vytvořil v Seznamu DIPů), může řádky přidávat resp. odstraňovat vždy, bez ohledu na nastavení této volby.

Ostatní uživatelé mohou seznam řádků na DIP upravovat jen tehdy, je-li volba Povoleno přidávat skladové karty zatržena (a mají právo Opravovat řádky DIPu).

Předvyplňovat ke skladovým kartám nenulové šarže/sér. čísla

Ovlivňuje, zda se k zadaným skladovým kartám automaticky předvyplňují také šarže/sér. čísla s nenulovým stavem.

Pokud je DIP součástí již zahájené inventury (HIPu), předvyplnění šarží/sér. čísel proběhne v okamžiku přidání skladové karty na DIP. V opačném případě se šarže/sér. čísla předvyplní v okamžiku zahájení HIPu.

Předvyplňované hodnoty odpovídají stavu k rozhodnému datu inventury.

Předvyplňují se pouze šarže/sér. čísla s nenulovým stavem, pokud má šarže/sér. číslo stav nulový, v případě fyzického nalezení položky během inventury je zapotřebí příslušnou šarži / sér. číslo doplnit ručně.

Povoleno přidávat pozice

Určuje, zda je možné na dílčí inventární protokol přidávat pozice (případně již přidané pozice z protokolu odstraňovat) i v případě, že uživatel dílčí inventární protokol nevytvořil (obdobné chování jako u příznaku Povoleno přidávat skladové karty).

Na nově vytvářených dílčích inventárních protokolech není ve výchozím nastavení příznak zatržen (tj. pozice může přidávat pouze autor protokolu).

Předvyplňovat skladové pozice

Určuje, zda se skladové pozice při přidávání do DIP plní obsahem dle stavu na hlavním protokolu.

Ve výchozím nastavení je příznak zatržený, zatržení lze nicméně zrušit a přinutit tak obsluhu plnit obsah pozice naslepo - bez poskytování informace, jaké položky má v pozici nalézt.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách, tedy záznamy ze záložky Seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).