Dílčí inventární protokoly - záložka Pozice

Seznam inventarizovaných položek v rámci dílčího inventárního protokolu ze záložky Seznam. Záložka je k dispozici pouze, pokud inventarizovaný sklad je polohovaný.

V horní části záložky je k dispozici následující položka:

Název Popis
Dílčí inventární protokol Číslo DIPu, k němuž patří tento seznam inventarizovaných položek.

Napravo od ní se nachází omezovací/filtrační lišta.

Omezovací lišta obsahuje následující ovládací prvky:

Název Popis
Po načtení čárového kódu

Prvek typu skrytý seznam, ovlivňuje chování funkce Hledat. Je k dispozici několik možností:

 • Hledat - funkce Hledat slouží pouze k vyhledávání v rámci obsahu označené pozice (nastaví fokus na skladovou kartu resp. kartu s jednotkou, jejíž EAN/kód/název odpovídá textu zadanému do dialogu funkce Hledat). Do obsahu pozice se nic nepřidává ani se nemění Zjištěný počet.

 • Hledat/přidat řádek - obdoba varianty Hledat, ale pokud existuje jednotka s hledaným EAN patřící k inventarizované kartě, která dosud není do obsahu pozice přidaná, přidá se. Zjištěný počet se nemění.
 • Hledat/přidat řádek a přičíst množství - obdoba varianty Hledat/přidat řádek, nicméně funkce Hledat kromě vyhledání položky a nastavení fokusu navíc zvýší hodnotu ve sloupci Zjištěný počet o hodnotu 1 v jednotce, ke které je přiřazen zadaný/načtený EAN kód.
 • Přidat řádek - doplní na konec obsahu pozice řádek se skladovou kartou a jednotkou, ke které je přiřazen zadaný/načtený EAN kód, Zjištěný počet zůstane nevyplněný, sloupec Zadáno zůstane nastavený na Ne.
 • Přidat řádek a přičíst množství - obdoba varianty Přidat řádek, ale do sloupce Zjištěný počet se vyplní hodnota 1 a do sloupce Zadáno hodnota Ano.

  Pokud by vložení řádku způsobilo, že se na konci seznamu objeví bezprostředně za sebou dva řádky se stejnou skladovou kartou a jednotkou, další řádek se nevloží, ale počet v již existujícím řádku se zvýší o 1.

Při provádění inventur pomocí starších nástrojů (v tomto případě v agendě Poziční inventura) byla k dispozici funkce Přičítat podle EAN, která vyžadovala ruční zadání každé jednotky (obdobně jako nové skladové karty). V aktuální verzi inventur podle protokolů, kdy je možné při vyplňování DIP používat různé jednotky, je možné v závislosti na nastavení této volby snímat kód inventarizovaného zboží v různých jednotkách a na DIP se přidávají/aktualizují příslušné řádky zcela automaticky.

Omezení pozic

Prvek typu skrytý seznam slouží k omezení zobrazeného seznamu inventarizovaných pozic. Může nabývat dvou hodnot:

 • Vše - zobrazí všechny pozice, které jsou do DIP zařazeny
 • Nevyplněné - zobrazí pouze pozice obsahující alespoň jednu inventarizovanou skladovou kartu, u které dosud není zadaný Zjištěný počet (tj. Zadáno = Ne).

  Pokud jsou do DIPu zařazeny pozice, které zatím nemají žádný inventarizovaný obsah (neobsahují žádné inventarizované skladové karty), při výběru možnosti "Nevyplněné" se takovéto pozice nezobrazí.

Dále je záložka rozdělena na tři dílčí seznamy:

Příklad vzhledu této záložky. 1 - Seznam inventarizovaných pozic, 2 - Obsah pozice, 3 - Šarže/sér. čísla

Seznam inventarizovaných pozic

V seznamu je uvedena pouze základní identifikace vybraných sklad. pozic, které se mají tímto DIPem zinventarizovat:

Název Popis
Kód Identifikace sklad. pozice.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru inventarizovaných pozic:

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Přidávat a mazat položky nelze, pokud je DIP již uzavřen.

Možnost přidávání a mazání položek závisí také na zatržení volby Povoleno přidávat pozice na hlavičce DIP. Není-li tato volba zatržena, může pozice přidávat a mazat pouze uživatel, který DIP vytvořil.

Obsah pozice

Obsahuje seznam inventarizovaných položek nalezených v pozici, která je v Seznamu inventarizovaných pozic právě aktivní.

V seznamu jsou pro každou položku uvedeny základní údaje o ní:

Název Popis
Kód skl. karty Identifikace sklad. karty v inventarizované pozici.
Název skl. karty
Počet

Počet na inventarizované pozici ze seznamu, platný k rozhodnému datu (rozhodné datum závisí na typu inventury). Načítá se v okamžiku zahájení inventury, případně v okamžiku dodatečného vložení skl. karty do inventury (je-li povoleno).

Zjištěný počet

Počet zjištěný v rámci daného DIPu. Tj. např. v daném regálu, který je inventarizován tímto DIPem apod. Možnost zadávat zjištěný počet je k dispozici jen těm uživatelům, kteří mají přístupové právo Opravovat řádky DIPu.

Pokud není DIP otevřen, je pole k dispozici pouze ke čtení.

Pokud je inventarizovaná sklad. karta třídy se šaržemi nebo se sériovými čísly, je pole Zjištěný počet v tomto seznamu k dispozici rovněž pouze pro čtení a kumulují se do něj zjištěné počty zadané v seznamu šarží/sériových čísel.

Jednotka

Obsah a chování (editovatelnost) položky Jednotka záleží na tom, zda přísluší ke skladové kartě třídy Jednoduchá, Se šaržemi nebo Se sériovými čísly.

Zadáno

Informace o tom, zda již byla skladová karta v rámci DIP v dané pozici zinventarizována (zda hodnota Zjištěný počet odpovídá skutečnosti). Při vyplnění nenulové hodnoty do sloupce Zjištěný počet se automaticky změní na Ano.

Je-li skrytý seznam Omezení pozic v omezovací liště nastaven na hodnotu Nevyplněné, zobrazují se pouze pozice, které obsahují alespoň jednu kartu s hodnotou "Ne".

Položky, které mají v tomto sloupci uvedenou hodnotu Ne (tj. nejsou dosud zadané), si je možné zobrazit pomocí rozbalovacího seznamu v omezovací liště v horní části formuláře (přepnutím na hodnotu Nevyplněné).

Pokud osoba provádějící inventuru příslušnou položku nenalezne (Zjištěný počet = 0), je zapotřebí ve sloupci Zadáno ručně změnit hodnotu Ne na Ano (ve smyslu "položka již byla v rámci inventury zkontrolována, ale nebyla nalezena").

Datum a čas přidání Datum a čas vložení skladové karty do DIP. Informativní položka.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru obsahu pozice:

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a dále hledání hodnoty v seznamu.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec seznamu.

  Řádek se přidává jako obsah do skladové pozice, která je právě aktivní. Jinými slovy, pro úspěšné přidání řádku je zapotřebí, aby DIP již obsahoval alespoň jednu skladovou pozici.

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Přidávat a mazat položky nelze, pokud je DIP již uzavřen.

Vedle lišty navigátoru se nachází dvě související zatržítka:

 • Nabízet k přidání již zadané - Je-li zatrženo, číselník vyvolaný funkcí Přidat není programově omezen na dosud nezadané skladové karty a stejnou skladovou kartu je možné přidat do seznamu vícekrát, podobně jako při použití funkce Hledat. (Každé přidání skladové karty vytvoří nový řádek obsahu se zadaným nulovým množstvím.) Zatržítko je neaktivní, pokud je DIP již uzavřen.

  Zatržítko je zapotřebí zatrhnout také v případě, kdy potřebujeme zadat jednu kartu v několika alternativních jednotkách.

 • Nabízet k přidání jen karty uvedené na hlavním protokolu - Je-li zatrženo, je číselník vyvolaný funkcí Přidat programově omezen pouze na skladové karty, které jsou již uvedené na nadřízeném HIP. Zobrazení této možnosti je podmíněno zatržením volby Povolit přidání řádků skladových karet z dílčího inventárního protokolu na hlavním inventárním protokolu.

Šarže/sér. čísla

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je inventarizovaná sklad. karta třídy se šaržemi/sériovými čísly. Tj. obsahuje seznam inventarizovaných šarží/sér. čísel k položce, na níž stojí fokus v horním seznamu Obsah pozice.

Pokud si v menu Nastavení zrušíte zatržení volby Skrývat šarže/sériová čísla, bude panel zobrazen trvale a nebude vás rušit opakované zobrazování a skrývání panelu při přecházení mezi skladovými kartami různých tříd.

V seznamu jsou pro každou položku uvedeny základní údaje o ní:

Název Popis
Šarže/sér. číslo Identifikace inventarizované šarže/sér. čísla k aktuální skladové kartě z horního seznamu Obsah pozice.
Počet

Počet na inventarizovaném skladě, platný k rozhodnému datu (rozhodné datum závisí na typu inventury). Načítá se v okamžiku zahájení inventury, případně v okamžiku dodatečného vložení skl. karty do inventury.

Zjištěný počet

Počet zjištěný v rámci daného DIPu. Tj. např. v daném regálu, který je inventarizován tímto DIPem apod. Možnost zadávat zjištěný počet je k dispozici jen těm uživatelům, kteří mají přístupové právo Opravovat řádky DIPu.

Zadané hodnoty se kumulují do stejnojmenného pole v seznamu skladových karet inventarizovaných v rámci dané pozice (automaticky, okamžitě po zadání).

Pokud není DIP otevřen, je pole k dispozici pouze ke čtení.

Pokud je inventarizovaná skladová karta třídy Se sériovými čísly, je do pole možné zadat pouze hodnoty 0 nebo 1.

Jednotka

Při zahájení inventury je zde je uvedena jednotka, ve které bylo do dané pozice provedeno naskladnění příslušné šarže nebo sériového číslo dané skladové karty, tzv. uložená jednotka, viz Jednotky, v nichž je zboží v pozici evidováno. Pokud jsou položky během provádění inventury fyzicky dohledány v jiné skladové jednotce, je možné jednotku změnit (nebo doplnit další), dle zjištěné skutečnosti.

Počty v různých alternativních jednotkách zadané na tomto místě se pomocí mechanismu vztahu k 1 přepočítají na počet v hlavní skladové jednotce a doplní do položky Jednotka v panelu Obsah pozice.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru šarží/sér. čísel:

Navigátor zde

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a dále hledání hodnoty v seznamu.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.

  Přidávat šarže/sér. čísla nelze, pokud je DIP součástí nezahájeného HIPu. (Jejich přidání je vlastně již zadání zjištěného stavu - viz Sběr dat.)

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Přidávat a mazat šarže/sér. čísla nelze, pokud je DIP již uzavřen.

Pokud je na hlavičce DIPu zatržena volba Předvyplňovat ke skladovým kartám nenulové šarže/sér. čísla, předvyplní se seznam automaticky hodnotami odpovídajícími stavům k rozhodnému datu inventury.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných jsou k dispozici pouze následující (ostatní nemají pro tuto agendu význam):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Občerstvit F11
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hledat Ctrl +B

Funkce pro hledání sklad. karty podle EANu, kódu nebo názvu. V závislosti na nastavení volby Po načtení čárového kódu skladovou kartu pouze vyhledá, doplní dosud nepřidanou kartu do obsahu pozice a/nebo rovnou zvýší počet ve sloupci Zjištěný počet.

Při volbách "... a přičíst množství" se předpokládá, že načtení EAN kódu znamená nalezení jednoho kusu inventarizované položky, která je příslušným EAN kódem označena).

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.