Dílčí inventární protokoly - záložka Seznam

Seznam zadaných dokladů dílčích inventárních protokolů, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení a třídění v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující:

Název Popis
Číslo dok. Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Datum dok. Obsah položky Datum z hlavičky dokladu.
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil. Ovlivňuje možnost přidávání řádků na DIP. Viz též
Opravil Uživatel, který daný doklad naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.
Uzavřen Informace o tom, zda byl daný protokol již uzavřen funkcí Uzavřít. Viz Ukončení inventury.
Sklad Informace o skladu (zadávaného na hlavičce HIPu), z něhož je vybraný inventarizovaný sortiment.
Hlavní inventární protokol Zdrojový hlavní inventární protokol daného DIP.
Korekční

Příznak, zda se jedná o uživatelem vystavený DIP nebo tzv. korekční DIP vygenerovaný automaticky v rámci dodatečných oprav po ukončení inventury.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Možnosti vystavení nového DIP:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému. Platí:

  • Nový DIP lze zadat jedině k existujícímu HIPu. Nelze tedy generovat DIP, aniž by měl vazbu na nějaký HIP. Viz též protokoly inventury.
  • Nový DIP nelze zadat, pokud je již zdrojový HIP ukončen.

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Nelze opravovat DIP, který již byl uzavřen.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Nelze vymazat DIP, který již byl uzavřen. Před případným vymazáním dokladu je zapotřebí uzavřený DIP nejprve znovu otevřít.

Zkopírovat F9

Funkce vytvoří kopii zdrojového DIPu v rámci stejného HIPu.

Kopírují se pouze hlavičky dokladů, obsah (pozice nebo skladové karty) je do zkopírovaného DIPu nutné doplnit dodatečně.

Občerstvit F11
Najít doklad F7 - V této agendě není k dispozici.
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Úkoly - -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným seznamem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Nový úkol - -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

- V této agendě není k dispozici.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Uzavřít -

Uzavře DIP a přenese zadané výsledky (zjištěné počty) do nadřízeného HIPu. Podrobněji viz Ukončení inventury.

Funkci je možné použít (tlačítko je aktivní) pouze tehdy, pokud již byl nadřízený HIP zahájen.

Otevřít -

Funkce inverzní k předchozí, tj. zruší uzavření DIPu. Podrobněji viz Opravy po ukončení inventury.

Funkci je možné použít (tlačítko je aktivní) pouze tehdy, pokud nadřízený HIP dosud nebyl ukončen.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.