Dílčí inventární protokoly - záložka Skladové karty

Seznam inventarizovaných položek v rámci dílčího inventárního protokolu ze záložky Seznam. Záložka je k dispozici pouze, pokud inventarizovaný sklad není polohovaný.

V horní části záložky je k dispozici následující položka:

Název Popis
Dílčí inventární protokol Číslo DIPu, k němuž patří tento seznam inventarizovaných položek.

Napravo od ní se nachází omezovací/filtrační lišta.

Omezovací lišta obsahuje následující ovládací prvky:

Název Popis
Po načtení čárového kódu

Prvek typu skrytý seznam, ovlivňuje chování funkce Hledat. Je k dispozici několik možností:

 • Hledat - funkce Hledat slouží pouze k vyhledávání v rámci seznamu inventarizovaných karet pozice (nastaví fokus na skladovou kartu resp. kartu s jednotkou, jejíž EAN/kód/název odpovídá textu zadanému do dialogu funkce Hledat). Do seznamu karet se nic nepřidává ani se nemění Zjištěný počet.

 • Hledat/přidat řádek - obdoba varianty Hledat, ale pokud existuje jednotka s hledaným EAN patřící k inventarizované kartě, která dosud není do seznamu přidaná, přidá se. Zjištěný počet se nemění.
 • Hledat/přidat řádek a přičíst množství - obdoba varianty Hledat/přidat řádek, nicméně funkce Hledat kromě vyhledání položky a nastavení fokusu navíc zvýší hodnotu ve sloupci Zjištěný počet o hodnotu 1 v jednotce, ke které je přiřazen zadaný/načtený EAN kód.
 • Přidat řádek - doplní na konec obsahu pozice řádek se skladovou kartou a jednotkou, ke které je přiřazen zadaný/načtený EAN kód, Zjištěný počet zůstane nevyplněný, sloupec Zadáno zůstane nastavený na Ne.
 • Přidat řádek a přičíst množství - obdoba varianty Přidat řádek, ale do sloupce Zjištěný počet se vyplní hodnota 1 a do sloupce Zadáno hodnota Ano.

  Pokud by vložení řádku způsobilo, že se na konci seznamu objeví bezprostředně za sebou dva řádky se stejnou skladovou kartou a jednotkou, další řádek se nevloží, ale počet v již existujícím řádku se zvýší o 1.

Omezení řádků

Prvek typu skrytý seznam slouží k omezení zobrazeného seznamu inventarizovaných skladových karet. Může nabývat jedné ze tří hodnot:

 • Vše - zobrazí všechny skladové karty, které jsou do dílčího inventárního protokolu zahrnuty.
 • Nevyplněné - zobrazí jen skladové karty, které jsou do dílčího inventárního protokolu zahrnuty, ale dosud nemají vyplněný údaj Zjištěný počet (resp. v položce Zadáno je hodnota Ne).
 • Nesprávný počet na šaržích - zobrazí skladové karty z dílčího inventárního protokolu, u kterých nesouhlasí celkový počet (na dílčí skladové kartě) a počet evidovaný na dílčích šaržích nebo sériových číslech. Řádky, u kterých existuje tento nesoulad, jsou v seznamu zobrazeny s oranžovým podbarvením.

Dále je záložka rozdělena na dva dílčí seznamy umístěné horizontálně pod sebou:

Seznam inventarizovaných skl. karet

V seznamu jsou pro každou položku uvedeny základní údaje o ní. Je možné zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé. K tomu slouží omezovací lišta s možností vybrat určité omezení (s využitím skrytého seznamu Vybrané omezení), viz výše.

Název Popis
Kód Identifikace inventarizované skladové karty.
Název
Zadáno

Informace o tom, zda již byl předmět řádku DIP zinventarizován (zda hodnota Zjištěný počet odpovídá skutečnosti). Při vyplnění nenulové hodnoty do sloupce Zjištěný počet se automaticky změní na Ano.

Položky, které mají v tomto sloupci uvedenou hodnotu Ne (tj. nejsou dosud zadané), si je možné zobrazit pomocí rozbalovacího seznamu v omezovací liště v horní části formuláře (přepnutím na hodnotu Nevyplněné).

Pokud osoba provádějící inventuru příslušnou položku nenalezne (Zjištěný počet = 0), je zapotřebí ve sloupci Zadáno ručně změnit hodnotu Ne na Ano (ve smyslu "položka již byla v rámci inventury zkontrolována, ale nebyla nalezena").

Počet

Počet na inventarizovaném skladě, platný k rozhodnému datu (rozhodné datum závisí na typu inventury). Načítá se v okamžiku zahájení inventury, případně v okamžiku dodatečného vložení skl. karty do inventury (je-li povoleno).

Zjištěný počet

Počet zjištěný v rámci daného DIPu. Tj. např. v dané části skladu, která je inventarizována tímto DIPem apod. Možnost zadávat zjištěný počet je k dispozici jen těm uživatelům, kteří mají přístupové právo Opravovat řádky DIPu.

Pokud není DIP otevřen, je pole k dispozici pouze ke čtení.

Pokud je inventarizovaná sklad. karta třídy se šaržemi nebo se sériovými čísly, je pole Zjištěný počet v tomto seznamu k dispozici rovněž pouze pro čtení a kumulují se do něj zjištěné počty zadané v seznamu šarží/sériových čísel.

Jednotka

Obsah a chování (editovatelnost) položky Jednotka záleží na tom, zda přísluší ke skladové kartě třídy Jednoduchá, Se šaržemi nebo Se sériovými čísly.

Datum a čas přidání Datum a čas vložení skladové karty do DIP. Informativní položka.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru inventarizovaných skl. karet:

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

Přidávat a mazat položky nelze, pokud je DIP již uzavřen.

Možnost přidávání a mazání položek závisí také na zatržení volby Přidávat skladové karty na hlavičce DIP. Není-li tato volba zatržena, může skladové karty přidávat a mazat pouze uživatel, který DIP vytvořil.

Více informací viz možnosti přidávání inventarizovaných položek v kapitole Věcný obsah.

Vedle lišty navigátoru se nachází dvě související zatržítka:

 • Nabízet k přidání již zadané - Je-li zatrženo, číselník vyvolaný funkcí Přidat není programově omezen na dosud nezadané skladové karty a stejnou skladovou kartu je možné přidat do seznamu vícekrát, podobně jako při použití funkce Hledat. (Každé přidání skladové karty vytvoří nový řádek obsahu se zadaným nulovým množstvím.) Zatržítko je neaktivní, pokud je DIP již uzavřen.

  Zatržítko je zapotřebí zatrhnout také v případě, kdy potřebujeme zadat jednu kartu v několika alternativních jednotkách.

 • Nabízet k přidání jen karty uvedené na hlavním protokolu - Je-li zatrženo, je číselník vyvolaný funkcí Přidat programově omezen pouze na skladové karty, které jsou již uvedené na nadřízeném HIP. Zobrazení této možnosti je podmíněno zatržením volby Povolit přidání řádků skladových karet z dílčího inventárního protokolu na hlavním inventárním protokolu.

Šarže/sér. čísla

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je inventarizovaná sklad. karta třídy se šaržemi/sériovými čísly. Tj. obsahuje seznam inventarizovaných šarží/sér. čísel k položce, na níž stojí fokus v horním Seznamu inventarizovaných položek.

Pokud si v menu Nastavení zrušíte zatržení volby Skrývat šarže/sériová čísla, bude panel zobrazen trvale a nebude vás rušit opakované zobrazování a skrývání panelu při přecházení mezi skladovými kartami různých tříd.

V seznamu jsou pro každou položku uvedeny základní údaje o ní:

Název Popis
Šarže/sér. číslo Identifikace inventarizované šarže/sér. čísla k aktuální skladové kartě z horního Seznamu inventarizovaných skl. karet.
Počet

Počet příslušné šarže/sér. čísla na inventarizovaném skladě, načítá se v okamžiku vložení šarže/sér. čísla do inventury. Stejně jako v případě celkového počtu skladové karty i počet šarže/sér. čísla odpovídá stavu k rozhodnému datu inventury.

Zjištěný počet

Počet příslušné šarže/sér. čísla zjištěný v rámci daného DIPu. Tj. např. v daném regálu, který je inventarizován tímto DIPem apod. Možnost zadávat zjištěný počet je k dispozici jen těm uživatelům, kteří mají přístupové právo Opravovat řádky DIPu.

Zadané hodnoty se kumulují do stejnojmenného pole v seznamu inventarizovaných skladových karet (automaticky, okamžitě po zadání).

Pokud není DIP otevřen, je pole k dispozici pouze ke čtení.

Pokud je inventarizovaná skladová karta třídy Se sériovými čísly, je do pole možné zadat pouze hodnoty 0 nebo 1.

Jednotka

Při zahájení inventury je zde je uvedena hlavní skladová jednotka. Pokud jsou položky během provádění inventury fyzicky dohledány v jiné skladové jednotce, je možné jednotku změnit (nebo doplnit další), dle zjištěné skutečnosti.

Počty v různých alternativních jednotkách zadané na tomto místě se pomocí mechanismu vztahu k 1 přepočítají na počet v hlavní skladové jednotce a doplní do položky Jednotka v seznamu inventarizovaných skladových karet.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru :

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a dále hledání hodnoty v seznamu.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.

  Přidávat šarže/sér. čísla nelze, pokud je DIP součástí nezahájeného HIPu. (Jejich přidání je vlastně již zadání zjištěného stavu - viz Sběr dat.)

  Při vložení sériového čísla se do pole Zjištěný počet automaticky předvyplní hodnota 1 (při vložení šarže se předvyplní hodnota 0).

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Přidávat a mazat šarže/sér. čísla nelze, pokud je DIP již uzavřen.

Více informací viz možnosti přidávání inventarizovaných položek v kapitole Věcný obsah.

Pokud je na hlavičce DIPu zatržena volba Předvyplňovat ke skladovým kartám nenulové šarže/sér. čísla, předvyplní se seznam automaticky hodnotami odpovídajícími stavům k rozhodnému datu inventury.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných jsou k dispozici pouze následující (ostatní nemají pro tuto agendu význam):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis
Help F1
Občerstvit F11
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hledat Ctrl+B

Funkce pro dohledání skladové karty podle EANu, kódu nebo názvu. Pokud je karta nalezena, je rovnou přidána do seznamu inventarizovaných karet.

Podobně jako funkce Přidat v liště navigátoru se zatrženou volbou Přidávat již zadané, ani při použití funkce Hledat se nekontroluje, zda je příslušná karta v daném DIPu již obsažena. Přes funkci Hledat je možné jednu skladovou kartu zadat do jednoho DIPu několikrát a ke každému řádku vyplnit nalezené množství. Při uzavírání řádků jsou pak všechna množství zadaná k určité kartě vysčítána do nadřízeného DIPu, jako kdyby byla karta obsažena v samostatných DIPech.

Přidat nenalezené - Přidá všechny sklad. karty s kladným stavem, které zatím nejsou součástí inventury. Je k dispozici pouze, pokud je na hlavičce HIPu povoleno Povolit přidávání nových inventarizovaných položek na dílčích inventárních protokolech. Před samotným vložením se ještě zobrazí kontrolní dotaz, který je zapotřebí odsouhlasit.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.