Hlavní inventární protokoly - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Typ inventury Informace o typu inventury.
Sklad Inventarizovaný sklad. Tj. sklad, z něhož pochází inventarizované skladové karty uvedené na záložce Skladové karty tohoto protokolu (u nepolohovaných skladů), případně do kterého patří inventarizované pozice uvedené na záložce Pozice (u polohovaných skladů).

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Řada Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.
Období Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Popis

Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam. Nepovinná položka.

Povolit přidávání nových skladových karet na dílčím inventárním protokolu Je-li zatrženo, bude možné do následných DIPů přidávat i inventarizované položky, které zatím nejsou v HIPu. Více viz možnosti přidání inventarizovaných položek.
Sklad

Inventarizovaný sklad. Tj. sklad, z něhož pochází inventarizované skl. položky uvedené na záložce Skladové karty resp. Pozice tohoto HIPu. Položka pouze pro čtení.

Datum zahájení inventury Datum, kdy byla inventura zahájena. Více viz možnosti zahájení inventury. Položka pouze pro čtení.
Rozhodné datum inventury

Datum, kdy byla inventura podle daného HIPu celá ukončena, tj. datum, kdy byl ukončen HIP. Více viz ukončení inventury. Je možné nastavit při vytváření inventury v rámci průvodce případně opravovat, dokud není inventura zahájena. Po zahájení inventury již pouze pro čtení.

Pokud je inventura typu Neblokační průběžná, položka Rozhodné datum inventury se na tomto místě nezobrazuje (rozhodné datumy v tomto případě odpovídají datům vkládání jednotlivých inventarizovaných skladových položek do inventury). Více viz Typy inventury.

Typ inventury Viz Typy inventury. Položka pouze pro čtení.
Kontrolovat rozdíly počtů na dílčích skladových kartách vůči pozicím

Položka má význam pouze pro inventury polohovaných skladů. Je-li zatrženo, musí na všech inventarizovaných pozicích odpovídat jejich obsah stavu na dílčích skladových kartách. V opačném případě není možné inventuru zahájit, případně není možné do inventury později doplnit pozici, která tuto podmínku nesplňuje.

Pokud je v rámci Průvodce vytvořením HIP kontrola zatržena a podmínka je v danou chvíli splněna (skladové a polohovací doklady jsou v souladu), HIP se podaří vytvořit. Pokud nicméně nebyla inventura zahájena automaticky a mezi vytvořením HIP a zahájením inventury vzniknou skladové doklady bez polohování, inventuru nebude možné zahájit.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách, tedy záznamy ze záložky Seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail v této agendě:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).